תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - שחרור חסימות נייר במגש 2 ובמגשים ל-‏550 גיליונות

שחרור חסימות נייר במגש 2 ובמגשים ל-‏550 גיליונות

בצע את ההליך הבא כדי לבדוק אם יש נייר בכל מיקומי החסימות האפשריים הקשורים למגש 2 ולמגשים ל-‏550 גיליונות. כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הנפשה המסייעת בפינוי החסימה.
 1. הוצא את המגש מהמדפסת.
  איור : הוצא את המגש
 2. הוצא את הנייר מהמגש, וסלק את הניירות הפגומים.
  איור : הוצא נייר פגום
 3. ודא שמכוון הנייר האחורי מותאם למיקום עבור גודל הנייר הנכון. במקרה הצורך, אחוז במנגנון השחרור והזז את מכוון הנייר האחורי למיקום הנכון. הוא אמור להינעל בנקישה.
  איור : כוונן את המכוונים
 4. טען את הנייר במגש. ודא שהערימה מונחת בצורה ישרה במגש בכל ארבע הפינות ומתחת לסימני הגובה המרבי.
  איור : טען נייר
 5. הכנס את המגש חזרה וסגור אותו.
  איור : סגור את המגש
 6. לחץ על הלחצן לשחרור הכיסוי העליון בצדה השמאלי של המדפסת.
  איור : לחץ על לחצן השחרור
 7. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 8. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 9. הרם את מכסה הגישה לחסימה והוצא את הנייר התקוע באיטיות. היזהר שהנייר לא ייקרע.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 10. הכנס את מחסנית הטונר בחזרה למקומה.
  איור : התקן את מחסנית הטונר
 11. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏