ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Officejet Enterprise Color X555 - התקנת המדפסת (חומרה)

  הערה:
מסמך זה מיועד עבור HP Officejet Enterprise Color דגמים X555dn ו-X555xh.
מסמך זה מסביר כיצד להתקין את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע את השלבים הבאים לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב.
אם חומרת המדפסת כבר הותקנה, ראה את הסעיף קישורים להוראות התקנת התוכנה בסוף מסמך זה לקבלת עזרה בהתקנת התוכנה.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להגדרת המדפסת:
הוצאת המדפסת מאריזתה
 1. בחר מקום להנחת המדפסת, העונה על התנאים הבאים:
  • משטח עבודה יציב, אזור מאוורר היטב, והרחק מאור שמש ישיר
  • טווח טמפרטורות: 15° - 32.5° C
  • טווח לחות: 10% עד 80%
  אפשר די שטח מסביב למדפסת כך שניתן יהיה לפתוח את כל הדלתות והמגשים.
  איור : דרישות שטח
 2. הוצא את המדפסת של HP מהאריזה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה. ודא שהתכולה תואמת לאיור זה.
    שים לב:
  דגם dn שוקל 21.9 ק"ג.
  דגם xh שוקל 27.2 ק"ג.
  HP ממליצה ששני אנשים יזיזו את המדפסת.
    הערה:
  רק דגם xh כולל את המזין ל-500 גיליונות האופציונלי (מגש 3).
  איור : תכולת האריזה
 3. דגם X555xh בלבד: הנח את המזין ל-500 גיליונות על משטח יציב ולאחר מכן מקם בזהירות את המדפסת על גבי מזין הנייר.
  איור : הנח את המדפסת על מזין הנייר
 4. הסר את הסרט מהצד החיצוני של המדפסת.
  איור : הסר את הסרט
 5. פתח את דלת מחסנית הדיו.
  איור : פתח את הדלת
 6. הוצא את חומרי האריזה מתוך הדלת.
  איור : הוצא את חומרי המשלוח
הכנסת מחסניות הדיו
 1. הוצא את מחסניות הדיו מהאריזה. אל תיגע במגעים המתכתיים בצבע זהב של מחסנית הדיו. טביעות אצבעות על המגעים עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  איור : הוצא את מחסניות הדיו מהאריזה
 2. הכנס כל מחסנית לתושבת שלה בתוך המוצר לפי קידוד הצבע.
  איור : הכנס את מחסניות הדיו
 3. דחף כל מחסנית דיו עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  איור : דחף כל מחסנית
 4. סגור את דלת מחסניות הדיו.
  איור : סגור את הדלת
טעינת מגש 2
  הערה:
עבור דגם X555xh, בצע גם את ההליך הבא כדי לטעון את מגש 3.
 1. פתח את מגש 2. הוצא את חומרי האריזה מקרטון.
  איור : הוצא את חומרי האריזה מהמגש
 2. החלק החוצה את מכווני האורך והרוחב של הנייר.
  איור : כוונן את מכווני הנייר
 3. מקם את הנייר על המגש וודא שהוא ישר בכל ארבע פינותיו.
    הערה:
  הנח את הנייר במגש כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
  איור : טען נייר במגש
 4. הסט את מכווני רוחב הנייר הצדדיים, כדי להתאימם לסימון גודל הנייר שבחלק התחתון של המגש. הסט את מכוון האורך הקדמי של הנייר, כך שידחף את ערימת הנייר כנגד חלקו האחורי של המגש.
  איור : כוונן את המכוונים
 5. החלק את המגש לתוך המדפסת.
  איור : סגור את המגש
חיבור כבל הרשת (אופציונלי)
אם המדפסת אמורה להתחבר לרשת, חבר כעת את כבל הרשת. אם לא, דלג על שלב זה ועבור אל הסעיףחיבור כבל המתח והפעלת המדפסת במסמך זה.
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. כדי להשתמש בכבל USB על מנת לחבר את המדפסת למחשב, חבר אותו כאשר תתבקש לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.
איור : חיבור כבל הרשת
חיבור כבל המתח והפעלת המדפסת
איור : חיבור כבל המתח והפעלת המדפסת
 1. חבר את כבל המתח למדפסת. כדי למנוע נזק למדפסת, השתמש אך ורק בכבל המתח שסופק עם המדפסת.
 2. חבר את כבל המתח לשקע AC מוארק.
    שים לב:
  ודא שמקור המתח מתאים לדירוג המתח של המדפסת. דירוג המתח מופיע בתווית המדפסת. המדפסת משתמשת במתח של ‎100-127 Vac או ‎220-240 Vac ובתדר ‎50/60 Hz.
 3. הפעל את המדפסת.
  המתן 60 שניות לפני שתמשיך. בשלב זה, אם המדפסת מחוברת לרשת, הרשת תזהה את המדפסת ותקצה לה כתובת IP או שם מארח.
 4. בלוח הבקרה, הגדר את השפה, תבנית התאריך/שעה, ואזור הזמן. עם הופעת מסך הבית, גע ב-‏Initial Setup (הגדרה ראשונית) והפעל פונקציות בסיסיות של המדפסת.
  להגדרה מתקדמת של מדפסות המחוברות ברשת, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת בדפדפן אינטרנט, לאחר שהתקנת התוכנה תושלם. לאיתור כתובת ה-IP, בצע אחת מהפעולות הבאות:
    הערה:
  השלבים לאיתור כתובת ה-IP של המדפסת משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה. עיין בטבלה בשלב 5 כדי לקבוע את סוג לוח הבקרה שלך.
  • FutureSmart 3: בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן Network (רשת).
  • FutureSmart 4: בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל Information (מידע), ולאחר מכן גע בלחצן Network (רשת).
 5. כאשר המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB, תהליך התקנת התוכנה מחייב כי המדפסת תהיה מופעלת ובמצב מוכן. בצע את השלבים הבאים כדי לקבוע את ההגדרה שלWake/Auto On (יקיצה/הפעלה אוטומטית) כדי שהמדפסת תתעורר ממצב שינה בזמן תהליך התקנת התוכנה:
    הערה:
  השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) וגע בו.
  2. בחר בתפריט General Settings (הגדרות כלליות).
  3. גע בפריט Energy Settings (הגדרות אנרגיה).
  4. גע בפריט Wake/Auto On to These Events (התעורר/פעל אוטומטית באירועים אלה).
  5. גע בפריט All events (כל האירועים).
  FutureSmart 4
  כברירת מחדל, מדפסות עם FutureSmart 4 יקיצו ממצב שינה במהלך תהליך ההתקנה של התוכנה.
אימות תפקוד המדפסת
כדי לוודא שהמדפסת מדפיסה, בצע את השלבים הבאים.
  הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • דוחות
  • דפי תצורה/סטטוס
 3. גע בפריט Configuration Page (דף תצורה) כדי לבחור אותו.
 4. גע בלחצן Print (הדפסה) כדי להדפיס את דפי התצורה ו-Jetdirect.
    הערה:
  אם אתה מתכוון להשתמש במדפסת ברשת, שמור דפים אלה. הדף של Jetdirect מכיל את כתובת ה-IP של המדפסת.
 5. אם חיברת את המדפסת לרשת, כתובת ה-IP שלה מופיעה בדף של Jetdirect.
  • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, תצטרך להגדיר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
  • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, תצטרך להגדיר את כתובת ה-IP באופן ידני.
  איור : דף Jetdirect
FutureSmart 4
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גלול ובחר ב- Reports (דוחות).
 2. בחר באפשרותConfiguration/Status Pages (דפי תצורה/סטטוס).
 3. בחר באפשרות Configuration Page (דף תצורה).
 4. בחר באפשרותPrint (הדפסה) כדי להדפיס דפי תצורה ו-Jetdirect.
 5. אם המדפסת מחוברת לרשת, אתר את כתובת ה-IP בדף Jetdirect.
  • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, הגדר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
  • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, הגדר ידנית את התצורה של כתובת ה-IP.
  איור : דף Jetdirect
עדכון הקושחה (אופציונלי אך מומלץ)
HP מעדכנת באופן קבוע מאפיינים שזמינים בקושחת המדפסת. עדכן את קושחת המדפסת כדי ליהנות מהמאפיינים העדכניים.
  הערה:
ברר אצל מנהל הרשת לפני עדכון קושחת המדפסת.
לחץ כאן לקבלת מידע על עדכון קושחת המדפסת באמצעות כונן הבזק USB או שרת האינטרנט המשובץ (EWS).
קישורים להוראות להתקנת התוכנה
לאחר השלמת שלבי ההגדרה הקודמים, התקן את תוכנת המדפסת.
Windows: התקן את תוכנת המדפסת מתוך התקליטור.
Mac: תוכנית ההתקנה של Mac אינה כלולה בתקליטור. להלן השלבים להורדת תוכנית ההתקנה ל-Mac:
 1. בחר ב-Support Options (אפשרויות תמיכה).
 2. תחת Download Options (אפשרויות הורדה), בחר ב-Drivers, Software & Firmware (מנהלי התקן, תוכנה וקושחה).
 3. בחר בגירסת מערכת ההפעלה ולאחר מכן לחץ על DOWNLOAD (הורד).
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. כדי להשתמש בכבל USB על מנת לחבר את המדפסת למחשב, חבר אותו במהלך התקנת התוכנה.
לקבלת הוראות להתקנת התוכנה, לחץ על הקישור עבור מערכת ההפעלה של המחשב וסוג החיבור.
Windows
Mac OS X

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏