ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Enterprise - קבע את הגדרות 'ניהול מגשים'

מבוא
באפשרותך להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי לנהל את הגדרות המגש עבור המדפסת. בנוסף לניהול הגדרות הגודל והסוג של הנייר עבור מגשים מסוימים, תוכל גם לנהל הגדרות מגש כלליות עבור מאפיינים כגון 'מצב נייר חברה חלופי', הדפסה דו-צדדית והנחיות שמופיעות על המסך.
שלב 1: גישה אל שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
 1. FutureSmart 3: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  FutureSmart 4: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , ולאחר מכן גע בסמל הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
 2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח של המדפסת, בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
    הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
שלב 2: קבע את הגדרות המגש
 1. לחץ על הכרטיסייה Copy/Print (העתקה/הדפסה) או על הכרטיסייה Print (הדפסה}.
 2. פתח את התפריט Manage Trays (ניהול מגשים).
 3. שנה את הגדרות המגש.
  • כדי להגדיר את גודל הנייר וסוג מגש, בצע את הפעולות הבאות:
   1. באזור שנקרא Trays (מגשים), לחץ הקישור Modify (שנה) הסמוך לשם המגש.
   2. כדי לשנות את ברירת המחדל של גודל הנייר, בחר גודל נייר מתוך הרשימה הנפתחת Size (גודל).
   3. כדי לשנות את סוג נייר ברירת מחדל, בחר את הסוג הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת Type (סוג).
   4. לחץ על ok (אישור) כדי לחזור לדף הראשי של ניהול מגשים.
  • כדי לשנות הגדרות מגש כלליות, בצע את הפעולות הבאות:
   • באזור שנקרא General Tray Settings(הגדרות מגש כלליות), פתח את הרשימה שכוללת את המאפיין המבוקש.
   • בחר בהגדרה המתאימה.
 4. לחץ על החל כדי לשמור את ההגדרות.
שלב 3: טען נייר במגשים
  הערה:
כדי להימנע מחסימות נייר, אין להוסיף או להוציא נייר ממגש 1 במהלך ההדפסה.
  הערה:
תוויות על כל מגש מציינות את הדרך הנכונה לטעינת נייר. אם אתה משנה את הגודל או הסוג של הנייר שטעון במגש, עליך להגדיר את המגש עבור הגודל או הסוג של הנייר.
טען את מגש 1
 1. פתח את מגש 1.
 2. שלוף את מאריך המגש כדי לתמוך בנייר והתאם את המכוונים הצדדיים לרוחב הנייר.
 3. טען נייר במגש.
 4. ודא שהערימה נמצאת מתחת ללשוניות שעל המכוונים, ואינה חורגת ממחווני רמת הטעינה.
 5. כוונן את המכוונים הצדדיים כך שייגעו קלות בערימת חומרי ההדפסה אך לא יכופפו אותה.
טעינת מגש 2 ומגשי ההזנה האופציונליים ל-‏500 גיליונות
 1. פתח את המגש.
    הערה:
  אין לפתוח את המגש תוך כדי שימוש.
 2. התאם את מכווני אורך ורוחב הנייר על ידי לחיצה על ידית הכוונון, והסט כל מכוון אל המיקום הנכון בהתאם לגודל הנייר.
 3. טען נייר במגש. בדוק את הנייר כדי לוודא שהמכוונים נוגעים קלות בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה.
    הערה:
  כדי למנוע חסימות, אין לטעון את מגש ההזנה יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא.
    הערה:
  כוונון לקוי של המגש עשוי לגרום להופעת הודעת שגיאה במהלך ההדפסה או לחסימת נייר.
 4. סגור את המגש.
 5. לוח הבקרה מציג את הסוג והגודל של הנייר שבמגש. אם ההגדרות אינן נכונות, פעל לפי ההוראות שיופיעו בלוח הבקרה ושנה את גודל הנייר או את סוג הנייר.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏