תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - בעיות בהזנת נייר

הנושאים הבאים מתארים את אופן פתרון הבעיות הנפוצות של הזנת הנייר.

חסימות נייר, הטיה, הזנות שגויות או הזנות של מספר עמודים

 • סריקה של דפים לחים או רטובים עלולה לגרום לחסימות נייר. ודא כי הדפים שאתה מזין יבשים לחלוטין (הטונר יבש, ואין אף חומר רטוב כגון דבק או נוזל תיקון).
 • ודא שכל הגלגלות במקומן ושדלת הגלגלות ומכסה מזין המסמכים סגורים.
 • אם הדפים נראים מוסטים כאשר הם מוזנים לנתיב הנייר של הסורק, בדוק את התמונות הסרוקות הסופיות בתוכנה כדי לוודא שהן לא עקומות.
 • ייתכן שהנייר לא נטען כהלכה. ישר את העמודים והתאם את מכווני הנייר כדי למרכז את הערימה.
 • על מכווני הנייר לגעת בצידי ערימת הנייר כדי לפעול כהלכה. ודא שערימת הנייר ישרה ושהמכוונים מוצמדים לערימת הנייר.
 • ייתכן שמספר הדפים שטענת במגש ההזנה או במגש הפלט גבוה יותר ממספר הדפים המרבי. טען פחות דפים במגש ההזנה, והסר דפים ממגש הפלט.
 • נקה את נתיב הנייר של הסורק כדי לסייע להפחית הזנות שגויות. אם עדיין מתרחשות הזנות שגויות, נקה את הגלגלות. אם עדיין מתרחשות הזנות שגויות, החלף את הגלגלות.

הנייר אינו מוזן מהסורק

טען מחדש במגש ההזנה, וודא שנוצר מגע בינם לבין הגלגלות.
ייתכן שמכסה מזין המסמכים אינו נעול כהלכה. פתח את המכסה ולאחר מכן סגור אותו, ולחץ בחוזקה בשני הצדדים כדי לוודא שהמכסה סגור.
ייתכן שישנה בעיה עם חומרת הסורק. פעל בהתאם להליך זה כדי לבדוק את הסורק:
 1. ודא שכבל המתח מחובר היטב בין הסורק לבין שקע חשמל פעיל או אל-פסק. בדוק שנורית ההפעלה בלוח הבקרה דולקת כדי לוודא שספק המתח פועל.
 2. אם ספק המתח מחובר למייצב מתח, ודא שמייצב המתח מחובר לשקע חשמל ומופעל.
 3. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את הסורק, נתק את אספקת המתח מהסורק ולאחר מכן כבה את המחשב שאליו מחובר הסורק. המתן 30 שניות, חבר מחדש את אספקת המתח לסורק, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הסורק ולאחר מכן הפעל את המחשב.
 4. נסה לסרוק שוב.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏