תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - התקנת המדפסת (חומרה) (דגם f‎)

הערה:
מסמך זה נועד עבור HP LaserJet Enterprise 700 MFP דגם M725f.
מסמך זה מסביר כיצד להתקין את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע את השלבים הבאים לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב שלך.
אם התקנת כבר את חומרת המדפסת ואתה זקוק לעזרה בהתקנת התוכנה, ראה את הסעיף קישורים להוראות התקנת התוכנה בסוף מסמך זה.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להגדרת המדפסת:

הוצאת המדפסת מאריזתה

 1. בחר מקום להנחת המדפסת, העונה על התנאים הבאים:
  • משטח עבודה יציב, אזור מאוורר היטב, והרחק מאור שמש ישיר
  • טווח טמפרטורות: 15° עד 30° צלזיוס‏ ‏(59° עד 86°‎ פרנהייט‎)
  • טווח לחות: 10% עד 80%
    שים לב:
  המדפסת שוקלת 91.4 ק"ג (201.5 ליברות). HP ממליצה שהזזת המדפסת תבוצע על-ידי ארבעה אנשים.
 2. הוצא את המדפסת של HP מהאריזה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה. ודא שהתכולה תואמת לאיור זה.
  הערה:
  HP ממליצה למחזר חומרי אריזה במידת האפשר.
  איור : תכולת האריזה
 3. הסר את סרט המשלוח הכתום ואת מגן הקלקר.
    שים לב:
  ודא שידית הנעילה שעל אביזר הטיפול בנייר מצויה במצב נעילה.
  איור : הסר את סרט המשלוח ואת מגן הקלקר.
 4. פתח את מזין המסמכים ולאחר מכן הסר את מגני הקלקר ואת סרט המשלוח הכתום שנותר.
  איור : הסר את מגני הקלקר ואת סרט המשלוח
 5. פתח את מגש 2, הסר את נעילת המשלוח של המגש ולאחר מכן סגור את המגש.
  איור : הסר את נעילת המשלוח ממגש 2
 6. פתח את מגש 3, הסר את נעילת המשלוח של המגש ולאחר מכן סגור את המגש.
  איור : הסר את נעילת המשלוח ממגש 3
 7. פתח את מגש 4, הסר את סרט המשלוח הכתום ואת הקרטון שבתוכו ולאחר מכן סגור את המגש.
    שים לב:
  ודא שידית הנעילה שעל אביזר הטיפול בנייר מצויה במצב נעילה.
  איור : הסר את סרט המשלוח ואת הקרטון מתוך מגש 4
 8. פתח את מגש 5, הסר את סרט המשלוח הכתום ואת הקרטון שבתוכו ולאחר מכן סגור את המגש.
    שים לב:
  ודא שידית הנעילה שעל אביזר הטיפול בנייר מצויה במצב נעילה.
  איור : הסר את סרט המשלוח ואת הקרטון מתוך מגש 5
 9. פתח את הדלת הימנית.
  איור : פתח את הדלת הימנית
 10. דחוף את חוסמי הדלתות הכתומים ולאחר מכן משוך אותם כדי להסירם מתוך המדפסת.
  איור : הסר את חוסמי הדלתות הכתומים
 11. הוצא את מחסנית הטונר מאריזת המגן, הסר את סרט המשלוח הכתום ולאחר מכן הסר את סרט האטימה.
  איור : הסר את סרט המשלוח הכתום ואת סרט האטימה ממחסנית הטונר
 12. התקן את מחסנית הטונר במדפסת וסגור את הדלת הימנית.
  איור : התקן את מחסנית הטונר

טעינת נייר

 1. פתח את מגש 2.
  איור : פתח את מגש 2
 2. כוונן את מכווני הנייר הקדמיים והצדדיים בהתאם לגודל הנייר הנכון.
  איור : כוונן את מכווני הנייר
 3. הנח נייר במגש.
  איור : טען נייר במגש
 4. אל תטען נייר רב מדי. ודא שערימת הנייר נכנסת כהלכה במגש ואינה גבוהה מהקצה העליון של המכוונים.
  איור : בדוק את מכווני הגובה של ערימת הנייר
 5. ודא שערימת הנייר צמודה לצדו של המגש.
  איור : בדוק את ערימת הנייר
 6. ודא שמכווני הנייר הנעים צמודים לערימת הנייר.
  איור : בדוק את מכווני הנייר הנעים
 7. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש

חיבור כבל הרשת (אופציונלי)

אם אתה מתחבר לרשת, חבר כעת את כבל הרשת. אם לא, דלג על שלב זה ועבור אל הסעיףחיבור כבל המתח והפעלת המדפסת במסמך זה.
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. אם בכוונתך להשתמש בכבל USB כדי לחבר את המדפסת למחשב, היא תחובר בזמן התקנת התוכנה.
איור : חיבור כבל הרשת

חיבור חוט הטלפון עבור הפקס (אופציונלי)

כדי להשתמש בפונקציית הפקס, חבר את כבל הטלפון המצורף ליציאת הפקס שבמוצר ולשקע טלפון.
הערה:
ייתכן שיידרש מתאם ספציפי לכבל הטלפון RJ11, לצורך חיבור לשקע הטלפון.
איור : חיבור חוט הטלפון עבור הפקס

חיבור כבל המתח והפעלת המדפסת

 1. חבר את כבל המתח למדפסת ולשקע AC מוארק. כדי למנוע נזק למדפסת, השתמש אך ורק בכבל המתח שסופק עם המדפסת.
  איור : חיבור כבל המתח
    שים לב:
  ודא שמקור המתח מתאים לדירוג המתח של המדפסת. דירוג המתח מופיע בתווית המדפסת. המדפסת משתמשת במתח של ‎100-127 Vac או ‎220-240 Vac ובתדר ‎50/60 Hz.
 2. הפעל את המדפסת.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה
 3. המתן 60 שניות לפני שתמשיך. בשלב זה, אם המדפסת מחוברת לרשת, הרשת תזהה את המדפסת ותקצה לה כתובת IP או שם מארח.
 4. בלוח הבקרה, הגדר את השפה, תבנית התאריך/שעה, ואזור הזמן. עם הופעת מסך הבית, גע ב-‏Initial Setup (הגדרה ראשונית) והפעל פונקציות בסיסיות של המדפסת.
  להגדרה מתקדמת של מדפסות המחוברות ברשת, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת בדפדפן אינטרנט, לאחר שהתקנת התוכנה תושלם. לאיתור כתובת ה-IP, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  הערה:
  השלבים לאיתור כתובת ה-IP של המדפסת משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה. עיין בטבלה בשלב 5 כדי לקבוע את סוג לוח הבקרה שלך.
  • FutureSmart 3: בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Network (רשת).
  • FutureSmart 4: בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל Information (מידע), ולאחר מכן גע בלחצן Network (רשת).
 5. כאשר המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB, תהליך התקנת התוכנה מחייב כי המדפסת תהיה מופעלת ובמצב מוכן. קבע את ההגדרה הבאה כדי שהמדפסת תתעורר ממצב שינה בזמן תהליך התקנת התוכנה:
  הערה:
  השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) וגע בו.
  2. בחר בתפריט General Settings (הגדרות כלליות).
  3. גע בפריט Energy Settings (הגדרות אנרגיה).
  4. גע בפריט Wake/Auto On to These Events (התעורר/פעל אוטומטית באירועים אלה).
  5. גע בפריט All events (כל האירועים).
  FutureSmart 4
  כברירת מחדל, מדפסות עם FutureSmart 4 יקיצו ממצב שינה במהלך תהליך ההתקנה של התוכנה.

אימות תפקוד המדפסת

כדי לוודא שהמדפסת פועלת, בצע את השלבים הבאים:
הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. כדי לוודא שהמדפסת מדפיסה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) וגע בו.
  2. פתח את התפריטים הבאים:
   • דוחות
   • דפי תצורה/סטטוס
  3. גע בפריט Configuration Page (דף תצורה) כדי לבחור אותו.
  4. גע בלחצן Print (הדפסה) כדי להדפיס את דפי התצורה ו-Jetdirect.
   הערה:
   אם אתה מתכוון להשתמש במדפסת ברשת, שמור דפים אלה. הדף של Jetdirect מכיל את כתובת ה-IP של המדפסת.
  5. אם חיברת את המדפסת לרשת, כתובת ה-IP שלה מופיעה בדף של Jetdirect.
   • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, תצטרך להגדיר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
   • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, תצטרך להגדיר את כתובת ה-IP באופן ידני.
   איור : דף Jetdirect
 2. כדי לבדוק את מזין המסמכים ואת פונקציית ההעתקה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הנח את דף התצורה המודפס כשהוא פונה כלפי מעלה במזין המסמכים.
  2. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Start (התחל). המוצר מעתיק ולאחר מכן מדפיס דף.
 3. כדי לבדוק את משטח הזכוכית של הסורק ואת פונקציית ההעתקה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הנח את דף התצורה המודפס עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
  2. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Start (התחל). המוצר סורק, ולאחר מכן מדפיס דף.
FutureSmart 4
 1. כדי לוודא שהמדפסת מדפיסה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גלול ובחר ב- Reports (דוחות).
  2. בחר באפשרותConfiguration/Status Pages (דפי תצורה/סטטוס).
  3. בחר באפשרות Configuration Page (דף תצורה).
  4. בחר באפשרותPrint (הדפסה) כדי להדפיס דפי תצורה ו-Jetdirect.
  5. אם המדפסת מחוברת לרשת, אתר את כתובת ה-IP בדף Jetdirect.
   • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, הגדר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
   • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, הגדר ידנית את התצורה של כתובת ה-IP.
   איור : דף Jetdirect
 2. כדי לבדוק את מזין המסמכים ואת פונקציית ההעתקה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הנח את דף התצורה המודפס כשהוא פונה כלפי מעלה במזין המסמכים.
  2. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע באפשרותStart (התחל). המוצר מעתיק ולאחר מכן מדפיס דף.
 3. כדי לבדוק את משטח הזכוכית של הסורק ואת פונקציית ההעתקה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הנח את דף התצורה המודפס עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
  2. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע באפשרותStart (התחל). המוצר סורק, ולאחר מכן מדפיס דף.

עדכון הקושחה (אופציונלי אך מומלץ)

HP מעדכנת באופן קבוע מאפיינים שזמינים בקושחת המדפסת. עדכן את קושחת המדפסת כדי ליהנות מהמאפיינים העדכניים.
הערה:
ברר אצל מנהל הרשת לפני עדכון קושחת המדפסת.
לחץ כאן לקבלת מידע על עדכון קושחת המדפסת באמצעות כונן הבזק USB או שרת האינטרנט המשובץ (EWS).

קישורים להוראות להתקנת התוכנה

לאחר שתשלים את שלבי ההתקנה הקודמים, תוכל להתקין את תוכנת המדפסת באמצעות תקליטור המדפסת או על-ידי הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP.
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. אם בכוונתך להשתמש בכבל USB כדי לחבר את המדפסת למחשב, היא תחובר בזמן התקנת התוכנה.
לקבלת הוראות להתקנת התוכנה, לחץ על הקישור עבור מערכת ההפעלה של המחשב שלך וסוג החיבור.
Windows
Mac OS X


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏