תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - הדפסה חלקית של משימת הדפסה אלחוטית או עמוד (Windows 8)

מסמך זה מיועד עבור כל המדפסות האלחוטיות מדגמי HP inkjet שיוצרו אחרי 2010.
בעת הדפסה ממחשב Windows 8 למדפסת ברשת האלחוטית שלך, משימת ההדפסה אינה מודפסת במלואה או שעמוד בודד מודפס רק באופן חלקי. אפשר שמוצגת גם הודעת 'מדפסת לא מקוונת'.
נסה להדפיס שוב אחרי כל שבל כדי לראות אם התנאים משתפרים.

שלב 1: בדוק את הגדרות העמוד

אם חסרים עמודים או חסר חלק מהעמוד המודפס בעת הדפסה מתוך יישום תוכנה מסוים, כגון Word או דפדפן האינטרנט שלך, בדוק את הגדרות העמוד.

עמודים אינם מודפסים/עמודים חסרים

ודא שהגדרת העמוד שלך קובעת הדפסה של כל העמודים והדפסה של כל עמוד. הגדרות שגורמות אי-הדפסה של חלק מהעמודים הן 'הדפסה דו-צדדית ידנית', 'הדפס כל עמוד שני', 'הדפס עמודים אי-זוגיים', 'הדפס משני הצדדים', וכן הלאה. שמות הגדרות העמוד משתנים בהתאם ליישום התוכנה שממנו מנסים להדפיס. במידת הצורך, עיין בעזרה של אפליקציית התוכנה כדי ללמוד כיצד משתמשים בהגדרות הדפסת עמוד.
איור : דוגמה להגדרת עמוד שמדפיסה רק חלק מהעמודים במשימת הדפסה

חלק מהעמוד לא יודפס

אם חלק מהעמודים המודפסים שלך חסרים, ודא שסוג הנייר בהגדרות העמוד שלך תואם את סוג הנייר בו אתה משתמש. כמו כן, ודא שהשוליים הוגדרו בצורה נכונה.

שלב 2: הורד והתקן את Microsoft hotfix KB3000461

חברת Microsoft הוציאה hotfix עבור מדפסות אלחוטיות שהוגדרו לשימוש ביציאת WSD, כדי לסייע למנוע נפילת נתונים בעת עיבוד משימות הדפסה גדולות יותר.

שלב 3: השבת SNMP בחלון 'מאפייני המדפסת' (חיבור רשת)

השבת SNMP במאפייני יציאת מדפסת.
 1. חפש ב-Windows את המילה 'התקנים' ופתח את התקנים ומדפסות מרשימת תוצאות החיפוש.
 2. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת שלך, בחר מאפייני המדפסת, ולאחר מכן בחר בשם המדפסת.
 3. לחץ על הכרטיסייה יציאות.
 4. בחר ביציאת ה-TCP‏/IP שנעשה בה שימוש ולאחר מכן לחץ על הגדר יציאה.
 5. הסר את הסימון ממצב SNMP מופעל, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. נסה להדפיס שוב. אם הבעיה נמשכת, חזור על שלבים אלה והפעל מחדש את SNMP.

שלב 4: צור חיבור ידני

החיבור למדפסת ברשת עשוי להשתנות באופן פתאומי ולהתנתק. הדבר עלול לקרות כאשר שינויי הגדרת התצורה מתרחשים בשל שירות ה-DHCP, הנתב מקצה כתובות IP חדשות מטעמי אבטחה או מסיבות אחרות. כדי למנוע בעיות כגון התנתקויות של חיבורים, פעל בהתאם לשלבים הבאים כדי ליצור באופן ידני חיבור חדש למדפסת. חיבור ידני הוא שיטה ישירה יותר של קיום תקשורת עם המדפסת ברשת, וקיימת סבירות נמוכה יותר לאובדן נתונים ולמעבר למצב לא מקוון.
הערה:
על-פי השלבים הבאים המדפסת חייבת להיות מוגדרת ברשת. אם מעולם לא הצלחת להדפיס באמצעות המדפסת ברשת, עליך לוודא תחילה שהיא מוגדרת ברשת. פעולה זו כוללת את התקנת תוכנת המדפסת עם כל המאפיינים של HP או באמצעות אשף הגדרת האלחוט מלוח הבקרה של המדפסת. לקבלת עזרה נוספת, עיין במדריך למשתמש, חפש באתר האינטרנט של HP, או השתמש באשף הגדרת הרשת האלחוטית מלוח הבקרה, אם זמין.
 1. הדפס דוח תצורת רשת או דף של 'דוח בדיקת הרשת האלחוטית' מהמדפסת.
  • אם המדפסת כוללת לוח בקרה עם צג, הדפס את הדוח מהגדרות הרשת או מתפריט הגדרת הרשת.
  • אם המדפסת שברשותך אינה כוללת צג, הדפס את דוח באמצעות הלחצנים בלוח הבקרה של המדפסת. עבור מדפסות רבות של HP‏, ניתן לבצע פעולה זו על-ידי לחיצה ממושכת על לחצן הביטול או שילוב של לחצנים בלוח הבקרה עד להדפסת דוח. לקבלת מידע נוסף בנוגע לאופן הדפסת דוח עבור דגם המדפסת שברשותך, עיין במדריך למשתמש או חפש באתר האינטרנט של HP דף תצורת רשת ואת הדגם של מדפסת HP שברשותך.
 2. בדוח, אתר את כתובת IP, מסיכת רשת משנה, ושער ברירת מחדל עבור סוג חיבור הרשת (מחובר) הפעיל. אם בדוח שלך מופיעים מספרים נפרדים עבור IPv4 ו-IPv6, השתמש במספרים במופיעים במקטע המתייחס ל-IPv4‏.
 3. במחשב שמחובר לרשת, מצא את כתובת ה-URL של שרת האינטרנט המשובץ (EWS)‏ בדוח והזן את כתובת ה-URL לדפדפן האינטרנט. אם דף האינטרנט ריק, השתמש בדפדפן אינטרנט אחר.
 4. לחץ על הכרטיסייה רשת או עבודה ברשת, ולאחר מכן פתח את המקטע או את הדף המתייחסים לסוג הרשת שלך - קווית או אלחוטית.
 5. לחץ על האפשרות הצע כתובת IP ידנית אם היא זמינה, וכתובות ה-IP הידניות יוזנו עבורך באופן אוטומטי.
  אם בדף שלך אין לחצן המציע כתובת IP ידנית, הקלד את כתובת ה-IP מסיכת רשת המשנה ושער ברירת המחדל באמצעות המספרים המופיעים בדוח. אם ניתן, בעת הזנת המספר האחרון של כתובת ה-IP‏, הקלד מספר שנמצא מחוץ לטווח ה-DHCP לפעולה הרגילה של הנתב. עיין בתיעוד המצורף לנתב כדי לאתר את טווח ה-DHCP‏.
  איור : דוגמה של הגדרת תצורת ידנית של IP באמצעות EWS‏
  שרת אינטרנט משובץ בדף תצורת רשת שבו נבחרה האפשרות 'כתובת IP ידנית'
 6. רשום מספרים חדשים אלה על-גבי נייר. ייתכן שיהיה עליך להשתמש בהם מאוחר יותר בעת הוספה של מדפסת שניה.
 7. לחץ על החל, ולאחר מכן המתן לאישור השינויים.
 8. המשך לשלב הבא.

שלב 5: הוסף התקן מדפסת שני ל-Windows

לאחר הגדרת כתובת IP ידנית עבור המדפסת, הוסף מדפסת נוספת ל-Windows שתואמת לכתובת IP חדשה זו.
  שים לב:
לאחר ביצוע שלבים אלה, בחלון 'התקנים ומדפסות' יופיעו שני סמלי מדפסת עבור דגם המדפסת שברשותך. אל תנסה להסיר את סמל המדפסת שנוצר כאשר התקנת לראשונה את תוכנת המדפסת.
  שים לב:
אם לא הצלחת להגדיר כתובת IP ידנית עבור המדפסת והכתובת תשתנה בעתיד, מחק את סמל המדפסת שנוצר באמצעות 'הוסף מדפסת' מ'התקנים ומדפסות', ולאחר מכן הוסף את המדפסת מחדש. הוספת המדפסת מחדש מעדכנת את מנהל התקן ההדפסה באמצעות כתובת ה-IP החדשה של המדפסת.
 1. חפש ב-Windows את המילה לוח הבקרה ופתח את לוח הבקרה מרשימת תוצאות החיפוש.
 2. ב'לוח הבקרה', לחץ על התקנים ומדפסות, ולאחר מכן לחץ על הוסף מדפסת.
 3. לחץ על הוסף מדפסת רשת, מדפסת אלחוטית או מדפסת Bluetooth, ולאחר מכן המתן לזיהוי המדפסת שלך על-ידי Windows‏.
  הערה:
  אם שם המדפסת לא מופיע בחלון ואתה משתמש ברשת אלחוטית, ודא שהמדפסת מופעלת והאלחוט מופעל ושכבל רשת לא מחובר למדפסת.
  איור : דוגמה של מסך 'הוסף מדפסת'.
  דוגמה של מסך 'הוסף מדפסת'.
 4. לחץ על שם המדפסת, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  אם ברשימה מופיעה יותר ממדפסת אחת, בחר את שם המדפסת שברשותך וודא ששם אינו מכיל קוד אלפאנומרי כגון 'HP647FEA'.
  המערכת מזהה באופן אוטומטי את מנהל ההתקן המתאים.
 5. בחר השתמש במנהל ההתקן שמותקן כעת (מומלץ), ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. אם תרצה, שנה את שם המדפסת שברשותך, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. בחר אל תשתף מדפסת זו, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. בחר הגדר כמדפסת ברירת מחדל, ולאחר מכן לחץ על סיום.
  הערה:
  המדפסת משתמשת כעת במנהל התקן מסוג Windows שמספק הדפסה בסיסית. אם בעבר התקנת תוכנת HP עם כל המאפיינים, פתח את מאפייני המדפסת של המדפסת שיצרת ובחר שם מנהל התקן שאינו מסוג Windows שתואם למדפסת מתוך הכרטיסייה מאפיינים מתקדמים. פעולה זו מספקת מאפייני הדפסה נוספים, כגון גודלי נייר מותאמים אישית.
 9. נסה להדפיס שוב. אם אתה ממשיך להיתקל בבעיה, המשך לשלב הבא.

שלב 6: התקן את התוכנה המעודכנת ביותר בעלת המאפיינים המלאים

עבור אל אתר האינטרנט של HP כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של מנהל ההתקן של המדפסת שלך עם כל המאפיינים. כך תוודא שלמדפסת שלך יש פונקציונליות מלאה.
הערה:
כאפשרות חלופית, תוכל להשתמש בתקליטור התוכנה, אם הוא תומך במערכת ההפעלה המותקנת במחשב שלך.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. במידת הצורך, נתק את כבל ה-USB מהמדפסת. במידת הצורך, התקנת התוכנה מבקשת ממך לחבר את הכבל.
 3. אם מוצג עמוד הבה נזהה את המוצר שלך כדי להתחיל לחץ על מדפסת, הקלד את מספר דגם המדפסת שלך, ואז לחץ על הגש.
 4. אם אתה רוצה לשנות את מערכת ההפעלה, לחץ על שנה, בחר את הגרסה שלך, ואז לחץ על שנה.
 5. תחת הכותרת מנהל התקן לחץ על הורד עבור חבילת התוכנה המלאה, או לחץ על מנהלי התקנים בסיסיים עבור אפשרויות אחרות של מנהלי התקנים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏