תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

החלפת ספק החשמל במחשבים שולחניים של HP ו-Compaq

מסמך זה מתייחס אך ורק למחשבים שולחניים של HP עם מארז המחשב הבא:
תמונה של המחשב

לפני שאתה מתחיל

 • דרוש לך מברג שטוח.
 • הסר את Pocket Media Drive, אם הוא קיים.
 • כבה את המחשב ונתק את כל הכבלים. נתק את כבל ה-Ethernet או כבל המודם לפני ניתוק כבל המתח.
 • העבר את המחשב למשטח עבודה יציב, שטוח ונקי מעל ריצפה שאינה מכוסה בשטיח.
 • HP ממליצה מאוד להשתמש ברצועת יד אנטי-סטטית ובמשטח גומי מוליך בזמן העבודה על המחשב.
 • הוצא רכיב ממארז המגן רק כאשר אתה מוכן להתקינו.
 • מכיוון שעליך להתקין את ספק המתח החלופי באותו כיוון כמו החלק המקורי, רשום לעצמך את הכיוון של ספק המתח על פיסת נייר; מחבר גבוה או מחבר נמוך.
  איור : בספק כוח מסוג 'מחבר גבוה' מחבר המתח נמצא ליד החלק העליון של המחשב
  תמונה ספק מתח זקוף
  איור : בספק כוח מסוג 'מחבר נמוך' מחבר המתח נמצא ליד כרטיסי התוספת
  תמונה של ספק מתח הפוך
  אזהרה:
הקצוות של לוחות המתכת עלולים להיות חדים. היזהר שלא להעביר את העור לאורך שפה מתכתית פנימית של המחשב.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שעלולים להינזק עקב פריקה אלקטרוסטטית (ESD). כדי לצמצם את הסיכון לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, עבוד מעל רצפה שאין עליה שטיח, השתמש במשטח עבודה בעל יכולת פיזור סטטי (כגון משטח קצף מוליך), והצמד לפרק כף היד רצועת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק.

סקירה כללית - סרטון וידאו

צפה בסרטון הבא לפני שתבצע את השלבים המפורטים במסמך זה.

החלפת ספק המתח

פעל בהתאם לשלבים בסעיף זה כדי להחליף ספק מתח.
  אזהרה:
ודא שהמחשב מנותק מהחשמל לפני שתתחיל.
אל תנסה לפרק או לתקן את ספק המתח - פעולה זו עלולה לגרום לפציעה ונזק לציוד. החלף תמיד את ספק המתח כולו.
שלב 1
הסר את הלוח הצידי הימני.
לקבלת מידע נוסף על הסרת הלוח הצדי, עיין במסמך התמיכה של HP פתיחת מארז המחשב.
תמונה שמדגימה הסרה של הלוח הצידי
שלב 2
הנח את המחשב על הצד.
תמונה שמדגימה הנחה של המחשב מטה
שלב 3
הנח את החלק התחתון של המחשב בכיוון שלך ואתר את ספק המתח בתוך המחשב.
תמונה של ספק הכוח בתוך המחשב
שלב 4
אתר את כבלי ספק המתח לרכיבי המערכת:
 • כונני דיסק אופטי (1)
 • כונני דיסק קשיח (2)
 • ספק מתח ראשי של לוח האם (3)
 • מאוורר של לוח האם (4)
הערה:
רישום של מיקום התקע, סוג התקע והכיוון של כל חיבור ספק מתח יעזור לך להתקין נכון את ספק המתח החלופי ולחבר אותו לכל רכיבי המערכת. כל חיבור חסר עלול למנוע מהמחשב או מרכיב מסוים לפעול.
תמונה של מיקומי הכבלים של ספק המתח עבור רכיבי המערכת
שלב 5
עליך לדעת כיצד לחבר את מחברי הכבל.
השקעים על גבי ספק המתח מסומנים וניתן להכניס אותם רק כאשר הם מיושרים כהלכה עם מחבר הרכיב. בנוסף לכך, מחברי מתח מסוימים כוללים תפס שעליך להקיש או ללחוץ עליו כדי לשחרר את מחבר הכבל מהשקע.
איור : מחבר מתח (ללא תפס)
תמונה של תקע ללא תפס
איור : מחבר מתח עם תפס
תמונה שמדגימה לחיצה על תפס לשחרור התקע
איור : ספק מתח ראשי של לוח האם (עם תפס)
תמונה של התפס במחבר מתח ראשי של לוח אם
איור : מתח למאוורר של לוח האם (עם תפס)
תמונה של התפס במחבר מתח למאוורר של לוח אם
שלב 6
לחץ על התפס לשחרור התקע, אם הוא קיים, ונתק את כבלי ספק המתח של רכיבי המערכת:
הערה:
ייתכן שהמחשב לא משתמש בכל התקעים בספק המתח. רשום לעצמך את התקעים בעת הסרתם מרכיבי המערכת.
 • הוצא את התקע של ספק המתח מכל כונן אופטי.
תמונה שמדגימה הסרה של ספק המתח של הכונן האופטי
 • הוצא את התקע של ספק המתח מכל כונן קשיח.
תמונה שמדגימה הסרה של ספק המתח של כונן המערכת
 • הוצא את התקע של ספק המתח ממחבר המתח הראשי של לוח האם.
תמונה של מחבר המתח הראשי בלוח האם
 • הוצא את התקע של ספק המתח ממחבר המתח של מאוורר לוח האם.
תמונה של מחבר המתח של המאוורר בלוח האם
שלב 7
הסר את ארבעת הברגים המאבטחים את ספק המתח לגב המחשב.
תמונה של הברגים בספק מתח מסוג 'מחבר גבוה'
שלב 8
אתר את התפס של ספק המתח בבסיס ספק המתח בתוך המחשב.
תמונה של תפס ספק המתח בבסיס הספק
שלב 9
לחץ על התפס של ספק המתח (1) ולאחר מכן החלק את ספק המתח (2) שמאלה כדי לשחרר אותו.
תמונה שמדגימה לחיצה על התפס והחלקה של ספק המתח בתוך המחשב
שלב 10
הזז את ספק המתח שמאלה ולאחר מכן כלפי מטה, ושחרר אותו מהמחשב.
תמונה של הזזת ספק המתח
שלב 11
הרם את ספק הכוח והוצא אותו מהמחשב.
שלב 12
הורד את ספק המתח החלופי כלפי מטה, לתוך המחשב. (האיור מציג התקנה של ספק מתח עם מחבר גבוה.)
הערה:
עליך להתקין את ספק המתח החלופי באותו כיוון כמו היחידה המקורית; בדוק את הכיוון של ספק המתח לפני שאתה מכניס אותו למחשב. עיין בכיוון שרשמת לעצמך קודם לכן במקרה הצורך; הכנס מחבר מסוג גבוה או נמוך.
תמונה של הכנסת ספק כוח עם מחבר גבוה לתוך המחשב
שלב 13
התאם וישר את ספק המתח בפתח שבגב המחשב.
תמונה שמדגימה התאמה ויישור של ספק המתח בפתח שבגב המחשב
שלב 14
החלק את ספק המתח ימינה (לעבר גב המחשב) עד לנעילת התפס במקומו.
תמונה שמדגימה החלקה של ספק המתח לפתח שבגב המחשב
שלב 15
הכנס והדק את ארבעת הברגים המאבטחים את ספק המתח לגב המחשב.
תמונה של הברגים בספק מתח מסוג 'מחבר גבוה'
שלב 16
נתב את כבלי ספק המתח לכל אחד מרכיבי המערכת ולאחר מכן חבר אותם:
 • כונני דיסק אופטי (1)
 • כונני דיסק קשיח (2)
 • ספק מתח ראשי של לוח האם (3)
 • מאוורר של לוח האם (4)
הערה:
ייתכן שהמחשב לא משתמש בכל המחברים בספק המתח. הקפד לבדוק את הרישום שלך וחבר את התקע של ספק המתח לכל רכיב מערכת.
איור : כבלי ספק מתח לא מחוברים
תמונה של תקעי ספק המתח שאינם מחוברים
תמונה זו מדגימה את כבלי ספק המתח המחוברים לכל אחד מרכיבי המערכת.
איור : כבלי ספק מתח מחוברים
תמונה של כבלי ספק המתח המחוברים לרכיבי המערכת
שלב 17
העמד את המחשב למצב זקוף.
תמונה של העמדת המחשב למצב זקוף
שלב 18
החזר את הלוח הצדי הימני למקומו.
לקבלת מידע נוסף, עיין במסמך התמיכה של HP פתיחת מארז המחשב.
תמונה שמדגימה החלקה של הלוח הצידי לכיוון חזית המחשב


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏