תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת המדפסות HP Officejet Pro 6230 ePrinter Series - המחשב מציג את הודעת השגיאה 'חסימת נייר או בעיית מגש'

מסמך זה מיועד לסדרת המדפסות HP Officejet Pro 6230 ePrinter.
במהלך עבודת הדפסה, המדפסת מפסיקה להזין דפים, והודעת השגיאה הבאה מופיעה במחשב:
‏'חסימת נייר או בעיה מגש
 • פנה כל חסימה במדפסת או כל דבר שחוסם את המגשים.
 • לחץ על הלחצן 'אישור' למטה או על הלחצן 'אישור' או 'חדש פעולה' במדפסת כאשר תהיה מוכן.
 • כדי לבטל את עבודת ההדפסה, לחץ על הלחצן 'ביטול' (X) במדפסת, או לחץ על 'בטל הדפסה'.
הערה:
חסימות נייר עשויות להיות אמיתיות או כוזבות. המדפסת עשויה לדווח על חסימת נייר גם כאשר אין כל נייר תקוע. הפתרונות הבאים מתייחסים לחסימות נייר אמיתיות וכוזבות כאחד.

סרטון זה מציג כיצד למחוק שגיאת חסימת נייר בסדרת המדפסות HP Officejet Pro 6230 ePrinter

פתרון ראשון: כיבוי המדפסת‏ והדלקתה מחדש

תוכל לאפס חלקית את המדפסת על-ידי כיבוי שלה והפעלתה לאחר מכן. בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל מחדש את המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס דוח מצב מדפסת.

שלב 1: כיבוי המדפסת‏ והדלקתה מחדש

בצע את השלבים הבאים כדי לכבות את המדפסת ולאחר מכן להפעיל אותה מחדש.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת. אם המדפסת לא נכבית, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. חכה ‏60 שניות.
 3. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 4. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
  הערה:
  ייתכן שיידרש למדפסת זמן התחממות שעשוי להימשך מספר דקות. המתן עד להשלמת התחממות המוצר לפני שתמשיך.

שלב 2: הדפס דוח סטטוס של המדפסת

נסה להדפיס דוח מצב מדפסת כדי לוודא שהחומרה מתפקדת כראוי.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה, ולאחר מכן משוך והוצא את מאריך המגש במגש הפלט.
 2. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן 'ביטול' () למשך חמש שניות, ולאחר מכן שחרר אותו. דף הניסיון יודפס.
  איור : דוגמה לדוח מצב מדפסת
  תמונה: דוגמה לדוח מצב מדפסת

פתרון שני: שחרר נייר תקוע מהמדפסת

בצע את השלבים הבאים לפי סדר הופעתם כדי לשחרר כל נייר תקוע מהמדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס דוח מצב מדפסת.

שלב 1: סילוק כל נייר חופשי ממגש הפלט

אם ניתן לגשת לנייר תקוע ממגש הפלט, בצע את השלבים הבאים כדי להוציא אותו.
 1. הסר בזהירות כל נייר חופשי ממגש הפלט.
 2. בדוק אם אין נייר חסום בגלילי הנייר של מגש הפלט.
 3. השתמש בפנס כדי לראות את הגלילים בתוך המדפסת.
 4. הוצא בעדינות דפים תקועים או קרעי-נייר מהגלילים של מגש הפלט. משוך גיליונות נייר שלמים בעזרת שתי הידיים, כדי למנוע את קריעתם.
 5. הסר פיסות נייר או פיסות נייר קרועות כלשהן מתוך גלילי מגש הפלט.

שלב 2: שחרר נייר תקוע ממגש ההזנה

אם ישנה גישה ממגש הנייר לנייר תקוע, בצע את השלבים הבאים כדי להוציא אותו.
 1. הרם את מגש הפלט.
  איור : הרם את מגש הפלט
  תמונה: הרם את מגש הפלט.
 2. אחוז בשתי ידיך בנייר כלשהו התקוע במגש הקלט, ולאחר מכן משוך את הנייר לעברך באיטיות אך בנחישות כדי להסיר אותו.
    שים לב:
  הוצא את הנייר מהמגש בזהירות האפשרית. אם יישארו קרעי-נייר במדפסת, סביר שייווצרו עוד חסימות, מה שעלול להסב נזק למנגנון ההדפסה.
 3. אחוז מתחת לידית מגש ההזנה, ומשוך והוצא את המגש.
  איור : משוך החוצה את מגש ההזנה
  תמונה: משוך החוצה את מגש ההזנה.
 4. לחץ על התפסים בצדדים השמאלי והימני של מגש ההזנה, ולאחר מכן משוך את המגש לכיוונך כדי להוציא אותו.
  איור : הסר את מגש ההזנה
  תמונה: הסר את מגש ההזנה.
 5. בדוק את המרווח שבו היה מגש ההזנה. אחוז בשתי ידיים בנייר התקוע במרווח, ולאחר מכן משוך את הנייר לעברך באטיות אך בחוזקה כדי להוציא אותו.
    שים לב:
  הוצא את הנייר מהמרווח בזהירות האפשרית. אם יישארו קרעי-נייר במדפסת, סביר שייווצרו עוד חסימות, מה שעלול להסב נזק למנגנון ההדפסה.
  איור : בדוק אם יש נייר תקוע במרווח
  תמונה: בדוק אם יש נייר תקוע במרווח.
  הערה:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות פיסות נייר קרועות שייתכן שנשארו בתוך המדפסת. אם יישארו בתוך המדפסת פיסות נייר קרועות, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
  איור : השתמש בפנס
  תמונה: השתמש בפנס
 6. ודא כי אין שום דבר מתחת למדפסת, וכי המשטח שמתחת למדפסת נקי, שטוח ומאוזן.
  הערה:
  משטח שטוח ונקי מחסימות מונע התעקמות של מגש ההזנה כשאתה דוחף אותו פנימה.
 7. הכנס את מגש ההזנה לתוך המרווח.
 8. דחף את המגש לכיוון המדפסת עד שיינעל למקומו, ולאחר מכן הנמך את מגש הפלט.
  איור : הכנס את מגש ההזנה, ולאחר מכן הנמך את מגש הפלט
  תמונה: הכנס את מגש ההזנה, ולאחר מכן הנמך את מגש הפלט.

שלב 3: פניה נייר תקוע מתוך המדפסת

בצע את השלבים הבאים כדי לפנות נייר תקוע מנתיב הנייר ומאזור הגישה למחסניות במדפסת.
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות. ייתכן כי הגררה תנוע למרכז המדפסת. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
    אזהרה:
  כדי למנוע סיכון פציעה או התחשמלות, עליך לנתק את כבל המתח לפני שתיגע בחלק הפנימי של המדפסת.
 3. נתק את כבל ה-USB או ה-Ethernet מגב המדפסת, אם כבל כזה מחובר למדפסת.
 4. אתר את מכסה נתיב הנייר, אחוז בידית והרם כלפי מעלה כדי להסיר אותו.
  איור : הסר את מכסה נתיב הנייר
  תמונה: הסר את מכסה נתיב הנייר.
 5. הוצא בעדינות כל נייר תקוע ופיסות נייר קרועות מנתיב הנייר. כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים.
  איור : שחרר נייר תקוע מנתיב הנייר
  תמונה: שחרר נייר תקוע מנתיב הנייר.
  הערה:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות פיסות נייר קרועות שייתכן שנשארו בתוך המדפסת. אם יישארו בתוך המדפסת פיסות נייר קרועות, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
  איור : השתמש בפנס
  תמונה: השתמש בפנס
 6. החזר למקומו את מכסה נתיב הנייר. לחץ על המכסה בעדינות כלפי מטה עד שיינעל במקומו בנקישה.
  איור : החזר למקומו את מכסה נתיב הנייר
  תמונה: החזר למקומו את מכסה נתיב הנייר.
 7. הזז ידנית את הגררה לקצה הימני של אזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן חפש פיסות נייר או עצמים תקועים בצד שמאל של גררת ההדפסה.
 8. אחוז בנייר תקוע ומשוך אותו לכיוונך.
  איור : הוצא נייר תקוע מצדה השמאלי של גררת ההדפסה
  תמונה: הוצא נייר תקוע מצדה השמאלי של גררת ההדפסה.
  הערה:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות פיסות נייר קרועות שייתכן שנשארו בתוך המדפסת. אם יישארו בתוך המדפסת פיסות נייר קרועות, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
  איור : השתמש בפנס
  תמונה: השתמש בפנס
 9. הזז את הגררה לקצה השמאלי של אזור הגישה למחסניות, ולאחר מכן חפש פיסות נייר או עצמים תקועים בצד ימין של גררת ההדפסה.
 10. אחוז בנייר תקוע ומשוך אותו לכיוונך.
  איור : הוצא נייר תקוע מצדה הימני של גררת ההדפסה
  תמונה: הוצא נייר תקוע מצדה הימני של גררת ההדפסה.
  הערה:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות פיסות נייר קרועות שייתכן שנשארו בתוך המדפסת. אם יישארו בתוך המדפסת פיסות נייר קרועות, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
  איור : השתמש בפנס
  תמונה: השתמש בפנס
 11. ודא שניתן להזיז את הגררה בחופשיות לרוחב המדפסת על-ידי דחיפה עדינה שלה ימינה, ואז שמאלה.
 12. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
 13. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר מחדש את כבל ה-USB או ה-Ethernet אם כבל כזה היה מחובר קודם.
 14. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 15. לחץ על לחצן חידוש הפעולה (), אם הוא מהבהב.

שלב 4: הדפס דוח סטטוס של המדפסת

נסה להדפיס דוח מצב מדפסת כדי לוודא שהחומרה מתפקדת כראוי.

פתרון שלישי: ניקוי גלילי הזנת הנייר

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלגלות הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן נסה להדפיס דוח מצב מדפסת.
לפני שתתחיל בניקוי הגלילים, אסוף את החומרים הבאים:
 • מקלוני צמר גפן ארוכים ונטולי מוך
 • מטלית נקייה ונטולת מוך, או כל מטלית שאינה מתפוררת או משאירה סיבים
 • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למדפסת)

שלב 1: ניקוי הגלילים בתוך המדפסת

בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את הגלילים שבתוך אזור הגישה למחסניות, על מנת כדי להסיר אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת שעשויים להצטבר על גלילי ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת נייר.
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות. ייתכן כי הגררה תנוע למרכז המדפסת. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת.
 3. נתק את כבל החשמל מגב המדפסת, ואז נתק את כבל החשמל ממקור החשמל או מהשקע שבקיר.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 4. נתק את כבל ה-USB או ה-Ethernet מגב המדפסת, אם קיים חיבור כבל למדפסת.
 5. אתר את מכסה נתיב נייר, אחוז בידית, והרם כלפי מעלה כדי להוציא.
  איור : הסר את מכסה נתיב הנייר
  תמונה: הסר את מכסה נתיב הנייר.
 6. הרטב קלות במים את מקלון צמר הגפן, ולאחר מכן סחט ממנו את הנוזלים העודפים.
 7. לחץ את מקלון צמר הגפן כנגד הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן סובב את הגלילים מעלה באצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור : נקה את הגלילים שבאזור הגישה לנתיב הנייר
  תמונה: נקה את הגלילים שבאזור הגישה לנתיב הנייר
 8. אפשר לגלילים להתייבש לחלוטין (כ-‏10 דקות).
 9. החזר למקומו את מכסה נתיב הנייר. לחץ על המכסה בעדינות כלפי מטה עד שיינעל במקומו בנקישה.
  איור : החזר למקומו את מכסה נתיב הנייר
  תמונה: החזר למקומו את מכסה נתיב הנייר.
 10. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.

שלב 2: הדפס דוח סטטוס של המדפסת

נסה להדפיס דוח מצב מדפסת כדי לוודא שהחומרה מתפקדת כראוי.

פתרון רביעי: איפוס המדפסת

לעתים שגיאת חסימת נייר ממשיכה להופיע גם אם אין חסימת נייר (חסימת נייר כוזבת). בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את המדפסת, וכך אולי לנקות שגיאה כוזבת על חסימת נייר, ולאחר מכן נסה להדפיס דוח מצב מדפסת.

שלב 1: איפוס המדפסת

בצע את הפעולות הבאות לאיפוס המדפסת.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
  הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.

שלב 2: הדפס דוח סטטוס של המדפסת

נסה להדפיס דוח מצב מדפסת כדי לוודא שהחומרה מתפקדת כראוי.

פתרון חמישי: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏