ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet Pro 6900 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד למדפסות מדגמי HP OfficeJet 6950‏, 6951, 6954, 6956, 6958, 6962, OfficeJet Pro 6960‏, 6968‏, 6970‏, 6974, 6975‏ ו-6978 All-in-One.
כדי להתקין מדפסת בפעם הראשונה, הוצא מהקופסה את המדפסת ואת כל חומרי האריזה, חבר את כבל המתח, הגדר העדפות לוח הבקרה, התקן את מחסניות הדיו, ולאחר מכן טען נייר במגש ההזנה כדי ליישר את המחסניות.
  הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל:
תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
הוצא את המדפסת מהקופסה, והסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה מהמדפסת.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת.
  איור : הסרת סרט ההדבקה מהמדפסת
  הסרת סרט ההדבקה מהמדפסת
 3. הסר את המדבקה מלוח הבקרה של המדפסת.
 4. הרם את מכסה הסורק ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה.
  איור : הסרת חומרי האריזה מתחת למכסה הסורק
  הסרת חומרי האריזה מתחת למכסה הסורק
 5. סגור את מכסה הסורק.
 6. הרם את מגש הפלט, משוך את מגש ההזנה לעברך כדי לפתוח אותו, ואז הסר את חומרי האריזה.
  איור : פתיחת מגש ההזנה והסרת חומרי האריזה
  פתיחת מגש ההזנה והסרת הסרט.
 7. דחוף את מגש ההזנה קדימה עד שיינעל במקומו, והנמך את מגש הפלט.
 8. מחזר את חומרי האריזה.
שלב 2: חבר את כבל המתח והגדר את ההעדפות שלך
חבר את המדפסת אל החשמל, הדלק אותה והגדר את העדפותיך.
  הערה:
אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
  איור : חיבור כבל המתח
  חיבור כבל המתח
 2. הפעל את המדפסת.
 3. כדי להגדיר את ההעדפות בלוח הבקרה של המדפסת, גע בשפה המועדפת עליך ובמדינה/אזור שלך, ואז גע ב כן כדי לאשר את בחירתך.
 4. אם תתבקש לעשות זאת, בחר את התאריך והשעה, ואז גע ב כן כדי לאשר את בחירתך.
שלב 3: התקן את מחסניות הדיו
התקן את מחסניות הדיו מסוג SETUP שסופקו בקופסה עם המדפסת שלך.
  שים לב:
כשל בהתקנת מחסניות SETUP שהגיעו עם המדפסת יגרום לשגיאת מחסנית.
 1. הרם את דלת הגישה למחסניות הדיו עד שתינעל במקומה.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
 2. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. ‏ הסר את חומרי האריזה מהגררה.
  איור : הסרת חומרי האריזה מהגררה
  הסרת חומרי האריזה מהגררה
 4. הוצא מחסנית דיו מאריזתה, ואז משוך את הלשונית הכתומה ישירות לאחור.
    שים לב:
  הקפד להסיר את לשונית המשיכה הכתומה ואת עטיפת הפלסטיק באופן מלא, לפני שתסיר לגמרי את המכסה הכתום בשלב הבא. אחרת הדיו עלול לדלוף מתוך מחסנית הדיו. כאשר תסיר את עטיפת הפלסטיק, תווית הנייר בראש מחסנית הדיו נקרעת מעט. קרע זה דרוש לאוורור נאות של מחסנית הדיו.
  איור : משיכת הלשונית הכתומה שעל העטיפה ישירות לאחור
   משיכת הלשונית הכתומה שעל העטיפה ישירות לאחור
 5. אחוז בצידי מחסנית הדיו ואז סובב את מכסה המגן הכתום נגד כיוון השעון על מנת להסיר אותו ממחסנית הדיו.
  איור : סיבוב המכסה הכתום כדי לנתק אותו ממחסנית הדיו
   סיבוב המכסה הכתום כדי לנתק אותו מהמחסנית
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
 6. הפוך את מחסנית הדיו כך שמגעי המחסנית יפנו כלפי מטה, והתאם את צבע התווית לנקודת הצבע בגררה.
 7. החלק את מחסנית הדיו לתוך החריץ שלה, ולאחר מכן דחף אותה בעדינות כלפי מטה עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  איור : התקנת מחסנית הדיו
  התקנת מחסנית הדיו
 8. חזור על שלבים אלה להתקנת כל מחסניות הדיו החדשות.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
שלב 4: טען נייר במגש ההזנה
טען נייר רגיל למגש ההזנה אחרי שתתקין את מחסניות הדיו.
 1. הרם את מגש הפלט, ולאחר מכן משוך את מגש ההזנה לכיוונך כדי לפתוח אותו.
  איור : פתיחת מגש ההזנה
  פתיחת מגש ההזנה
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר.
  איור : כוונון מכוון הנייר
  כוונון מכווני הנייר
 3. טען ערימת נייר לבן רגיל למגש ההזנה.
  איור : טעינת נייר במגש ההזנה
  טעינת נייר במגש ההזנה
 4. דחף את הערימה לתוך המגש עד שהיא תיעצר.
    שים לב:
  אין לטעון נייר בזמן שהמדפסת מדפיסה.
 5. החלק את מכוון רוחב הנייר עד שינוח כנגד קצה הנייר.
  איור : החלק פנימה את מכווני רוחב הנייר, לאחר מכן סגור את מגש ההזנה
  החלקת מכווני רוחב הנייר פנימה, לאחר מכן סגירת מגש ההזנה.
 6. דחוף את מגש ההזנה קדימה עד שיינעל במקומו, והנמך את מגש הפלט.
שלב 5: ישר את מחסניות הדיו
יישור המדפסת הכרחי להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר.
 1. אחרי טעינת הנייר, יציג לוח הבקרה של המדפסת הודעה המבקשת ליישר את המדפסת. משוך החוצה את מאריך המגש, ואז גע ב אישור.
  כעת יודפס דף היישור.
 2. המתן עד שדף היישור ייפלט במלואו מהמדפסת.
 3. הרם את כיסוי הסורק.
 4. הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה. מקם אותו לפי קווי ההדרכה החרוטים סמוך לקצה של משטח הזכוכית.
  איור : הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
  הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
 5. סגור את מכסה הסורק ואז גע ב סריקה
  המדפסת מיישרת את המדפסת.
שלב 6: התקנת תוכנת המדפסת
חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה. אל תחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הוראה לעשות זאת בתוכנת ההדפסה.
הורד את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מאתרי HP שלהלן:

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏