ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M855 - התקנת המדפסת (חומרה) (דגם x+‎)

  הערה:
מסמך זה מיועד עבור HP LaserJet Enterprise דגם M855x+‎.
מסמך זה מסביר כיצד להתקין את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע את השלבים הבאים לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב שלך.
אם התקנת כבר את חומרת המדפסת ואתה זקוק לעזרה בהתקנת התוכנה, ראה את הסעיף קישורים להוראות התקנת התוכנה בסוף מסמך זה.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להגדרת המדפסת:
הוצאת המדפסת מאריזתה
 1. בחר מקום להנחת המדפסת, העונה על התנאים הבאים:
  • משטח עבודה יציב, אזור מאוורר היטב, והרחק מאור שמש ישיר
  • טווח טמפרטורות: 15° - 30° C
  • טווח לחות: 10% עד 80%
    שים לב:
  המדפסת שוקלת 124.2 ק"ג. HP ממליצה שהזזת המדפסת תבוצע על-ידי ארבעה אנשים.
 2. הוצא את המדפסת של HP מהאריזה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה. ודא שהתכולה תואמת לאיור זה.
    הערה:
  HP ממליצה למחזר חומרי אריזה במידת האפשר.
  איור : תכולת האריזה
 3. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת. פתח את כל הדלתות ומגשי הנייר, והסר את כל הסרטים, חומרי הפלסטיק הכתומים במגשים וכל חומר אריזה אחר מהחלק הפנימי של המדפסת.
  איור : הסר את סרט המשלוח ואת מגן הקלקר.
חיבור כבל הרשת (אופציונלי)
אם אתה מתחבר לרשת, חבר כעת את כבל הרשת. אם לא, דלג על שלב זה ועבור אל הסעיףחיבור כבל המתח והפעלת המדפסת במסמך זה.
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. אם בכוונתך להשתמש בכבל USB כדי לחבר את המדפסת למחשב, היא תחובר בזמן התקנת התוכנה.
איור : חיבור כבל הרשת
חיבור כבל המתח והפעלת המדפסת
 1. חבר את כבל המתח למדפסת ולשקע AC מוארק. כדי למנוע נזק למדפסת, השתמש אך ורק בכבל המתח שסופק עם המדפסת.
  איור : חיבור כבל המתח
    שים לב:
  ודא שמקור המתח מתאים לדירוג המתח של המדפסת. דירוג המתח מופיע בתווית המדפסת. המדפסת משתמשת במתח של ‎100-127 Vac או ‎220-240 Vac ובתדר ‎50/60 Hz.
 2. הפעל את המדפסת.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה
 3. המתן 60 שניות לפני שתמשיך. בשלב זה, אם המדפסת מחוברת לרשת, הרשת תזהה את המדפסת ותקצה לה כתובת IP או שם מארח.
 4. בלוח הבקרה, הגדר את השפה, פריסת המקלדת, תבנית התאריך/השעה ואזור הזמן. עם הופעת מסך הבית, גע ב-‏Initial Setup (הגדרה ראשונית) והפעל פונקציות בסיסיות של המדפסת.
  להגדרה מתקדמת של מדפסות המחוברות ברשת, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת בדפדפן אינטרנט, לאחר שהתקנת התוכנה תושלם. לאיתור כתובת ה-IP, בצע אחת מהפעולות הבאות:
    הערה:
  השלבים לאיתור כתובת ה-IP של המדפסת משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה. עיין בטבלה בשלב 5 כדי לקבוע את סוג לוח הבקרה שלך.
  • FutureSmart 3: בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Network (רשת).
  • FutureSmart 4: בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל Information (מידע), ולאחר מכן גע בלחצן Network (רשת).
 5. כאשר המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB, תהליך התקנת התוכנה מחייב כי המדפסת תהיה מופעלת ובמצב מוכן. בצע את השלבים הבאים כדי לקבוע את ההגדרה שלWake/Auto On (יקיצה/הפעלה אוטומטית) כדי שהמדפסת תתעורר ממצב שינה בזמן תהליך התקנת התוכנה:
    הערה:
  השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) וגע בו.
  2. בחר בתפריט General Settings (הגדרות כלליות).
  3. גע בפריט Energy Settings (הגדרות אנרגיה).
  4. גע בפריט Wake/Auto On to These Events (התעורר/פעל אוטומטית באירועים אלה).
  5. גע בפריט All events (כל האירועים).
  FutureSmart 4
  כברירת מחדל, מדפסות עם FutureSmart 4 יקיצו ממצב שינה במהלך תהליך ההתקנה של התוכנה.
טען את מגש 2
 1. פתח את המגש.
    הערה:
  אין לפתוח את המגש בזמן שהוא נמצא בשימוש.
  איור : פתח את המגש
 2. התאם את מכווני אורך ורוחב הנייר על ידי לחיצה על ידית הכוונון והסט כל מכוון אל המיקום הנכון בהתאם לגודל הנייר.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. טען נייר במגש. בדוק את הנייר כדי לוודא שהמכוונים נוגעים קלות בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה.
    הערה:
  כדי למנוע חסימות, אין לטעון את מגש ההזנה יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא.
    הערה:
  כוונון לקוי של המגש עשוי לגרום להופעת הודעת שגיאה במהלך ההדפסה או לחסימת נייר.
  איור : טען נייר
 4. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש
 5. לוח הבקרה מציג את הסוג והגודל של הנייר שבמגש. אם התצורה אינה נכונה, פעל בהתאם להנחיות בלוח הבקרה כדי לשנות את הסוג או הגודל.
 6. עבור נייר בגודל מותאם אישית, עליך לציין את מידות ה-X וה-Y של הנייר כאשר תופיע בלוח הבקרה של המדפסת הנחיה להזין אותן.
  איור : מידות X ו-Y
טעינת המגש בעל הקיבולת הגבוהה של 3,500 גיליונות
המגש בעל הקיבולת הגבוהה של 3,500 גיליונות תומך רק בנייר בגודל A4 ו-Letter.
 1. פתח את הצד הימני ואת הצד השמאלי של המגש.
  איור : פתח את המגש
 2. בכל אחד מהצדדים, כוונן את ידית גודל הנייר למיקום הנכון עבור הנייר שבו אתה משתמש.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. טען חבילות נייר מלאות בכל צד של המגש. קיבולת הצד הימני היא 1,500 גיליונות נייר. קיבולת הצד השמאלי היא 2,000 גיליונות נייר.
    הערה:
  לקבלת התוצאות הטובות ביותר, טען חבילות נייר מלאות. הימנע מחלוקת חבילות לחלקים קטנים יותר.
  איור : טען את המגש
 4. סגור את הצד הימני ואת הצד השמאלי של המגש.
  איור : סגור את המגש
אימות תפקוד המדפסת
כדי לוודא שהמדפסת מדפיסה, בצע את השלבים הבאים.
  הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Reports (דוחות)
  • Configuration/Status Pages (דפי תצורה/מצב)
 3. גע בפריט Configuration Page (דף תצורה) כדי לבחור אותו.
 4. גע בלחצן Print (הדפסה) כדי להדפיס את דפי התצורה ו-Jetdirect.
    הערה:
  אם אתה מתכוון להשתמש במדפסת ברשת, שמור דפים אלה. הדף של Jetdirect מכיל את כתובת ה-IP של המדפסת.
 5. אם חיברת את המדפסת לרשת, כתובת ה-IP שלה מופיעה בדף של Jetdirect.
  • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, תצטרך להגדיר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
  • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, תצטרך להגדיר את כתובת ה-IP באופן ידני.
  איור : דף Jetdirect
FutureSmart 4
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גלול ובחר ב-Reports (דוחות).
 2. בחר באפשרותConfiguration/Status Pages (דפי תצורה/סטטוס).
 3. בחר באפשרות Configuration Page (דף תצורה).
 4. בחר באפשרותPrint (הדפסה) כדי להדפיס דפי תצורה ו-Jetdirect.
 5. אם המדפסת מחוברת לרשת, אתר את כתובת ה-IP בדף Jetdirect.
  • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, הגדר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
  • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, הגדר ידנית את התצורה של כתובת ה-IP.
  איור : דף Jetdirect
עדכון הקושחה (אופציונלי אך מומלץ)
HP מעדכנת באופן קבוע מאפיינים שזמינים בקושחת המדפסת. עדכן את קושחת המדפסת כדי ליהנות מהמאפיינים העדכניים.
  הערה:
ברר אצל מנהל הרשת שלך לפני עדכון הקושחה.
לחץ כאן לקבלת מידע על עדכון קושחת המוצר באמצעות כונן הבזק USB או שרת האינטרנט המשובץ (EWS).
קישורים להוראות להתקנת התוכנה
לאחר שתשלים את שלבי ההתקנה הקודמים, תוכל להתקין את תוכנת המדפסת באמצעות תקליטור המדפסת או על-ידי הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP.
  שים לב:
אין לחבר כעת כבל USB. אם בכוונתך להשתמש בכבל USB כדי לחבר את המדפסת למחשב, היא תחובר בזמן התקנת התוכנה.
לקבלת הוראות להתקנת התוכנה, לחץ על הקישור עבור מערכת ההפעלה של המחשב שלך וסוג החיבור.
Windows
Mac OS X

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏