תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - רשימת פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות

רשימת פעולות לביצוע לצורך פתרון בעיות

בצע את השלבים הבאים בניסיון לפתור בעיה כלשהי במדפסת.
 1. אם לוח הבקרה ריק או שחור, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בדוק את כבל המתח.
  2. ודא שהמוצר מופעל.
  3. ודא שהמתח החשמלי תואם את הגדרת המתח של המדפסת. (דרישות המתח מופיעות במדבקה שעל גב המדפסת). אם אתה משתמש במפצל חשמלי והמתח שלו אינו מתאים למפרט, חבר את המדפסת ישירות לשקע החשמל. אם המוצר מחובר לשקע החשמל, נסה להשתמש בשקע אחר.
  4. אם פעולות אלה אינן מאחזרות את המתח, פנה לשירות הלקוחות של HP.
 2. לוח הבקרה אמור להציג מצב מוכן. אם מוצגת הודעת שגיאה, פעל בהתאם להוראות שבלוח הבקרה כדי לפתור את הבעיה.
 3. בדוק את החיווטים‏.
  1. בדוק את חיבור הכבל בין המדפסת למחשב או ליציאת הרשת. ודא שהחיבור מאובטח.
  2. אם ניתן‏, ודא שהכבל עצמו אינו פגום באמצעות השימוש בכבל אחר‏.
  3. בדוק את חיבור הרשת.
 4. ודא שגודל הנייר וסוג הנייר שנבחרו עומדים בדרישות המפרט. כמו כן פתח את התפריטTrays (מגשים) בלוח הבקרה של המדפסת וודא שהמגש מוגדר בצורה תקינה לסוג ולגודל הנייר.
 5. הדפס דף תצורה באמצעות השלבים הבאים.
  הערה:
  השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) וגע בו.
  2. פתח את התפריטים הבאים:
   • דוחות
   • דפי תצורה/סטטוס
  3. גע בפריט Configuration Page (דף תצורה) כדי לבחור אותו.
  4. גע בלחצן Print (הדפסה) כדי להדפיס את דף התצורה.
   הערה:
   אם המדפסת מחוברת לרשת, מודפס גם דף של HP Jetdirect.
  FutureSmart 4
  1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גלול ובחר ב- Reports (דוחות).
  2. בחר באפשרותConfiguration/Status Pages (דפי תצורה/סטטוס).
  3. בחר באפשרות Configuration Page (דף תצורה).
  4. בחר באפשרות ‏Print (הדפסה) להדפסת דף התצורה.
   הערה:
   אם המדפסת מחוברת לרשת, מודפס גם דף של HP Jetdirect.
  אם הדפים אינם מודפסים, ודא שיש נייר באחד המגשים לפחות.
  אם הנייר נתקע במדפסת, פעל בהתאם להנחיות שבלוח הבקרה כדי לשחררו.
  אם הדף אינו מודפס כראוי, פנה אל שירות הלקוחות של HP.
  אם הדף מודפס כראוי, הבעיה היא כנראה במחשב שבו אתה משתמש, במנהל התקן ההדפסה, או בתוכנית.
 6. ודא שהתקנת את מנהל ההדפסה של מדפסת זו. בדוק את התוכנית כדי לוודא שאתה משתמש במנהל ההדפסה של מדפסת זו. מנהל ההדפסה נמצא בתקליטור המצורף למדפסת. באפשרותך גם להוריד את מנהל ההדפסה מאתר האינטרנט של HP.
 7. הדפס מסמך קצר מתוכנית אחרת שבה עבדת בעבר. אם פתרון זה עובד, הבעיה היא בתוכנית. אם הפתרון אינו עובד (המסמך אינו מודפס), בצע את הפעולות הבאות:
  1. נסה להדפיס את העבודה ממחשב אחר שבו מותקנת תוכנת המדפסת.
  2. אם חיברת את המדפסת לרשת, חבר את המדפסת ישירות למחשב באמצעות כבל USB. נתב את המדפסת ליציאה הנכונה, או התקן את התוכנה מחדש ובחר בסוג החיבור החדש שבו אתה משתמש.
   הערה:
   המדפסת תגיע עם יציאת ה-USB מושבתת. כדי להפעיל את יציאת ה-USB ולהשתמש בה כדי לבדוק את הקישוריות של המדפסת, ודא כי המדפסת נמצאת במצב מוכן.
 8. ייתכן שיש לשדרג את קושחת המדפסת. שדרוגי תוכנה וקושחה והוראות התקנה עבור מדפסת זו זמינים בכתובת www.hp.com/support/ljMFPM725series. לחץ על Drivers, software & firmware (מנהלי התקן, תוכנה וקושחה), בחר את מערכת ההפעלה המתאימה, ולאחר מכן בחר את ההורדה למדפסת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏