תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - התקנת מגש 3 אופציונלי (מזין ל-1 ‏x ‏500 גיליונות)

התקנת מגש 3 אופציונלי (מזין ל-1 ‏x ‏500 גיליונות)

מסמך זה מתאר כיצד להתקין את מגש 3 האופציונלי למדפסות HP PageWide Enterprise Color MFP 586 ו-HP PageWide Enterprise Color 556.
 1. הוצא את מגש 3 מהאריזה, ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה. ודא שהתכולה תואמת לאיור זה.
  הערה:
  HP ממליצה למחזר חומרי אריזה במידת האפשר.
  איור : תכולת האריזה
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת.
  איור : כבה את המדפסת
 3. נתק את כבל המתח ואת כבל ה-USB או כבל הרשת.
  איור : נתק את הכבלים
 4. פתח את מגש 2 והוצא אותו לחלוטין מהמדפסת.
  איור : הסר את מגש 2
 5. הנח את מגש 3 על-גבי משטח יציב ולאחר מכן הנח את המדפסת על מגש 3. השתמש בפיני היישור בחלק העליון של המגש כדי למקם את המדפסת.
    שים לב:
  HP ממליצה ששני אנשים יזיזו את המדפסת.
  איור : הנחת המדפסת על המגש
 6. שים את שני הברגים מסוג 'רבע סיבוב' בחורים שבתחתית מגש 2, ולאחר מכן סובב אותם למצב הנעול.
  איור : שים את הברגים במגש 2 ונעל את מגש 3
 7. הכנס את מגש 2 למדפסת, ולאחר מכן סגור את המגש.
  איור : סגור את מגש 2
 8. פתח את מגש 3.
  איור : פתח את מגש 3
 9. הסר את פס התמיכה של המשלוח מהמגש.
  איור : הוצא את חומרי המשלוח
 10. כוונן את מכוון אורך הנייר על-ידי אחיזה בתפס הכוונון ולחיצה עליו כלפי חוץ.
  איור : כוונן את המכוונים
 11. טען נייר במגש.
  איור : טען את המגש
 12. התאם את מכווני הנייר לגודל הנייר שבו נעשה שימוש, על-ידי אחיזה בתפס הכוונון ולחיצת התפס פנימה. בדוק את הנייר כדי לוודא שהמכוונים נוגעים קלות בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה.
  הערה:
  אין להצמיד את מכווני הנייר לערימת הנייר. כוונן אותם בהתאם למיקומים או לסימונים שבמגש.
  איור : כוונן את המכוונים
 13. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש
 14. חבר את כבל המתח ואת כבל ה-USB או כבל הרשת.
  איור : חבר את הכבלים
 15. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
  איור : הפעל את המדפסת
 16. OS X: רשימת האפשרויות המותקנות אמורה להתעדכן באופן אוטומטי במהלך עבודת ההדפסה הראשונה לאחר התקנת האביזר. אם לא, בצע את השלבים הבאים:
  1. בתפריט Apple , לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).
  2. בחר באפשרות Print & Scan (הדפסה וסריקה) (או Printers & Scanners) (מדפסות וסורקים).
  3. בחר את המדפסת, בחר באפשרות Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים) ולחץ על הכרטיסייה Driver (מנהל התקן).
  4. הגדר ידנית את תצורת האביזר.
  Windows® 8.0,‏ 8.1 ו-10: בעת חיבור האביזר לאחר ההתקנה של תוכנת המדפסת, בצע את הפעולות הבאות:
  1. Windows® 8.0 ו-8.1: גלול אל הפינה השמאלית התחתונה של המסך, ולחץ לחיצה ימנית על החלון המוצג.
   Windows® 10: לחץ לחיצה ימנית על הלחצן התחל בפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה הפתוח.
  2. בחר באפשרות לוח הבקרה. תחת חומרה וקול, בחר באפשרות הצג התקנים ומדפסות.
  3. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות מאפייני מדפסת.
  4. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
  5. עדכן את האפשרויות המותקנות. הפעולות לביצוע תלויות בסוג החיבור ובמנהל המדפסת.
   • חיבורי רשת או ה-USB עם HP Universal Print Driver (UPD): בחר בפריט עדכן עכשיו בסעיף אפשרויות ניתנות להתקנה תחת קביעת תצורה אוטומטית.
   • חיבורי רשת או ה-USB עם מנהל הדפסה HP PCL 6: בחר עדכן כעת.
   • חיבורי רשת או ה-USB עם מנהל הדפסה HP PCL 6 גרסה 4: לחץ על התפריט הנפתח הסמוך למגש המיועד להתקנה כדי לבצע התקנה ידנית של האביזר. בחר מותקן.
  Windows® 7: בעת חיבור האביזר לאחר ההתקנה של תוכנת המדפסת, בצע את השלבים הבאים:
  1. ודא כי המדפסת מופעלת ומחוברת למחשב או לרשת.
  2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על האפשרות התקנים ומדפסות.
  3. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת ובחר באפשרות מאפייני מדפסת.
  4. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
  5. עדכן את האפשרויות המותקנות. הפעולות לביצוע תלויות בסוג החיבור ובמנהל המדפסת.
   • חיבורי רשת או ה-USB עם HP Universal Print Driver (UPD): בחר בפריט עדכן עכשיו בסעיף אפשרויות ניתנות להתקנה תחת קביעת תצורה אוטומטית.
   • חיבורי רשת או ה-USB עם מנהל הדפסה HP PCL 6: בחר עדכן כעת.
  Windows® XP ו-Windows Vista®: בעת חיבור האביזר לאחר ההתקנה של תוכנת המדפסת, בצע את השלבים הבאים:
  1. ודא כי המדפסת מופעלת ומחוברת למחשב או לרשת.
  2. פתח את תפריט 'התחל' של Windows, ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות (או על מדפסות ופקסים עבור XP).
  3. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות מאפייני מדפסת (או מאפיינים עבור XP).
  4. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
  5. לחץ על המקטע אפשרויות להתקנה.
  6. כדי לעדכן את האפשרויות המותקנות עבור חיבור לרשת או חיבור USB, בתפריט הנפתח שלצד קביעת תצורה אוטומטית, בחר את עדכן עכשיו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏