תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 2500 - עצות בסיסיות לפתרון בעיות

בעיות פשוטות כגון כתמים על רצועות הסריקה או כבלים רופפים עלולות לגרום לסורק להפיק סריקות מטושטשות, לפעול באופן בלתי צפוי או לא לפעול כלל. בדוק תמיד את הפריטים הבאים כאשר אתה נתקל בבעיות בסריקה.
 • אם אתה סורק מסמך שינותח באמצעות זיהוי תווים אופטי (OCR)‏, ודא שמסמך המקור ברור דיו כדי לבצע בו ניתוח.
 • ודא שכבלי ה-USB והמתח ממוקמים כראוי ומחוברים למחברים התואמים בגב הסורק, ושכבל המתח מחובר לשקע חשמל פעיל או לאל-פסק.
 • ודא כי הסורק לא נכבה באופן אוטומטי. אם הוא נכבה, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את הסורק.
  הערה:
  שנה את הגדרת הכיבוי האוטומטי באמצעות תוכנית השירות HP Scanner Tools Utility‏ (Windows) או תוכנית שירות של HP‏ (Mac OS X).
 • ודא שהסורק מקבל חשמל.
  • בדוק שהנורית הירוקה על מארז ספק המתח דולקת.
  • אם הנורית הירוקה לא דולקת, ודא שמתח אכן זמין בשקע החשמל או באל-פסק שאליו מחובר ספק המתח.
  • אם יש חשמל בשקע החשמל או באל-פסק אך הנורית הירוקה עדיין אינה דולקת, ייתכן שספק המתח פגום. בקר בכתובת www.hp.com/support לקבלת עזרה.
 • אם אתה מקבל את הודעת השגיאה לא נמצא סורק כאשר אתה מנסה להשתמש בסורק, כבה את הסורק, המתן 30 שניות, ולאחר מכן הפעל את הסורק. אם ההודעה עדיין מופיעה, ייתכן שיש צורך באיפוס הסורק.
 • אם הסורק מחובר למחשב באמצעות רכזת USB או יציאת USB בקדמת המחשב, נתק את הסורק ולאחר מכן חבר אותו מחדש ליציאת USB בגב המחשב.
 • Windows‏: ודא כי לחצן הסריקה מופעל (ראה "נגישות למוצר" לקבלת מידע נוסף).
 • כבה את הסורק, המתן 30‏ שניות ולאחר מכן הפעל את הסורק.
 • ודא שמכסה מזין המסמכים סגור.
 • הפעל מחדש את המחשב.
אם אתה ממשיך להיתקל בבעיות, ייתכן שתוכנת הסריקה של HP‏, הקושחה או מנהלי התקן קשורים אינם מעודכנים או פגומים. ראה www.hp.com/support כדי לאתר עדכונים לתוכנה, לקושחה ולמנהלי התקן עבור הסורק.

בדיקת הסורק

פעל בהתאם להליך זה כדי לבדוק את הסורק:
 1. ודא שכבל המתח מחובר היטב בין הסורק לבין שקע חשמל פעיל או אל-פסק. בדוק שהנורית הירוקה במארז ספק המתח דולקת כדי לוודא שספק המתח פועל.
 2. אם ספק המתח מחובר למייצב מתח, ודא שמייצב המתח מחובר לשקע חשמל ומופעל.
 3. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את הסורק, נתק את ספק המתח מהסורק, ולאחר מכן כבה את המחשב שאליו מחובר הסורק. המתן 30 שניות, חבר מחדש את ספק המתח לסורק, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את הסורק, ולאחר מכן הפעל את המחשב.
 4. נסה לסרוק שוב.

איפוס הסורק

ייתכן שתידרש לאפס את הסורק בתנאים הבאים:
 • אם מופיעה הודעת שגיאה שדומה להודעה ‏כשל באתחול הסורק כאשר אתה מנסה להשתמש בסורק.
 • אם הודעת השגיאה ‏לא נמצא סורק מופיעה כאשר אתה מנסה להשתמש בסורק, וכיבוי הסורק למשך 30 שניות ולאחר מכן הפעלתו מחדש לא פתרו את הבעיה.
לאיפוס הסורק, פעל בהתאם לשלבים הבאים:
 1. סגור את התוכנה HP Scan ואת תוכנית השירות HP Scanner Tools Utility‏, אם הן פתוחות.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את הסורק, ולאחר מכן נתק את ספק המתח מהסורק.
 3. המתן 30 שניות.
 4. חבר מחדש את ספק המתח, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את הסורק.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏