ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - שימוש בלוח מגע או ב-ClickPad ‏(Windows 10)

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP עם Windows 10.
משטח מגע או ClickPad הוא התקן הצבעה עם משטח רגיש למגע הממוקם על משענת כף היד של המחשב הנייד. בחלק ממחשבי הנייד, בצד הימני של לוח המגע נמצא בדרך כלל קו אנכי שמציין פונקציית גלילה. בנוסף, לוח המגע כולל בדרך כלל בשני לחצנים או יותר שמשמשים כלחצן השמאלי והלחצן הימני של התקן ההצבעה עכבר רגיל. לחיצה על הפינה השמאלית או הימנית התחתונה במשטח לחיצה משמשת בדיוק כמו לחיצה על לחצן העכבר השמאלי או הימני.
  הערה:
בהתאם לחומרה ולגרסה של Windows 10 שברשותך, חלק מהגרפיקה והמידע במסמך זה עשויים להשתנות מעט. מכיוון שלוח מגע דומה מאוד למשטח לחיצה, ההוראות והאיורים להלן יכולים לשמש בשביל שניהם ברוב המקרים, מלבד כמה מקרים יוצאים מן הכלל. ייתכן שחלק מההגדרות לא יחולו על שניהם, אך השלבים הם דומים.
  איור : דוגמה למשטח מגע - לא כל התכונות זמינות בכל המחשבים.
  לוח מגע עם כל המאפיינים.
 1. נורית החיווי של לוח המגע
 2. אזור רגיש למגע
 3. לחצן ללחיצה שמאלית
 4. לחצן הפעלה/כיבוי של לוח המגע
 5. אזור גלילה אנכית
 6. לחצן ללחיצה ימנית
איור : דוגמה ל-ClickPad
דוגמה ל-ClickPad
לוח המגע מפרש תנועות שונות הנעשות על פני השטח שלו כפעולות שונות. לדוגמה, אם לוח המגע הוגדר לבצע זאת, משיכה שמאלה של שתי אצבעות בעת גלישה באתר אינטרנט תחזיר אותך לדף אינטרנט קודם; לחלופין, הקשה כפולה על לוח המגע כאשר סמן העכבר נמצא מעל קובץ טקסט תפתח את הקובץ בעורך הטקסט המוגדר כברירת מחדל.
באפשרותך להתאים את רגישות לוח המגע, להפעיל או להשבית תכונות מסוימות, ולשנות את פעולות הלחצנים.
  הערה:
‏HP משפרת ללא הרף את מוצריה ומספקת עדכוני תוכנה. ‏HP ממליצה לבדוק מעת לעת אם קיימים עדכונים לתוכנות, למנהלי התקן ואפילו ל-BIOS המערכת, כדי להבטיח שתוכל לנצל את מלוא הפונקציונליות של המחשב הנייד שלך ושל התקן ההצבעה TouchPad. כדי ללמוד כיצד לאתר את התוכנה ואת מנהלי ההתקן העדכניים, ראה את הסעיף עדכון מנהל ההתקן דרך Windows Update או את מסמך HP קבלת תוכנות ומנהלי התקן.
תנועות נפוצות של לוח המגע
הפעולות הנפוצות ביותר לביצוע עם לוח המגע מבוססות על תנועות ומספקות קיצורי דרך לניווט מהיר בחלונות ובקבצים ולעבודה עימם. רוב הדגמים של לוח מגע ותוכנה יכולים לבצע את כל המחוות המפורטות. במקרים מסוימים תכונות אלו יהיו מושבתות בתוכנה של לוח המגע, ויהיה צורך רק להפעיל אותן או להגדיר את התצורה שלהן.
החלק את אצבעך על פני לוח המגע כדי להזיז את סמן העכבר על גבי המסך.
הקש פעם אחת על לוח המגע ללחיצה בודדת ופעמיים ללחיצה כפולה של סמן העכבר.
כדי לסובב תמונה או חלק מהמסך, הנח שתי אצבעות על לוח המגע וסובב אותן.
סיבוב לוח המגע פועל רק ביישומים הכוללים כבר פונקציית סיבוב, כגון דפדפן תמונות.
כדי לגרור ולשחרר פריט, הקש פעמיים על לוח המגע כדי לבחור את הפריט, החלק את אצבעך כדי להזיז אותו, ולאחר מכן הרם את אצבעך כדי לשחרר אותו.
כדי לגלול חלון, מסך או רשימה: שים שתי אצבעות על לוח המגע, והזז אותן מצד לצד או מעלה ומטה. הרם את אצבעותיך כדי להפסיק לגלול.
להגדלה או הקטנה של התצוגה בעת עבודה בחלון, הנח שתי אצבעות על לוח המגע והזז אותן כלפי חוץ להגדלת התצוגה וכלפי פנים להקטנת התצוגה.
שינוי גודל התצוגה של מקש המגע פועל רק ביישומים הכוללים כבר פונקציות שינוי גודל תצוגה, כגון דפדפן תמונות או מעבד תמלילים.
השבתת לוח המגע
בצע את השלבים הבאים כדי להשבית את לוח המגע כאשר למחשב מחובר עכבר USB חיצוני. תוכל גם לקבוע אם בשורת המשימות יוצג סמל של לוח המגע וכיצד הסמל ייראה.
 1. בתיבת החיפוש של Windows, הקלד לוח מגע.
  מתוך רשימת התוצאות לחץ על הגדרות לוח מגע.
 2. לחץ על הגדרות נוספות‏.
  איור : לחיצה על הגדרות נוספות‏
  לחיצה על הגדרות נוספות בחלון לוח המגע
 3. כדי להשבית את לוח המגע בעת השימוש בעכבר USB, סמן את האפשרות השבת התקן הצבעה חיצוני כאשר התקן הצבעה חיצוני USB מחובר.
  איור : השבתת לוח המגע
  השבתת לוח המגע כאשר משתמשים בעכבר USB
 4. כדי לקבוע אם הסמל עבור משטח המגע יוצג בשורת המשימות, ואם כן, כיצד הוא ייראה, בחר באפשרות הרצויה תחת סמל המגש.
  איור : הגדרות סמל מגש
  הגדרות סמל מגש
פתיחת הגדרות לוח מגע
בדף המאפיינים של לוח המגע או ה-ClickPad נמצאות ההגדרות האפשריות עבור לוח המגע או ה-ClickPad. כדי לפתוח את דף המאפיינים ולהפעיל או להשבית את ההגדרות הנפרדות, בצע את השלבים הבאים.
 1. בתיבת החיפוש של Windows, הקלד לוח מגע.
  מתוך רשימת התוצאות לחץ על הגדרות לוח מגע.
 2. לחץ על הגדרות נוספות‏.
  איור : לחיצה על הגדרות נוספות‏
  לחיצה על הגדרות נוספות‏
 3. לחץ על הכרטיסייה הגדרות לוח מגע או על הכרטיסייה הגדרות משטח לחיצה. אם ברשותך התקן Synaptics, הכרטיסייה כוללת את סמל Synaptics ועשויה להיות שונה מהאיור.
  איור : הגדרות משטח לחיצה
  הגדרות משטח לחיצה
 4. תוכל לשנות את הגדרות לוח המגע עבור גלילה, לחיצה, רגישות למגע, תפקוד בקצוות ומחווה, כדי להתאים אותן להעדפותיך האישיות.
    הערה:
  לא בכל המחשבים הניידים נעשה שימוש במשטח מגע או ClickPad של Synaptics; עם זאת, כל משטחי המגע הם בעלי תכונות ואפשרויות תצורה דומות.
  איור : דף המאפיינים של ה-ClickPad
  דף המאפיינים של ה-ClickPad
 5. החלון 'מאפיינים' מחולק לשלושה אזורים, כדי להקל עליך בהגדרת לוח המגע או ClickPad.
  • בצד השמאלי של החלון מפורטות המחוות והפעולות. לחץ על אחת המחוות או הפעולות כדי לסמן אותה. לאחר הסימון, בחר את הסמל עזרה כדי לברר פרטים נוספים או את הסמל הגדרות כדי לשנות את ההגדרות.
  • בצד הימני התחתון מוצגת תנועת האצבע המזוהה עם המחווה או הפעולה.
  • בצד הימני העליון מוצגת הפעולה שתתרחש במסך בתגובה לתנועות האצבע.
 6. הפעל או השבת את המחוות האישיות באמצעות לחיצה על תיבות הסימון שנמצאות ליד כל אחד מהפריטים. כאשר תיבת הסימון מסומנת, המחווה פעילה.
לחיצה על לחצנים באמצעות לוח מגע
בלוח המגע קיימים לחצנים ייעודיים ללחיצה שמאלית וללחיצה ימנית, שהפונקציונליות שלהם זהה לזו של הלחצנים בהתקן הצבעה חיצוני. ב-ClickPad נעשה שימוש בצד התחתון השמאלי והימני של המשטח בתור לחצנים ללחיצה שמאלית וימנית. באפשרותך גם להקיש על פריט ולגרור אותו באותו אופן בו אתה לוחץ לחיצה ממושכת על הלחצן השמאלי בהתקן הצבעה חיצוני בעודך גורר פריט על גבי המסך. כברירת מחדל שנקבעת מראש, הלחיצה וההקשה פעילות.
הפעל או השבת את המחוות האישיות באמצעות לחיצה על תיבות הסימון שנמצאות ליד כל אחד מהפריטים. כאשר תיבת הסימון מסומנת, המחווה פעילה.
גלילה בעת שימוש במשטח לחיצה
מחוות גלילה אופקית ואנכית ייעודיות מאפשרות לגלול בתוך החלון של תוכנית. הם זמינים ותצורתם נקבעת מראש כברירת מחדל. ניתן להתאים אישית ולשנות את אופן הגלילה על-ידי בחירה באצבע אחת או בשתי אצבעות, וכן את האופן שבו לוח המגע או ה-ClickPad יגיבו למחוות בסמוך לקצוות.
ניווט באמצעות מחוות במספר אצבעות
מחוות MultiFinger מעמידות לשימושך קיצורי דרך ליישומים שנעשה בהם שימוש תכוף או לניווט נוח בתוך יישומים. כדי להתאים את המחוות באופן אישי דרך דף המאפיינים, לחץ על סמל החץשנמצא משמאל לתיבת הסימון מחוות במספר אצבעות כדי לפתוח את האפשרות MultiFinger. אם תיבת הסימון שנמצאת ליד מחוות במספר אצבעות אינה מסומנת, לחץ עליה עד שיופיע בתוכה סימן תיוג.
כוונון רגישות ההצבעה של לוח המגע או ה-ClickPad
הגדרות ההצבעה מאפשרות להתאים את האופן שבו המצביע ינוע בתגובה למחוות שתבצע. ההצבעה כוללת את המאפיינים הבאים: רגישות, מומנטוםונגישות.
כדי להתאים את ההגדרות באופן אישי דרך דף המאפיינים, לחץ על סמל החץ שנמצא משמאל לתיבת הסימון הצבעה כדי לפתוח את אפשרויות ההצבעה.
השבתה והפעלה של כל מחוות משטח הלחיצה
אם אתה רוצה שלוח המגע יפעל כמו עכבר רגיל של מחשב נייד שאינו משתמש במחוות, באפשרותך להשבית מאפיינים אלה.
להשבתת כל התנועות:
 1. בשורת המשימות, מצא את הסמל משטח לחיצה או את הסמל של התקן הצבעה אחר במגש המערכת של Windows; לחץ בעזרת לחצן העכבר הימני על הסמל שמצאת.
  איור : פתיחת הגדרות משטח לחיצה
  פתיחת הגדרות משטח לחיצה
 2. בטל את הסימון לצד האפשרות הפעל מחוות.
  איור : הסימון לצד האפשרות הפעל מחוות מבוטל
  הסימון לצד האפשרות הפעל מחוות מבוטל
כדי להפעיל מחדש את המחוות, סמן שוב את האפשרות הפעל מחוות בתפריט המוקפץ.
פתרון בעיות כאשר לוח המגע אינו פועל
קיימות מספר אפשרויות פתרון בעיות כאשר לוח המגע אינו פועל. בצע את הצעדים הבאים, בסדר שבו הם מופיעים, עד שיימצא הפתרון.
 1. במשטחים מסוימים ניתן להפעיל או לכבות את לוח המגע על-ידי הקשה כפולה בפינה השמאלית העליונה של לוח המגע. הקש פעמיים כדי להפעיל את לוח המגע, חזור על הפעולה כדי לכבות את לוח המגע.
  איור : מתג הפעלה/כיבוי של לוח המגע
  מתג הפעלה/כיבוי של לוח המגע
 2. בצע איפוס קשיח על-ידי ביצוע השלבים במסמך של HP ביצוע איפוס קשיח או איפוס כפוי . איפוס קשיח מוחק את הוראות מנהל ההתקן. המחשב שלך קורא מחדש את כל ההוראות מתוך מנהלי ההתקן והתוכנות המאוחסנים במערכת ההפעלה אשר מאפשרים לפתור בעיות מסוימות.
 3. ודא שיש לך את מנהלי ההתקן העדכניים עבור לוח המגע שלך. בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את מנהלי ההתקן. העדכניים
  1. עבור אל דף האינטרנט מנהלי התקן והורדות של HP. הזן את מספר הדגם של המחשב ולאחר מכן לחץ על המשך.
  2. בחר את דגם המחשב שלך מתוך רשימת התוצאות.
  3. בחר את מערכת ההפעלה שלך מתוך התפריט הנפתח, ולאחר מכן לחץ על הבא.
  4. גלול כלפי מטה כדי לבחור את הקטגוריה מנהל התקן מנהל התקן - מקלדת, עכבר והתקני קלט.
  5. לחץ על Download (הורד) לצד השם המתאים של לוח המגע או מנהל ההתקן של ClickPad. הקובץ יורד אל תיקיית הורדות שלך
  6. פתח את תיקיית הורדות ולחץ עליו פעמיים כדי להתקין את מנהל ההתקן העדכני. פעל בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את ההתקנה.
 4. החזר את המחשב לתצורת התוכנה כאשר לוח המגע פעל על-ידי שחזור המערכת לזמן שבו לוח המגע פעל כראוי. למידע נוסף, עבור אל שימוש בשחזור המערכת של Microsoft ‏(Windows 10 ו-8).
פתיחת מאפייני העכבר
‏.את אפשרויות קביעת התצורה של העכבר תוכל למצוא בדף המאפיינים של לוח המגע או של משטח הלחיצה. כדי לפתוח את דף המאפיינים ולהפעיל או להשבית את ההגדרות הנפרדות, בצע את השלבים הבאים.
 1. ב-Windows, חפש את עכבר.
  מתוך רשימת התוצאות לחץ על שנה את הגדרות העכבר שלך.
 2. לחץ על אפשרויות עכבר נוספות.
  איור : אפשרויות עכבר נוספות
  החלון 'התקנים' ב'הגדרה' עם בחירה ב'אפשרויות עכבר נוספות'
 3. בחלון 'מאפייני העכבר', בחר לחצנים, ולאחר מכן התקני הצבעה אחרים, או בחר את העכבר הספציפי שלך, מתוך התפריט הנפתח.
  איור : מאפייני עכבר
  חלון מאפייני העכבר עם בחירה באפשרות 'התקני הצבעה אחרים'
  בחר את ההגדרות הרצויות עבור העכבר שלך.
  • לחצנים - כדי לבחור הגדרות עבור הלחצנים: עבור יד ימין או יד שמאל, מהירות לחיצה והגדרות אחרות.
   איור : הגדרות הלחצנים של העכבר
   הגדרות לחצני העכבר
  • מצביעים - כדי להתאים אישית את מאפייני המצביע בהתאם להעדפות שלך.
   איור : הגדרות מצביע
   הגדרות עבור המצביע שעל-גבי המסך
  • אפשרויות מצביע - כדי לבחור הגדרות כגון מהירות המצביע (או הסמן), עקבות והגדרות אחרות.
   איור : אפשרויות מצביע
   הגדרות למהירות והגדרות אחרות של הסמן או המצביע
  • גלגל - כדי לבחור את ההגדרות לגלילה אנכית או אופקית.
   איור : הגדרות גלגל
   הגדרות גלילה אנכית ואופקית
  • חומרה - כדי להציג מידע על העכבר.
   איור : מידע על החומרה
   מאפייני התקן של החומרה

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏