ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet 3830‏, DeskJet 3830 - המדפסת לא מדפיסה דיו שחור או דיו צבעוני, או שהיא מדפיסה דפים ריקים

מסמך זה מתייחס למדפסות All-in-One מהדגמים HP OfficeJet 3830,‏ 3831, 3832,‏ 3833, 3834,‏ 3835, ו-HP DeskJet Ink Advantage 3835,‏ 3836, 3838, ‏HP DeskJet Ink Advantage Ultra 5738 ו-5739.
המדפסת פועלת, אך בפלט המודפס חסר דיו שחור או צבעוני, או שהדף המודפס ריק או שיש בו מעט מאוד דיו.
‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
שלב 2: בדיקת מפלסי הדיו המשוערים
מפלסי דיו נמוכים יכולות להשפיע על איכות ההדפסה.
  הערה:
התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כשהמחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל הדיו כדי להציג את רמות הדיו () המשוערות הנוכחיות.
איור : דוגמה של רמות הדיו המשוערות כאשר המחסניות מלאות
תמונה: דוגמה למפלסי דיו משוערים.
  הערה:
אם המדפסת שלך נתקלת בבעיות עם דיו צבעונית, יתכן שאחד הצבעים במחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים התרוקן. בדוק את שלוש העמודות במחוון מחסנית הדיו הצבעונית. אם אחד הצבעים ריק ואיכות ההדפסה אינה קבילה, החלף את מחסנית הדיו.
שלב 3: החלף מחסניות דיו ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך
החלף מחסניות דיו כלשהן שמפלסן נמוך או שהתרוקנו, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב. דלג על שלב זה אם כל מחסניות הדיו מראות מפלסי דיו תקינים.
 1. אם המדפסת עדיין אינה פועלת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.
 2. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 3. סגור את מאריך מגש הפלט, ולאחר מכן דחוף את מגש הפלט חזרה לתוך המדפסת.
  איור : סגור את מאריך מגש הפלט, ולאחר מכן דחוף את מגש הפלט לתוך המדפסת
  תמונה: סגור את מגש הפלט ואת המאריך
 4. פתח את הדלת החיצונית.
  איור : פתח את הדלת החיצונית
  תמונה: פתח את הדלת החיצונית
 5. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
 6. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 7. לחץ על מחסנית הדיו כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהתושבת.
  איור : הסר את מחסנית הדיו
  תמונה: הסר את מחסנית הדיו
 8. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מהאריזה הסר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אל תנסה להסיר את רצועת הנחושת החשמלית.
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי
  תמונה: הסר את הסרט הפלסטי, ואל תיגע במגעים או בחרירי הדיו
 9. אחוז בצדי מחסנית הדיו כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והחלק אותה לתוך התושבת שלה. ודא שמחסנית הדיו מותקנת בתושבת הנכונה.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית.
 10. דחף את מחסנית הדיו לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : נעל את מחסנית הדיו במקומה
  תמונה: נעל את מחסנית הדיו במקומה
 11. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 12. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
 13. סגור הדלת החיצונית.
  איור : סגור את הדלת החיצונית
  תמונה: סגור את הדלת החיצונית
 14. משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן הרם את מאריך מגש הפלט.
  איור : משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן הרם את מאריך מגש הפלט
  תמונה: משוך החוצה את מגש הפלט, ולאחר מכן את המאריך
 15. לחץ על OK כדי ליישר את מחסניות הדיו.
  כעת יודפס דף היישור.
המשך לשלב הבא ליישור מחסניות הדיו.
שלב 4: ישר את מחסניות הדיו
יישר את מחסניות הדיו כדי לקבל את איכות ההדפסה המיטבית.
 1. הרם את כיסוי הסורק.
 2. הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, ומקם אותו בהתאם למכוונים החרוטים מסביב למשטח הזכוכית.
  איור : הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק.
 4. גע בOK כדי לסרוק את דף היישור ולהשלים את יישור המחסנית.
אם בעיות איכות ההדפסה ממשיכות אחרי החלפת מחסניות הדיו הריקות, המשך אל השלב הבא.
שלב 5: נקה את מחסניות הדיו
נקה את מחסניות הדיו באמצעות תוכנת HP ולאחר מכן הערך את התוצאות.
  הערה:
כדי להימנע מבעיות המחייבות ניקוי, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה.
 1. טען נייר רגיל במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק את האצבע על הצג לצד שמאל, ולאחר מכן גע בהגדרות.
 3. גע בכלים‏, ולאחר מכן גע בנקה את המחסניות.
 4. המדפסת מבצעת את תהליך הניקוי האוטומטי ולאחר מכן מדפיסה דף אבחון איכות הדפסה.
  • אם איכות ההדפסה קבילה, באפשרותך להפסיק את תהליך איתור הבעיות.
  • אם איכות ההדפסה אינה קבילה, גע ב-אישור כאשר תתבקש להמשיך לרמת הניקוי הבאה כדי לעבור לרמת הניקוי השנייה.
     הערה:
   אם נחירי מחסנית הדיו סתומים מאוד, ייתכן שיידרש מחזור ניקוי נוסף. במקרה כזה, יש להמתין 30 דקות לפני שמבצעים שוב את שתי רמות הניקוי.
אם ניקוי מחסניות הדיו לא פותר את הבעיה, עבור אל השלב הבא.
שלב 6: זהה את מחסנית הדיו הבעייתית
זהה איזה מחסנית דיו גורמת לבעיה באיכות ההדפסה.
 1. בדוק את דף אבחון איכות הדפסה שהדפסת בפתרון הקודם.
 2. בדוק את משבצות הצבע ואת הטקסט בדף.
 • אם אתה מזהה פגמים כלשהם בטקסט שחור בדף, הבעיה נעוצה במחסנית הדיו להדפסה בשחור.
 • אם אתה מזהה פגמים כלשהם במשבצות הצבע בדף, הבעיה נעוצה במחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים.
שלב 7: החלף את מחסנית הדיו הבעייתית
החלף את מחסנית הדיו הבעייתית במחסנית דיו חדשה ומקורית של HP.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
 1. אם המדפסת עדיין אינה פועלת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.
 2. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 3. סגור את מאריך מגש הפלט, ולאחר מכן דחוף את מגש הפלט חזרה לתוך המדפסת.
  איור : סגור את מאריך מגש הפלט, ולאחר מכן דחוף את מגש הפלט לתוך המדפסת
  תמונה: סגור את מגש הפלט ואת המאריך
 4. פתח את הדלת החיצונית.
  איור : פתח את הדלת החיצונית
  תמונה: פתח את הדלת החיצונית
 5. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
 6. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 7. לחץ על מחסנית הדיו כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהתושבת.
  איור : הסר את מחסנית הדיו
  תמונה: הסר את מחסנית הדיו
 8. הוצא את מחסנית הדיו החדשה מהאריזה הסר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אל תנסה להסיר את רצועת הנחושת החשמלית.
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי
  תמונה: הסר את הסרט הפלסטי, ואל תיגע במגעים או בחרירי הדיו
 9. אחוז בצדי מחסנית הדיו כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והחלק אותה לתוך התושבת שלה. ודא שמחסנית הדיו מותקנת בתושבת הנכונה.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית.
  • את מחסנית הדיו להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית.
 10. דחף את מחסנית הדיו לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : נעל את מחסנית הדיו במקומה
  תמונה: נעל את מחסנית הדיו במקומה
 11. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את מחסנית הדיו השנייה, אם יש צורך בכך.
 12. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו
 13. סגור הדלת החיצונית.
  איור : סגור את הדלת החיצונית
  תמונה: סגור את הדלת החיצונית
 14. משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן הרם את מאריך מגש הפלט.
  איור : משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן הרם את מאריך מגש הפלט
  תמונה: משוך החוצה את מגש הפלט, ולאחר מכן את המאריך
 15. לחץ על OK כדי ליישר את מחסניות הדיו.
  כעת יודפס דף היישור.
המשך לשלב הבא ליישור מחסניות הדיו.
שלב 8: ישר את מחסניות הדיו
יישר את מחסניות הדיו כדי לקבל את איכות ההדפסה המיטבית.
 1. הרם את כיסוי הסורק.
 2. הנח את דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, ומקם אותו בהתאם למכוונים החרוטים מסביב למשטח הזכוכית.
  איור : הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק.
 4. גע בOK כדי לסרוק את דף היישור ולהשלים את יישור המחסנית.
אם בעיות איכות ההדפסה ממשיכות אחרי החלפת מחסניות הדיו הריקות, המשך אל השלב הבא.
שלב 9: מסור את המדפסת לתיקון
אם השלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה, מסור את המדפסת לתיקון.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
  הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏