תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Enterprise - הדפסת דוחות מדפסת

דוחות המוצר מספקים פרטים על המדפסת ועל תצורתה הנוכחית. בצע את השלבים המפורטים במסמך זה כדי להדפיס או להציג את דוחות המוצר.
הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

תפריט Reports (דוחות)

רמה ראשונה
רמה שנייה
תיאור
דפי תצורה/סטטוס
Administration Menu Map (מפת תפריט הניהול)
מציג את המבנה של התפריט Administration (ניהול).
How to Connect Page (דף הסבר על אופן החיבור)
הצגת כתובת ה-IP, שם המחשב המארח וכתובת ה-MAC של המדפסת אם היא מחוברת לרשת. אם יש, יוצגו גם כתובת HP ePrint וכתובת Airprint.
Current Settings Page (דף הגדרות נוכחיות)
מציג את ההגדרות הנוכחיות עבור כל אחת מהאפשרויות בתפריט Administration ‏(ניהול).
Configuration Page (דף תצורה)
הצג את הגדרות המדפסת ואת האביזרים המותקנים.
Supplies Status Page (דף מצב חומרים מתכלים)
הצגת אורך החיים המשוער של החומרים המתכלים; דיווח סטטיסטיקה של מספר הדפים והעבודות שעובדו, מספר סידורי, ספירות דפים ומידע לגבי תחזוקה.
לנוחות הלקוחות, HP מספקת ערכים משוערים לגבי אורך החיים הנותר של המוצרים המתכלים. ייתכן שבפועל, רמות החומרים המתכלים יהיו שונות מהערכים המשוערים שאנו מספקים.
דף שימוש
הצגת ספירה של כל גודלי הנייר שעברו במוצר; פירוט סוגי ההדפסה (רגילה, דו-צדדית, שחור-לבן או צבע); ודיווח על ספירת הדפים.
File Directory Page (דף ספריית קבצים)
הצגת שם הקובץ ושם התיקייה עבור קבצים שאוחסנו בזיכרון המדפסת.
Web Services Status Page (דף מצב שירותי אינטרנט)
הצגת שירותי האינטרנט המזוהים עבור המדפסת.
Color Usage Job Log (יומן עבודות שימוש בצבע) (במוצרי צבע בלבד)
הצגת סטטיסטיקת השימוש בצבע במדפסת.
Fax Reports (דוחות פקס) (מוצרי פקס בלבד)
Fax Activity Log‏ (יומן פעילות פקס)
מכיל את רשימת הפקסים שנשלחו ממדפסת זה או שהתקבלו על-ידה.
Billing Codes Report (דוח קודי חיוב)
רשימה של קודי החיוב שנעשה בהם שימוש עבור הפקסים היוצאים. דוח זה מציג את מספר הפקסים היוצאים שבהם חויב כל קוד.
Blocked Fax List (רשימת פקסים חסומים)
רשימת מספרי טלפון החסומים לשליחת הודעות פקס למדפסת זו.
רשימת מספרי חיוג מהיר
הצגת מספרי החיוג המקוצר שהוגדרו עבור מדפסת זו.
Fax Call Report (דוח שיחות פקס)
דוח מפורט על פעולת הפקס האחרונה, ששוגרה או שהתקבלה.
דפים אחרים
Demonstration Page (דף הדגמה)
הדפסת דף הדגמה שמדגיש את יכולת ההדפסה של המדפסת.
RGB Samples (דוגמאות CMYK) (מוצרי צבע בלבד)
הדפסת דוגמאות צבעים עבור ערכי RGB שונים. שימוש בדוגמאות כמכוון להתאמת צבעים מודפסים.
CMYK Samples (דוגמאות CMYK) (מוצרי צבע בלבד)
הדפסת דוגמאות צבעים עבור ערכי CMYK שונים. שימוש בדוגמאות כמכוון להתאמת צבעים מודפסים.
רשימת גופני PCL‏
הדפסת גופני PCL הזמינים.
רשימת גופני PCL‏
מדפיס את גופני אמולציית Postricpt Level 3 הזמינים של HP.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏