ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M651 - התקנת המדפסת (חומרה) (דגמים n ו-dn)

  הערה:
מסמך זה מיועד עבור HP Color LaserJet Enterprise flow M651n דגמים M651dn ו-M651dn.
מסמך זה מסביר כיצד להתקין את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע את השלבים הבאים לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב.
אם חומרת המדפסת כבר הותקנה, ראה את הסעיף קישורים להוראות התקנת התוכנה בסוף מסמך זה לקבלת עזרה בהתקנת התוכנה.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להגדרת המדפסת:
הוצאת המדפסת מאריזתה
 1. בחר מקום להנחת המדפסת, העונה על התנאים הבאים:
  • משטח עבודה יציב, אזור מאוורר היטב, והרחק מאור שמש ישיר
  • טווח טמפרטורות: 15° - 30° C
  • טווח לחות: 10% עד 80%
  אפשר די שטח מסביב למדפסת כך שניתן יהיה לפתוח את כל הדלתות והמגשים.
  איור : דרישות שטח
 2. הוצא את המדפסת של HP מהאריזה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה. ודא שהתכולה תואמת לאיור זה.
    שים לב:
  המדפסת שוקלת 39.1 ק"ג. HP ממליצה ששלושה אנשים יזיזו את המדפסת.
    הערה:
  HP ממליצה למחזר חומרי אריזה במידת האפשר.
  איור : תכולת האריזה
 3. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת. פתח את כל הדלתות ומגשי הנייר, והסר את כל הסרטים, חומרי הפלסטיק הכתומים במגשים וכל חומר אריזה אחר מהחלק הפנימי של המדפסת.
  איור : הסר את סרט המשלוח ואת מגן הקלקר.
חיבור כבל הרשת (אופציונלי)
אם המדפסת אמורה להתחבר לרשת, חבר כעת את כבל הרשת. אם לא, דלג על שלב זה ועבור אל הסעיףחיבור כבל המתח והפעלת המדפסת במסמך זה.
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. כדי להשתמש בכבל USB על מנת לחבר את המדפסת למחשב, חבר אותו כאשר תתבקש לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.
איור : חיבור כבל הרשת
חיבור כבל המתח והפעלת המדפסת
איור : חיבור כבל המתח והפעלת המדפסת
 1. חבר את כבל המתח למדפסת. כדי למנוע נזק למדפסת, השתמש אך ורק בכבל המתח שסופק עם המדפסת.
 2. חבר את כבל המתח לשקע AC מוארק.
    שים לב:
  ודא שמקור המתח מתאים לדירוג המתח של המדפסת. דירוג המתח מופיע בתווית המדפסת. המדפסת משתמשת במתח של ‎100-127 Vac או ‎220-240 Vac ובתדר ‎50/60 Hz.
 3. הפעל את המדפסת.
  המתן 60 שניות לפני שתמשיך. בשלב זה, אם המדפסת מחוברת לרשת, הרשת תזהה את המדפסת ותקצה לה כתובת IP או שם מארח.
 4. בלוח הבקרה, הגדר את השפה, תבנית התאריך/שעה, ואזור הזמן. עם הופעת מסך הבית, גע ב-‏Initial Setup (הגדרה ראשונית) והפעל פונקציות בסיסיות של המדפסת.
  להגדרה מתקדמת של מדפסות המחוברות ברשת, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת בדפדפן אינטרנט, לאחר שהתקנת התוכנה תושלם. כדי לאתר את כתובת ה-IP, בצע את השלבים הבאים:
    הערה:
  השלבים לאיתור כתובת ה-IP של המדפסת משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה. עיין בטבלה בשלב 5 כדי לקבוע את סוג לוח הבקרה שלך.
  • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת .
  • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , ולאחר מכן גע בלחצן הרשת .
 5. כאשר המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB, תהליך התקנת התוכנה מחייב כי המדפסת תהיה מופעלת ובמצב מוכן. בצע שלבים אלה כדי לקבוע את ההגדרה שלWake/Auto On (יקיצה/הפעלה אוטומטית) כדי שהמדפסת תתעורר ממצב שינה בזמן תהליך התקנת התוכנה:
    הערה:
  השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) וגע בו.
  2. בחר בתפריט General Settings (הגדרות כלליות).
  3. גע בפריט Energy Settings (הגדרות אנרגיה).
  4. גע בפריט Sleep Timer Settings (הגדרות קוצב זמן למצב שינה).
  5. גע בפריט All events (כל האירועים).
  FutureSmart 4
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר ב-הגדרות.
  2. פתח את התפריטים הבאים:
   • General (כללי)
   • הגדרות צריכת חשמל
   • הגדרות מצב שינה
  3. בחר בפריט HP Auto Off/Auto On (Wake on most events) (כיבוי אוטומטי/הפעלה אוטומטית של HP (יקיצה במרבית האירועים), ולאחר מכן גע באפשרות Done (סיום).
טען את מגש 2
 1. פתח את המגש.
    הערה:
  אין לפתוח את המגש בזמן שהוא נמצא בשימוש.
  איור : פתח את המגש
 2. התאם את מכווני אורך ורוחב הנייר על ידי לחיצה על ידית הכוונון והסט כל מכוון אל המיקום הנכון בהתאם לגודל הנייר.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. טען נייר במגש. בדוק את הנייר כדי לוודא שהמכוונים נוגעים קלות בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה.
    הערה:
  כדי למנוע חסימות, אין לטעון את מגש ההזנה יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא.
    הערה:
  כוונון לקוי של המגש עשוי לגרום להופעת הודעת שגיאה במהלך ההדפסה או לחסימת נייר.
  איור : טען נייר
 4. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש
 5. הודעת תצורת המגש תוצג בלוח הבקרה של המדפסת.
 6. גע בלחצן OK (אישור) כדי לאשר את הסוג והגודל שזוהו, או גע בלחצן Modify (שנה) כדי לבחור גודל נייר או סוג נייר שונים.
 7. בחר את הסוג והגודל המתאימים וגע בלחצן OK (אישור).
אימות תפקוד המדפסת
כדי לוודא שהמדפסת מדפיסה, בצע את השלבים הבאים.
  הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Reports (דוחות)
  • Configuration/Status Pages (דפי תצורה/מצב)
 3. גע בפריט Configuration Page (דף תצורה) כדי לבחור אותו.
 4. גע בלחצן Print (הדפסה) כדי להדפיס את דפי התצורה ו-Jetdirect.
 5. אם המדפסת מחוברת לרשת, אתר את כתובת ה-IP בדף Jetdirect.
  • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, תצטרך להגדיר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
  • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, תצטרך להגדיר את כתובת ה-IP באופן ידני.
  איור : דף Jetdirect
FutureSmart 4
 1. במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר באפשרות Reports (דוחות).
 2. בחר באפשרותConfiguration/Status Pages (דפי תצורה/סטטוס).
 3. בחר באפשרות Configuration Page (דף תצורה).
 4. בחר באפשרותPrint (הדפסה) כדי להדפיס דפי תצורה ו-Jetdirect.
 5. אם המדפסת מחוברת לרשת, אתר את כתובת ה-IP בדף Jetdirect.
  • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, הגדר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
  • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, הגדר ידנית את התצורה של כתובת ה-IP.
  איור : דף Jetdirect
עדכון הקושחה (אופציונלי אך מומלץ)
HP מעדכנת באופן קבוע מאפיינים שזמינים בקושחת המדפסת. עדכן את קושחת המדפסת כדי ליהנות מהמאפיינים העדכניים.
  הערה:
ברר אצל מנהל הרשת לפני עדכון קושחת המדפסת.
לחץ כאן לקבלת מידע על עדכון קושחת המדפסת באמצעות כונן הבזק USB או שרת האינטרנט המשובץ (EWS).
קישורים להוראות להתקנת התוכנה
לאחר השלמת שלבי ההגדרה הקודמים, התקן את תוכנת המדפסת.
Windows: התקן את תוכנת המדפסת מתוך התקליטור.
Mac: תוכנית ההתקנה של Mac אינה כלולה בתקליטור. להלן השלבים להורדת תוכנית ההתקנה ל-Mac:
 1. בחר ב-Support Options (אפשרויות תמיכה).
 2. תחת Download Options (אפשרויות הורדה), בחר ב-Drivers, Software & Firmware (מנהלי התקן, תוכנה וקושחה).
 3. בחר בגירסת מערכת ההפעלה ולאחר מכן לחץ על DOWNLOAD (הורד).
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. כדי להשתמש בכבל USB על מנת לחבר את המדפסת למחשב, חבר אותו במהלך התקנת התוכנה.
לקבלת הוראות להתקנת התוכנה, לחץ על הקישור עבור מערכת ההפעלה של המחשב וסוג החיבור.
Windows
Mac OS X

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏