תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - אחסון עבודות הדפסה במדפסת להדפסה במועד מאוחר יותר או להדפסה פרטית

מבוא

המידע הבא מספק הליכים ליצירה ולהדפסה של מסמכים המאוחסנים במדפסת. ניתן להדפיס עבודות אלה במועד מאוחר יותר או באופן פרטי.

יצירת עבודה מאוחסנת (Windows)

אחסן עבודות במדפסת להדפסה פרטית או להדפסה מושהית.
 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המדפסת מרשימת המדפסות ולאחר מכן בחר באפשרויות מאפיינים או העדפות (השם משתנה בין תוכנות שונות).
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
  הערה:
  בגרסאות 10, 8.1 ו- 8 של Windows, ליישומים אלה תהיה פריסה שונה עם מאפיינים שונים לעומת המתואר להלן עבור יישומים למחשב שולחני. כדי לגשת אל מאפיין ההדפסה מתוך היישום של מסך ההתחלה, בצע את השלבים הבאים:
  Windows 10: בחר בהדפסה, ולאחר מכן בחר את המדפסת.
  Windows 8.1 או Windows 8: בחר בהתקנים, בחר בהדפסה ולאחר מכן בחר את המדפסת.
  היישום HP AiO להדפסה מרחוק מוריד מאפייני מנהל התקן נוספים עבור מנהל ההתקן V4 PCL 6 של HP כאשר האפשרות הגדרות נוספות מסומנת.
 3. לחץ על הכרטיסייה Job Storage (אחסון עבודות).
 4. בחר אפשרות עבור Job Storage Mode (מצב אחסון עבודות).
  • Proof and Hold (הגה והשהה): הדפס ובצע הגהה על עותק אחד של עבודה ולאחר מכן הדפס עותקים נוספים.
  • Personal Job (עבודה אישית): העבודה לא תודפס עד אשר תבקש זאת בלוח הבקרה של המדפסת. עבור מצב זה של אחסון עבודות, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות של Make Job Private/Secure (הפוך עבודה לפרטית/מאובטחת). אם אתה מקצה לעבודה מספר זיהוי אישי (PIN), עליך לספק את ה-PIN הדרוש בלוח הבקרה. אם אתה מצפין את העבודה, עליך לספק את הסיסמה הדרושה בלוח הבקרה. עבודת ההדפסה תימחק מהזיכרון לאחר הדפסתה, ותיעלם במקרה שאין חשמל במדפסת.
  • Quick Copy (העתקה מהירה): הדפס את מספר העותקים הדרוש של עבודה ואחסן עותק של העבודה בזיכרון של המדפסת כדי שתוכל להדפיס אותה שוב מאוחר יותר.
  • Stored Job (עבודה מאוחסנת): אחסן עבודה במדפסת ואפשר למשתמשים אחרים להדפיס את העבודה בכל עת. עבור מצב זה של אחסון עבודות, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות של Make Job Private/Secure (הפוך עבודה לפרטית/מאובטחת). אם אתה מקצה לעבודה מספר זיהוי אישי (PIN), האדם שמדפיס את העבודה צריך לספק את ה-PIN הדרוש בלוח הבקרה. אם אתה מצפין את העבודה, האדם שמדפיס את העבודה צריך לספק את הסיסמה הדרושה בלוח הבקרה.
 5. כדי להשתמש בשם משתמש או בשם עבודה מותאמים אישית,לחץ על הלחצן Custom (מותאם אישית) והזן את שם המשתמש או את שם העבודה.
  אם שם זה כבר קיים עבור עבודה מאוחסנת אחרת,בחר באיזו אפשרות להשתמש:
  • Use Job Name + (1-99)‎ (השתמש בשם העבודה + (1-99)): צרף מספר ייחודי לסופו של שם העבודה.
  • Replace Existing File (החלף את הקובץ הקיים): החלף את העבודה המאוחסנת הקיימת בעבודה החדשה.
 6. לחץ על הלחצן אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך. בתיבת הדו-שיח Print (הדפס), לחץ על הלחצן Print (הדפס) כדי להדפיס את העבודה.

יצירת עבודה מאוחסנת (macOS)

אחסן עבודות במדפסת להדפסה פרטית או להדפסה מושהית.
 1. לחץ על התפריט File (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות Print (הדפס).
 2. בתפריט מדפסת בחר את המדפסת.
 3. כברירת מחדל,מנהל ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולאחר מכן לחץ על התפריט Job Storage (אחסון עבודות).
 4. ברשימה הנפתחת Mode (מצב),בחר את סוג העבודה המאוחסנת.
  • Proof and Hold (הגה והשהה): הדפס ובצע הגהה על עותק אחד של עבודה ולאחר מכן הדפס עותקים נוספים.
  • Personal Job (עבודה אישית): העבודה לא תודפס עד אשר מישהו יבקש זאת בלוח הבקרה של המדפסת. אם יש לעבודה מספר זיהוי אישי (PIN), ספק את ה-PIN הדרוש בלוח הבקרה. עבודת ההדפסה תימחק מהזיכרון לאחר הדפסתה, ותיעלם במקרה שאין חשמל במדפסת.
  • Quick Copy (העתקה מהירה): הדפס את מספר העותקים הדרוש של עבודה ואחסן עותק של העבודה בזיכרון של המדפסת כדי להדפיס אותה שוב מאוחר יותר.
  • Stored Job (עבודה מאוחסנת): אחסן עבודה במדפסת ואפשר למשתמשים אחרים להדפיס את העבודה בכל עת. אם לעבודה יש מספר זיהוי אישי (PIN), האדם שמדפיס את העבודה צריך לספק את ה-PIN הדרוש בלוח הבקרה.
 5. כדי להשתמש בשם משתמש או בשם עבודה מותאמים אישית,לחץ על הלחצן Custom (מותאם אישית) והזן את שם המשתמש או את שם העבודה.
  אם שם זה כבר קיים עבור עבודה מאוחסנת אחרת,בחר באיזו אפשרות להשתמש.
  • Use Job Name + (1-99)‎ (השתמש בשם העבודה + (1-99)): צרף מספר ייחודי לסופו של שם העבודה.
  • Replace Existing File (החלף את הקובץ הקיים): החלף את העבודה המאוחסנת הקיימת בעבודה החדשה.
 6. אם בחרת באפשרות Stored Job (עבודה מאוחסנת) או Personal Job (עבודה אישית) בשלב 3, באפשרותך להגן על העבודה באמצעות מספר זיהוי אישי (PIN). הקלד מספר בן 4 ספרות בשדה Use PIN to Print (השתמש ב-PIN כדי להדפיס). כשאנשים אחרים ינסו להדפיס עבודה זו, המדפסת תבקש מהם להזין את מספר ה-PIN הזה.
 7. לחץ על הלחצן Print (הדפס) כדי לעבד את העבודה.

הדפסת עבודה שאוחסנה

בצע את ההליך הבא כדי להדפיס עבודה המאוחסנת בזיכרון המדפסת.
הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Retrieve from Device Memory (אחזר מזיכרון ההתקן) ובחר אותו.
 2. בחר את התיקייה שבה שמור המסמך, ולאחר מכן בחר את המסמך.
 3. אם המסמך הוא פרטי, הזן את מספר ה-PIN בן ארבע הספרות בשדה Password (סיסמה), ולאחר מכן בחר בלחצןOK.
 4. בחר את הלחצן Start (התחל) כדי להדפיס את הקובץ.
FutureSmart 4
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר באפשרות Print (הדפסה), ולאחר מכן בחר ב-Print from Job Storage (הדפסה מאחסון עבודות).
 2. בחר Choose (בחר) כדי להציג את תיקיות העבודה, ולאחר מכן בחר את התיקייה שבה מאוחסנת העבודה.
 3. בחר את תיבת הסימון לצד המסמכים שברצונך להדפיס, ולאחר מכן גע באפשרות Done (בוצע).
 4. אם המסמך הוא פרטי, הזן את מספר ה-PIN בן ארבע הספרות בשדה PIN or Password (קוד PIN או סיסמה), ולאחר מכן גע באפשרות OK.
 5. כדי לכוונן את מספר העותקים, גע בשדה Copy count (ספירת עותקים) משמאל ללחצן Print (הדפס). כאשר לוח המקשים יופיע, בחר את מספר העותקים, ולאחר מכן גע בלחצן Close (סגור)כדי לסגור את לוח המקשים.
 6. גע באפשרות ‏Print (הדפס) כדי להדפיס את המסמך.

מחיקת עבודה מאוחסנת

בצע את ההליך הבא כדי להדפיס עבודה המאוחסנת בזיכרון המדפסת.
FutureSmart 3
 1. במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר Retrieve from Device Memory (אחזר מזיכרון ההתקן).
 2. בחר את שם התיקייה שבה מאוחסנת העבודה.
 3. בחר את שם העבודה.
 4. אם העבודה פרטית או מוצפנת, הזן את ה-PIN או הסיסמה.
 5. בחר את הלחצןDelete (מחיקה).
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר ב-Print (הדפס).
 2. בחר Print from Job Storage (הדפס מאחסון העבודות).
 3. בחר Choose (בחר) כדי להציג את תיקיות העבודה, ולאחר מכן בחר את שם התיקייה שבה מאוחסנת העבודה.
 4. בחר את תיבת הסימון לצד שם העבודה שברצונך למחוק.
 5. בחר בסמל פח האשפה כדי למחוק את העבודה. אם העבודה היא פרטית, הזן את מספר ה-PIN ולאחר מכן גע באפשרות OK‏.
 6. בחר Delete Jobs (מחק עבודות) בהנחיית האישור.

ניהול מספר העבודות שהמדפסת יכולה לאחסן

כאשר עבודה חדשה מאוחסנת בזיכרון המדפסת, המדפסת מחליפה כל עבודת הדפסה קודמת בעלת שם משתמש ושם עבודה זהים בעבודה זו. אם עבודת הדפסה כלשהי אינה מאוחסנת כבר עם שם משתמש ושם עבודה זהים, ואם המדפסת זקוקה לשטח נוסף, ייתכן שהמדפסת תמחק עבודות מאוחסנות אחרות, החל מהישנה ביותר. כדי לשנות את מספר העבודות שהמדפסת יכולה לאחסן, בצע את ההליך הבא:
FutureSmart 3
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל האפשרותAdministration (ניהול) ובחר אותה.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הגדרות כלליות
  • ניהול עבודות מאוחסנות
 3. גע בשדה Quick Copy Job Storage Limit (מגבלת אחסון של עבודות העתקה מהירה), ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר העבודות שהמדפסת מאחסנת.
 4. גע באפשרות Save (שמור) לשמירת ההגדרה.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר ב-הגדרות.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Copy/Print (העתקה/הדפסה)
  • ניהול עבודות מאוחסנות
  • מגבלת אחסון לעבודות זמניות
 3. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את מספר העבודות שהמדפסת מאחסנת.
 4. גע באפשרות Done (בוצע) לשמירת ההגדרה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏