ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP ENVY 5540‏, DeskJet 5570 - מוצגת הודעת שגיאה 'מחסניות חסרות' או 'בעיה במחסניות הדיו'

מסמך זה מתייחס למדפסות HP ENVY‏ 5540, 5541, 5542, 5543 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, ו-DeskJet Ink‏ Advantage 5575 All-in-One.
לאחר שהתקנת מחסנית דיו, המדפסת אינה מדפיסה, ואחת מהודעות השגיאה הבאות מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת:
 • מחסניות חסרות
 • בעיה במחסניות הדיו (יוצג גם הסמל של מחסנית הדיו להדפסה בשחור או להדפסה בשלושה צבעים)
שלב 1: ודא שמחסניות הדיו תואמות
ודא שמחסניות הדיו שהותקנו במדפסת מתאימות למדפסת שלך, וכן שמחסניות אלו הן מקוריות של HP ושלא נעשו בהן שינויים.
עיין בטבלאות הבאות כדי לזהות את מחסניות הדיו הנכונות עבור המדפסת והמדינה/האזור שלך.
מדפסות HP ENVY All-in-One 5540, ‏5542, 5544, 5545, 5546, 5547 ו-4658
תיאור מחסנית דיו
ברחבי העולם
מחסנית דיו שחור
‏‎HP 62 שחור
‏‎HP 62XL שחור
מחסנית דיו צבעוני
‏‎HP 62 בשלושה צבעים
‏‎HP 62XL בשלושה צבעים
מדפסת Deskjet Ink Advantage 5575 e-All-in-One
תיאור מחסנית דיו
אמריקה הלטינית
אסיה פסיפית
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
מחסנית דיו שחור
‏‎HP 663 שחור
‏‎HP 679 שחור
‏‎HP 651 שחור
מחסנית דיו צבעוני
‏‎HP 663 בשלושה צבעים
‏‎HP 679 בשלושה צבעים
‏‎HP 651 בשלושה צבעים
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
אם התקנה של מחסניות דיו מקוריות של HP פתרה את הבעיה, באפשרותך להפסיק את תהליך פתרון הבעיות.
שלב 2: בדיקת מחסניות הדיו
המדפסת עשויה להציג הודעת שגיאה אם מחסניות הדיו אינן מותקנות כראוי.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. פתח את דלת הגישה אל מחסניות הדיו על-ידי הנחת שתי אצבעות מתחת לאחת או לשתי הידיות הקטנות שבצדי דלת הגישה למחסניות והרם אותה.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
  המסך דלת פתוחה מוצג בלוח הבקרה של המדפסת עם ההודעה: 'דלת הגישה למחסניות הדיו פתוחה. סגור את הדלת כדי להמשיך.'
 3. אופציונלי: גע בסמל הפעלת הווידאו בפינה השמאלית התחתונה של מסך המגע כדי לצפות בווידאו על החלפת מחסניות הדיו.
 4. לחץ קלות כלפי מטה על אחת ממחסניות הדיור כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כלפיך אל מחוץ לתושבת שלה.
  איור : לחיצה כלפי מטה כדי לשחרר את מחסנית הדיו
  תמונה: לחיצה כלפי מטה כדי לשחרר את מחסנית הדיו
 5. הסר סרט מגן כלשהו שעשוי עדיין להיות על חרירי מחסנית הדיו.
    שים לב:
  אל תנסה להסיר את הרצועה החשמלית בצבע נחושת ואל תיגע בה.
  איור : הסרת הסרט והימנעות מנגיעה במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו
  תמונה: הסר את הסרט והימנע מלגעת במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו
 6. הכנס מחדש את מחסנית הדיו על-ידי החלקתה לתוך התושבת הריקה, ולאחר מכן דחוף את מחסנית הדיו בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  • הכנס מחדש את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים לתוך התושבת השמאלית.
  • הכנס מחדש את מחסנית הדיו להדפסה בשחור לתוך החריץ הימני.
  איור : הכנסת מחסנית הדיו מחדש
  תמונה: הכנסת מחסנית הדיו מחדש
 7. חזור על שלבים אלה כדי להוציא, לבדוק ולהכניס מחדש את מחסנית הדיו השנייה.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו. כאשר הדלת סגורה לחלוטין, ייעלם המסך דלת פתוחה עם ההודעה: 'יש לסגור את המכסה או את הדלת כדי להדפיס. ודא שהמכסה או הדלת סגורים לחלוטין.', והמדפסת חוזרת אל מסך הבית.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 3: ניקוי המגעים החשמליים
אם על המגעים החשמליים שעל מחסניות הדיו ותושבות מחסנית הדיו הצטברו דיו או לכלוך, ייתכן שהמדפסת לא תזהה את מחסניות הדיו, או שייתכן כשל של מחסנית הדיו.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • ספוגיות יבשות, מטלית נטולת מוך או כל חומר רך אחר שלא יתפורר או יותיר סיבים (נייר סינון של קפה "פילטר" מתאים למטרה זו)
  • מים מזוקקים, מסוננים או מבקבוק (מי ברז עשויים להכיל מזהמים העלולים להזיק למחסניות הדיו)
     שים לב:
   אין להשתמש בחומרים לניקוי משטחים או באלכוהול לניקוי מגעי מחסניות הדיו. חומרים אלה עלולים להזיק למחסנית הדיו או למדפסת.
 2. הפעל את המדפסת.
 3. פתח את דלת הגישה אל מחסניות הדיו על-ידי הנחת שתי אצבעות מתחת לאחת או לשתי הידיות הקטנות שבצדי דלת הגישה למחסניות והרם אותה.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  המסך דלת פתוחה מוצג בלוח הבקרה של המדפסת עם ההודעה: 'דלת הגישה למחסניות הדיו פתוחה. סגור את הדלת כדי להמשיך.
 4. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
    אזהרה:
  כדי למנוע סיכון פציעה או התחשמלות, עליך לנתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת.
 5. אם המדפסת מחוברת למחשב שלך באמצעות חיבור USB, נתק את כבל ה-USB.
 6. לחץ קלות כלפי מטה על אחת ממחסניות הדיור כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כלפיך אל מחוץ לתושבת שלה.
  איור : לחיצה כלפי מטה כדי להסיר את המחסנית
  תמונה: לחיצה כלפי מטה כדי להסיר את המחסנית
    שים לב:
  אין להסיר את שתי מחסניות ההדפסה בו-זמנית. הסר ונקה כל מחסנית דיו בנפרד. אין להשאיר מחסנית דיו מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות.
 7. אחוז במחסנית הדיו בצדיה.
  איור : אחיזה במחסנית הדיו בצדיה
  תמונה: אחיזה במחסנית בצדיה.
 8. בדוק אם על מגעי מחסנית הדיו הצטברו דיו ולכלוך.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הימנעות מנגיעה במגעים או בחרירים
  תמונה: אל תיגע במגעים או בחרירים.
 9. הרטב מקלון גומי ספוגי או מטלית נטולת מוך במעט מים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את עודף המים.
 10. נקה אך ורק את המגעים בצבע נחושת במחסנית הדיו, ולאחר מכן אפשר למחסנית להתייבש במשך כ-‏10 דקות.
  איור : נקה את מגעי מחסנית הדיו
  תמונה: נקה את מגעי מחסנית הדיו
 11. הרטב מקלון גומי ספוגי נוסף או מטלית נטולת מוך במעט מים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את עודף המים.
 12. השתמש במקלון או במטלית כדי לנקות את המגעים בתושבות מחסנית הדיו, הממוקמים בתוך הגררה שבמדפסת.
  איור : ניקוי המגעים החשמליים בתושבות מחסנית הדיו
  תמונה: ניקוי המגעים החשמליים בתושבות מחסנית הדיו
 13. הנח למגעי הגררה להתייבש במשך כ-10 דקות.
 14. הכנס מחדש את מחסנית הדיו על-ידי החלקתה לתוך התושבת הריקה, ולאחר מכן דחוף את מחסנית הדיו בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  • הכנס מחדש את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים לתוך התושבת השמאלית.
  • הכנס מחדש את מחסנית הדיו להדפסה בשחור לתוך החריץ הימני.
  איור : הכנסת מחסנית הדיו מחדש
  תמונה: הכנסת מחסנית הדיו מחדש
 15. חזור על שלבים אלה כדי לנקות את המגעים של מחסנית הדיו השנייה.
 16. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
 17. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 18. אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות חיבור USB, חבר מחדש את כבל ה-USB.
 19. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת באופן אוטומטי.
 20. נסה לסרוק שוב.
  אם השגיאה כבר אינה מוצגת בלוח הבקרה ואתה מצליח להדפיס, באפשרותך להפסיק את תהליך פתרון הבעיות.
  אם ההודעה ממשיכה להיות מוצגת בלוח הבקרה, המשך לשלב הבא.
שלב 4: הוצאת מחסניות הדיו והכנסתן מחדש
חזור על השלבים שביצעת בתחילת מסמך זה כדי להוציא ולאחר מכן להכניס מחדש את מחסניות הדיו.
  הערה:
ודא שכל מחסניות הדיו ננעלות היטב במקומן.
אם השגיאה כבר אינה מוצגת בלוח הבקרה ואתה מצליח להדפיס, באפשרותך להפסיק את תהליך פתרון הבעיות.
אם ההודעה ממשיכה להיות מוצגת בלוח הבקרה, המשך לשלב הבא.
שלב 5: ניקוי חוזר של המגעים החשמליים
ניקוי מגעי מחסנית הדיו עשוי לסייע בפתרון בעיה זו. חזור על השלבים שביצעת בתחילת מסמך זה כדי לנקות את המגעים במחסניות הדיו.
שלב 6: איפוס המדפסת
איפוס המדפסת יכול לפתור שגיאות של מחסניות דיו.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
    הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
שלב 8: החלפת מחסנית הדיו במחסנית דיו חדשה
החלף מחסנית דיו אחת או את שתי מחסניות הדיו המצוינות על-ידי הסמל של מחסנית הדיו הבעייתית שמוצג, ולאחר מכן ישר את המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. ודא שיש במגש הנייר נייר לבן רגיל ונקי בגודל U.S. Letter או A4-size.
 3. פתח את דלת הגישה אל מחסניות הדיו על-ידי הנחת שתי אצבעות מתחת לאחת או לשתי הידיות הקטנות שבצדי דלת הגישה למחסניות והרם אותה.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  המסך דלת פתוחה מוצג בלוח הבקרה של המדפסת עם ההודעה: 'דלת הגישה למחסניות הדיו פתוחה. סגור את הדלת כדי להמשיך.' התעלם מהודעה זו.
 4. לחץ בעדינות על מחסנית הדיו הבעייתית כלפי מטה כדי לשחרר אותה.
  איור : לחיצה כלפי מטה על מחסנית הדיו הבעייתית
  תמונה: לחיצה כלפי מטה על מחסנית הדיו
  • הסר את מחסנית הדיו מתוך החריץ שבצד שמאל, כדי להחליף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים.
  • הסר את מחסנית הדיו מתוך החריץ שבצד ימין, כדי להחליף את המחסנית להדפסה בשחור.
 5. משוך את מחסנית הדיו כלפיך ומחוץ לתושבת שלה, והנח אותה בצד לשם מיחזור.
    הערה:
  מחזר מחסניות דיו בעייתיות. התכנית של HP למיחזור חומרי הזנת דיו מתכלים זמינה במדינות/אזורים רבים, והמיחזור אינו עולה כסף.
 6. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של המחסנית.
  איור : הוצאת של מחסנית הדיו החדשה מהאריזה
  תמונה: הוצאת של מחסנית הדיו החדשה מהאריזה
 7. הסר את סרט המגן ממחסנית הדיו.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסרת הסרט והימנעות מנגיעה במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו
  תמונה: הסר את הסרט והימנע מלגעת במגעי מחסנית הדיו או בנחירי הדיו
 8. החלק את מחסנית הדיו החדשה לתוך התושבת הריקה, ודחף את מחסנית הדיו בעדינות כלפי מעלה עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  • הכנס את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים לתוך החריץ השמאלי.
  • הכנס את המחסנית הדיו להדפסה בשחור לתוך החריץ הימני.
  איור : הכנסת מחסנית דיו חדשה
  תמונה: הכנסת מחסנית דיו חדשה
 9. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 10. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  כאשר הדלת סגורה לחלוטין, תיעלם ההודעה דלת פתוחה', ולאחר מכן המדפסת חוזרת למסך הבית.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
 11. גע באישור.
 12. המתן עד שהמדפסת תסיים לכייל את מחסניות הדיו, בצע את השלב הראשון של יישור מחסניות הדיו, והדפס דף יישור.
 13. אם דף היישור אינו מודפס, בצע את ההליך הבא כדי להדפיס דף יישור. אחרת, המשך לשלב הבא כדי לסרוק את דף היישור.
  1. ודא שטענת במגש הנייר נייר לבן רגיל בגודל U.S. letter או A4.
  2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות את התצוגה לצד שמאל ולאחר מכן גע באפשרות 'הגדרות' .
  3. גע באפשרות כלים‏ ולאחר מכן גע באפשרות ישר מדפסת.
 14. הרם את מכסה הסורק, והנח על משטח הזכוכית של הסורק את דף היישור כשצידו המודפס כלפי מטה. מקם את דף היישור בהתאם לקווי ההכוונה החרוטים סביב משטח הזכוכית.
  איור : הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
 15. סגור את מכסה הסורק.
 16. גע באישור.
  המדפסת סורקת את דף היישור, ומשלימה את יישור מחסניות הדיו.
 17. השלך את דף היישור או מחזר אותו.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 9: מסירת המדפסת לתיקון
אם אף אחד מהשלבים שבמסמך זה לא פתר את הבעיה, מסור את המדפסת לתיקון.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏