ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - אפשרויות נוספות בעת העתקה

אפשרויות נוספות בעת העתקה
ההגדרות הבאות זמינות ברשימת Options (אפשרויות) בעת העתקה.
  הערה:
הרשימה הבאה כוללת את סט האפשרויות הראשי שזמין עבור מדפסות HP LaserJet Enterprise MFP. אפשרויות מסוימות אינן זמינות בכל המדפסות.
מספר עותקים
ציון מספר העותקים ליצירה.
טעינה ושמירה של הגדרות
  הערה:
מאפיין זה אינו זמין לכל גרסאות הקושחה. ייתכן שתצטרך לעדכן את קושחת המדפסת כדי שניתן יהיה להשתמש במאפיין זה.
טעינת Quick Set (ערכת הגדרות מהירות): טען את הגדרות ההעתקה מתוך ערכת הגדרות מהירות שנשמרה.
  הערה:
השתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP כדי ליצור ולשמור ערכות הגדרות מהירות.
Save Defaults (שמירה כברירת המחדל): שמור את ההגדרות הנוכחיות ברשימת האפשרויות כהגדרות ברירת המחדל עבור עבודות העתקה עתידיות.
צדדים
ציין אם מסמך המקור מודפס בצד אחד או בשני צדדים, ואם העותקים אמורים להיות מודפסים בצד אחד או בשני הצדדים.
צבע/שחור
עבור מדפסות צבע בלבד.
ציין אם העותקים יודפסו בצבע, בשחור ואפור, או בשחור בלבד.
סיכת הידוק
עבור מדפסות עם אביזרי גימור אוטומטיים בלבד. (מאפיין זה אינו חל על מדפסות עם מהדקי סיכות חשמליים.)
ציין את מיקום הסיכות.
ניקוב חורים
עבור מדפסות עם אביזרים לניקוב חורים בלבד.
ציין את מספר ניקובי החורים ומיקומם
מצב סריקה
Standard Document (מסמך רגיל): סרוק דף או ערימת דפים באמצעות מזין המסמכים, או כל אחד בנפרד על זכוכית המשטח האופקי.
מצב ספר: סרוק ספר פתוח והפק פלט של כל אחד מדפי הספר בעמוד אחר.
‎2-sided ID Copy (סריקת שני הצדדים של תעודת זהות): סרוק כל אחד מצדדי תעודת הזהות על זכוכית המשטח האופקי והפק פלט שלהם בעמוד אחד. לאחר סריקה של הצד הראשון, המדפסת תנחה אותך להניח את הצד השני במיקום הנכון על משטח הזכוכית.
הקטן/הגדל
הגדל או הקטן את קנה המידה של המסמך הסרוק.
גודל מסמך המקור
ציין את גודל הנייר עבור מסמך המקור.
בחירת נייר
ציין את גודל וסוג הנייר עבור העותקים.
חוברת
עצב וארגן מחדש תמונות סרוקות של מסמך המקור בעמודים שיודפסו בצורת חוברת.
Content Orientation (כיוון תוכן)
ציין אם כיוון ההדפסה של המסמך המקורי יהיה לאורך או לרוחב.
עמודים לגיליון
העתק גיליונות נייר מרובים לגיליון יחיד. בחר עמוד אחד, שניים או ארבעה בגיליון.
סל פלט
במדפסות עם סלי פלט רבים בלבד.
ציין את סל הפלט לשימוש עבור העבודה כשסלי הפלט של המדפסת הוגדרו עבור מצב תיבת דואר.
  הערה:
אפשרות זו אינה מופיעה כאשר סלי הפלט מוגדרים עבור מצב מערם או מצב מפריד פונקציות.
נתיב נייר
עבור מדפסות עם אפשרות להפוך דפים בתוך נתיב הנייר.
בחירת נתיב נייר ספציפי:
Face-up ‎(‎straightest path‎)‎‎ (הצד המודפס כלפי מעלה (הנתיב הישר ביותר)): הדפים נפלטים לסל בסדר הפוך מהסדר שבו הם הונחו במזין המסמכים.
Face-down ‎(‎correct order‎)‎ (הצד המודפס כלפי מטה (סדר נכון)): הדפים מוערמים בסדר זהה לסדר שבו הם הונחו במזין המסמכים.
התאמת תמונה
Sharpness (חדות): הבהר או רכך את התמונה. לדוגמה, אם תגדיל את רמת החדות, הטקסט ייראה חד יותר, אולם אם תקטין אותה, התמונות עשויות להיראות חלקות יותר.
Darkness (כהות): הגדל או הקטן את כמות הלבן והשחור המשמשת בצבעים בתמונות סרוקות.
Contrast (ניגודיות): הגדל או הקטן את ההבדל בין הצבע הבהיר ביותר לצבע הכהה ביותר בדף.
Background Cleanup (ניקוי רקע): הסר צבעים דהויים מהרקע של תמונות סרוקות. לדוגמה, אם מסמך המקור מודפס על נייר צבעוני, השתמש במאפיין זה כדי להבהיר את הרקע מבלי להשפיע על הכהות של התמונה.
Automatic Tone (גוון אוטומטי): אפשרות זו זמינה עבור מדפסות Flow בלבד. במסמכי מקור המכילים לפחות 100 תווים של טקסט בעמוד, המדפסת יכולה לזהות את הקצה הנמצא בראש העמוד, ולכוון את התמונות הסרוקות כהלכה. אם עמודים מסוימים מסודרים כך שהתוכן מופיע במהופך ביחס לשאר, התמונה הסרוקה שתתקבל תציג את כל העמודים בכיוון הנכון. אם חלק מהעמודים הם בכיוון הדפסה לרוחב, המדפסת תסובב את התמונה כך שחלקו העליון של העמוד יתאים לחלקה העליון של התמונה.
מיטוב טקסט/תמונה
מטב את העבודה עבור סוג התמונה הנסרקת: טקסט, גרפיקה, או תצלומים.
מקצה לקצה
סרוק והדפס עותק קרוב יותר לקצה הדף מאשר מותר בדרך כלל. הדפסה קרובה לקצה עלולה לגרום לבעיות מסוימות באיכות ההדפסה.
מחיקת קצוות
הסר פגמים, כגון שוליים כהים או סימני סיכות, על-ידי ניקוי הקצוות של התמונה הסרוקה.
איסוף
קבץ כל אחת מקבוצות הדפים בסדר זהה לסדר של המסמך המקורי בעת יצירת עותקים מרובים של מסמך.
מצב בניית עבודה
זמין רק עם קושחת FutureSmart 3.
חלק עבודה מורכבת לקטעים קטנים יותר.
יישור אוטומטי
  הערה:
אפשרות זו זמינה בדגמי Flow בלבד.
מאפיין זה אינו זמין לכל גרסאות הקושחה. ייתכן שתצטרך לעדכן את קושחת המדפסת כדי שניתן יהיה להשתמש במאפיין זה.
ישר באופן אוטומטי תמונה שנסרקה.
השמטת עמודים ריקים
  הערה:
מאפיין זה אינו זמין לכל גרסאות הקושחה. ייתכן שתצטרך לעדכן את קושחת המדפסת כדי שניתן יהיה להשתמש במאפיין זה.
אל תכלול דפים ריקים ממסמך המקור בתמונה הסרוקה. מאפיין זה שימושי בעת סריקת דפים מודפסים משני הצדדים, כך שעמודים ריקים במסמך יוסרו.
זיהוי הזנה מרובה
הפעל או השבת זיהוי הזנת דפים מרובים. כאשר האפשרות מופעלת, הסריקה נעצרת אם המדפסת מזהה הזנה של יותר מעמוד אחד בכל פעם במזין המסמכים. כאשר האפשרות מושבתת, הסריקה ממשיכה כשהזנה מרובה מזוהה, כדי לאפשר סריקה של עמודים הדבוקים זה לזה, מסמכי מקור עם פתקים נדבקים עליהם או נייר עבה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏