ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M426, M427 - התקנת תוכנת המדפסת ב-Windows עבור חיבור באמצעות כבל USB

  הערה:
יש להגדיר את מדפסת HP לפני התקנת תוכנת המדפסת. אם עדיין לא הגדרת את המדפסת, פעל בהתאם להנחיות להגדרת חומרת המדפסת.
אפשרויות התקנה ומנהלי הדפסה
סקור את המידע הבא כדי להחליט באיזו אפשרות התקנה להשתמש.
הורדה
תקליטור
מדפסת חדשה
ניתן להוריד את התוכנה ללא תשלום מאתר האינטרנט של HP, והיא כוללת את מנהלי ההדפסה העדכניים הספציפיים למדפסת, תוכנית התקנה וכלים ניהוליים אחרים.
הורדת התוכנה היא הפתרון המועדף, מכיוון שהיא מספקת פונקציונליות מלאה של התוכנה, או את המאפיינים המתקדמים ביותר הזמינים עבור המדפסת. מנהל התקן זה הוא האפשרות הטובה ביותר, והנו מומלץ עבור רוב המדפסות הרב-תכליתיות כשהוא זמין.
התקנה מתקליטור גם היא שיטה מהירה ונוחה, אך עלולה שלא להכיל את התוכנות העדכניות ביותר, אפילו למדפסת חדשה יותר.
מדפסת ישנה יותר
הורדת התוכנה מספקת תוצאות טובות למדפסות ישנות יותר, ויכולה לסייע במניעת בעיות התקנה.
התקנה מתקליטור עלולה שלא לעבוד אם תתקין את המדפסת במחשב שבו פועלת מערכת הפעלה חדשה יותר, שיצאה לשוק אחרי שיצאה המדפסת של HP.
על אודות התוכנה
התוכנה הזמינה מאתר האינטרנט של HP היא התוכנה העדכנית ביותר הזמינה למדפסת שלך. HP מעדכנת לעתים קרובות את התוכנה ואת מנהלי ההתקנים לאחר יציאת המדפסת והתקליטור לשוק.
התוכנה בתקליטור עדכנית רק למועד השקת המדפסת.
בנוסף לאפשרויות התקנת התוכנה, יש גם סוגים רבים של מנהלי הדפסה הזמינים למדפסות מסוימות. עבור Windows, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:
מנהל הדפסה HP PCL 6: מנהל ההדפסה HP PCL 6 כלול בתקליטור שבתוך האריזה ומהווה ברירת מחדל למנהל ההדפסה. מנהל ההדפסה HP PCL 6 הוא בעל המאפיינים הבאים:
 • מומלץ לכל סביבות Windows ועבור רוב צורכי ההדפסה, כולל יישומים משרדיים כלליים, כגון עיבוד תמלילים או גיליונות אלקטרוניים
 • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה במאפייני המדפסת ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים
 • תוכנן להתאמה ל- Windows Graphic Device Interface‏ (GDI‏) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows‏
 • ייתכן שלא יהיה תואם באופן מלא לתוכנות של יצרנים אחרים ולתוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5
HP Universal Print Driver‏ (UPD)‏: ‏HP Universal Print Driver (UPD) for Windows מיועד לנהל בקלות סביבות הדפסה שבהן יש מספר מדפסות ברשת. HP UPD הוא בחירה טובה להתקן הדפסה בלבד, מכיוון שמנהל התקן זה מספק אך ורק יכולת הדפסה.
כדי להשתמש ב-UPD, הורד אותו מאתר האינטרנט של HP. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.hp.com/go/upd‏.
התקנת Windows®‎ עבור חיבור USB באמצעות הורדת התוכנה
קיימות שתי שיטות להורדת תוכנת המדפסת. היעזר ב-123.hp.com כדי לקבל גישה אל כלי להתקנה אוטומטית שיזהה את מערכת ההפעלה של המחשב ואת הדגם של מדפסת HP כדי להוריד ולהתקין את תוכנת המדפסת העדכנית ביותר. היעזר בדף התמיכה במוצר להורדה והתקנה ידנית של תוכנת המדפסת.
  הערה:
Windows XP, Windows Vista או Windows 7: אל תחבר את כבל ה-USB לפני התקנת התוכנה. תהליך ההתקנה מנחה את המשתמש לחבר את הכבל ברגע המתאים.
שיטה 1: הורד את תוכנת המדפסת דרך 123.hp.com
 1. עבור אל האתר 123.hp.com.
 2. בתפריט הנפתח Select Printer )בחר מדפסת), בחר באפשרות HP LaserJet Printers* ולחץ על Begin (התחל).
 3. כאשר יוצג מסך Connect (התחבר), לחץ על Download (הורד).
  המחשב יוריד את HP Easy Start.
 4. בצע את הפעולות הבאותל כדי להתקין את תוכנת המדפסת.
שיטה 2: הורד את תוכנת המדפסת מדף התמיכה במוצר של המדפסת
שלב 1: הורד את תוכנת המדפסת
 1. עבור לדף Software & driver downloads (הורדות תוכנה ומנהלי התקנים) של המדפסת: Software & driver downloads
 2. אם תופיע הנחיה, בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות הדומות בדף.
 3. בחר את השפה מתוך התפריט הנפתח ולאחר מכן בחר את מערכת ההפעלה.
 4. לחץ על Driver - Product Installation Software (מנהל התקן – תוכנת התקנת המוצר) ועבור על אפשרויות התוכנה ומנהלי ההתקנים הזמינות. האפשרויות הזמינות תלויות במדפסת.
    הערה:
  HP ממליצה על האפשרות Full Software Solution (פתרון תוכנה מלא) כדי למטב את הביצועים והמאפיינים של המדפסת.
 5. לחץ על פריט במנהל ההתקן כדי לבחור אותו, סקור את פרטי מנהל ההתקן ולאחר מכן לחץ על Download (הורדה). כעת תתבצע הורדת התוכנה אל המחשב ותוכנית ההתקנה של HP תיפתח.
    הערה:
  רשום לפניך את מיקום התיקייה.
    הערה:
  אם תוכנית ההתקנה של HP לא נפתחה באופן אוטומטי, עבור אל מיקום התיקייה ופתח את הקובץ שהורד. שם הקובץ מסתיים ב-‎.exe
שלב 2: היעזר בתוכנית ההתקנה של HP הדי להשלים את תהליך התקנת התוכנה
תוכנית ההתקנה של HP מורכבת משישה חלקים. השלם את כל ששת החלקים כדי להתקין את תוכנת המדפסת.
  הערה:
תוכנית ההתקנה של HP עשויה לבקש לבדוק באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים למדפסת. לקבלת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על Yes כדי לאפשר לתוכנית ההתקנה לבדוק אם יש עדכונים ולהוריד אותם.
חלק ראשון: התקנת התוכנה
המסך Software Selection‏ (בחירת תוכנה) מפרט את התוכנה שיש להתקין.
 1. בחר את התוכנה שברצונך להתקין:
  • כדי להמשיך בהתקנת התוכנה המומלצת, לחץ על Next (הבא).
  • Tכדי להתאים אישית את התוכנה להתקנה, לחץ על Customize software selections (התאמה אישית של בחירות תוכנה). לאחר שתשלים את בחירות התוכנה המותאמות אישית, לחץ על Next (הבא).
  • כדי לקבל גישה לאפשרויות תמיכה וכלים נוספים, לחץ על התפריטים הנפתחים More Options (אפשרויות נוספות). לחץ על Back (חזרה) כדי לחזור למסך Software Selection (בחירת תוכנה). האפשרויות כוללות:
   • תיעוד: הורד את המדריך למשתמש, קובץ ה-Readme והמדריך לנושאי אחריות וסוגיות משפטיות.
   • תמיכה אינטרנטית: פתח את דף התמיכה במוצר עבור המדפסת.
 2. קרא את הסכמי ההתקנה ומסמכי ההגדרות ובחר באפשרות I have reviewed and accept the installation agreements (עברתי על כל הסכמי ההתקנה והם מקובלים עלי) ולחץ על Next (הבא).
חלק שני: הכנות לקראת ההתקנה
כעת תוצג ההודעה Preparing to install (מתכונן להתקנה)
 1. עם השלמת ההכנות להתקנה, לחץ על Next (הבא).
חלק שלישי: חיבור המוצר
 1. במסך Connection Type (סוג חיבור), בחר באפשרות Directly connect to this computer using a USB cable (חבר ישירות למחשב זה בעזרת כבל USB) ולחץ על Next (הבא).
 2. Windows XP, Windows Vista או Windows 7 בלבד: כאשר יוצג מסך Connect your Product now (חבר את המוצר שלך עכשיו), ודא שהמדפסת מופעלת וחבר את המדפסת למחשב בכבל USB.
 3. המתן עד שתוכנית ההתקנה תזהה את המדפסת. בתוום התהליך, יוצג מסך Product has been connected successfully (המוצר חובר בהצלחה).
חלק רביעי: Install (התקן)
עם השלמת התקנת התוכנה, תופיע ההודעה Your software has been successfully installed (התוכנה הותקנה בהצלחה).
 1. במסך Product Configuration (תצורת המוצר), עבור על אפשרויות התצורה ושנה אותן כרצונך. לחץ על Next (הבא).
חלק חמישי: קביעת תצורת המדפסת
 1. במסך Enable HP Web Services (הפעל את שירותי האינטרנט של HP), עבור על המידע אודות HP ePrint ו-HP Apps. לחץ על Next (הבא).
    הערה:
  לקבלת מידע נוסף על HP ePrint, עיין במסמך Setup ‘HP ePrint via email’ (c02981597).
  שרת האינטרנט המשובץ של HP‏ (EWS)‏ נפתח.
    הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
 2. השתמש ב-EWS כדי להפעיל את שירותי האינטרנט של HP.
חלק שישי: השלמות
 1. לחץ על Finish (סיים) כדי להשלים את תהליך ההתקנה.
שיתוף המדפסת
שתף את המדפסת ברשת כדי לאפשר למשתמשים אחרים לגשת אל המדפסת ולהשתמש בה. בצע את הפעולות הבאות כדי לשתף את המדפסת ברשת.
כדי לשתף את המדפסת במערכת הפעלה Windows® 7 או בגרסאות מוקדמות יותר
 1. בהתאם למערכת ההפעלה, לחץ על לחצן התחל, ואז בצע אחת מהפעולות הבאות כדי למצוא את רשימת המדפסות המותקנות:
  • לחץ על התקנים ומדפסות או על מדפסות ופקסים.
  • לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות. לחלופין, לחץ תחילה על חומרה וקול ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
  • לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר של המדפסת.
 3. לחץ על מאפייני מדפסת.
 4. לחץ על הכרטיסייה שיתוף, ולאחר מכן בחר באפשרות שתף מדפסת זו.
 5. הקצה שם שיתוף למדפסת, ולאחר מכן לחץ על החל.
 6. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון מאפיינים.
עבור מערכות ההפעלה Windows® 8 ו-Windows® Server 2012
 1. לחץ לחיצה ימנית בפינה הימנית התחתונה במסך המחשב.
 2. לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על הצג התקנים ומדפסות או על התקנים ומדפסות.
 4. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר של המדפסת.
 5. לחץ על הכרטיסייה שיתוף, ולאחר מכן בחר באפשרות שתף מדפסת זו.
 6. הקצה שם שיתוף למדפסת, ולאחר מכן לחץ על החל.
 7. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון מאפיינים.
התקנת Windows®‎ לחיבור USB באמצעות התקליטור המצורף לאריזה
תוכנית ההתקנה עשויה לבקש לבדוק באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים למדפסת. לקבלת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על Yes כדי לאפשר לתוכנית ההתקנה לבדוק אם יש עדכונים, ולהוריד אותם.
  הערה:
Windows XP, Windows Vista או Windows 7: אל תחבר את כבל ה-USB לפני התקנת התוכנה. תהליך ההתקנה מנחה את המשתמש לחבר את הכבל ברגע המתאים.
שלב 1: השתמש בתקליטור שבאריזה כדי לפתוח את תוכנית ההתקנה של HP
 1. הכנס את התקליטור של תוכנת מערכת ההדפסה אל כונן התקליטורים. תוכנית ההתקנה של התוכנה מזהה את שפת מערכת ההפעלה, ואז מציגה את התפריט הראשי של תוכנית ההתקנה באותה השפה.
  אם תוכנית ההתקנה של תוכנת HP אינה מופעלת כעבור 30 שניות, בצע את הפעולות הבאות.
  1. בתפריט התחל, לחץ על האפשרות הפעל.
  2. הקלד את הפרטים הבאים: X:\SETUP.EXE‏ (כאשר X היא האות של כונן התקליטורים).
  3. לחץ על הלחצן OK (אישור). תוכנית ההתקנה מופעלת.
     הערה:
   אם נפתחת תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש, לחץ על אפשר או על כן כדי להמשיך.
שלב 2: היעזר בתוכנית ההתקנה של HP הדי להשלים את תהליך התקנת התוכנה
תוכנית ההתקנה של HP מורכבת משישה חלקים. השלם את כל ששת החלקים כדי להתקין את תוכנת המדפסת.
  הערה:
תוכנית ההתקנה של HP עשויה לבקש לבדוק באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים למדפסת. לקבלת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על Yes כדי לאפשר לתוכנית ההתקנה לבדוק אם יש עדכונים ולהוריד אותם.
חלק ראשון: התקנת התוכנה
המסך Software Selection‏ (בחירת תוכנה) מפרט את התוכנה שיש להתקין.
 1. בחר את התוכנה שברצונך להתקין:
  • כדי להמשיך בהתקנת התוכנה המומלצת, לחץ על Next (הבא).
  • Tכדי להתאים אישית את התוכנה להתקנה, לחץ על Customize software selections (התאמה אישית של בחירות תוכנה). לאחר שתשלים את בחירות התוכנה המותאמות אישית, לחץ על Next (הבא).
  • כדי לקבל גישה לאפשרויות תמיכה וכלים נוספים, לחץ על התפריטים הנפתחים More Options (אפשרויות נוספות). לחץ על Back (חזרה) כדי לחזור למסך Software Selection (בחירת תוכנה). האפשרויות כוללות:
   • תיעוד: הורד את המדריך למשתמש, קובץ ה-Readme והמדריך לנושאי אחריות וסוגיות משפטיות.
   • תמיכה אינטרנטית: פתח את דף התמיכה במוצר עבור המדפסת.
 2. קרא את הסכמי ההתקנה ומסמכי ההגדרות ובחר באפשרות I have reviewed and accept the installation agreements (עברתי על כל הסכמי ההתקנה והם מקובלים עלי) ולחץ על Next (הבא).
חלק שני: הכנות לקראת ההתקנה
כעת תוצג ההודעה Preparing to install (מתכונן להתקנה)
 1. עם השלמת ההכנות להתקנה, לחץ על Next (הבא).
חלק שלישי: חיבור המוצר
 1. במסך Connection Type (סוג חיבור), בחר באפשרות Directly connect to this computer using a USB cable (חבר ישירות למחשב זה בעזרת כבל USB) ולחץ על Next (הבא).
 2. Windows XP, Windows Vista או Windows 7 בלבד: כאשר יוצג מסך Connect your Product now (חבר את המוצר שלך עכשיו), ודא שהמדפסת מופעלת וחבר את המדפסת למחשב בכבל USB.
 3. המתן עד שתוכנית ההתקנה תזהה את המדפסת. בתוום התהליך, יוצג מסך Product has been connected successfully (המוצר חובר בהצלחה).
חלק רביעי: Install (התקן)
עם השלמת התקנת התוכנה, תופיע ההודעה Your software has been successfully installed (התוכנה הותקנה בהצלחה).
 1. במסך Product Configuration (תצורת המוצר), עבור על אפשרויות התצורה ושנה אותן כרצונך. לחץ על Next (הבא).
חלק חמישי: קביעת תצורת המדפסת
 1. במסך Enable HP Web Services (הפעל את שירותי האינטרנט של HP), עבור על המידע אודות HP ePrint ו-HP Apps. לחץ על Next (הבא).
    הערה:
  לקבלת מידע נוסף על HP ePrint, עיין במסמך Setup ‘HP ePrint via email’ (c02981597).
  שרת האינטרנט המשובץ של HP‏ (EWS)‏ נפתח.
    הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
 2. השתמש ב-EWS כדי להפעיל את שירותי האינטרנט של HP.
חלק שישי: השלמות
 1. לחץ על Finish (סיים) כדי להשלים את תהליך ההתקנה.
שיתוף המדפסת
שתף את המדפסת ברשת כדי לאפשר למשתמשים אחרים לגשת אל המדפסת ולהשתמש בה. בצע את הפעולות הבאות כדי לשתף את המדפסת ברשת.
כדי לשתף את המדפסת במערכת הפעלה Windows® 7 או בגרסאות מוקדמות יותר
 1. בהתאם למערכת ההפעלה, לחץ על לחצן התחל, ואז בצע אחת מהפעולות הבאות כדי למצוא את רשימת המדפסות המותקנות:
  • לחץ על התקנים ומדפסות או על מדפסות ופקסים.
  • לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות. לחלופין, לחץ תחילה על חומרה וקול ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
  • לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר של המדפסת.
 3. לחץ על מאפייני מדפסת.
 4. לחץ על הכרטיסייה שיתוף, ולאחר מכן בחר באפשרות שתף מדפסת זו.
 5. הקצה שם שיתוף למדפסת, ולאחר מכן לחץ על החל.
 6. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון מאפיינים.
עבור מערכות ההפעלה Windows® 8 ו-Windows® Server 2012
 1. לחץ לחיצה ימנית בפינה הימנית התחתונה במסך המחשב.
 2. לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על הצג התקנים ומדפסות או על התקנים ומדפסות.
 4. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר של המדפסת.
 5. לחץ על הכרטיסייה שיתוף, ולאחר מכן בחר באפשרות שתף מדפסת זו.
 6. הקצה שם שיתוף למדפסת, ולאחר מכן לחץ על החל.
 7. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון מאפיינים.
שימוש ב'אשף הוספת מדפסת' של Windows®‎ כדי להתקין את מנהל ההדפסה בלבד
כדי להתקין את מנהל ההדפסה בלבד, בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את מנהל ההדפסה מהאינטרנט, והתקן אותו באמצעות אשף הוספת המדפסת של Windows.
 1. בדף זה, תחת Product Support (תמיכה במוצר), אתר את התפריט הנפתח Download Options (אפשרויות הורדה) ובחר באפשרות Drivers & Software (מנהלי התקנים ותוכנה).
 2. במידת הצורך, בחר את המדפסת מתוך רשימת המדפסות הדומות בדף.
 3. בחר את השפה מתוך התפריט הנפתח ולאחר מכן בחר את מערכת ההפעלה.
 4. לחץ על Driver - Product Installation Software (מנהל התקן –תוכנה להתקנת המוצר) או על Driver - Universal Print Driver (מנהל התקן – מנהל הדפסה אוניברסלי) ועבור על אפשרויות מנהל ההתקן הזמינות עבור המדפסת שברשותך. האפשרויות הזמינות תלויות במדפסת שברשותך.
    הערה:
  כדי להתקין את מנהל ההדפסה בלבד, בחר את אפשרות מנהל ההתקן המציינת print driver only (מנהל הדפסה בלבד) או print driver (no installer)‎ ‏(מנהל הדפסה (ללא תוכנית התקנה)).
 5. לחץ על פריט במנהל ההתקן כדי לבחור אותו, סקור את פרטי מנהל ההתקן ולאחר מכן לחץ על Download (הורדה). כעת תתבצע הורדה של מנהל ההתקן אל המחשב. רשום לפניך את מיקום התיקייה.
 6. בסיום ההורדה, פתח את אשף הוספת המדפסת:
  • Windows Vista: לחץ על סמל Windows בפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על מדפסות. לחץ על האפשרות להוספת מדפסת.
  • Windows 7: לחץ על סמל Windows בפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות. לחץ על האפשרות להוספת מדפסת.
  • Windows 8: לחץ לחיצה ימנית או גע נגיעה ממושכת בפינה הימנית התחתונה של המסך כדי להציג את התפריט. לחץ או הקש על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ או הקש על התקנים ומדפסות. לחץ או הקש על האפשרות להוספת מדפסת.
 7. השב על השאלות באשף הוספת המדפסת עד שתגיע למסך המציג את רשימת יצרני המדפסות.
 8. לחץ על מתוך דיסק.
 9. עבור לתיקייה שאליה הורדת את הקבצים ושבה חילצת אותם.
 10. בחר בקובץ INF המתאים.
 11. לחץ על פתח ולאחר מכן לחץ על אישור.
 12. בחר במנהל ההדפסה המתאים.
 13. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התקנת מנהל ההדפסה.
הקצאת יציאה
עם השלמת תהליך ההתקנה, ייתכן שתידרש לשייך את המדפסת ליציאה מסוימת ברשת, אם לא עשית זאת במהלך ההתקנה. בצע אחד מההליכים הבאים:
כדי לשתף את המדפסת במערכת הפעלה Windows® 7 או בגרסאות מוקדמות יותר
 1. בהתאם למערכת ההפעלה, לחץ על לחצן התחל, ואז בצע אחת מהפעולות הבאות כדי למצוא את רשימת המדפסות המותקנות:
  • לחץ על התקנים ומדפסות או על מדפסות ופקסים.
  • לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות. לחלופין, לחץ תחילה על חומרה וקול ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
  • לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שהתקנת זה עתה.
 3. לחץ על מאפיינים או על מאפייני מדפסת.
 4. לחץ על הכרטיסייה יציאות כדי לשנות את פרטי היציאה. לאחר בחירת היציאה, לחץ על החל.
 5. כדי לוודא שהמדפסת מעודכנת, לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
 6. לחץ על התפריט הנפתח קביעת תצורה אוטומטית, ולאחר מכן בחר באפשרות עדכן כעת. בסיום העדכון, לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
עבור מערכות ההפעלה Windows® 8 ו-Windows® Server 2012
 1. לחץ לחיצה ימנית בפינה הימנית התחתונה במסך המחשב.
 2. לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על הצג התקנים ומדפסות או על התקנים ומדפסות.
 4. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת שהתקנת זה עתה.
 5. לחץ על הכרטיסייה יציאות כדי לשנות את פרטי היציאה. לאחר בחירת היציאה, לחץ על החל.
 6. כדי לוודא שהמדפסת מעודכנת, לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
 7. לחץ על התפריט הנפתח קביעת תצורה אוטומטית, ולאחר מכן בחר באפשרות עדכן כעת. בסיום העדכון, לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏