ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות מסדרת HP Deskjet 900 Series - פתרון בעיות בהטיית הדפסה

הקדמה
הטיית הדפסה היא המונח המשמש לתיאור תמונה שמונחת באופן עקום על הדף המודפס. הטיית ההדפסה, חסימות הנייר ועצירת הגררה עלולות להתרחש בעת שימוש במודול הדפסה דו-צדדית במדפסות מסדרת HP Deskjet 930C, 950C, 960C, 970C, או 990C series‏. מסמך זה עוסק בבעיות אלה ומציע שלבים כדי לפתור אותן.
כיצד נראית הטיית הדפסה
איור 1 מראה כיצד הפלט המודפס עשוי להיראות כאשר מתרחשת הטיית ההדפסה.
איור : דף מודפס עם הטיית הדפסה
תמונה: דף מודפס עם הדפסה בהטיה
אודות הטיית הדפסה
ההטיה מתרחשת כאשר תנועת הנייר במנגנון אינה זהה לתנועת מחסנית ההדפסה. התוצאה היא שולי הדפסה לא עקביים לאורך קצה הנייר (ההדפסה מופיע מוטה על הדף). יש להתחשב במספר גורמים כאשר מדובר בהטיה:
 • ההטיה הנמדדת היא תוצאה של הטיית מדפסת והטיית נייר.
 • טעינה נאותה של הנייר וטיפול מתאים יכולים למזער את ההטיה. ודא שהנייר נטען בצורה שווה כנגד הקיר הימני של מגש ההזנה ושכל מכווני הנייר נמצאים במקומם.
 • השתמש במעטפות עם לשוניות מלבניות במקום לשוניות משולשות.
 • השאר את ערימת הנייר במגש ההזנה.
 • טען במגש ההזנה רק סוג אחד של חומר הדפסה (נייר או שקופיות) בכל פעם.
 • סוגים מסוימים של נייר וטפסים מודפסים מראש יכולים להשפיע על הטיית ההדפסה.
 • הבן כיצד למדוד ולתקן הטיית הדפסה.
    הערה:
  תמיד טען ערימת נייר במגש הזנה ריק ולא על-גבי הנייר שכבר נמצא במגש ההזנה.
מדידת צורתו המרובעת של הנייר
הטיית יכול מושפע על-ידי צורתו המרובעת של הנייר. התקן התעשייתי עבור צורת נייר מרובעת הוא 0.008 סנטימטר על סנטימטר אחד (0.003 אינץ' על אינץ' אחד). יש להוסיף את המידה זה למפרט הטיית ההדפסה לקבלת מפרט ממשי כולל של עמידות בהטיה. בדוק את צורתו המרובעת של הנייר על-ידי הדפסת צד אחד שלו, הפיכתו ולאחר מכן הדפסה על צידו השני. אם ההדפסה מוטית כלפי מטה בצד אחד וכלפי מעלה בצד השני, צורתו המרובעת של הנייר עשוי להיות להשפיע על ההטיה. במקרה זה, נסה להשתמש בנייר אחר, באיכות גבוהה יותר כדי לשפר את ההטיה.
פתרון בעיות בהטיית הדפסה
אם המערכת כוללת מודול הדפסה דו-צדדית והנייר נטען בצורה לא שווה במדפסת ובשל כך הפלט המודפס נוטה הצידה על הדף, בצע את השלבים הבאים:
אם המערכת אינה כוללת מודול הדפסה דו-צדדית, דלג לשלב 8.
 1. ללא לחיצה על הלחצנים במודול ההדפסה הדו-צדדית, נסה להוציא אותו מהמדפסת.
 2. אם ניתן להוציא את המודול, או אם ניתן להוציא רק צד אחד שלו, המודול אינו ממוקם כראוי.
 3. לחץ על הלחצנים שבצד המודול, ולאחר מכן הוצא אותו לגמרי מהמדפסת.
 4. ללא לחיצה על הלחצנים שעל-גבי המודול, דחף את היחידה בחזרה לתוך המדפסת עד שהיא תינעל היטב במקומה בנקישה.
 5. הדפס משהו כדי לראות אם ההדפסה נוטה הצידה.
 6. אם ההדפסה עדיין נוטה הצידה, הוצא את מודול ההדפסה הדו-צדדית. לחץ על לחצני הצד ולאחר מכן הוצא את היחידה מהמדפסת.
 7. החלף את דלת הגישה האחורית ולאחר מכן הדפס משהו. בדוק אם ההטיה עדיין קיימת.
 8. אם ההדפסה עדיין נוטה הצידה, הסר את דלת הגישה האחורית ולאחר מכן בדוק אם כל שש הגלגלות שבדלת במקומן.
 9. אם אחת מהן חסרה, ראה את ההערה הבאה:
    הערה:
  אם אחת מהגלגלות שבדלת הגישה האחורית חסרה, יש להחליף את מכלול דלת הפינוי/דלת הגישה האחורית. זהו חלק הניתן להחלפה על ידי המשתמש. פנה אל שירות הלקוחות של HP כדי לבקש את המק"ט. כדי להזמין חלקים, חומרים מתכלים או אביזרים, צור קשר עם המשווק או הספק המורשה של HP הקרוב ביותר. צור קשר עם HP‏ כדי לעבור לרשימה של מספרי הטלפון של מאתר משווקים או עיין ב'מדריך למשתמש' שמצורף למוצר של HP‏.
    הערה:
  ייתכן שהפלט המודפס ייצא עקום כשהגלגלות בדלת הגישה האחורית חסרות או אם הדלת לא מחוברת כראוי ונעולה במקומה.
 10. החזר את הדלת האחורית למקומה. הקפד להדק את התפס היטב במצב נעול.
 11. הסר את הנייר.
 12. אחוז בשני צידי הנייר, משוך אותו אחורה. הוא יישאר מחובר למדפסת. דחף אותו בחזרה פנימה; הוא ישתחרר ממקומו.
 13. סדר את הנייר שוב בערימה, ולאחר מכן הכנס אותו בחזרה לתוך מגש הנייר. ודא שמכווני הנייר ומגש הנייר נמצאים במצב הנכון. מכווני הנייר אמורים להיצמד קלות כנגד הצד והקצה של ערימת הנייר.
 14. נסה להדפיס. אם הבעיה עדיין קיימת, חזור לשלב 6‏.
 15. פתח את המכסה העליון של המדפסת, הוצא את שתי המחסניות ולאחר מכן נתק את כבל המתח ממקור המתח.
 16. הסר את הנייר והנח אותו בצד.
 17. אתר את ארבעת הגלילים הראשיים שמתחת לפס הגררה הכסוף.
 18. השתמש במטלית לחה מעט (שהורטבה במים בלבד) כדי לנגב את החלק החשוף של כל אחד מהגלגלים.
 19. גלגל את הגלגלים כלפי מטה ולאחר מכן נגב את החלק החדש שנחשף של כל אחד מהגלגלים.
 20. חזור על שלב 7 עד שלא תוכל לגלגל יותר את הגלגלים.
 21. הכנס את המחסניות. החלף את הנייר במגש התחתון (ובנוסף לכך בצע את ההליך המתואר בשלב 4), ולאחר מכן סגור את המכסה העליון של המדפסת.
 22. חבר את כבל המתח.
 23. נסה להדפיס שוב. אם הבעיה נמשכת, נסה להשתמש בנייר מסוג אחר. אם הטיית ההדפסה קיימת גם בנייר חדש, ייתכן שיש לתקן את המדפסת.
לחץ על קישור צור קשר עם התמיכה בדף זה לקבלת מידע על אפשרויות תמיכה נוספות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏