ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Enterprise MFP - הגדרות לשימור אנרגיה

מבוא
המדפסת כוללת מספר מאפיינים שעוזרים לצמצם את צריכת האנרגיה.
הדפסה עם EconoMode (דגמי שחור-לבן בלבד)
מדפסת זו כוללת אפשרות של EconoMode (מצב חיסכון) להדפסת טיוטות של מסמכים. על-ידי שימוש ב-EconoMode ניתן לנצל פחות טונר. עם זאת, שימוש ב-EconoMode יכול גם לפגום באיכות ההדפסה.
HP לא ממליצה על שימוש קבוע ב-EconoMode. בשימוש קבוע ב-EconoMode, עלול להיווצר מצב שבו המחסנית עדיין מכילה טונר, למרות שחלקיה המכניים אינם שמישים עוד. אם איכות ההדפסה מתחילה להיפגע ואינה מספיקה עוד, שקול להחליף את מחסנית הטונר.
  הערה:
אם אפשרות זו אינה זמינה במנהל ההדפסה שלך, תוכל להגדיר אותה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.
הגדרת EconoMode מתוך מנהל ההדפסה
 1. בתוכנה, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות).
 3. לחץ על הכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 4. לחץ על תיבת הסימון EconoMode (מצב חיסכון) כדי להפעיל מאפיין זה ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
הגדרת EconoMode מתוך לוח הבקרה של המדפסת (FutureSmart 3)
 1. לחץ על לחצן הבית בלוח הבקרה של המדפסת.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Administration (ניהול)
  • General Settings (הגדרות כלליות)
  • Print Quality (איכות הדפסה)
 3. בחר באפשרות EconoMode (הוספה/עריכה).
 4. בחר באפשרויות On (מופעל) או Off (כבוי) כדי להפעיל או להשבית את המאפיין ולאחר מכן גע ב-Save (שמור) או לחץ על הלחצן OK.
הגדרת EconoMode מתוך לוח הבקרה של המדפסת (FutureSmart 4)
 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את התפריט Settings (הגדרות).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הכרטיסייה Copy/Print (העתקה/הדפסה) או Print (הדפסה)
  • אפש' הדפ' כברירת מחדל
  • Economode
 3. בחר ב-‏On (הפעלה) או ב-‏Off (כיבוי) כדי להפעיל או להשבית מאפיין זה.
קביעת הגדרות של מצב סרק (4 FutureSmart בלבד)
כברירת מחדל, המדפסת נשארת חמה בין עבודות כדי למטב את המהירות ולהדפיס את עמוד העבודות הראשון מהר יותר. כדי לחסוך באנרגיה, הנח למדפסת להתקרר בין עבודה לעבודה.
 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את התפריט Settings (הגדרות).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • General (כללי)
  • Energy Settings (הגדרות צריכת חשמל)
  • הגדרות מצב סרק
 3. כוונן את המחוון לימין כדי לחסוך באנרגיה. גע באפשרות Done (בוצע) לשמירת ההגדרה.
הגדרת הטיימר לשינה וקביעת תצורת המדפסת לשימוש במתח בהספק של 1 ואט או פחות
המדפסת כוללת מספר אפשרויות למאפיין הטיימר לשינה, החוסך באנרגיה. השהיית הזמן למעבר למצב Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי) ניתנת להתאמה, והשימוש בחשמל במצב Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי) משתנה בהתאם לבחירה עבור האפשרות Wake/Auto On (יקיצה/הפעלה אוטומטית).
  הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
1
FutureSmart 3
2
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. לחץ על לחצן הבית בלוח הבקרה של המדפסת.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Administration (ניהול)
  • General Settings (הגדרות כלליות)
  • Energy Settings (הגדרות צריכת חשמל)
  • Sleep Timer Settings (הגדרות קוצב זמן למצב שינה)
 3. לוחות בקרה עם ארבע שורות בלבד: בחר באפשרות Sleep/Auto Off Timer (טיימר שינה/כיבוי אוטומטי) ולאחר מכן בחר באפשרות Enabled (מופעל). לחץ על הלחצן OK.
 4. בחר באפשרות Sleep /Auto Off After (שינה/כיבוי אוטומטי לאחר).
 5. השתמש בלוח המקשים כדי להזין את פרק הזמן המתאים, ולאחר מכן גע בלחצן Save (שמור) או לחץ על הלחצן OK.
 6. בחר באחת מהאפשרויות עבור Wake/Auto On to These Events (יקיצה/הפעלה אוטומטית באירועים אלה):
  • כל האירועים: המדפסת תתעורר כאשר היא תקבל כל עבודת הדפסה (דרך יציאת ה-USB, יציאת הרשת או חיבור אלחוטי) או כאשר מישהו לוחץ על לחצן בלוח הבקרה או פותח דלת או מגש.
  • יציאת רשת: המדפסת תתעורר כאשר היא תקבל עבודת הדפסה שנשלחה דרך יציאת הרשת, או כאשר מישהו לוחץ על לחצן בלוח הבקרה או פותח דלת או מגש. עם הגדרה זו, המדפסת משתמשת במתח של 1 ואט או פחות בזמן שהיא במצב Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי).
  • לחצן הפעלה בלבד: המדפסת מתעוררת רק כאשר מישהו לוחץ על לחצן ההפעלה. עם הגדרה זו, המדפסת משתמשת במתח של 1 ואט או פחות בזמן שהיא במצב Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי).
FutureSmart 4
 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את התפריט Settings (הגדרות).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הגדרות כלליות
  • הגדרות צריכת חשמל
  • הגדרות מצב שינה
 3. בחר את ‎‏‎Sleep after Inactivity (שינה לאחר חוסר פעילות) כדי לציין את מספר הדקות שבהן המדפסת תהיה לא פעילה לפני שתיכנס למצב שינה. הזן את פרק הזמן המתאים.
    הערה:
  ברירת המחדל עבור משך הזמן של מצב שינה‏ היא 0 דקות. אפס (0) מציין שהמדפסת תעבור למצב שינה בתוך פחות מדקרה אחת.
 4. בחר באפשרות Auto Off after sleep (כיבוי אוטומטי לאחר שינה) כדי להעביר את המדפסת למצב עמוק יותר של חיסכון בחשמל לאחר פרק זמן של שינה. הזן את פרק הזמן המתאים.
    הערה:
  כברירת מחדל, המדפסת תתעורר ממצב כיבוי אוטומטי בתגובה לפעילות כלשהי שאינה USB או Wi-Fi, אך ניתן להגדיר שהיא תתעורר בעקבות לחיצה על לחצן ההפעלה בלבד.
 5. בחר Done (בוצע) לשמירת ההגדרות.
קבע את הגדרות התאריך והשעה
השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP כדי להגדיר את התאריך והשעה במדפסת כך שיתאמו למדינה/אזור שלך.
  הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
1
FutureSmart 3
2
FutureSmart 4
 1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:
  FutureSmart 3
  • לוחות בקרה עם ארבע שורות: בדוק בתצוגת לוח הבקרה כדי לראות את כתובת ה-IP.
  • לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  FutureSmart 4
  • במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , ולאחר מכן גע בסמל הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
 2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
    הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי.
 4. פתח את התפריט Date/Time Settings (הגדרות תאריך/שעה).
 5. באזור שנקרא ‏Device Time (זמן המכשיר), הגדר את התאריך והשעה.
 6. באזור שנקרא Date/Time Format (מבנה תאריך/שעה), בחר במבנים המועדפים של תאריך ושעה.
 7. באזור שנקרא Network Time Server‎ (שרת זמן ברשת), בחר האם לאפשר למדפסת להסתנכרן אוטומטית עם שרת זמן ברשת. כברירת מחדל, מסומנת האפשרות Automatically Synchronize with a Network Time Server (סנכרן אוטומטית עם שרת זמן ברשת).
 8. לחץ על הלחצן החל.
הגדר תזמון שינה
השתמש במאפיין‏ Sleep Schedule (תזמון מצב שינה) כדי לקבוע את תצורת המדפסת כך שתתעורר באופן אוטומטי או תעבור למצב Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי) בזמנים מסוימים בימים מסוימים בשבוע.
  הערה:
קבע את הגדרות התאריך והשעה לפני שתגדיר את המאפיין Sleep Schedule (תזמון שינה).
הגדרת תזמון השינה מלוח הבקרה של המדפסת
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול ללחצן Administration (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הגדרות כלליות
  • הגדרות תאריך/שעה
 3. פתח את התפריט Date/Time Format (תבנית תאריך/שעה) וקבע את ההגדרות הבאות:
  • תבנית תאריך
  • תבנית שעה
 4. גע בלחצן Save (שמור).
 5. פתח את תפריט תאריך/שעה וקבע את ההגדרות הבאות:
  • תאריך/שעה
  • אזור זמן
  אם אתה נמצא באזור שמשתמש בשעון קיץ, בחר בתיבה התאם לשעון קיץ.
 6. גע בלחצן Save (שמור).
 7. גע בלחצן חץ אחורה כדי לחזור למסך Administration (ניהול).
 8. פתח את התפריטים הבאים:
  • הגדרות כלליות
  • הגדרות צריכת חשמל
  • תזמון מצב שינה
 9. גע בלחצן‎ Add (הוסף), ולאחר מכן בחר את סוג האירוע שברצונך לתזמן: Wake (התעוררות) או Sleep (שינה).
 10. קבע את ההגדרות הבאות:
  • שעה
  • ימי האירוע
 11. גע בלחצן OK (אישור) ולאחר מכן גע בלחצן Save (שמור).
הגדרת תזמון השינה משרת האינטרנט המשובץ של HP ‏(EWS)
  הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
1
FutureSmart 3
2
FutureSmart 4
 1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP:
  FutureSmart 3
  • לוחות בקרה עם ארבע שורות: בדוק בתצוגת לוח הבקרה כדי לראות את כתובת ה-IP.
  • לוחות בקרה עם מסך מגע: במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בלחצן הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
  FutureSmart 4
  • במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , ולאחר מכן גע בסמל הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
 2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
    הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי.
 4. פתח את התפריט Date/Time Settings (הגדרות תאריך/שעה).
 5. באזור שנקרא ‏Device Time (זמן המכשיר), הגדר את התאריך והשעה.
 6. באזור שנקרא Date/Time Format (מבנה תאריך/שעה), בחר במבנים המועדפים של תאריך ושעה.
 7. באזור שנקרא Network Time Server‎ (שרת זמן ברשת), בחר האם לאפשר למדפסת להסתנכרן אוטומטית עם שרת זמן ברשת. כברירת מחדל, מסומנת האפשרות Automatically Synchronize with a Network Time Server (סנכרן אוטומטית עם שרת זמן ברשת).
 8. לחץ על הלחצן החל.
נורית לחצן ההפעלה/כיבוי מציינת את מצב המדפסת. היעזר בטבלה הבאה כדי לפרש את מצב המדפסת.
מצב לוח הבקרה
מצב לחצן הפעלה/כיבוי
מצב מדפסת
שחור או ריק
מהבהבת במרווחים של שנייה אחת
המדפסת נמצאת במצב Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)
המצב Wake/Auto On (התעוררות/הפעלה אוטומטית) במקרה של אירוע מוגדר לכל האירועים
שחור או ריק
מהבהבת במרווחים של 0.25 שניות
המדפסת נמצאת במצב Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)
המצב Wake/Auto On (התעוררות/הפעלה אוטומטית) במקרה של אירוע מוגדר ליציאת רשת
פעיל
מהבהבת
המדפסת נמצאת באחד מהמצבים הזמניים הבאים:
 • מעבר למצב Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)
 • יציאה ממצב Sleep/Auto Off (שינה/כיבוי אוטומטי)
 • מעבר למצב Auto On (הפעלה אוטומטית)
 • מעבר למצב Auto Off (הפעלה אוטומטית)

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏