solution Contentsolution Content

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - החלפת ערכת התחזוקה למזין מסמכים

מבוא

מסמך זה מציג את ההליכים להסרה והחלפה של גליל מזין המסמכים ושל רפידת ההפרדה.
לפני מסירה לתיקון
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט של ערכת התחזוקה של מזין המסמכים
  L2725-60002
  ערכת התחזוקה של מזין המסמכים עם מדריך למשתמש
  הערה:
  ערכת התחזוקה של מזין המסמכים כוללת את מכלול גלילי האיסוף וההזנה ואת מכלול רפידת ההפרדה.
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
הערה:
כאשר מותקן גליל חלופי, אפס את מונה החומרים המתכלים ערכת מזין מסמכים חדשה. לקבלת הוראות, ראה שלב 6: איפוס את המונה של החומרים המתכלים.

שלב 1: הוצאת הגלגלות של מזין המסמכים

How to Replace the ADF Rollers on the HP LaserJet Enterprise MFP M630
How to Replace the ADF Rollers on the HP LaserJet Enterprise MFP M630
No audio. Learn how to remove and replace the ADF rollers on the HP LaserJet Enterprise MFP M630.
 1. פתח את דלת מזין המסמכים.
  איור : פתיתת דלת מזין המסמכים
 2. שחרר לשונית אחת ולאחר מכן פתח את דלת הגישה.
  איור : פתיחת דלת הגישה
 3. החלק את הגליל שמאלה, ולאחר מכן הרם אותו והוצא אותו מהמוצר.
  הערה:
  אם הגליל לא נופל כאשר דלת הגישה נפתחת, סובב אותו כעת כלפי מטה.
  איור : הוצאת הגליל של מזין המסמכים

שלב 2: הוצאת רפידת ההפרדה של מזין המסמכים

How to Replace the ADF Separation Pad on the HP LaserJet Enterprise MFP M630
How to Replace the ADF Separation Pad on the HP LaserJet Enterprise MFP M630
No audio. Learn how to remove and replace the ADF separation pad on the HP LaserJet Enterprise MFP M630.
 1. שחרר לשונית אחת.
  איור : שחרור לשונית אחת
 2. סובב את רפידת ההפרדה ואת המחזיק כלפי מעלה (סימון 1), ולאחר מכן הרם אותו (סימון 2) כדי להסירו.
  הערה:
  הקפיץ (סימון 3) תחת רפידת ההפרדה והמחזיק עשויים לזוז ממקומם בקלות בעת הסרת המחזיק.
  איור : הוצאת רפידת ההפרדה של מזין המסמכים
 3. אם הקפיץ יצא ממקומו, התקן אותו מחדש בבטחה, כפי שמוצג.
  איור : בדיקת הקפיץ

שלב 3: הוצא מאת הגלילים ואת רפידת ההפרדה החלופיים מהאריזה

הוצא מהאריזה את המכלולים החלופיים.
הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את המכלולים הפגומים.
איור : איור מיחזור והוצאה מהאריזה

שלב 4: התקנת רפידת ההפרדה של מזין המסמכים

 1. מקם את רפידת ההפרדה במוצר.
  הערה:
  הקפד שהקפיץ לא יתכופף בעת התקנה מחדש של רפידת ההפרדה.
  איור : מיקום רפידת ההפרדה במוצר
 2. כאשר רפידת ההפרדה והמחזיק מותקנים, ודא שהקפיץ של רפידת ההפרדה (סימון 1) ממוקם מתחת לחריץ ומאחוריה (סימון 2) בחלקו התחתון של המחזיק.
  איור : בדיקת הקפיץ
 3. ודא שהלשוניות במחזיק רפידת ההפרדה ממוקמות בחריצים המסופקים.
  איור : בדיקת הלשוניות
 4. סובב את רפידת ההפרדה כלפי מטה עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  הערה:
  כאשר משטח מותקן כראוי, יישמע צליל נקישה.
  איור : התקנת רפידת ההפרדה

שלב 5: התקנת הגלגלות של מזין המסמכים

 1. מכלול הגליל ננעל במפתח. בעת התקנה מחדש של מכלול הגליל, מקם את המתאם בצורת המשושה שעל המוט לכיוון גב המוצר.
  איור : התקנת הגליל של מזין המסמכים
 2. סובב את הגליל כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים.
  איור : סיבוב הגליל כלפי מעלה
 3. סגור את דלת הגישה.
  הערה:
  דלת הגישה חייבצ להיות סגורה לחלוטין. בעת סגירת הדלת, צריכים להישמע שני צלילי נקישה. אם, לאחר החזרת הגלגלת של מזין המסמכים למקומה מופיעה בתצוגת לוח הבקרה הודעה על חסימת נייר במזין המסמכים, ודא כי דלת הגישה סגורה לחלוטין.
  איור : סגירת דלת הגישה

שלב 6: אפס את מונה החומרים המתכלים

בצע את השלבים הבאים לאיפוס המונה של החומרים המתכלים.
הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) וגע בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • נהל חומרים מתכלים
  • אפס חומרים מתכלים
  • ערכת מזין מסמכים חדשה
 3. בחר בפריט איפוס כדי לאפס את מונה החומרים המתכלים.
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר ב-הגדרות.
 2. בחר Manage Supplies (ניהול החומרים המתכלים), ולאחר מכן גלול מטה ובחר Reset Supplies (איפוס החומרים המתכלים).
 3. בחר Document Feeder Kit (ערכת מזין המסמכים) ולאחר מכן גע באפשרות Reset (איפוס) כדי לאפס את המונה של החומרים המתכלים.