תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים מסדרותHP TouchSmart IQ500 ו- IQ800 Series - איתור תקלות במקלדות ועכברים אלחוטיים עבור מחשבים מדגמי TouchSmart

מסמך זה חל על מחשבים שולחניים מסדרות HP TouchSmart IQ500 ו-IQ800 Series.
איור : מקלדת, עכבר ומקלט USB אלחוטיים
תמונה של המקלדת, העכבר ומקלט ה-USB האלחוטיים.

סרטון זה מדגים כיצד לאתר תקלות בעכברים ומקלדות אלחוטיים

המקלדת או העכבר האלחוטיים אינם פועלים

אם העכבר או המקלדת האלחוטיים אינם פועלים כראוי, בצע כל שלב עד שהעכבר ו/או המקלדת יפעלו:
 1. בדוק את מתג ההפעלה/כיבוי של העכבר כדי לוודא שהוא במצב מופעל.
  איור : מתג הפעלה/כיבוי של עכבר אלחוטי
  תמונה של התחתית של עכבר אלחוטי, בה נראה מתג ההפעלה/כיבוי.
  הערה:
  למקלדת אין מתג הפעלה/כיבוי.
 2. הפעל מחדש את המחשב. לעיתים די בפעולה זו כדי לפתור את הבעיה, לפחות באופן זמני, כך שניתן לבצע שלבים אחרים של פתרון בעיות.
 3. החלף את הסוללות בסוללות אלקליות חדשות, וודא שהן מותקנות כהלכה. החלף את הסוללות, גם אם תוכנת העכבר/מקלדת מראה שהסוללות טעונות.
  הסר את מכסה הסוללות כדי לגשת אל הסוללות. במקלדות, מכסה הגישה לסוללות נמצא בדרך כלל בצדה התחתון של המקלדת. בעת החלפת הסוללות, חפש את סמל הקוטב החיובי (סימן פלוס +) המוטבע ליד תא הסוללות או מכסה הסוללות. ודא שהקצה החיובי של הסוללה פונה אל הצד החיובי של התא.
  איור : כיוון סוללת העכבר
  תא סוללה
  איור : כיוון סוללת המקלדת
  תא סוללה
 4. ודא שהמקלדת והעכבר קרובים למחשב, בטווח של 30 ס"מ, והרחק מהפרעות של מכשירים חשמליים או אלחוטיים אחרים.
 5. לחץ על כפתור חבר הכחול שבתחתית העכבר או המקלדת והחזק אותו לחוץ במשך 10 שניות.
 6. סנכרן את ההתקנים האלחוטיים באופן הבא:
  1. סובב את המחשב ומצא את המקלט האלחוטי בגבו.
   איור : מקלט USB אלחוטי
   תמונה של מקלט USB אלחוטי.
    איור : מיקום המקלט האלחוטי
    תמונה של גב המחשב המציגה את המקלט האלחוטי ואת נורית הפעילות האלחוטית.
   1. מקלט מקלדת ועכבר אלחוטיים
   2. נורית פעילות - ניתן לראותה רק כאשר ההתקן פעיל
  2. משוך את מקלט ה-USB למטה כדי להוציא אותו מתוך חריץ ה-USB. אינך צריך להוציאו לגמרי מהמחשב; פשוט נתק אותו.
   איור : הוצאת המקלט האלחוטי מהשקע
   תמונת אנימציה של הוצאת המקלט האלחוטי מהשקע.
  3. המתן 10 שניות ודחף את המקלט בחזרה למקומו. הקפד לדחוף אותו עד הסוף פנימה.
  4. צפה בנורית הפעילות הכחולה מבעד לסבכת המתכת שבגב המחשב. אחרי הוצאת המקלט האלחוטי מהשקע, תמשיך נורית הפעילות לדלוק במשך מספר שניות, ולאחר מכן היא תכבה.
   הערה:
   אם נורית הפעילות הכחולה אינה נדלקת כאשר מכניסים את המקלט האלחוטי לתוך החריץ, דלג אל השלב הבא.
  5. אחרי שנורית הפעילות במקלט נכבית, לחץ על כפתור ה חבר הכחול בתחתית המקלדת או העכבר למשך כ10- שניות. החזק אותו לחוץ עד שנורית הפעילות הכחולה תאיר שוב דרך גב המחשב.
  6. כאשר תראה את נורית הפעילות הכחולה דולקת, שחרר את כפתור חבר בעכבר או במקלדת.
   נורית הפעילות תישאר דלוקה למשך כמה שניות. כאשר נורית הפעילות הכחולה נכבית, שוב, המקלדת או העכבר סונכרנו עם המחשב.
 7. תוכל להשתמש בתכונת שחזור מערכת של Microsoft כדי להחזיר את המערכת לנקודה בזמן שבה היא פעלה כראוי:
 8. אם לעכבר או למקלדת שלך יש מקלט USB, הסר את מקלט ה-USB מתחת ל-TouchSmart והכנס אותו לכניסת USB אחרת בצד שמאל. אחרי שתבצע פעולה זו, המתן בסביבות 20 שניות כדי לאפשר למערכת ההפעלה Windows לגלות מחדש את ההתקן ולתקין את החומרה.
 9. הורד מאתר האינטרנט של HP את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור המקלדת והעכבר והתקן אותו. לקבלת מידע נוסף, ראה השגת תוכנות ומנהלי התקנים.
 10. אם המקלדת והעכבר עדיין לא פועלים כשורה, אפשר שאחד הפריטים בערכת האלחוט (עכבר, מקלדת, ומקלט) אינו תקין או שהוא משדר אות שאינו תואם להתקנים האחרים. הסבירות שתקלה כזאת תתרחש גבוהה יותר אם אחד מבין שלושת ההתקנים הוחלף. השג ערכת מקלדת חליפית באמצעות דף האינטרנט של יצירת קשר עם HP.

העכבר לא עוקב כהלכה (מדלג)

אם מצביע העכבר לא עוקב כהלכה, כלומר עוצר לעתים קרובות בעת הזזת העכבר, בצע את הפעולות הבאות:
 • החלף את המשטח שמתחת לעכבר. הנח את העכבר על משטח עכבר בצבע בהיר או על גיליון נייר לבן, ולאחר מכן בדוק את פעולתו. השתמש בעכבר האלחוטי על משטח אטום. העכבר האלחוטי עשוי שלא לפעול כראוי על משטחי זכוכית, או משטחים מחורצים, משקפים או שקופים.
 • החלף את הסוללות. הסר את מכסה הגישה לסוללות והחלף את הסוללות.
 • הזז אובייקטים אחרים הניצבים בין המקלדת, העכבר והמקלט, בייחוד רמקולים.
 • אם אתה משתמש בעכבר או במקלדת בסביבת משטחים מתכתיים גדולים, הזז את משטח המתכת או העבר את המקלט, העכבר והמקלדת למיקום חדש, הרחק ממשטח המתכת.

מקשים לא מקלידים, תווים מופיעים שניות מאוחר יותר, או שמופיעים תווים שגויים בעת ההקלדה

סביר להניח כי האות האלחוטי חלש. בצע את השלבים הבאים:
 1. ודא שהמקלדת והעכבר קרובים למחשב, בטווח של 30 ס"מ, והרחק מהפרעות של מכשירים חשמליים או אלחוטיים אחרים.
 2. החלף את הסוללות. הסר את מכסה הגישה לסוללות שבצדה התחתון של המקלדת, והחלף את הסוללות.
 3. הזז התקנים אלחוטיים שנוספו לאחרונה בקרבת המקלדת, כדי לבדוק אם התקן אחר מפריע לתקשורת. במקרה כזה, הגדר את ההתקן לתדר אחר, אם אפשר, או סנכרן מחדש את העכבר ואת לוח המקשים.
 4. הזז אובייקטים אחרים הניצבים בין המקלדת, העכבר והמקלט, בייחוד רמקולים.
 5. אם אתה משתמש בעכבר או במקלדת בסביבת משטחים מתכתיים גדולים, הזז את משטח המתכת או העבר את המקלט, העכבר והמקלדת למיקום חדש, הרחק ממשטח המתכת.
אם כשאתה מקיש על מקש התו שהקלדת מופיע שנייה מאוחר יותר - מדובר בהשהיה או בבעיית אגירה בתקשורת/תוכנה. הפרעות בתקשורת של המקלדת האלחוטית עשויות להיגרם על-ידי תקשורת אחרת באזור. זמן התגובה עשוי להיות איטי גם אם המחשב עסוק בביצוע משימות אחרות ברמה נמוכה יותר - כגון סריקה לאיתור וירוסים.

יש תקלה בבקרות עוצמת השמע במקלדת

אם בקרות עוצמת השמע במקלדת אינן מכווננות את עוצמת השמע, התקן מחדש אל מנהל ההתקן של החומרה. להוראות, עיין בסעיף התקנה חוזרת של מנהל התקן חומרה במסמך התמיכה של HP, ביצוע שחזור של אפליקציית תוכנה או מנהל התקן במערכת ההפעלה Windows Vista.
איור : בקרות שמע במקלדת
תמונה של בקורת השמע במקלדת.

שיפור הביצועים של מקלדת ועכבר אלחוטיים

כדי לשפר את הביצועים של מקלדת ועכבר אלחוטיים, פעל בהתאם להצעות הבאות:
 • אם המקלדת והעכבר אינם פועלים אחרי החלפת הסוללות, סנכרן באופן ידני את ההתקנים. לקבלת הוראות סינכרון, עיין בפריט 7 בסעיף הקודם, 'המקלדת או העכבר האלחוטיים אינם פועלים'.
 • ודא שהמקלדת והעכבר נמצאים בטווח של 100 ס"מ מהמחשב ועל גבי אותו משטח ישר.
 • הסרר עצמים חשמליים או אלחוטיים כלשהם הניצבים בין המקלדת או העכבר לבין המקלט, במיוחד רמקולים טלפונים סלולריים.
 • בדוק את מצב סוללת המקלדת או העכבר באמצעות צפיה במחוון מפלסת הסוללה במחשב. בשולחן העבודה של Windows (לא ב-HP TouchSmart), רחף עם העכבר מעל למחוון מפלס הסוללה של העכבר או המקלדת במגש המערכת.
  הערה:
  כדי לצפות בכל הסמלים, לחץ על כפתור החץ השמאלי במגש המערכת בתחתית המסך.
  איור : מחוון מפלס הסוללה של המקלדת
  תמונה של מחוון מפלס הסוללה של המקלדת.
  • ירוק - מצביע על סוללה מלאה.
  • צהוב - מצביע על סוללה מלאה למחצה.
  • אדום - מצביע על כך שהגיעה העת להחליף את הסוללה.
  הערה:
  תוכל להשתמש במחווני מפלס הסוללה לשם הדרכה. אם ההתקן אינו פועל, החלף את הסוללות בסוללות אלקליניות חדשות.

הארכת משך חיי הסוללה

השתמש בעצות הבאות כדי להאריך את משך החיים של סוללות המקלדת והעכבר.
 • כאשר אינך משתמש בעכבר, כבה אותו באמצעות מתג ה כיבוי הנמצאת בתחתית העכבר. אם משאירים את המתג במצב מופעל כאשר אין משתמשים בעכבר, כל תנועה של העכבר משתמשת בסוללות.
  איור : מתג הפעלה/כיבוי של עכבר אלחוטי
  תמונה של התחתית של עכבר אלחוטי, בה נראה מתג ההפעלה/כיבוי.
  הערה:
  למקלדת אין מתג הפעלה/כיבוי.
 • יש להשתמש בעכבר על גבי משטח בעל צבע בהיר. כאשר משתמשים בעכבר על פני משטח בעל צבע כהה, הסוללה מתרוקנת בקצב מהיר יותר.
 • אל תשתמש בעכבר על משטח זכוכית.
 • כאשר תחליף את הסוללות, השתמש בסוללות אלקליות. סוללות נטענות, או סוגים אחרים, עשויים שלא להחזיק מעמד לאורך זמן רב כמו הסוללות האלקליות.
 • כאשר ההתקנים האלחוטיים אינם בשימוש, יש לאחסון אותם קרוב למחשב.
  איור : מיקום טיפוסי של התקן כאשר ההתקנים האלחוטיים אינם בשימוש
  תמונה של מיקום טיפוסי של התקן אלחוטי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏