ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro - שיפור איכות ההדפסה

מבוא
המידע הבא מספק שלבי פתרון בעיות לפתרון בעיות באיכות ההדפסה, כולל הבעיות הבאות:
 • מריחות
 • הדפסה מטושטשת
 • הדפסה כהה
 • הדפסה בהירה
 • בדיקת פסים
 • טונר חסר
 • נקודות טונר מפוזרות
 • טונר מרוח
 • תמונות מוטות
אם מתגלות במדפסת בעיות אלה או אחרות באיכות ההדפסה, נסה את הפתרונות הבאים לפי הסדר שבו הם מוצגים.
לקבלת מידע אודות פתרון פגמים בתמונות ספציפיות, ראה את המקטע 'פתרון בעיות של איכות הדפסה' (c05105364).
עדכון קושחת המדפסת
נסה לשדרג את קושחת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה Update the firmware (עדכון הקושחה) (c04056315).
הדפס מתוכנית אחרת
נסה להדפיס מתוכנית אחרת. אם העמוד מודפס כראוי, יש בעיה בתוכנית שממנה הדפסת.
בדוק את הגדרת סוג הנייר עבור עבודת ההדפסה
בדוק את הגדרות סוג הנייר בעת הדפסה מתוכנית אם העמודים המודפסים מכילים מריחות, הדפסה מטושטשת או כהה, נייר מקומט, נקודות מפוזרות של טונר, טונר מרוח או אזורים קטנים שבהם הטונר חסר.
בדיקת הגדרת סוג הנייר של המדפסת
 1. פתח את המגש.
 2. ודא המגש טעון בסוג הנייר הנכון.
 3. סגור את המגש.
 4. בצע את ההוראות המופיעות בלוח הבקרה כדי לאשר או לשנות את הגדרות סוג הנייר עבור המגש.
בדוק את הגדרת סוג הנייר (Windows)
 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות).
 3. לחץ על הכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 4. ברשימה הנפתחת Paper type (סוג נייר), לחץ על האפשרות More...‎ (עוד...).
 5. הרחב את רשימת האפשרויות Type is:‎ (הסוג הוא:).
 6. הרחב את קטגוריית סוגי הנייר המתארת באופן המדויק ביותר את הנייר שלך.
 7. בחר באפשרות המתאימה לסוג הנייר שבו אתה משתמש ולחץ על הלחצן OK (אישור).
 8. לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך). בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה), לחץ על הלחצן OK (אישור) כדי להדפיס את העבודה.
בדיקת הגדרת סוג הנייר (OS X)
 1. לחץ על התפריט File (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות Print (הדפס).
 2. בתפריט Printer (מדפסת), בחר את המדפסת.
 3. כברירת מחדל, מנהל ההדפסה מציג את התפריט Copies & Pages (עותקים ועמודים). פתח את הרשימה הנפתחת של התפריטים ולאחר מכן לחץ על התפריט Finishing (גימור).
 4. בחר סוג מתוך הרשימה הנפתחת Media type (סוג חומרי הדפסה).
 5. לחץ על הלחצן Print (הדפס).
בדיקת מצב מחסנית הטונר
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את משך החיים המשוער שנותר למחסניות הטונר, ואם רלוונטי, את המצב של חלקי תחזוקה אחרים הניתנים להחלפה.
שלב 1: הדפסת דף מצב החומרים המתכלים
 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את התפריט Setup (התקנה).
 2. בחר באפשרות Reports (דוחות).
 3. בחר Supplies Status (סטטוס חומרים מתכלים).
שלב 2: בדיקת סטטוס החומרים המתכלים
 1. עיין בדוח סטטוס החומרים המתכלים ככדי בדוק את אחוז משך החיים שנותר למחסניות הטונר, ואם רלוונטי, את הסטטוס של חלקי תחזוקה אחרים הניתנים להחלפה.
  בעת שימוש במחסנית טונר שנמצאת בסוף חייה המשוערים, עלולות להתרחש בעיות של איכות הדפסה. דף סטטוס החומרים המתכלים מיידע אותך כאשר חומר מתכלה עומד להתרוקן.
  אחריות Premium Protection של HP יוצאת מתוקף כאשר מופיעה הודעה המציינת כי מסתיימת אחריות Premium Protection של HP על חומר מתכלה זה בדף סטטוס החומרים המתכלים או בשרת האינטרנט המשובץ.
  אין צורך להחליף את מחסנית הטונר כעת, אלא אם איכות ההדפסה כבר אינה תקינה. כדאי לך להחזיק מחסנית חלופית זמינה שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה תפסיק להיות תקינה.
  אם זיהית שעליך להחליף מחסנית טונר או חלקי תחזוקה אחרים הניתנים להחלפה, דף סטטוס החומרים המתכלים מפרט את מספרי החלקים המקוריים של HP.
 2. בדוק אם אתה משתמש במחסנית מקורית של HP.
  מחסנית טונר מקורית של HP נושאת את הכיתוב "HP" או את הלוגו של HP. לקבלת מידע נוסף על זיהוי מחסניות של HP, בקר בכתובת www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
הדפסת דף ניקוי
בתהליך ההדפסה, חלקיקים של נייר, טונר ואבק עשויים להצטבר בתוך המדפסת ולגרום לבעיות איכות הדפסה כגון כתמים או פיזור של טונר, מריחות, קווים או סימנים חוזרים.
פעל בהתאם להליך הבא כדי להדפיס דף ניקוי.
 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את התפריט Setup (התקנה).
 2. בחר בתפריטים הבאים:
  • שירות
  • דף ניקוי
 3. טען נייר רגיל בגודל Letter או בגודל A4 כאשר תונחה לעשות כן, ולאחר מכן בחר את הלחצן OK.
  ההודעה‏ Cleaning (מנקה) מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת. המתן עד לסיום התהליך. השלך את העמוד המודפס.
בצע בדיקה ויזואלית של מחסנית או מחסניות הטונר
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק כל אחת ממחסניות הטונר.
 1. הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת, וודא שסרט האיטום הוסר.
 2. בדוק אם נגרם נזק לשבב הזיכרון.
 3. בדוק את שטח הפנים של תוף ההדמיה הירוק.
    שים לב:
  אל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבעות על תוף ההדמיה עלולות לפגוע באיכות ההדפסה.
 4. אם ראית שריטות, טביעות אצבע או נזק אחר בתוף ההדמיה, החלף את מחסנית הטונר.
 5. התקן מחדש את מחסנית הטונר והדפס כמה עמודים כדי לראות אם הבעיה נפתרה.
בדוק את הנייר ואת סביבת ההדפסה
שלב 1: השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP
בעיות מסוימות של איכות הדפסה נובעות משימוש בנייר שאינו עומד בדרישות של מפרט HP.
 • השתמש תמיד בסוג נייר ובמשקל נייר שהמדפסת תומכת בהם.
 • השתמש בנייר מאיכות טובה שאין בו חתכים, חריצים, קרעים, כתמים, חלקיקים חופשיים, אבק, קמטים, חורים, סיכות וקצוות מסולסלים או מקופלים.
 • אל תשתמש בנייר שכבר שימש להדפסה.
 • השתמש בנייר שאינו מכיל חומר מתכתי, כגון נצנצים.
 • השתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות לייזר. אל תשתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות הזרקת דיו בלבד.
 • אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. שימוש בנייר חלק יותר בדרך כלל משפר את איכות ההדפסה.
שלב 2: בדיקת הסביבה
הסביבה יכולה להשפיע ישירות על איכות ההדפסה ומהווה גורם נפוץ לבעיות באיכות ההדפסה או בהזנת הנייר. נסה את הפתרונות הבאים:
 • הרחק את המדפסת ממקומות שבהם נושבת רוח, כגון דלתות או חלונות פתוחים, או פתחים של מזגנים.
 • ודא שהמדפסת לא חשופה לטמפרטורות או לתנאי לחות שנמצאים מעבר לטווח של מפרטי המדפסת.
 • אל תניח את המדפסת במקום סגור, כגון בתוך ארונית.
 • הצב את המדפסת על משטח ישר ויציב.
 • הסר כל דבר שחוסם את פתחי האוורור של המדפסת. למדפסת דרושה זרימת אוויר טובה מכל צדדיה, לרבות החלק העליון.
 • הגן על המדפסת מפני לכלוך שנישא באוויר, אבק, אדים, שמן או חומרים אחרים שעלולים להשאיר שאריות בתוך המדפסת.
שלב 3: הגדר את יישור המגש האינדיבידואלי
בצע את השלבים הבאים כאשר טקסט או תמונות אינם ממורכזים או מיושרים כהלכה בעמוד המודפס בעת הדפסה ממגשים ספציפיים.
 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את התפריט Setup (התקנה).
 2. בחר בתפריטים הבאים:
  • System Setup (הגדרת מערכת)
  • איכות הדפסה
  • כוונן את היישור
  • הדפס דף ניסיון
 3. בחר באפשרות Print Test Page (הדפס דף ניסיון) ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות שמופיעות בדפים המודפסים.
 4. הדפס את דף הניסיון שוב כדי לאמת את התוצאות. במקרה הצורך, בצע כוונונים נוספים.
 5. בחר באפשרות OK לשמירת ההגדרות החדשות.
נסה להשתמש במנהל הדפסה אחר
נסה מנהל הדפסה אחר בעת הדפסה מתוכנה והדפים המודפסים מכילים קווים לא צפויים בגרפיקה, טקסט חסר, גרפיקה חסרה, עיצוב שגוי או גופנים שונים מאלה שהוגדרו.
הורד את אחד ממנהלי ההתקן הבאים מאתר האינטרנט של HP:‏ www.hp.com/go/support.
מנהל הדפסה HP PCL.6
אם זמין, מנהל התקן הדפסה הספציפי למדפסת זו תומך במערכות ההפעלה ישנות יותר, כגון ®Windows XP ו-® .Windows Vista לקבלת רשימה של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/go/support.
מנהל הדפסה HP PCL 6
מנהל התקן הדפסה הספציפי למדפסת זו תומך במערכות ההפעלה חדשות יותר, התומכות במנהלי התקן בגירסה 3. לקבלת רשימה של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/go/support.
מנהל הדפסה HP PCL-6
מנהל התקן הדפסה הספציפי למדפסת זו תומך ב-Windows 8 ובמערכות ההפעלה חדשות יותר, התומכות במנהלי התקן בגירסה 4. לקבלת רשימה של מערכות ההפעלה הנתמכות, עבור אל www.hp.com/go/support.
מנהל הדפסה HP UPD PS
 • מומלץ להדפסה עם תוכניות Adobe®‎‏ או עם תוכניות אחרות לשימושי גרפיקה אינטנסיביים
 • מספק תמיכה בהדפסה עם אמולציית postscript ובזיכרון הבזק לגופני postscript.
HP UPD PCL 6
 • מומלץ להדפסה בכל סביבות Windows
 • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה במאפייני המדפסת ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים
 • תוכנן להתאמה ל- Windows Graphic Device Interface‏ (GDI‏) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows‏
 • ייתכן שלא יהיה תואם באופן מלא לתוכנות של יצרנים אחרים ולתוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5
בדיקת ההגדרות של EconoMode
HP לא ממליצה על שימוש קבוע ב-EconoMode (מצב חיסכון). בשימוש קבוע ב-EconoMode, עלול להיווצר מצב שבו המחסנית עדיין מכילה טונר, למרות שחלקיה המכניים אינם שמישים עוד. אם איכות ההדפסה נפגמת ואינה קבילה עוד, שקול להחליף את מחסנית הטונר.
  הערה:
מאפיין זה זמין במנהל מדפסת PCL 6 עבור Windows. אם אינך משתמש במנהל התקן זה, באפשרותך להפעיל את המאפיין על-ידי שימוש בשרת האינטרנט המשובץ של HP.
פעל בהתאם לשלבים אלה אם העמוד המודפס כהה מדי או בהיר מדי בכללותו.
 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות).
 3. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות ואתר את האזור איכות הדפסה.
 4. אם העמוד כהה מדי בכללותו, השתמש בהגדרות הבאות:
  • אם זמינה, בחר באפשרות ‎600 dpi.
  • בחר בתיבת הסימון EconoMode כדי להפוך אותה לזמינה.
  אם העמוד בהיר מדי בכללותו, השתמש בהגדרות הבאות:
  • אם זמינה, בחר באפשרות ‎FastRes 1200i.
  • נקה את תיבת הסימון EconoMode כדי להפוך אותה ללא זמינה.
 5. לחץ על הלחצן אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך. בתיבת הדו-שיח הדפסה לחץ על הלחצן אישור כדי להדפיס את העבודה.
כוונן את צפיפות ההדפסה
השלם את השלבים הבאים כדי לכוונן את צפיפות ההדפסה.
 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את התפריט Setup (התקנה).
 2. בחר בתפריטים הבאים:
  • System Setup (הגדרת מערכת)
  • צפיפות הדפסה
 3. בחר את הגדרת צפיפות ההדפסה הנכונה.
  • 1: lightest (בהירה ביותר)
  • 2: Lighter (יותר בהירה)
  • 3: Default (ברירת מחדל)
  • 4: Darker (יותר כהה)
  • 5: darkest (כהה ביותר)

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏