ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise MFP M577 - התקנת המדפסת (חומרה) (דגמי dn)

מסמך זה מסביר כיצד להתקין את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע את השלבים הבאים לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב.
אם חומרת המדפסת כבר הותקנה, ראה את הקישורים להוראות התקנת התוכנה בסוף מסמך זה לקבלת עזרה בהתקנת התוכנה.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להגדרת המדפסת:
שלב 1: הוצא את המדפסת מאריזתה
 1. בחר מקום להנחת המדפסת, העונה על התנאים הבאים:
  • אזור יציב, מאוורר היטב, נקי מאבק, ורחוק מאור שמש ישיר
  • טווח טמפרטורות: ‎17° - 25° C
  • טווח לחות: 30% עד 70%
  אפשר די שטח מסביב למדפסת כך שניתן יהיה לפתוח את כל הדלתות והמגשים.
    שים לב:
  המדפסת שוקלת 38.6 ק"ג. HP ממליצה ששלושה אנשים יזיזו את המדפסת.
  איור : דרישות שטח
  כדי להזיז את המדפסת, השתמש בידיות בחלקה התחתון של המדפסת.
  איור : השתמש בידיות כדי להזיז את המדפסת
 2. הוצא מהאריזה את המדפסת של HP, ולאחר מכן ודא שהתכולה תואמת לאיור זה.
    הערה:
  HP ממליצה למחזר חומרי אריזה במידת האפשר.
  איור : תכולת האריזה
 3. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהמדפסת.
  איור : הסר את הסרט ואת חומרי האריזה
שלב 2: חיבור כבל הרשת (אופציונלי)
אם המדפסת אמורה להתחבר לרשת, חבר כעת את כבל הרשת. אם לא, דלג על שלב זה ועבור אל "שלב 3: חיבור כבל המתח והפעלת המדפסת".
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. כדי להשתמש בכבל USB על מנת לחבר את המדפסת למחשב, חבר אותו כאשר תתבקש לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.
שלב 3: חבר את כבל המתח והפעל את המדפסת
 1. חבר את כבל המתח למדפסת ולשקע AC מוארק. כדי למנוע נזק למדפסת, השתמש אך ורק בכבל המתח שסופק עם המדפסת.
    שים לב:
  ודא שמקור המתח מתאים לדירוג המתח של המדפסת. דירוג המתח מופיע בתווית המדפסת. המדפסת משתמשת במתח של ‎100-127 Vac או ‎220-240 Vac ובתדר ‎50/60 Hz.
    הערה:
  ייתכן שמערכות הגיבוי של UPS לא מספקות די חשמל עבור מדפסות HP LaserJet, ועל כן עלולות לאותת לאזהרה בעת השימוש בהן. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, HP ממליצה לחבר את המדפסת למעגל חשמלי מוגן.
  איור : חיבור כבל המתח
 2. הפעל את המדפסת.
  איור : הפעל את אספקת המתח
 3. המתן 60 שניות לפני שתמשיך. בשלב זה, אם המדפסת מחוברת לרשת, הרשת תזהה את המדפסת ותקצה לה כתובת IP או שם מארח.
 4. בלוח הבקרה, הגדר את השפה, תבנית התאריך/שעה, ואזור הזמן.
    הערה:
  להגדרה מתקדמת של מדפסות המחוברות ברשת, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת בדפדפן אינטרנט, לאחר שהתקנת התוכנה תושלם.
שלב רביעי: טעינת מגש 2
 1. פתח את מגש 2 והוצא אותו לחלוטין מהמדפסת.
    הערה:
  אין לפתוח את המגש בזמן שהוא נמצא בשימוש.
  איור : פתח את המגש
 2. התאם את מכווני הנייר על-ידי לחיצה על תפסי ההתאמה והחלקת המכוונים לגודל הנייר שבשימוש.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. טען נייר במגש. בדוק את הנייר כדי לוודא שהמכוונים נוגעים קלות בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה.
    הערה:
  כדי למנוע חסימות, אין לטעון את מגש ההזנה יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא.
  איור : טעינת נייר
 4. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש
 5. לוח הבקרה מציג את הסוג והגודל של הנייר שבמגש. אם התצורה אינה נכונה, פעל בהתאם להנחיות בלוח הבקרה כדי לשנות את הסוג או הגודל.
שלב 5: אימות תפקוד המדפסת
כדי לוודא שהמדפסת פועלת, בצע את השלבים הבאים:
  הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל התפריט Administration (ניהול) ובחר אותו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • דוחות
  • דפי תצורה/סטטוס
  • Configuration Page (דף תצורה)
 3. בחר באפשרות Configuration Page (דף תצורה).
 4. גע באפשרות Print (הדפסה) ולאחר מכן לחץ על הלחצן OK כדי להדפיס את דף התצורה ודף Jetdirect של המדפסת.
 5. אם המדפסת מחוברת לרשת, אתר את כתובת ה-IP בדף Jetdirect.
  • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, הגדר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
  • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, הגדר ידנית את התצורה של כתובת ה-IP.
  איור : דף Jetdirect
FutureSmart 4
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גלול ובחר ב- Reports (דוחות).
 2. בחר באפשרותConfiguration/Status Pages (דפי תצורה/סטטוס).
 3. בחר באפשרות Configuration Page (דף תצורה).
 4. בחר באפשרותPrint (הדפסה) כדי להדפיס דפי תצורה ו-Jetdirect.
 5. אם המדפסת מחוברת לרשת, אתר את כתובת ה-IP בדף Jetdirect.
  • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, הגדר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
  • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, הגדר ידנית את התצורה של כתובת ה-IP.
  איור : דף Jetdirect
שלב שישי: עדכון הקושחה (אופציונלי אך מומלץ)
HP מעדכנת באופן קבוע מאפיינים שזמינים בקושחת המדפסת. עדכן את קושחת המדפסת כדי ליהנות מהמאפיינים העדכניים.
  הערה:
ברר אצל מנהל הרשת לפני עדכון קושחת המדפסת.
לחץ כאן לקבלת מידע על עדכון קושחת המדפסת באמצעות כונן הבזק USB או שרת האינטרנט המשובץ (EWS).
קישורים להוראות להתקנת התוכנה
לאחר השלמת שלבי ההגדרה הקודמים, התקן את תוכנת המדפסת.
Windows: התקן את תוכנת המדפסת מתוך התקליטור. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך. עיין בקובץ הערות ההתקנה בתקליטור המדפסת לקבלת הוראות ספציפיות יותר בנוגע להתקנת התוכנה.
OS X: מחשבי Mac ומכשירים ניידים של Apple נתמכים על-ידי מדפסת זו. השתמש בכתובת 123.hp.com כדי להוריד את HP Easy Start ולהתקין את תוכנת המדפסת.
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. כדי להשתמש בכבל USB על מנת לחבר את המדפסת למחשב, חבר אותו במהלך התקנת התוכנה.
  הערה:
מנהל ההתקן המהווה ברירת מחדל עבור OS X 10.8 Mountain Lion ו-OS X 10.9 Mavericks הוא מנהל ההתקן Apple AirPrint. כדי להתקין את מנהל ההתקן של HP עם כל המאפיינים, בתיבת הדו-שיח Add (הוספה), בחר את מנהל ההתקן של HP מתוך הרשימה הנפתחת Use:‎ .
לקבלת הוראות להתקנת התוכנה, לחץ על הקישור עבור מערכת ההפעלה של המחשב וסוג החיבור.
Windows
OS X
ההתקנה הושלמה. אם לא רשמת את המדפסת במהלך התקנת התוכנה, עבור אל www.register.hp.com ובצע רישום כעת.
לקבלת מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש שבתקליטור המדפסת ובקר באתר התמיכה באינטרנט עבור מדפסת זו. גע בלחצן Help (עזרה) בלוח הבקרה של המדפסת כדי לגשת לנושאי העזרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏