תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים של HP ו-Compaq - שימוש ב-HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP)

מסמך זה מתייחס למחשבים של HP ו-Compaq.
אביזר HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) מאפשר לך להזרים שמע באופן אלחוטי מהמחשב אל עד ארבע מערכות רמקולים בבית. מסמך זה מתאר כיצד להשתמש באביזר HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) כדי להזרים שמע ממחשב אל התקן שמע, רמקולים או אוזניות של KleerNet . תוכנת HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) מאפשרת לך להוסיף ולהסיר התקני שמע ולשנות את ההגדרות.

צפה בסרטון על השימוש ב-HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP)

‏(באנגלית)

סקירה כללית של HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP)

טכנולוגיית HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) כוללת משדר (1) ומקלט (2).
איור : HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP): משדר ומקלט
HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP): משדר ומקלט
משדר השמע "משדר" אות שמע אלחוטי מהמחשב אל מקלט השמע. מקלט השמע "קולט" את האות האלחוטי באמצעות אנטנות פנימיות, ויוצר פלט שמע שניתן להאזין לו. בהתאם למחשב שלך, תוכל להגדיר את HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) באחת משתי התצורות הבאות:
 • במחשבים מסוימים, המשדר האלחוטי בטכנולוגיית KleerNet מובנה במחשב. במקרה זה, תוכל להשתמש במקלט השמע שהגיע עם אביזר HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP). עם זאת, לא תשתמש במשדר השמע בחיבור USB.
 • במחשבים שאין להם את המשדר המובנה, השתמש במשדר השמע בחיבור USB ובמקלט שהגיע עם אביזר HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP).
איור : שתי תצורות ל-HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP)
שתי תצורות ל-HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP)

אביזר HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP)

בתרשימים הבאים תוכל לראות פרטים נוספים על משדר ומקלט השמע.
  איור : משדר שמע
  משדר שמע
 1. מחבר USB
 2. נורית LED לחיווי התאמה
  איור : מקלט שמע
  מקלט שמע
 1. לחצן התאמה
 2. יציאת S/PDIF
 3. יציאות אנלוגיות (RCA) ימנית ושמאלית
 4. יציאת מיני משולבת בחיבור אנלוגי TOSLINK‏/3.5 מ"מ
 5. יציאת USB לחיבור חשמל
 6. נורית LED לחיווי הפעלה
 7. נורית LED לחיווי התאמה

לפני שתתחיל

לפני שתתחיל, ודא שמתקיימים התנאים הבאים.
 • התקן השמע פועל ונורית החיבור האלחוטי במחשב דולקת.
 • יש במחשב יציאת USB זמינה.
 • התקן השמע שאליו אתה מתחבר כולל יציאות זמינות מסוג S/PDIF, ‏RCA, יציאה אנלוגית בגודל 3.5 מ"מ או יציאת מיני TOSLINK.
  הערה:
  בחלק מהתקני השמע חיבור הכבל מובנה בהתקן.
  איור : יציאות RCA
  יציאות RCA
  איור : יציאת S/PDIF
  יציאת S/PDIF
  איור : יציאת מיני בחיבור אנלוגי של TOSLINK‏ או 3.5 מ"מ
  יציאת מיני בחיבור אנלוגי של TOSLINK‏ או 3.5 מ"מ
 • יש מקור מתח זמין עבור מקלט HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP).
 • משדר HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) נמצא במרחק של חמישה מטרים (16.4 רגל) לכל יותר ממקלט HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP).
  הערה:
  לאחר השלמת ההגדרה הראשונית, תוכל למקם את המקלטים והרמקולים במרחק של עד 30 מ' (98.4 רגל) מהמשדר.
 • HP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP) מותקן במחשב שלך. תוכנה זו מותקנת מראש במחשבי HP מסוימים. כדי לברר אם תוכנת HP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP) מותקנת, לחץ על התחל, כל התוכניות ו-HP. לאחר מכן, ראה אם מופיע HP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP).
  איור : איתור HP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP)
  איתור HP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP)
  אם התוכנה אינה מותקנת, תוכל להתקין אותה מהתקליטור שהגיע עם אביזרHP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP). לשם כך, הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים/DVD במחשב ופעל בהתאם להנחיות המוצגות במסך.
  הערה:
  אם המחשב שלך אינו כולל נגן תקליטורים/DVD, מצא את תוכנתHP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP) באתר האינטרנט של תמיכת הלקוחות של HP. חפש את HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) ופתח את דף התמיכה עבור דגם ההתקן שברשותך.

הגדרת HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) בשלושה שלבים

שלב ראשון: חיבור משדר השמע

הערה:
אם HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) מובנה במחשב, דלג על שלב זה.
חבר את משדר השמע האלחוטי ליציאת USB זמינה במחשב.
איור : חיבור של משדר השמע האלחוטי
חיבור של משדר השמע האלחוטי

שלב שני: התאמת משדר ומקלט השמע

כדי שהמחשב יוכל לשלוח שמע לרמקולים, יש להתאים את מקלט השמע למשדר השמע.
הערה:
לפני שתתחיל בתהליך ההתאמה, ודא שנורית האלחוט במחשב פועלת.
 1. מקם את המקלט קרוב למשדר וחבר את כבל המתח.
 2. לחץ על התחל, כל התוכניות, HP ולאחר מכן על HP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP).
  איור : פתיחת HP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP)
  פתיחת HP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP)
 3. ודא שמקלט HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) מופיע בחלונית התקנים זמינים. אם הוא לא מופיע, ודא שהמקלט נמצא בטווח של חמישה מטרים (16.4 רגל) ושהוא מחובר לחשמל. לאחר מכן לחץ על סרוק מחדש () כדי לזהות את ההתקן. פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות.
  איור : מסך הבית של My Wireless Audio (השמע האלחוטי שלי)
  מסך הבית של My Wireless Audio (השמע האלחוטי שלי)
 4. לחץ על הלחצן + לצד מקלט HP בחלונית התקנים זמינים. כעת תיפתח התיבה התאם התקן.
  איור : התיבה 'התאם התקן'
  התיבה 'התאם התקן'
 5. לחץ על הלחצן התאם בתיבה התאם התקן.
 6. לחץ על לחצן ההתאמה במקלט השמע.
  איור : מיקום לחצן ההתאמה
  מיקום לחצן ההתאמה
  הנורית לחיווי ההתאמה בחלק העליון של מקלט השמע מהבהבת בזמן שהמקלט מנסה להתאים למשדר. לאחר התאמת המקלט, נורית החיווי נדלקת באור כחול רצוף.
  הערה:
  תהליך ההתאמה עשוי להימשך מספר דקות.
  הערה:
  האנטנות האלחוטיות משדרות אותות מהמשדר אל המקלט. לאיכות שידור מיטבית, הימנע מהצבת חסימות בקרבת האנטנות.
 7. לחץ על אישור בתיבה הצלחה!
  איור : תיבת 'הצלחה!'
  תיבת 'הצלחה!'
  הערה:
  פעולת ההתאמה עשויה להימשך מספר שניות עד מספר דקות.
  לאחר ההתאמה של משדר ומקלט השמע, תופיע נקודה ירוקה לצד שם המקלט בחלונית מסך הבית של My Wireless Audio (השמע האלחוטי שלי).
  בפעם הבאה שתרצה להשתמש בהתקן השמע עם אביזר HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP), לא תצטרך להתאים את המשדר והמקלט.
 8. נתק את כבל המתח ממקלט השמע, העבר את המקלט אל המיקום של הרמקול או של מערכת הסטריאו הביתית שלך ועבור לשלב הבא.

שלב שלישי: חיבור מקלט השמע להתקן השמע (מערכת רמקולים)

בהתאם ליציאות הכבלים בהתקן השמע, יש לך שלוש אפשרויות לחיבור מקלט השמע.
מתוך הרשימה שלהלן, לחץ על סימן הפלוס (+) לצד אפשרות החיבור המתאימה להתקן השמע שברשותך.

הסרת התקן שמע

להסרת התקן שמע מהמערכת, לחץ על הלחצן 'הסר' בצד הימני התחתון של החלונית. התקן השמע ייעלם מהרשימה התקנים זמינים.
איור : מיקום הלחצן 'הסר'
מיקום הלחצן 'הסר'

שינוי ההגדרות

מהחלונית הגדרות, באפשרותך להפעיל את HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP), לאפשר הצגה של הודעות מההתקן ולהשבית את חלונית הפתיחה המוצגת בעת הפעלת התוכנה.
כדי לפתוח את הגדרות, לחץ על הלחצן 'הגדרות' בפינה הימנית התחתונה של מסך הבית My Wireless Audio (השמע האלחוטי שלי) .
איור : מיקום הלחצן 'הגדרות'
איור : חלונית 'הגדרות'
חלונית 'הגדרות'
כדי להפעיל ולהשבית אפשרויות, סמן או הסר את הסימון של ההגדרה ולאחר מכן לחץ על שמור.
הערה:
אם אתה רוצה לחסוך בחיי הסוללה, השבת את HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) כשאינך משתמש בו.

ניהול התקני שמע מרובים

השתמש באפשרויות של הלחצן צור קבוצה כדי לנהל מספר קבוצות של רמקולים כאילו שהם התקן אחד. לדוגמה, אם ברצונך להאזין לאותה מוזיקה בסלון ובחדר השינה, תוכל להגדיר את הרמקולים שבשני החדרים כחלק מאותה קבוצה. לאחר הקיבוץ, כל התקני השמע יקבלו את אותו אות אלחוטי מהמחשב שלך ויפעילו את השמע בו-זמנית.
איור : מיקום הלחצן 'צור קבוצה'
מיקום הלחצן 'צור קבוצה'
הערה:
הלחצן צור קבוצה מושבת, אלא אם למחשב שלך הותאמו שני התקנים או יותר. רשימת ההתקנים המותאמים מוצגת בחלונית מסך הבית של My Wireless Audio (השמע האלחוטי שלי).
כדי לקבץ את התקני השמע האלחוטיים, בצע את השלבים הבאים.
 1. לחץ על צור קבוצה. כעת תיפתח החלונית צור קבוצה/ערוך קבוצה.
 2. לחץ על תיבת הסימון לצד כל התקן שברצונך להוסיף לקבוצה.
  הערה:
  בנוסף, תוכל להשתמש באפשרויות בחלונית צור קבוצה/ערוך קבוצה כדי להקצות שם לקבוצה או כדי למחוק התקן מתוך הקבוצה.
 3. לחץ על צור קבוצה. קבוצות הרמקולים בקבוצה הזו יפעלו כעת בו-זמנית.

סמלים ולחצנים שבהם נעשה שימוש ב-HP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP)

בטבלה הבאה תוכל לראות את כל הלחצנים שבהם נעשה שימוש ב-HP Wireless Audio Manager (מנהל שמע אלחוטי של HP), כמו גם תיאור קצר של הפעולה שהם מבצעים.
סמל או לחצן
פעולה
לחץ כדי להוסיף התקן זמין מסך הבית של My Wireless Audio (השמע האלחוטי שלי).
לחץ כדי להסיר התקנים לא רצויים.
לחץ כדי לסרוק מחדש ולאתר עוד התקנים זמינים באזור, או כדי לקבל אות אלחוטי חזק יותר.
אם שם ההתקן מוצג ברשימה, הוא כבר מוגדר כחלק ממערכת השמע הביתית שלך. אם התיבה מסומנת, כבר מתבצעת הזרמת שמע להתקן הזה או לקבוצה הזו.
הערה:
התקנים רשומים לפי שם המוצר. כדי לשנות את שם ההתקן, בחר את השם שלו מתוך הרשימה ולחץ על 'ערוך'.
ההתקנים מופיעים בצבעים שונים בהתאם לחוזק האות.
 • ירוק: אות חזק. אדום: אות חלש.
 • צהוב: אות בחוזק בינוני.
 • אדום: אות חלש
לחץ על הלחצן הגדרות כדי לבצע את הפעולות הבאות:
 • למחוק התקנים ממסך הבית של My Wireless Audio (השמע האלחוטי שלי).
 • להפעיל/להשבית את HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP).
 • להציג את חלונית הפתיחה.
 • להציג הודעה כאשר מזוהה התקן.
לחץ על Wireless Audio Assistant (מסייע השמע האלחוטי) כדי לפתור בעיה.
לחץ על הלחצן צור קבוצה כדי לנהל מספר התקנים כקבוצה מסונכרנת אחת.
הערה:
לחצן צור קבוצה מושבת עד שיופיעו שני התקנים או יותר בחלונית מסך הבית של My Wireless Audio (השמע האלחוטי שלי).

פתרון בעיות

הטבלה הבאה מפרטת חלק מהבעיות הנפוצות שבהן אתה עשוי להיתקל עם אביזר HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP), ומציגה גם פתרונות אפשריים.
הבעיה
פתרון
איכות האות ירודה.
ייתכנו מספר סיבות להפרעות באות האלחוטי. לדוגמה, חיווט בתוך הקירות, מרחק רב מדי ממקור האות והתנגשות עם אותות אלחוטיים אחרים. אם איכות האות ירודה באזור אחד של הבית, נסה לשנות את הערוץ ברמקולים או לשנות את המיקום הפיזי של הרמקולים.
נורית חיווי המתח במקלט של HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) אינה נדלקת.
 1. ודא שמתאם ה-AC מחובר היטב למקלט של HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) ולשקע החשמל.
 2. חבר מכשיר חשמלי אחר לשקע החשמל כדי לוודא שהשקע פועל.
נורית חיווי ההתאמה במשדר של HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) אינה נדלקת.
 1. ודא כי כל הכבלים מחוברים היטב למקלט HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP).
 2. קרב את המשדר למקלט בזמן תהליך ההתאמה.
 3. נתק את המשדר מיציאת ה-USB, המתן עשר שניות והכנס את המשדר ליציאת USB אחרת במחשב.
נורית חיווי ההתאמה במקלט של HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) אינה נדלקת.
 1. פעל על-פי כל השלבים שצוינו לעיל כדי להבטיח שהרכיבים מחוברים כראוי.
 2. ודא שחיברת את הרכיבים בהתאם להוראות.
נורית חיווי ההתאמה במקלט של HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) נדלקת, אך אינה מפסיקה להבהב.
 1. המתן מספר דקות עד שהרכיבים ישלימו את תהליך האתחול. אתה אמור לשמוע צלילים בוקעים מהרמקולים או ממערכת הבידור הביתית.
 2. ודא שחיברת את הרכיבים בהתאם להוראות.
המקלט של HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) אינו משדר קול אל הרמקולים המחוברים או אל מערכת הבידור הביתית.
 1. ודא שכל הכבלים מחוברים היטב אל המקלט של HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) ואל הרמקולים המחוברים אל מערכת הבידור הביתית.
 2. ודא שהמקלט והמשדר של HP Wireless Audio (שמע אלחוטי של HP) הותאמו כראוי. בצע את תהליך ההתאמה כדי להתאים את המשדר למקלט.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏