תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro M501 - התקנת המדפסת (חומרה)

מסמך זה מסביר כיצד להתקין את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע את השלבים הבאים לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב.
אם חומרת המדפסת כבר הותקנה, ראה קישורים להוראות להתקנת התוכנה בסוף מסמך זה, לצורך עזרה בהתקנת התוכנה.
מסמך זה כולל את השלבים הבאים להגדרת המדפסת:

שלב 1: הוצא את המדפסת מאריזתה

 1. בחר מקום להנחת המדפסת, העונה על התנאים הבאים:
  • אזור יציב, מאוורר היטב, נקי מאבק, ורחוק מאור שמש ישיר
  • טווח טמפרטורות: ‎15° - 32.5° C‎
  • טווח לחות: 30% - 80%
  אפשר די שטח מסביב למדפסת כך שניתן יהיה לפתוח את כל הדלתות והמגשים.
    שים לב:
  המדפסת שוקלת 11.6 ק"ג.
  HP ממליצה ששני אנשים יזיזו את המדפסת.
  איור : דרישות שטח
 2. הוצא את המדפסת של HP מהאריזה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה. ודא שהתכולה תואמת לאיור זה.
  הערה:
  HP ממליצה למחזר חומרי אריזה במידת האפשר.
  איור : תכולת האריזה

שלב 2: טעינת מגש 2

 1. הוצא את המגש לחלוטין מהמדפסת.
  הערה:
  אין לפתוח את המגש תוך כדי שימוש.
  איור : פתח את המגש
 2. התאם את מכווני רוחב הנייר על-ידי לחיצה על תפס הכוונון במכוון השמאלי והחלקת המכוונים עד לגודל הנייר שבשימוש.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. טען נייר במגש.
  הערה:
  אין להצמיד את מכווני הנייר לערימת הנייר. כוונן אותם בהתאם למיקומים או לסימונים שבמגש.
  הערה:
  כדי למנוע חסימות, התאם את מכווני הנייר לגודל הנכון ואל תמלא את המגש יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא, כפי שמוצג בהגדלה שבאיור.
  הערה:
  כוונון לקוי של המגש עשוי לגרום להופעת הודעת שגיאה במהלך ההדפסה או לחסימת נייר.
  איור : טעינת נייר
 4. החלק את המגש חזרה לתוך המדפסת, עד הסוף.
  איור : סגור את המגש

שלב 3: חיבור כבל המתח

 1. חבר את כבל המתח למדפסת ולשקע AC מוארק. כדי למנוע נזק למדפסת, השתמש אך ורק בכבל המתח שסופק עם המדפסת.
    שים לב:
  ודא שמקור המתח מתאים לדירוג המתח של המדפסת. דירוג המתח מופיע בתווית המדפסת. המדפסת משתמשת במתח של ‎110-127 וולט AC או ‎220-240 וולט AC ובתדר ‎50/60 Hz.
  הערה:
  ייתכן שמערכות הגיבוי של UPS לא מספקות די חשמל עבור מדפסות HP LaserJet, ועל כן עלולות לאותת לאזהרה בעת השימוש בהן. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, HP ממליצה לחבר את המדפסת למעגל חשמלי מוגן.
  איור : חיבור כבל המתח

שלב רביעי: הכנס כונן USB כדי להפעיל אחסון עבודות (אופציונלי)

כדי לאפשר הדפסה של עבודות מאוחסנות, חבר כונן USB נשלף ליציאת ה-USB האחורית. הכונן חייב להיות USB 2.0 ואילך, עם זיכרון בנפח ‎16 GB לכל הפחות.
איור : הכנס כונן אצבע USB כדי להפעיל אחסון עבודות

שלב חמישי: הפעל את המדפסת

 1. הפעל את המדפסת.
  איור : הפעל את אספקת המתח

שלב שישי: חיבור כבל הרשת (אופציונלי)

אם המדפסת אמורה להתחבר לרשת, חבר כעת את כבל הרשת.
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. כדי להשתמש בכבל USB על מנת לחבר את המדפסת למחשב, חבר אותו כאשר תתבקש לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.
המתן 60 שניות לפני שתמשיך. בשלב זה, אם המדפסת מחוברת לרשת, הרשת תזהה את המדפסת ותקצה לה כתובת IP או שם מארח.
להגדרה מתקדמת של מדפסות המחוברות ברשת, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת בדפדפן אינטרנט, לאחר שהתקנת התוכנה תושלם.

שלב שביעי: אמת את פונקציות המדפסת

 1. כדי לוודא שהמדפסת מדפיסה, בצע את השלבים הבאים:
  1. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה .
  2. פתח את תפריט Reports (דוחות).
  3. בחר באפשרות Configuration Report (דוח תצורה).
  4. אם המדפסת מחוברת לרשת, אתר את כתובת ה-IP בדף Jetdirect.
   • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, הגדר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
   • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, הגדר ידנית את התצורה של כתובת ה-IP.
   איור : דף Jetdirect
 2. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על לחצן ההגדרה .
 3. פתח את התפריט הגדרת מערכת כדי להגדיר תצורה של הפונקציות הבסיסיות הבאות:
  הערה:
  לאחר התקנת התוכנה, תוכל להגדיר אפשרויות מתקדמות יותר על-ידי הזנת כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט.
  • Language (שפה)
  • תאריך/שעה
  • הגדרות צריכת חשמל

שלב שמיני: עדכון הקושחה (אופציונלי אך מומלץ)

HP מעדכנת באופן קבוע מאפיינים שזמינים בקושחת המדפסת. עדכן את קושחת המדפסת כדי ליהנות מהמאפיינים העדכניים.
הערה:
ברר אצל מנהל הרשת לפני עדכון קושחת המדפסת.
לקבלת מידע על עדכון קושחת המדפסת, עיין במסמך עדכון הקושחה ‏(c03754273).

קישורים להוראות להתקנת התוכנה

לאחר השלמת שלבי ההגדרה הקודמים, התקן את תוכנת המדפסת.
Windows: הורד את תוכנת המדפסת או התקן את תוכנת המדפסת מהתקליטור. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך. עיין בקובץ הערות ההתקנה בתקליטור המדפסת לקבלת הוראות ספציפיות יותר בנוגע להתקנת התוכנה.
OS X: מחשבי Mac ומכשירים ניידים של Apple נתמכים על-ידי מדפסת זו. השתמש בכתובת 123.hp.com/laserjet‏ כדי להוריד את HP Easy Start ולהתקין את תוכנת המדפסת.
  שים לב:
עבור Windows XP, ‏Windows Vista או Windows 7‏: אין לחבר כעת כבל USB‏. כדי להשתמש בכבל USB על מנת לחבר את המדפסת למחשב, חבר אותו במהלך התקנת התוכנה.
הערה:
מנהל ההתקן המהווה ברירת מחדל עבור OS X 10.8 Mountain Lion ו-OS X 10.9 Mavericks הוא מנהל ההתקן Apple AirPrint. כדי להתקין את מנהל ההתקן של HP עם כל המאפיינים, בתיבת הדו-שיח Add (הוספה), בחר את מנהל ההתקן של HP מתוך הרשימה הנפתחת Use:‎ .
לקבלת הוראות להתקנת התוכנה, לחץ על הקישור עבור מערכת ההפעלה של המחשב וסוג החיבור.
Windows
OS X
ההתקנה הושלמה. אם לא רשמת את המדפסת במהלך התקנת התוכנה, עבור אל www.register.hp.com ובצע רישום כעת.

לקבלת מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש שבתקליטור המדפסת ובקר באתר התמיכה באינטרנט עבור מדפסת זו.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏