ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - השגיאה 'חסימת גררה'

מסמך זה מתייחס למדפסות HP ENVY 5540‏, 5541, 5542, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5640, 5643, 5644, 5646, 5660, 5661, 5663, 5664, 5665 ו-DeskJet Ink Advantage 5575 All-in-One.
הגררה, המחזיקה את מחסניות הדיו, נעצרת בתוך מדפסת, ובלוח הבקרה של המדפסת מופיעה הודעת שגיאה מסוג חסימת גררה:
 • ‏'גררת ההדפסה אינה יכולה לנוע. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו, סלק כל חסימת נייר או מכשול ובחר אישור.'
 • ‏'פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו, סלק חסימת נייר או כל מכשול אחר. ודא שתופסי מחסניות הדיו הורדו ושהם נעולים במקומם בנקישה.'
ייתכן שתבחין גם בתסמינים הבאים:
 • המדפסת אינה מדפיסה
 • עבודת ההדפסה נפסקת באופן פתאומי
 • חסימת נייר התרחשה קודם
סקירה כללית - סרטון וידאו
סרטון זה מציג כיצד לפתור שגיאה של חסימת גררה.
שלב 1: שחרר נייר תקוע מהמדפסת
ישנם שלושה אזורים שונים במדפסת שלך שבהם ייתכן שיש חסימת נייר. שחרר נייר תקוע מאזור אחד, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב. אם השגיאה נמשכת, בדוק אם יש נייר תקוע באזור הבא.
  הערה:
אתה זקוק לפנס כדי להשלים שלבים אלה.
איור : השתמש בפנס
תמונה: השתמש בפנס
 1. הוצא נייר חופשי ממגש הפלט.
 2. דחוף פנימה את מאריך מגש הפלט.
 3. אחוז את מגש הפלט, ולאחר מכן משוך את מגש הפלט כלפיך כדי להוציא אותו.
 4. משוך את מגש ההזנה החוצה עד למיקומו החיצוני ביותר.
  תמונה: משיכת מגש ההזנה החוצה.
 5. הוצא את כל דפי הנייר ממגש ההזנה.
 6. הוצא בעדינות דפים תקועים או קרעי-נייר מגלילי הפלט. כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.
 7. השתמש בפנס כדי לבדוק את הגלילים ולחפש ביסודיות פיסות נייר קרועות שייתכן שנשארו בתוך מגש הפלט. אם יישארו במדפסת קרעי נייר, סביר להניח שייווצרו עוד חסימות.
 8. כדי להחזיר את מגש הפלט למקום, החלק את מגש הפלט בחזרה לתוך מגש ההזנה.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, בדוק אם יש נייר תקוע באזור אחר של המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.
 2. נתק את כבל ה-USB מגב המדפסת, אם חיברת את המדפסת באמצעות כבל.
 3. דחוף פנימה את מאריך מגש הפלט במידת הצורך.
 4. אחוז את מגש הפלט, ולאחר מכן משוך אותו כלפיך כדי להוציא אותו.
 5. משוך את מגש ההזנה החוצה עד למיקומו החיצוני ביותר.
  תמונה: משוך את מגש ההזנה.
 6. סובב את המדפסת על צידה הימני כך שתוכל לגשת לתחתיתה (בסיס).
    שים לב:
  לפני סיבוב המדפסת, אחוז במכסה הסורק ובמגש הזנת הנייר בידיך.
 7. השתמש בפנס כדי לבדוק את הרווח שבו היה קודם מגש ההזנה. אם יש בו נייר תקוע, אחוז בו בשתי ידיים ולאחר מכן משוך את הנייר לעברך באטיות אך בחוזקה כדי להוציא אותו.
  תמונה: הוצאת נייר תקוע מתחתית המדפסת.
    שים לב:
  הוצא נייר מתחתית המדפסת בזהירות האפשרית. אם יישארו קרעי נייר כלשהם בתוך המדפסת, סביר שייווצרו חסימות נוספות, והן עלולות לגרום נזק למנגנון ההדפסה.
 8. דחוף פנימה את מגש ההזנה והפוך את המדפסת כך שתחזור למצבה הרגיל.
 9. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו וחפש בתוך המדפסת עצמים חופשיים שייתכן שזזו ממקומם בעת הפיכת המדפסת.
 10. החלק את מגש הפלט בחזרה אל מעל מגש ההזנה.
 11. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר אותו לשקע חשמל.
 12. חבר מחדש כבל USB או Ethernet, אלא אם המדפסת שלך מחוברת לרשת אלחוטית.
 13. הפעל את המדפסת.
  ייתכן שהמדפסת תבצע תהליך התחממות, והגררה עשויה לנוע. לפני שתמשיך, המתן עד לסיום פרק הזמן להתחממות.
אם השגיאה ממשיכה להופיע, בדוק אם יש נייר תקוע באזור אחר של המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
    שים לב:
  אל תיגע בכבל המחובר לגררת ההדפסה.
  הגררה זזה למרכז המדפסת.
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו.
 3. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. בזמן שהמדפסת עדיין פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח ממקור המתח או שקע החשמל.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 5. נתק את כבל ה-USB מגב המדפסת, אם חיברת את המדפסת באמצעות כבל.
 6. הסר בעדינות נייר שנתקע מתוך המדפסת. כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בחוזקה בשתי הידיים.
  תמונה: הוצא פיסות נייר תקועות ממזין המסמכים האוטומטי.
 7. השתמש בפנס כדי לבדוק את אזור הגררה, הממוקם לקראת חלקה הקדמי של המדפסת, ולאחר מכן בדוק אם יש נייר או עצם שעלול לעצור את תנועת הגררה, ואם יש - הוצא אותו.
 8. אתר את מכסה נתיב הנייר, אחוז בידית והרם כלפי מעלה כדי להסיר אותו.
  תמונה: הסרת מכסה נתיב הנייר.
 9. השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות בנתיב הנייר ולבדוק אם יש שם פיסות נייר קרועות העלולות להישאר בתוך המדפסת, ולאחר מכן סלק את הנייר התקוע (אם יש) שייתכן שנותר בתוך אזור הפינוי.
  תמונה: הוצא נייר תקוע מנתיב הנייר.
 10. החזר את מכסה נתיב הנייר למקומו עד שייכנס למקום בנקישה.
 11. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  כדי לוודא שדלת הגישה למחסניות הדיו סגורה היטב, בדוק שההודעה 'דלת פתוחה' נעלמת ושמסך הבית מופיע בלוח הבקרה של המדפסת.
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו.
 12. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
 13. חבר מחדש כבל USB או Ethernet, אלא אם המדפסת שלך מחוברת לרשת אלחוטית.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 2: התקן מחדש את מחסנית הדיו
מיקום או התקנה שגויים של מחסניות הדיו יכולים לגרום לכך שתופיע במדפסת הודעת שגיאה על חסימת גררה. כדי לוודא שמחסניות הדיו מותקנות כהלכה, הסר את מחסניות הדיו והתקן אותן מחדש, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו.
    שים לב:
  אל תיגע בכבל המחובר לגררת ההדפסה.
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. לחץ בעדינות על כל מחסנית דיו כלפי מטה כדי לשחרר אותה.
 5. כדי להוציא את מחסנית הדיו, משוך אותה כלפיך.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : אל תיגע במגעים בצבע נחושת
  תמונה: אל תיגע במגעים בצבע נחושת
 6. הסט כל מחסנית דיו בזווית קלה כלפי מעלה לתוך התושבת הריקה, ולאחר מכן דחף בעדינות את מחסנית הדיו עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : הכנסת מחסנית דיו
  תמונה: הכנסת מחסנית דיו.
 7. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך התחממות, והגררה עשויה לנוע. לפני שתמשיך, המתן עד לסיום פרק הזמן להתחממות.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 3: חבר את המדפסת ישירות לשקע קיר
מתח חשמל למדפסת שאינו מספק עלול לגרום לשגיאת חסימת גררה. חבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל בקיר, ולאחר מכן נסה שוב להדפיס.
 1. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח ממפצלים חשמליים ומיחידות אל-פסק.
 3. חבר את כבל המתח ישירות לשקע חשמל בקיר.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 5. הפעל את המדפסת.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 4: איפוס המדפסת
לעתים שגיאת חסימת נייר ממשיכה להופיע גם אם אין חסימה (חסימת נייר כוזבת). איפוס המדפסת עשוי למחוק הודעה כוזבת של שגיאת חסימת נייר. אפס את המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
    הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
נסה להדפיס. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏