solution Contentsolution Content

מדפסות HP - החלפת מחסניות דיו

מסמך מיועד למדפסות הבאות.
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 4535 All-in-One
מדפסת HP ENVY 4523 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 4536 All-in-One
מדפסת HP ENVY 4524 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 4538 All-in-One
מדפסת HP ENVY 4525 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 4675 All-in-One
מדפסת HP ENVY 4526 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 4676 All-in-One
מדפסת HP ENVY 4527 All-in-One
מדפסת HP DeskJet Ink Advantage 4678 All-in-One
מדפסת HP ENVY 4528 All-in-One
מדפסת HP ENVY 4511 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4650 All-in-One‏
מדפסת HP ENVY 4512 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4652 All-in-One‏
מדפסת HP ENVY 4513 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4654 All-in-One‏
מדפסת HP ENVY 4516 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4655 All-in-One‏
מדפסת HP ENVY 4520 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4656 All-in-One‏
מדפסת HP ENVY 4521 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4657 All-in-One‏
מדפסת HP ENVY 4522 All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4658 All-in-One‏
החלף מחסניות דיו שמפלס הדיו בהן נמוך או שאין בהן דיו במחסניות HP מקוריות חדשות.

סקירה כללית - סרטון וידאו

סרטון זה מראה כיצד להחליף את מחסנית הדיו במדפסות הרשומות לעיל. המדפסת המשמשת בסרטון היא HP OfficeJet 4650.
הערה:
אם נרשמת לתוכנית HP Instant Ink, תקבל מחסניות HP Instant Ink מיוחדות. כמה מחסניות HP Instant Ink הן גדולות יותר ממחסניות דיו רגילות, אך הן מותאמות לגררה בדיוק כמו מחסניות רגילות. ‏‎HP Instant Ink אינו זמין בכל המדינות/האזורים או עבור כל דגמי המדפסות. למידע נוסף, ראה HP Instant Ink.
  מחסנית דיו HP Instant Ink ומחסנית דיו רגילה
 1. מחסנית דיו רגילה
 2. מחסנית HP Instant Ink
החלף את מחסנית הדיו או את מחסניות הדיו המצוינות בלוח הבקרה של המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. ודא שבמדפסת טעון נייר לבן רגיל.
 3. אחוז בעדינות בידיות בכל אחד מצדי המדפסת והרם את דלת הגישה למחסנית הדיו עד שהיא תינעל למקומה.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו.
 4. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 5. כדי לשחרר את מחסנית הדיו, הרם את המכסה שעל תושבת המחסנית, ולאחר מכן דחף בעדינות את המכסה אחורנית עד לעצירתו.
 6. משוך את מחסנית הדיו כלפי מעלה כדי להוציא אותה מהתושבת.
   תמונה: הוצאת מחסנית הדיו.
  1. הרם את המכסה
  2. דחף בעדינות את המכסה בחזרה למקומו
  3. משוך את מחסנית הדיו כלפי מעלה
 7. הוצא אחת ממחסנית הדיו החדשות מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
 8. הסר את סרט הפלסטיק מהמחסנית.
    שים לב:
  אל תיגע במגעים בצבע נחושת או בחרירי הדיו. אל תדביק מחדש את סרט המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  תמונה: הסרת הסרט הפלסטי
 9. אחוז בצדי מחסנית הדיו כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והחלק אותה לתוך התושבת שלה.
 10. סגור את המכסה שעל תושבת מחסנית הדיו כדי לוודא שהמחסנית ננעלת במקומה בבטחה.
   תמונה: הכנסת מחסנית דיו
  1. הכנסת את מחסנית הדיו
  2. סגור את המכסה
  3. המחסנית להדפסה בצבע נמצאת בצד שמאל והמחסנית להדפסה בשחור נמצאת בצד ימין
 11. חזור על השלבים הקודמים כדי להתקין את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 12. סגור את דלת הגישה למחסנית הדיו.
  לאחר התקנת מחסנית הדיו החדשה, המדפסת מדפיסה דף יישור באופן אוטומטי.
  תמונה: סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו.
 13. המתן עד שדף היישור ייפלט במלואו מהמדפסת.
  הערה:
  לפני עבודת הדפסה, המדפסת מרחיבה את מאריך מגש הפלט באופן אוטומטי. אל תדחף פנימה את מאריך מגש הפלט עד שעבודת ההדפסה תושלם.
 14. הרם את כיסוי הסורק.
 15. הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה. מקם אותו לפי קווי ההדרכה החרוטים סמוך לקצה של משטח הזכוכית.
  תמונה: הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
 16. סגור את מכסה הסורק, לאחר מכן לחץ על אישור.
  המדפסת תיישר את מחסניות הדיו.

שאלות נפוצות

סקור את השאלות הנפוצות בנושא החלפת מחסניות דיו.