ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 200 Mobile - ההודעה 'חסימת גררה'

מסמך זה מיועד עבור HP OfficeJet 200, 200 ג, 202, מדפסות ניידות 202c.
הגררה, שמחזיקה את המחסניות, נעצרת במדפסת, והמדפסת אינה מדפיסה. ייתכן שקודם לכן אירעה חסימת נייר.
שלב 1: כבה את המדפסת‏ והפעל אותה מחדש
כאשר אתה מכבה את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה, המדפסת מנסה להוציא את כל הנייר שנותר בתוך המדפסת באופן אוטומטי.
כבה את המדפסת, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
אם המדפסת לא פלטה נייר, או אם המדפסת לא כבתה, המשך לשלב הבא.
שלב 2: שחרר נייר תקוע מחריץ הפלט
השתמש בשתי הידיים כדי למשוך את הנייר החוצה מחריץ הפלט שבקדמת המדפסת.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על OK (אישור) במסך חסימת נייר.
  המדפסת מנסה לשחרר את החסימה באופן אוטומטי.
  אם שגיאת חסימת הנייר ממשיכה להופיע, המשך בשלבים הבאים כדי לשחרר את החסימה באופן ידני.
 2. הוצא את כל הנייר התקוע ופיסות נייר קרועות גלויות מחריץ הפלט. כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר בעזרת שתי הידיים.
  איור : נייר תקוע באזור הפלט
  תמונה: נייר תקוע באזור הפלט
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.
שלב 3: הוצא את הנייר שנתקע מאזור הגישה למחסניות הדיו
נתק את כל אספקת החשמל למדפסת, ולאחר מכן השתמש בשתי הידיים כדי למשוך החוצה את הנייר מאזור הגישה למחסנית הדיו. לאחר שכל פיסות הנייר הקרועות, הנייר התקוע והפסולת הוסרו מאזור הגישה למחסניות הדיו, ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות.
  הערה:
לצורך ביצוע השלבים הבאים תצטרך פנס.
איור : השתמש בפנס
תמונה: השתמש בפנס.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על OK (אישור) במסך חסימת נייר.
  המדפסת מנסה ולשחרר את החסימה באופן אוטומטי.
  אם שגיאת חסימת הנייר ממשיכה להופיע, המשך בשלבים הבאים כדי לשחרר את החסימה באופן ידני.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: הרם את מכסה מחסנית הדיו
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. נתק את כל הכבלים המחוברים למדפסת, כגון כבל המתח וכבל ה-USB.
    אזהרה:
  כדי למנוע סכנת התחשמלות, נתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני ביצוע פעולות בתוכה.
 5. אם מותקנת סוללה - הסר אותה.
  1. הסר את מכסה הסוללה. דחף את לשונית מכסה הסוללה ימינה ואז משוך את המכסה לעברך.
   איור : הסרת מכסה הסוללה
   תמונה: הסרת מכסה הסוללה
  2. לחץ על תפס הסוללה לכיוון מעלה ואז הסט את הסוללה כדי להוציאה מהחריץ.
   איור : הוצאת הסוללה
   תמונה: הוצאת הסוללה
 6. השתמש בפנס כדי לבדוק אם נייר או עצמים כלשהם חוסמים את הגררה, ולאחר מכן הוצא את הנייר או את העצמים שתמצא.
    שים לב:
  אם יישארו במדפסת חתיכות נייר, עשויות להיווצר עוד חסימות נייר.
  איור : דוגמה לנייר קרוע או מקומט באזור הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: נייר קרוע או מקומט
 7. דחף את הגררה בחוזקה לצד שמאל של המדפסת ולאחר מכן דחף אותה ימינה.
  איור : הזזת הגררה מצד לצד
  תמונה: הזזת הגררה
 8. הסר כל נייר חופשי או עצם חוסם שתמצא.
 9. חבר מחדש את כבל המתח אל המדפסת, ולאחר מכן התקן את הסוללה, במידת הצורך.
 10. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.
שלב 4: הוצא את מחסניות הדיו והתקן אותן מחדש
מיקום או התקנה שגויים של מחסניות הדיו עשויים לגרום לכך שתופיע במדפסת הודעת שגיאה על חסימת גררה. הסר את מחסניות הדיו והתקן אותן מחדש, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: הרם את מכסה מחסנית הדיו
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. כדי לשחרר את מחסנית הדיו, הרם את תפס מחסנית הדיו.
  איור : פתיחת תפס מחסניות הדיו
  תמונה: שחרור תפס מחסנית הדיו
 5. הוצא את מחסנית הדיו מהתושבת שלה.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  תמונה: אל תיגע במגעים או בחרירים.
 6. הכנס את מחסנית הדיו בחזרה לתוך התושבת שלה בזהירות, ולאחר מכן דחף את מחסנית הדיו קדימה עד שהיא תינעל במקומה.
    הערה:
  התקן את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  איור : סגירת תפס המחסנית
  תמונה: ודא שמחסנית הדיו נעולה במקומה
 7. חזור על שלבים אלה עם מחסנית הדיו האחרת.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.
שלב 5: חבר את המדפסת ישירות לשקע החשמל בקיר
חבר את המוצר ישירות לשקע חשמל כדי לוודא שמקור המתח תקין.
 1. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח ממפצלים חשמליים ומיחידות אל-פסק.
 3. חבר את כבל המתח ישירות לשקע חשמל בקיר.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 5. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.
שלב 6: איפוס המדפסת
לעתים עשויה להופיע במדפסת שגיאת 'חסימת גררה', גם לאחר שהבעיה נפתרה. אפס את המדפסת כדי למחוק את הודעת השגיאה.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
    הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, המשך לשלב הבא.
שלב 7: מסור את המדפסת לתיקון
אם השלמת את כל הצעדים במסמך זה והמדפסת שלך ממשיכה להציג הודעת שגיאה 'חסימת גררה', שלח את המדפסת לתיקון.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏