ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Color LaserJet Pro‏ M252‏, M274‏, M277 - תיקון איכות הדפסה לקויה

מסמך זה מיועד למדפסות מדגמי HP Color LaserJet Pro‏ M252n ו-M252dw‏, MFP M274n ומדפסות MFP M277n ו-M277dw.
איכות המסמך המודפס אינה עומדת בציפיות. ההליכים המפורטים במסמך זה אמורים לסייע עם בעיות באיכות ההדפסה כגון הדפסה מרוחה מטושטשת, כהה, או דהויה ההדפסה וטונר רופף, חסר חלקי, או מפוזר.
‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
פתרון שני: בדיקת הנייר
סוג הנייר ואיכותו עשויים להשפיע על עבודת ההדפסה. פעל על פי ההנחיות שלהלן כדי לוודא שהנייר מתאים. אם לא, טען נייר מסוג מתאים.
  הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.
 • השתמש בנייר שמיועד לשימוש במדפסות HP LaserJet. אל תשמש בנייר שמיועד לשימוש במדפסות Inkjet בלבד.
 • אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. נייר חלק יותר יכול לגרום לאיכות הדפסה טובה יותר.
נסה להדפיס שוב את המסמך עם סוג הנייר המתאים.
פתרון שלישי: בדיקת הגדרות ההדפסה
לעתים עלולות הגדרות ההדפסה להשפיע על איכות ההדפסה. בחר את מערכת ההפעלה שלך, ואחר כך בדוק את הגדרות ההדפסה כדי לוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.
פתרון רביעי: בדוק את מפלסי הטונר והחלף מחסניות ריקות או מחסניות שעומדות להתרוקן
אם ההדפסה בהירה מדי או דהויה באזורים מסוימים, יתכן שמפלס הטונר נמוך. בדוק את מפלס הטונר כדי לקבוע אם יש צורך להחליף מחסנית טונר.
שלב 1: בדוק את רמת הטונר
בחר את סוג תצוגת לוח הבקרה של המדפסת שלך, ולאחר מכן בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלס הטונר של המדפסת שלך.
  הערה:
מפלס הטונר ואחוז חיי השירות שנותרו במחסנית הטונר מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מפלס הטונר נמוך, שקול להכין מחסנית טונר חלופית זמינה. אינך צריך להחליף את מחסניות הטונר עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
 • אם המפלס במחסנית הטונר אינו נמוך, אין צורך להחליף אותה עדיין. המשך לפתרון הבא.
 • אם מפלס הטונר נמוך, עבור לשלב הבא כדי להחליף אותה.
שלב 2: החלף מחסנית טונר ריקה או בעלת מפלס נמוך
בצע את השלבים הבאים להחלפת מחסנית הטונר במדפסת שלך.
  הערה:
ייתכן שהמדפסת בתמונות אלה לא נראית בדיוק כמו המדפסת שברשותך, אך השלבים זהים.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתיחת הדלת הקדמית
  תמונה: פתח את הדלת הקדמית
 2. אחוז בידית הכחולה של מגירת מחסנית הטונר, ומשוך החוצה את המגירה.
  איור : משיכת מגירת מחסנית הטונר החוצה
  תמונה: משוך החוצה את מגירת המחסנית
 3. אחוז בידית שעל מחסנית הטונר, ואז משוך את מחסנית הטונר ישירות החוצה כדי להוציאה.
  איור : הוצאת מחסנית הטונר
  תמונה: הסר את מחסנית הטונר
 4. הוצא את אריזת מחסנית הטונר החדשה מתוך הקופסה ולאחר מכן משוך את לשונית השחרור מהאריזה.
  איור : משיכת לשונית השחרור באריזה
  תמונה: משוך את לשונית השחרור
 5. הוצא את מחסנית הטונר.
    שים לב:
  אל תיגע בתוף ההדמיה בתחתית מחסנית הטונר. טביעות אצבע על גבי תוף ההדמיה עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  איור : אל תיגע בתוף ההדמיה
  תמונה: אל תיגע בתוף ההדמיה
  איור : הוצאת מחסנית הטונר מהאריזה
  תמונה: הוצא את מחסנית הטונר מהאריזה
 6. אחוז בשני הקצוות של מחסנית הטונר, ולאחר מכן נער בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר.
  איור : נער בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה
  תמונה: נער בעדינות את מחסנית הטונר, קדימה ואחורה
 7. הכנס את מחסנית הדיו החדשה לתוך המגירה. ודא ששבב הצבע על גבי המחסנית תואם לשבב הצבע על גבי המגירה.
  איור : הכנסת מחסנית הטונר למדפסת
  תמונה: הכנס את מחסנית הטונר.
 8. דחוף את מגירת מחסנית הטונר לתוך המדפסת.
  איור : דחוף את מגירת מחסנית הטונר לתוך המדפסת
  תמונה: דחף פנימה את מגירת מחסנית הטונר
 9. סגירת הדלת הקדמית.
  איור : סגירת מגירת מחסנית הטונר
  תמונה: סגור את מגירת המחסנית
פתרון חמישי: הדפס דף ופתור עוד בעיות אם יש צורך בכך
הדפס דף מתוך המסמך ולאחר מכן הערך אם איכות ההדפסה השתפרה. אם איכות ההדפסה אינה סבירה נסה לפתור בעיות איכות הדפסה ספציפיות באמצעות ביצוע השלבים הבאים.
שלב 1: הדפס דף ניקוי
ייתכן שצריך לנקות את נתיב הדפסה ומנגנון ההדפסה בתוך המדפסת כדי לפתור בעיות כגון הדפסה מטושטשת או טונר רופף ומרוח.
שלב 2: בדוק אם יש לכלוך וכתמים על משטח הזכוכית של הסורק
כתמי פסולת עלולים להצטבר על משטח הזכוכית של הסורק ועל החלק הפנימי של המכסה העשוי מפלסטיק לבן, דבר העשוי להשפיע על הביצועים או לגרום לכתמים או נקודות בדפים המודפסים.
אם צריך לנקות את משטח הזכוכית של הסורק ואת החלק הפנימי של המכסה, בצע את השלבים הבאים:
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מטלית נקייה ונטולת מוך, או כל מטלית שאינה מתפוררת או משאירה סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למדפסת)
  • מטלית עור או ספוג צלולוז
 2. לחץ על לחצן הפעלה כדי לכבות את המדפסת, ולאחר מכן נתק את כבל המתח מהשקע בקיר.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 3. פתח את מכסה הסורק.
 4. הרטב את המטלית ולאחר מכן נקה את משטח הזכוכית ואת כיסוי הפלסטיק הלבן מתחת למכסה הסורק.
    שים לב:
  אין להשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזין, אמוניה, אתיל אלכוהול, או פחמן טטרכלוריד על חלק כלשהו של המדפסת; חומרים אלה עלולים לגרום נזק למדפסת. אל תניח נוזלים ישירות על הזכוכית או על גליל הדיו. הם עלולים לחלחל פנימה ולגרום נזק למדפסת.
 5. יבש את משטח הזכוכית ואת החלקים העשויים מפלסטיק לבן במטלית עור או בספוג צלולוז כדי למנוע היווצרות כתמים.
 6. חבר את כבל החשמל לשקע בקיר, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 7. נסה שוב להדפיס כדי לראות אם הבעיה נפתרה:
  • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
  • אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב המתאים הבא או לפתרון הבא.
שלב 3: בדוק אם מחסנית הטונר פגומה
בדוק אם מחסנית הטונר פגומה אם קיימות בעיות כגון כתמי טונר בדפים המודפסים.
 1. הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת ולאחר מכן ודא כי סרט האיטום הוסר.
 2. אחוז בשני הקצוות של מחסנית הטונר, ולאחר מכן נער בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה כדי לפזר את הטונר.
  איור : נער בעדינות את מחסנית הטונר, קדימה ואחורה
  תמונה: נער בעדינות את מחסנית הטונר, קדימה ואחורה
 3. בדוק אם שבב הזיכרון פגום.
 4. החלק אחורה את מכסה המחסנית כדי לחשוף את תוף ההדמיה.
    שים לב:
  אל תיגע בגליל (תוף ההדמיה) על גבי המחסנית. טביעות אצבע על גבי תוף ההדמיה עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  איור : החלק אחורה את מכסה המחסניות
  תמונה: החלק אחורה את מכסה המחסניות
 5. בדוק את פני השטח של תוף ההדמיה על גבי מחסנית הטונר.
  • אם תראה שריטות, טביעות אצבעות או נזקים אחרים על תוף ההדמיה, החלף את מחסנית הטונר.
  • אם נראה שתוף ההדמיה אינו פגום, סגור את המכסה, ולאחר מכן התקן מחדש את המחסנית בתוך המדפסת.
 6. נסה שוב להדפיס כדי לראות אם הבעיה נפתרה:
  • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
  • אם הבעיה לא נפתרה, המשך לשלב המתאים הבא או לפתרון הבא.
שלב 4: בדוק את הגדרות EconoMode
אם הדף כולו כהה מדי או בהיר מדי, בדוק את הגדרות EconoMode. ‏HP אינה ממליצה להשתמש ב-EconoMode כל הזמן. אם משתמשים ב-EconoMode כל הזמן יתכן שמלאי הטונר יחזיק מעמד זמן רב יותר מהחלקים המכניים שבמחסנית הטונר. אם איכות ההדפסה מתחילה לרדת והיא כבר אינה משביעת רצון, החלף את מחסנית הטונר.
  הערה:
תכונה זו זמינה עם מנהל ההדפסה PCL 6 עבור Windows. אם אינך משתמש במנהל ההתקן הזה, הפעל את המאפיין בשרת האינטרנט המשובץ של HP.
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את הגדרות EconoMode:
 1. מתוך התוכנה, בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המדפסת ולחץ על מאפיינים או העדפות.
 3. לחץ על הכרטיסייה נייר/איכות, ולאחר מכן אתר את אזור איכות ההדפסה.
 4. אם הדף כולו כהה מדי, השתמש בהגדרות אלה:
  • בחר באפשרות 600 dpi.
  • לחץ על תיבת הסימון EconoMode כדי להפוך אותה לזמינה.
  אם הדף כולו בהיר מדי, השתמש בהגדרות אלה:
  • בחר באפשרות FastRes 1200.
  • נקה את תיבת הסימון EconoMode כדי להפוך אותה ללא זמינה.
 5. לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להדפיס את המסמך.
פתרון שישי: דרכים אחרות לשיפור איכות ההדפסה
אם אינך מבחין בפגמים בדף האחרון שהדפסת, מנגנון ההדפסה וחומרי הטונר המתכלים תקינים. אין סיבה לנקות את מחסניות הטונר או להחליף אותן. במקום זאת, נסה ליישם עצות אלה כדי לשפר את איכות עבודות ההדפסה שלך:
 • חזור על השלבים במסמך זה כדי לוודא שאתה משתמש במחסניות טונר מקוריות של HP ובסוג הנייר המתאים לעבודת ההדפסה שלך. סוגי נייר מסוימים עשויים להיות בלתי תואמים למערכות הדפסה של HP ו-HP אינה יכולה להבטיח את אמינותן של מחסניות טונר שאינן מתוצרת HP.
 • ודא שהמדפסת פועלת בטווח הדרישות הסביבתיות המפורטות באחריות ובמדריך המשפטי של המדפסת.
 • הקפד להדפיס את התמונה שלך ברזולוציה מספקת. תמונות שהוגדלו יתר על המידה עלולות להיות מטושטשות או לא ברורות.
 • אם הבעיה מוגבלת לפס סמוך לקצה התדפיס, סובב את התמונה ב-‏180 מעלות באמצעות התוכנה שהתקנת עם המדפסת, או באמצעות תוכנה אחרת. ייתכן שהבעיה לא תוצג בקצה השני של עבודת ההדפסה.
 • נסה להדפיס את התמונה או הטקסט מתוך תוכנה אחרת.
פתרון שביעי: מסור את המדפסת לתיקון
אם הבעיה ממשיכה, יתכן שיש צורך לתקן את המדפסת. צור קשר עם HP כדי לקבוע שירות או לאתר מרכז שירות מורשה של HP.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
  הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏