תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E82540, E82550, E82560, E87640, E87650, E87660 - אופן ההדפסה (Windows)

אופן ההדפסה (Windows)

ההליך הבא מתאר את תהליך ההדפסה הבסיסי עבור Windows.
 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות. כדי לשנות הגדרות, לחץ על הלחצן Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  בגרסאות 10, 8.1 ו- 8 של Windows, ליישומים אלה תהיה פריסה שונה עם מאפיינים שונים לעומת המתואר להלן עבור יישומים למחשב שולחני. כדי לגשת אל מאפיין ההדפסה מתוך היישום של מסך ההתחלה, בצע את השלבים הבאים:
  Windows 10: בחר בהדפסה, ולאחר מכן בחר את המדפסת.
  Windows 8.1 או Windows 8: בחר בהתקנים, בחר בהדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת.
  היישום HP AiO להדפסה מרחוק מוריד מאפייני מנהל התקן נוספים עבור מנהל ההתקן HP PCL-6 V4 כאשר האפשרות הגדרות נוספות מסומנת.
  הערה:
  לקבלת מידע נוסף, לחץ על לחצן העזרה (?) במנהל ההדפסה.
 3. לחץ על הכרטיסיות במנהל ההדפסה כדי לקבוע את תצורת האפשרויות הזמינות. לדוגמה, קבע את כיוון הנייר בכרטיסייה Finishing (גימור), וקבע את מקור הנייר, סוג הנייר, גודל הנייר והגדרות האיכות בכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 4. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Print (הדפס). בחר את מספר העותקים להדפסה ממסך זה.
 5. לחץ על הלחצן Print (הדפס) כדי להדפיס את העבודה.

הדפסה אוטומטית משני צדי הדף (Windows)

בצע הליך זה עבור מדפסות שבהן מותקנת יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית. אם במדפסת לא מותקנת יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית, או כדי להדפיס על סוגי נייר שהיחידה להדפסה דו-צדדית אינה תומכת בהם, הדפס על שני הצדדים באופן ידני.
 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties‎ (מאפיינים) או על Preferences‏ (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  בגרסאות 10, 8.1 ו- 8 של Windows, ליישומים אלה תהיה פריסה שונה עם מאפיינים שונים לעומת המתואר להלן עבור יישומים למחשב שולחני. כדי לגשת אל מאפיין ההדפסה מתוך היישום של מסך ההתחלה, בצע את השלבים הבאים:
  Windows 10: בחר בהדפסה, ולאחר מכן בחר את המדפסת.
  Windows 8.1 או Windows 8: בחר בהתקנים, בחר בהדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת.
  היישום HP AiO להדפסה מרחוק מוריד מאפייני מנהל התקן נוספים עבור מנהל ההתקן HP PCL-6 V4 כאשר האפשרות הגדרות נוספות מסומנת.
 3. לחץ על הכרטיסייה Finishing (גימור).
 4. בחר Print on both sides (הדפסה דו-צדדית). לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך).
 5. בתיבת הדו-שיח Print (הדפס) לחץ על Print כדי להדפיס את העבודה.

הדפסת עמודים מרובים בגיליון (Windows)

 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties‎ (מאפיינים) או על Preferences‏ (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  בגרסאות 10, 8.1 ו- 8 של Windows, ליישומים אלה תהיה פריסה שונה עם מאפיינים שונים לעומת המתואר להלן עבור יישומים למחשב שולחני. כדי לגשת אל מאפיין ההדפסה מתוך היישום של מסך ההתחלה, בצע את השלבים הבאים:
  Windows 10: בחר בהדפסה, ולאחר מכן בחר את המדפסת.
  Windows 8.1 או Windows 8: בחר בהתקנים, בחר בהדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת.
  היישום HP AiO להדפסה מרחוק מוריד מאפייני מנהל התקן נוספים עבור מנהל ההתקן HP PCL-6 V4 כאשר האפשרות הגדרות נוספות מסומנת.
 3. לחץ על הכרטיסייה Finishing (גימור).
 4. בחר את מספר העמודים לכל גיליון מתוך הרשימה הנפתחת Pages per sheet (עמודים לגיליון).
 5. בחר באפשרויות המתאימות עבור Print page borders (הדפס גבולות עמוד), Page order (סדר עמודים) ו-Orientation (כיוון הדפסה). לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך).
 6. בתיבת הדו-שיח Print (הדפס) לחץ על Print כדי להדפיס את העבודה.

בחירת סוג הנייר (Windows)

 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties‎ (מאפיינים) או על Preferences‏ (העדפות) כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  בגרסאות 10, 8.1 ו- 8 של Windows, ליישומים אלה תהיה פריסה שונה עם מאפיינים שונים לעומת המתואר להלן עבור יישומים למחשב שולחני. כדי לגשת אל מאפיין ההדפסה מתוך היישום של מסך ההתחלה, בצע את השלבים הבאים:
  Windows 10: בחר בהדפסה, ולאחר מכן בחר את המדפסת.
  Windows 8.1 או Windows 8: בחר בהתקנים, בחר בהדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת.
  היישום HP AiO להדפסה מרחוק מוריד מאפייני מנהל התקן נוספים עבור מנהל ההתקן HP PCL-6 V4 כאשר האפשרות הגדרות נוספות מסומנת.
 3. לחץ על הכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 4. בחר את סוג הנייר בתפריט הנפתח סוג נייר.
 5. לחץ על OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך). בתיבת הדו-שיח Print (הדפס), לחץ על Print (הדפס) כדי להדפיס את העבודה.
  אם יש צורך להגדיר את תצורת המגש, תופיע בלוח הבקרה של המדפסת הודעה בנוגע להגדרת המגש.
 6. טען במגש נייר מהסוג והגודל שצוינו וסגור את המגש.
 7. גע בלחצן OK (אישור) כדי לאשר את הסוג והגודל שזוהו, או גע בלחצן Modify (שנה) כדי לבחור גודל נייר או סוג נייר שונים.
 8. בחר את הסוג והגודל המתאימים וגע בלחצן OK (אישור).

משימות הדפסה נוספות

יש הוראות זמינות לביצוע משימות הדפסה ספציפיות, כגון:
 • יצירת קיצורי דרך להדפסה או להגדרות שנקבעו מראש ושימוש בהם
 • בחירת גודל הנייר, או שימוש בגודל נייר מותאם אישית
 • בחירה בכיוון ההדפסה של העמוד
 • יצירת חוברת
 • שינוי קנה המידה של מסמך כדי שיתאים לגודל נייר מסוים
 • הדפסת העמוד הראשון או האחרון של המסמך על נייר שונה
 • הדפסת סימני מים במסמך
 • הדפסת חותמות על המסמך


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏