ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP ENVY 5640‏, DeskJet 5640 - ההודעה 'חסימת נייר' מוצגת בלוח הבקרה

מסמך זה מתייחס למדפסות e-All-in-One‏ HP ENVY 5640‏, 5642, 5643, 5644, 5646, ו-DeskJet Ink Advantage 5645.
בזמן עבודת ההדפסה, המדפסת מפסיקה להזין דפים, והודעת שגיאה על חסימת נייר מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת.
  הערה:
חסימות נייר עשויות להיות אמיתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל נייר תקוע. השלבים הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וכוזבות כאחד.
שלב 1: פנה נייר תקוע מהמדפסת
ישנם שלושה אזורים שונים שבהם נייר עשוי להיתקע. פנה נייר תקוע מאזור אחד, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב. אם השגיאה נמשכת, בדוק אם יש נייר תקוע באזור הבא.
שלב 2: ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות
ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 2. אחוז בעדינות בידיות בצדי המדפסת והרם את דלת הגישה למחסניות הדיו עד שהיא תינעל במקומה.
  הגררה זזה למרכז המדפסת.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 5. השתמש בפנס כדי לבדוק אם נייר או עצמים כלשהם חוסמים את הגררה, ולאחר מכן הוצא את הנייר או את העצמים שתמצא.
  איור : השתמש בפנס כדי לבדוק את הגררה
  תמונה: השתמש בפנס כדי לבדוק בתוך המדפסת
    שים לב:
  אם הנייר נקרע במהלך הסרתו מהגלילים, בדוק את הגלילים והגלגלים כדי לוודא שלא נשארו בתוך המדפסת פיסות נייר קרועות. אם יישארו במדפסת חתיכות נייר, יכולות להיווצר עוד חסימות נייר.
 6. הכנס את היד למדפסת דרך דלת הגישה למחסניות הדיו והזז את הגררה באופן ידני.
  • אם הגררה תקועה בצד ימין של המדפסת, הזז את הגררה לצד שמאל של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה בצד שמאל של המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
  • אם הגררה תקועה באמצע המדפסת, הזז את הגררה לצד ימין של המדפסת.
 7. הוצא פיסות נייר או כל חסימה אחרת שתמצא.
 8. ודא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת. דחוף את הגררה בחוזקה לצד שמאל של המדפסת ולאחר מכן ימינה.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
 10. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 11. הפעל את המדפסת.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 3: שימוש בכלים אוטומטיים לניקוי מריחות בעמוד
ניקוי מריחות בעמוד בעזרת תוכנית שירות אוטומטית יכול לסייע בפינוי של חסימות נייר.
 1. ודא שבמדפסת טעון נייר לבן רגיל.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק במהירות את התצוגה לצד שמאל, ולאחר מכן גע באפשרות הגדרות.
 3. גע ב-כלים.
 4. החלק במהירות על גבי התצוגה ולאחר מכן גע בניקוי מריחות דף.
  המדפסת מזינה באיטיות דף ריק.
 5. המתן עד שהמדפסת תוציא את הדף הריק.
שלב 4: ניקוי ידני של גלילי הזנת הנייר
אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. אם אכן זה המקרה, ניקוי הגלילים בתוך המדפסת יכול לעזור בפתרון הבעיה.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מקלוני צמר גפן ארוכים ונטולי מוך
  • מטלית נקייה ונטולת מוך, או כל מטלית שאינה מתפוררת או משאירה סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למדפסת)
 2. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת עדיין.
 3. אחוז בעדינות בידיות בצדי המדפסת והרם את דלת הגישה למחסניות הדיו עד שהיא תינעל במקומה.
  הגררה זזה למרכז המדפסת.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
 4. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 5. בזמן שהמדפסת עדיין פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח ממקור המתח או שקע החשמל.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 6. נתק את כבל ה-USB מגב המדפסת, אם חיברת אותה למחשב בכבל.
 7. אתר את מכסה נתיב הנייר, אחוז בידית והרם כלפי מעלה כדי להסיר אותו.
  איור : הסר את מכסה נתיב הנייר
  תמונה: אתר את מכסה נתיב הנייר.
 8. הרטב קלות במים את מקלון צמר הגפן, ולאחר מכן סחוט ממנו את הנוזלים העודפים.
 9. השתמש בפנס כדי לבדוק את הגלגלות. לחץ את מקלון צמר הגפן כנגד הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן סובב את הגלילים מעלה באצבעותיך.
  הפעל לחץ מתון לניקוי כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור : דוגמה של הגלילים שבאזור הגישה לנתיב הנייר
  תמונה: דוגמה של הגלילים שבאזור הגישה לנתיב הנייר.
 10. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).
 11. החזר את מכסה נתיב הנייר ולאחר מכן סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
 12. אחוז את מגש הפלט, ולאחר מכן משוך כלפיך כדי להוציא אותו.
 13. משוך את מגש ההזנה החוצה עד למיקומו החיצוני ביותר.
  איור : משוך את מגש ההזנה
  תמונה: משוך את מגש ההזנה.
 14. הוצא את כל דפי הנייר ממגש ההזנה.
 15. הטה את המדפסת על צדה הימני כך שתוכל לגשת לחלקה התחתון. הקפד להחזיק את המדפסת בחוזקה ביד אחת כדי למנוע ממנה ליפול על צדה.
  איור : הטה המדפסת על צדה הימני
  תמונה: הטה המדפסת על צדה הימני.
 16. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מינרליים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחוט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 17. בדוק את המרווח שבו היה מגש ההזנה בעזרת פנס. לחץ את המטלית כנגד הגלילים, וסובב אותם מעלה באצבעותיך. הפעל לחץ מתון לניקוי כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור : דוגמה של הגלילים מתחת למדפסת
  תמונה: דוגמה של הגלילים מתחת למדפסת.
 18. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).
 19. דחוף פנימה את מגש ההזנה והחזר את המדפסת למצבה הרגיל.
 20. החלק את מגש הפלט בחזרה אל מעל מגש ההזנה.
 21. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר אותו לשקע חשמל.
 22. חבר מחדש את כבל ה-USB, אם המדפסת מחוברת בכבל למחשב.
 23. הפעל את המדפסת.
  ייתכן שהמדפסת תבצע תהליך התחממות, והגררה עשויה לנוע. לפני שתמשיך, המתן עד לסיום פרק הזמן להתחממות.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
שלב 5: איפוס המדפסת
לעתים שגיאת חסימת נייר ממשיכה להופיע גם אם אין חסימת נייר (חסימת נייר כוזבת). איפוס המדפסת עשוי למחוק הודעה כוזבת של שגיאת חסימת נייר.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
    הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
נסה להדפיס שנית. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏