תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP ENVY 5540,‏ DeskJet 5570 - פתרון בעיות של איכות הדפסה ירודה

מסמך זה מתייחס למדפסות HP ENVY‏ 5540, 5541, 5542, 5543 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, ו-DeskJet Ink‏ Advantage 5575 All-in-One.
האיכות של מסמך או צילום מודפס אינה עומדת בציפיות. ההליכים המפורטים במסמך זה אמורים לסייע במקרה של תדפיסים דהויים או עם פסים, הדפסה ללא צבע שחור או צבעים אחרים, מסמכים עם טקסט מטושטש או לא ברור, כתמים או מריחות של דיו ובעיות אחרות של איכות הדפסה.
הערה:
מתאים אך ורק למערכות הפעלה Windows: אם נתקלת בטקסט משובש, מעורבב או לא הגיוני, תדפיסים לא מלאים, או טקסט או גרפיקה חסרים, עבור אל רצף דפים של תווים מוזרים או משובשים מודפס ב-Windows.
איור : דוגמה של טקסט משובש, מעורבב או חסר הגיון, או של עבודת הדפסה שלא הושלמה
תמונה: טקסט משובש ולא הגיוני, ותדפיס לא מלא

שלב 1: השתמש במחסניות דיו מקוריות של HP

‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
הערה:
טיפול חסר זהירות בחנות או במהלך ההתקנה עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה עם מחסניות דיו שהותקנו זה עתה. אם נתקלתם בבעיות הדפסה אחרי התקנה של מחסניות דיו, המתינו מספר שעות עד ששגרת התחזוקה האוטומטית תושלם, ואז נסו להדפיס שוב.
אם השימוש במחסניות דיו מקוריות של HP לא פתר את הבעיה, המשך לשלב הבא.

שלב 2: ודא שאין מריחות דיו בגב התדפיסים

אם מצאת מריחות דיו בגב התדפיסים שלך, באפשרותך להשתמש בכלי אוטומטי מלוח הבקרה של המדפסת כדי לפתור את הבעיה.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. ודא שמגש ההזנה של המדפסת טעון בנייר לבן פשוט.
 3. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות את התצוגה לצד שמאל, ולאחר מכן גע באפשרות הגדרות.
  כעת יוצג התפריט 'התקנה'.
 4. גע באפשרות כלים ולאחר מכן גע באפשרות נקה מריחות על הדפים.
  המדפסת תזין דף אחד באיטיות.
 5. המתן עד שהמדפסת תוציא את הדף.
נסה להדפיס. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 3: עליך להשתמש בנייר המתאים לעבודת ההדפסה שלך

ודא שהנייר שבו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה. אם הוא אינו מתאים, טען מחדש במדפסת נייר מסוג מתאים.
הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.
 • טען את הנייר במגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לסוגי נייר רבים יש צד המיועד להדפסה וצד שאינו מיועד להדפסה, כמו למשל נייר צילום וסוגי מדיה מיוחדים אחרים. בדרך כלל, הצד החלק יותר הוא 'צד ההדפסה', ולעתים על הצד שאינו מיועד להדפסה יש לוגו של יצרן הנייר.
 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. טען במוצר רק נייר נקי ולא מקומט.
  איור : אל תשתמש בנייר מקומט
  תמונה: אל תשתמש בנייר מקומט
 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.
  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.
   איור : נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok הוא הנייר המומלץ להדפסת טקסט
  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תצלומים או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
  • חומרי הדפסה מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.
 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10–20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.
 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.
הערה:
נייר מסוג לא מתאים, נייר פגום או נייר שאינו נתמך עלול לגרום פסים אנכיים בתדפיסים.
דוגמאות של קווים אנכיים וקווים אופקיים בתדפיס
תמונה: קווים אופקיים בתדפיס.
אם בתדפיס שלך מופיעים קווים אופקיים או בעיות אחרות באיכות ההדפסה פרט לקווים אנכיים, המשך לשלב הבא.
תמונה: קווים אנכיים בתדפיס.
אין להחליף מחסניות אם בתדפיס מופיעים קווים אנכיים. במקום זאת, בדוק את הנייר כמתואר לעיל במסמך זה, או חפש מסמך העוסק בבעיה זו. קווים אנכיים בעותקם ניתנים לעתים קרובות לתיקון על-ידי ניקוי משטח הזכוכית של הסורק.
לאחר בדיקת הנייר, נסה להדפיס. אם איכות ההדפסה אינה קבילה, המשך לצעד הבא.

שלב 4: בדיקת הגדרות ההדפסה

בדוק את הגדרות ההדפסה במערכת ההפעלה כדי לוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.
הערה:
הגדרות ההדפסה משתנות בהתאם למערכת ההפעלה ולתוכנה.
נסה להדפיס. אם שינוי הגדרות ההדפסה לא פתר את הבעיה, המשך לשלב הבא.

שלב 5: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים

מפלסי דיו נמוכים יכולות להשפיע על איכות ההדפסה. בדוק את מפלסי הדיו המשוערים מלוח הבקרה של המדפסת.
הערה:
אזהרות ומחוונים של מפלס הדיו מסקפים אומדנים למטרות תכנון בלבד. כאשר מחוון מציג מפלסי דיו נמוכים, שקול את האפשרות להחזיק מחסנית דיו זמינה להחלפה על מנת למנוע עיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו לפני שאיכות ההדפסה הופכת לבלתי סבירה.
בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל הדיו כדי להציג את רמות הדיו המשוערות הנוכחיות.
תמונה: דוגמה של מפלסי הדיו המשוערים כאשר המחסניות מלאות.
 • אם אף אחת ממחסניות הדיו לא מציגה מפלס דיו נמוך, אין צורך להחליף אותן עדיין. דלג לשלב הדפס דוח אבחון איכות הדפסה במסמך זה.
 • אם אחת ממחסניות הדיו מציגה מפלס דיו נמוך, המשך לשלב הבא כדי להחליף את מחסנית הדיו.

שלב 6: החלף מחסניות דיו ריקות או שעומדות להתרוקן

החלף מחסניות דיו ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך ולאחר מכן נסה להדפיס שוב. אם יש מפלס דיו בריא בכל מחסניות הדיו, דלג על שלב זה.
הערה:
אם נרשמת לתוכנית Instant Ink, תקבל מחסניות Instant Ink מיוחדות. מחסניות Instant Ink הן גדולות יותר ממחסניות דיו רגילות, אך הן מותאמות לגררה בדיוק כמו מחסניות רגילות. למידע נוסף, ראה HP Instant Ink.
  איור : מחסניות רגילות ומחסניות Instant Ink
  תמונה: מחסנית דיו Instant Ink ומחסניות דיו סטנדרטיות.
 1. מחסנית דיו רגילה
 2. מחסנית Instant Ink
 1. הפעל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה אל מחסניות הדיו על-ידי הנחת שתי אצבעות מתחת לאחת או לשתי הידיות הקטנות שבצדי דלת הגישה למחסניות והרם אותה.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו.
  ‏'דלת הגישה למחסנית הדיו פתוחה. סגור את הדלת כדי להמשיך.' מוצג בלוח הבקרה של המדפסת.
 3. לחץ בעדינות כלפי מטה על מחסנית הדיו הריקה או הכמעט ריקה, כדי לשחרר אותה.
  איור : לחיצה כלפי מטה על מחסנית הדיו
  תמונה: לחיצה כלפי מטה על מחסנית הדיו.
 4. משוך את מחסנית הדיו כלפיך ומחוץ לתושבת שלה, ואז הנח אותה בצד לשם מחזור.
  הערה:
  מחזר מחסניות ריקות או כמעט ריקות. התכנית של HP למיחזור חומרי הזנת דיו מתכלים זמינה במדינות/אזורים רבים, והמיחזור אינו עולה כסף.
 5. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  איור : הוצאת של מחסנית הדיו החדשה מהאריזה
  תמונה: הוצאת מחסנית הדיו מאריזתה.
 6. הסר את סרט המגן ממחסנית הדיו.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסרת הסרט והימנעות מנגיעה במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו
  תמונה: הסרת הסרט והימנעות מנגיעה במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו.
 7. החלק את מחסנית הדיו החדשה לתוך התושבת הריקה, ודחף את מחסנית הדיו בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  איור : הכנסת מחסנית דיו חדשה
  תמונה: הכנסת מחסנית דיו חדשה
 8. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
 10. גע באישור.
 11. המתן עד שהמדפסת תכייל ותיישר את מחסניות הדיו.
  כעת יודפס דף היישור.
 12. אם דף היישור אינו מודפס, הדפס דף יישור באמצעות לוח הבקרה של המדפסת:
  1. הקפד לטעון במגש ההזנה נייר לבן רגיל.
  2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות את התצוגה לצד שמאל, ולאחר מכן גע באפשרות הגדרות.
   כעת יוצג התפריט 'התקנה'.
  3. גע בכלים‏ ולאחר מכן גע בישר מדפסת.
   כעת יודפס דף היישור.
 13. הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה. מקם אותו לפי קווי ההדרכה החרוטים סמוך לקצה של משטח הזכוכית.
  איור : הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק.
 14. סגור את מכסה הסורק ולחץ על OK.
  המדפסת תיישר את מחסניות הדיו.
נסה להדפיס. אם החלפת מחסניות דיו ריקות או כאלה שעומדות להתרוקן אינה פותרת את הבעיה, המשך אל השלב הבא.

שלב 8: בחן את משבצות הצבע כדי לזהות פגמים

בחן את משבצות הצבע בדוח אבחון איכות ההדפסה כדי לוודא כי במשבצות הצבע לא מופיעים קווים לבנים וכי אינן דהויות או חסרות.
איור : דוגמה למשבצות צבע ללא פגמים
תמונה: דוגמה למשבצות צבע ללא פגמים.

שלב 9: נקה את מחסניות הדיו

ניקוי מחסניות הדיו עשוי לשפר את איכות ההדפסה. נקה את מחסניות הדיו מלוח הבקרת של המדפסת ולאחר מכן הערך את התוצאות.
הערה:
כדי להימנע מבעיות המחייבות ניקוי, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה.
 1. הקפד לטעון במגש ההזנה נייר לבן רגיל.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק את האצבע על הצג לצד שמאל, ולאחר מכן גע בהגדרות.
  כעת יוצג התפריט 'התקנה'.
 3. גע בכלים‏, ולאחר מכן גע בנקה את המחסניות.
  יודפס הדוח 'אבחון איכות הדפסה'.
  איור : דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה
  תמונה: דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה.
 4. בדוק את איכות ההדפסה בדו"ח אבחון איכות ההדפסה.
  • אם איכות ההדפסה קבילה, גע בלא. תוכל להפסיק את תהליך איתור הבעיות.
  • אם איכות ההדפסה אינה קבילה, גע בכן כדי לבצע את רמת הניקוי הבאה.
   הערה:
   אם ראש ההדפסה סתום מאוד, ייתכן שיידרש מחזור ניקוי נוסף. אם כך, המתן 30 דקות לפני שתנקה שוב את מחסניות הדיו.
המשך לשלב הבא כדי לבדוק את קווי היישור ואת משבצת הצבע הירוק בדוח אבחון איכות ההדפסה.

שלב 10: בחן את קווי היישור ואת המשבצת הירוקה כדי לזהות פגמים

בחן את קווי היישור ואת המשבצת הירוקה בדוח אבחון איכות ההדפסה העדכני ביותר שהדפסת. ודא שהקווים ישרים ומחוברים ושאין קווים כהים או חללים לבנים במשבצת הירוקה.
איור : דוגמה לקווי יישור ללא פגמים
תמונה: דוגמה לקווי יישור ללא פגמים
איור : דוגמה למשבצת הירוקה ללא פגמים
תמונה: דוגמה למשבצת הירוקה ללא פגמים.
 • אם אינך רואה שום פגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה, מנגנון ההדפסה ומחסניות הדיו תקינים. אם איכות ההדפסה עדיין אינה משביעת רצון, נסה את ההנחיות הכלליות להלן בנושא איכות הדפסה. אין צורך להמשיך בשלבי פתרון הבעיות במסמך זה.
  • ודא שאתה מדפיס את התמונה ברזולוציה גבוהה מספיק. תמונות שהוגדלו עלולות להיות מטושטשות או לא ברורות.
  • אם הבעיה היא סמוך לקצה התדפיס, השתמש בהגדרות ההדפסה כדי לסובב את התמונה ב-180 מעלות. ייתכן שהבעיה לא תופיע בקצה השני של התדפיס.
  • אל תשאיר מחסניות דיו ללא הגנה מחוץ למדפסת למשך זמן רב.
  • השתמש תמיד בלחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת. כך תגן על מחסניות הדיו מפני חשיפה לאוויר.
 • אם אחד מקווי היישור אינו ישר ומחובר, או במשבצת הירוקה מופיעים קווים כהים או חללים לבנים, המשך לשלב הבא.

שלב 11: יישור המדפסת

יישור מחסניות הדיו כהלכה מיישר את ראש ההדפסה עם המדפסת. ישר את המדפסת מלוח הבקרה של המדפסת, ולאחר מכן הערך את התוצאות.
 1. הקפד לטעון במגש ההזנה נייר לבן רגיל.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות את התצוגה לצד שמאל, ולאחר מכן גע באפשרות הגדרות.
  כעת יוצג התפריט 'התקנה'.
 3. גע בכלים‏ ולאחר מכן גע בישר מדפסת.
  כעת יודפס דף היישור.
 4. המתן עד שתסתיים הדפסת דף היישור.
  הערה:
  לפני עבודת הדפסה, המדפסת מאריכה באופן אוטומטי את מאריך מגש הפלט. אל תדחף פנימה את מאריך מגש הפלט עד שעבודת ההדפסה תושלם.
 5. הרם את כיסוי הסורק.
 6. הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה. מקם אותו לפי קווי ההדרכה החרוטים סמוך לקצה של משטח הזכוכית.
  איור : הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק.
 7. סגור את מכסה הסורק ולחץ על OK.
  המדפסת תיישר את מחסניות הדיו.
 8. נסה להדפיס שנית.
  • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
  • אם התדפיס כולל סימני טביעות או מריחה, המשך לשלב הבא כדי לנקות את האזור שסביב חרירי הדיו.
  • אם שלבים אלה לא פתרו את הבעיה, והתדפיס אינו מראה סימני עקבות או מריחות, דלג אל שלב החלף את מחסנית הדיו הבעייתית במסמך זה.

שלב 12: נקה ידנית את האזור סביב חרירי הדיו

אל תבצע שלבים אלה, אלא אם ניכרים בתדפיס סימנים ברורים של טקסט מרוח או כתמים. אם אתה רואה סימני טביעות או מריחה על התדפיסים, נקה את האזור סביב חרירי הדיו.
איור : דוגמה לטקסט מרוח
תמונה: דוגמה לטקסט מרוח
איור : דוגמה לטקסט עם סימני טביעות
תמונה: דוגמה לטקסט עם סימני טביעות
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מקלוני צמר גפן ארוכים ונטולי מוך
  • מטלית נקייה ונטולת מוך, או כל מטלית שאינה מתפוררת או משאירה סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למדפסת)
 2. הפעל את המדפסת.
 3. פתח את דלת הגישה אל מחסניות הדיו על-ידי הנחת שתי אצבעות מתחת לאחת או לשתי הידיות הקטנות שבצדי דלת הגישה למחסניות והרם אותה.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו.
 4. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 5. נתק את ה-USB, אם הוא מחובר.
 6. לחץ בעדינות על מחסנית הדיו כלפי מטה כדי לשחרר אותה.
  איור : לחיצה כלפי מטה על מחסנית הדיו
  תמונה: לחיצה כלפי מטה על מחסנית הדיו.
 7. משוך את מחסנית הדיו כלפיך כדי להוציא אותה מהתושבת.
    שים לב:
  אין להסיר את שתי מחסניות ההדפסה בו-זמנית. הסר ונקה כל מחסנית דיו בנפרד. אין להשאיר מחסנית דיו מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות.
 8. אחוז במחסנית הדיו בצדיה.
  איור : אחיזה במחסנית הדיו בצדיה
  תמונה: אחיזה במחסנית הדיו בצדיה.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  תמונה: אל תיגע במגעים או בחרירים.
 9. הרטב מטוש צמר גפן או מטלית נטולת מוך במעט מים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את עודף המים.
 10. נקה בספוגית את פני השטח ואת הקצוות סביב חריר הדיו.
    שים לב:
  אין לנקות את משטח חריר הדיו.
   איור : נקה את האזור סביב חריר הדיו
   תמונה: חריר הדיו ומגעי מחסנית הדיו.
  1. משטח החריר - אל תנקה
  2. האזור סביב חריר הדיו - נקה
  3. מגעי מחסנית הדיו - אל תנקה
 11. הנח למחסנית הדיו למשך 10 דקות, כדי לאפשר לאזור שניקית להתייבש, או השתמש במקלון צמר גפן חדש כדי לייבשו.
 12. החלק את מחסנית הדיו לתוך התושבת הריקה, ודחף את מחסנית הדיו בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  איור : הכנסת מחסנית דיו
  תמונה: הכנסת מחסנית דיו.
 13. חזור על שלבים אלה כדי לנקות את מחסנית הדיו השנייה.
 14. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו.
 15. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 16. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם ניקוי חרירי הדיו לא פתר את הבעיה, עבור אל השלב הבא.

שלב 13: בדוק את האחריות של מחסנית הדיו

אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.

שלב 14: החלף את מחסנית הדיו הבעייתית

החלף את מחסנית הדיו הבעייתית אם הבחנת בפגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה והשלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה, גם אם במחסנית הדיו לא חסר דיו. מחסנית הדיו הבעייתית היא זו שהדפיסה את הפגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה, כפי שתואר לעיל במסמך זה.
הערה:
אם נרשמת לתוכנית Instant Ink, תקבל מחסניות Instant Ink מיוחדות. מחסניות Instant Ink הן גדולות יותר ממחסניות דיו רגילות, אך הן מותאמות לגררה בדיוק כמו מחסניות רגילות. למידע נוסף, ראה HP Instant Ink.
  איור : מחסניות רגילות ומחסניות Instant Ink
  תמונה: מחסנית דיו Instant Ink ומחסניות דיו סטנדרטיות.
 1. מחסנית דיו רגילה
 2. מחסנית Instant Ink
 1. הפעל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה אל מחסניות הדיו על-ידי הנחת שתי אצבעות מתחת לאחת או לשתי הידיות הקטנות שבצדי דלת הגישה למחסניות והרם אותה.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו.
  ‏'דלת הגישה למחסנית הדיו פתוחה. סגור את הדלת כדי להמשיך.' מוצג בלוח הבקרה של המדפסת.
 3. לחץ בעדינות כלפי מטה על מחסנית הדיו הריקה או הכמעט ריקה, כדי לשחרר אותה.
  איור : לחיצה כלפי מטה על מחסנית הדיו
  תמונה: לחיצה כלפי מטה על מחסנית הדיו.
 4. משוך את מחסנית הדיו כלפיך ומחוץ לתושבת שלה, ואז הנח אותה בצד לשם מחזור.
  הערה:
  מחזר מחסניות ריקות או כמעט ריקות. התכנית של HP למיחזור חומרי הזנת דיו מתכלים זמינה במדינות/אזורים רבים, והמיחזור אינו עולה כסף.
 5. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  איור : הוצאת של מחסנית הדיו החדשה מהאריזה
  תמונה: הוצאת מחסנית הדיו מאריזתה.
 6. הסר את סרט המגן ממחסנית הדיו.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסרת הסרט והימנעות מנגיעה במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו
  תמונה: הסרת הסרט והימנעות מנגיעה במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו.
 7. החלק את מחסנית הדיו החדשה לתוך התושבת הריקה, ודחף את מחסנית הדיו בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  איור : הכנסת מחסנית דיו חדשה
  תמונה: הכנסת מחסנית דיו חדשה
 8. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
 10. גע באישור.
 11. המתן עד שהמדפסת תכייל ותיישר את מחסניות הדיו.
  כעת יודפס דף היישור.
 12. אם דף היישור אינו מודפס, הדפס דף יישור באמצעות לוח הבקרה של המדפסת:
  1. הקפד לטעון במגש ההזנה נייר לבן רגיל.
  2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות את התצוגה לצד שמאל, ולאחר מכן גע באפשרות הגדרות.
   כעת יוצג התפריט 'התקנה'.
  3. גע בכלים‏ ולאחר מכן גע בישר מדפסת.
   כעת יודפס דף היישור.
 13. הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה. מקם אותו לפי קווי ההדרכה החרוטים סמוך לקצה של משטח הזכוכית.
  איור : הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק.
 14. סגור את מכסה הסורק ולחץ על OK.
  המדפסת תיישר את מחסניות הדיו.
נסה להדפיס. אם החלפת מחסנית הדיו הבעייתית לא פתרה את הבעיה, המשך לשלב הבא.

שלב 15: מסור את המדפסת לתיקון

אם פעלת על פי כל הצעדים במסמך זה והמדפסת שלך להפיק תדפיסים שיש להם בעיות באיכות ההדפסה, שלח את המדפסת לתיקון.
הערה:
שמור דוגמת הדפסה בה ניתן לראות את הבעיה. אם מחליפים מחסניות דיו, ראש הדפסה או מדפסת במסגרת אחריות, סוכן התמיכה יבקש דוגמת הדפסה. אם מחזירים את המדפסת ל-HP יש להחזיר את דוגמת ההדפסה יחד עם המדפסת. הנח את הדוגמה במגש הפלט כאשר אתה אורז את המדפסת שלך למשלוח.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏