תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro - פתרון בעיות 10‎.xx והודעות על חומרים מתכלים

מסמך זה מספק מידע על אופן פתירת הודעות שגיאה נפוצות הקשורות לחומרים מתכלים. כמו כן, הוא מספק מידע על הזמנת מחסניות חלופיות וזיהוי מחסניות שאינן של HP.

הודעות בלוח הבקרה לפתרון בעיות וקודי אירועים

בטבלה הבאה מפורטות הודעות בלוח הבקרה הקשורות לחומרים מתכלים, וגם קודי אירועים עבור מדפסות הלייזר של HP. מפורטים גם תיאורי הקודים והפעולות המומלצות לפתרון הבעיות.
הערה:
מסמך זה אינו מכיל את כל קודי השגיאה האפשריים עבור מדפסת הלייזר של HP. הטבלה הבאה כוללת רק את קודי השגיאה הנפוצים ביותר הקשורים לחומרים מתכלים.
הודעת לוח בקרה/קוד אירוע
תיאור
הפעולה המומלצת
10.0004 שגיאת מאוורר
10.1004‎ שגיאה בזיכרון - ח' מתכלים
אירע כשל תקשורת בתוף ההדמיה.
 • כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
 • הסר את תוף ההדמיה ולאחר מכן התקן אותו מחדש.
 • אם ההתקנה מחדש של תוף ההדמיה או ההפעלה מחדש של המדפסת לא פותרים את השגיאה, החלף את תוף ההדמיה.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. בקר באתר www.hp.com/go/support לקבלת אפשרויות ליצירת קשר.
10.000X‎ שגיאה בזיכרון - ח' מתכלים
10.100X‎ שגיאה בזיכרון - ח' מתכלים
אירע כשל תקשורת באחת ממחסניות הטונר.
בקוד השגיאה, הסימן "X" מצביע על מחסנית הטונר שגורמת לשגיאה:
 • 0 = שחור
 • 1 = ציאן
 • 2 = מגנטה
 • 3 = צהוב
 • כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
 • ודא שמחסנית הטונר מותקנת כהלכה.
 • הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן התקן אותה מחדש.
 • אם הפעולות לעיל אינן פותרות את השגיאה, החלף את מחסנית הטונר.
אם הבעיה נמשכת, פנה ל-HP. בקר באתר www.hp.com/go/support לקבלת אפשרויות יצירת קשר.
10.330X
חומר מתכלה (X) משומש.
בקוד השגיאה, הסימן "X" מצביע על מחסנית הטונר שגורמת לשגיאה:
 • 0 = שחור
 • 1 = ציאן
 • 2 = מגנטה
 • 3 = צהוב
החלף את מחסנית הטונר.
הערה:
קוד שגיאה זה עשוי להופיע כאשר מחסנית מקורית של HP מגיעה למצב 'נמוך', ואז היא מוסרת ממדפסת אחת ומותקנת במדפסת אחרת.
הערה:
כשמופיע קוד השגיאה 10.330X‏, דף סטטוס החומרים המתכלים של שרת האינטרט המשובץ (EWS) של HP במדפסת יציג את סטטוס מחסנית הטונר No consumable life ‏(סוף מחזור החיים). עם זאת, המדפסת עדיין תוכל להדפיס.
10.700X
חיי מחסנית הטונר עברו את השלב 'נמוך מאד'.
בקוד השגיאה, הסימן "X" מצביע על מחסנית הטונר שגורמת לשגיאה:
 • 0 = שחור
 • 1 = ציאן
 • 2 = מגנטה
 • 3 = צהוב
החלף את מחסנית הטונר.
הערה:
קוד השגיאה 10.700X הוא הודעת אזהרה המציינת שתקופת האחריות של מחסנית הטונר הסתיימה. עיין ב-HP LaserJet Print Cartridges and Imaging Drums Limited Warranty Statement (c01848047] (הצהרת אחריות מוגבלת עבור תופי ההדמיה ומחסניות הדפסת הלייזר של HP‏) ו-HP's Premium Protection Warranty: LaserJet toner cartridge limited warranty statement‏( (c03352689)‏(אחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת עבור מחסנית טונר ללייזר), לקבלת מידע נוסף על האחריות למחסנית הטונר.
10.7100
אחת ממחסניות הטונר בצבע הגיעה לסוף חייה המשוערים.
המדפסת תדפיס בשחור בלבד.
החלף את מחסנית הטונר.
הערה:
כשמופיעה במדפסת ההודעה 'נמוך מאד', תקופת האחריות של מחסנית הטונר הסתיימה. עיין ב-HP LaserJet Print Cartridges and Imaging Drums Limited Warranty Statement (c01848047] (הצהרת אחריות מוגבלת עבור תופי ההדמיה ומחסניות הדפסת הלייזר של HP‏) ו-HP's Premium Protection Warranty: LaserJet toner cartridge limited warranty statement‏( (c03352689)‏(אחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת עבור מחסנית טונר ללייזר), לקבלת מידע נוסף על האחריות למחסנית הטונר.
10.8100
מחסנית הטונר השחור הגיעה לסוף חייה המשוערים.
המדפסת תפסיק להדפיס בשחור.
החלף את מחסנית הטונר.
הערה:
כשמופיעה במדפסת ההודעה 'נמוך מאד', תקופת האחריות של מחסנית הטונר הסתיימה. עיין ב-HP LaserJet Print Cartridges and Imaging Drums Limited Warranty Statement (c01848047] (הצהרת אחריות מוגבלת עבור תופי ההדמיה ומחסניות הדפסת הלייזר של HP‏) ו-HP's Premium Protection Warranty: LaserJet toner cartridge limited warranty statement‏( (c03352689)‏(אחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת עבור מחסנית טונר ללייזר), לקבלת מידע נוסף על האחריות למחסנית הטונר.
Cartridge is low (המחסנית עומדת להתרוקן‬)
מחסנית הטונר מתקרבת לסוף חייה המשוערים.
ודא שיש ברשותך מחסנית טונר חלופית זמינה.
הערה:
ראה A Cartridge is low or Cartridge is very low message displays on the product control panel‏ (c03941299), לקבלת מידע נוסף על איך לבצע שינוי כאשר הודעות המחסנית עומדת להתרוקן או המחסנית כמעט ריקה מופיעות על לוח הבקרה של המדפסת.
הערה:
כשמופיעה על המדפסת הודעת 'נמוך מאד', תקופת האחריות של מחסנית הטונר הסתיימה. עיין ב-HP LaserJet Print Cartridges and Imaging Drums Limited Warranty Statement (c01848047] (הצהרת אחריות מוגבלת עבור תופי ההדמיה ומחסניות הדפסת הלייזר של HP‏) ו-HP's Premium Protection Warranty: LaserJet toner cartridge limited warranty statement‏( (c03352689)‏(אחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת עבור מחסנית טונר ללייזר), לקבלת מידע נוסף על האחריות למחסנית הטונר.
Cartridge is very low (המחסנית כמעט ריקה)
מחסנית הטונר מתקרבת לסוף חייה המשוערים.
החלף את מחסנית הטונר.
הערה:
באפשרותך להמשיך להדפיס עד שתבחין בירידה באיכות ההדפסה. חיי המחסנית הנותרים בפועל עשויים להשתנות.
הערה:
עיין ב-A Cartridge is low or Cartridge is very low message displays on the product control panel‏ (c03941299), לקבלת מידע נוסף על אופן ההחלפה כאשר ההודעות המחסנית עומדת להתרוקן או המחסנית כמעט ריקה מופיעות בלוח הבקרה של המדפסת.
הערה:
כשמופיעה במדפסת ההודעה 'נמוך מאד', תקופת האחריות של מחסנית הטונר הסתיימה. עיין ב-HP LaserJet Print Cartridges and Imaging Drums Limited Warranty Statement (c01848047] (הצהרת אחריות מוגבלת עבור תופי ההדמיה ומחסניות הדפסת הלייזר של HP‏) ו-HP's Premium Protection Warranty: LaserJet toner cartridge limited warranty statement‏( (c03352689)‏(אחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת עבור מחסנית טונר ללייזר), לקבלת מידע נוסף על האחריות למחסנית הטונר.
Cartridge Missing (מחסנית חסרה)
מחסנית הטונר אינה מותקנת.
 • ודא שמחסנית הטונר מותקנת כהלכה.
 • הסר את מחסנית הטונר ולאחר מכן התקן אותה מחדש.
מחסנית להדפסה ב<שחור> משומשת מותקנת
הותקן חומר מתכלה משומש סביר להניח שמחסנית הטונר היא מחסנית שמולאה מחדש.
התקן מחסנית טונר מקורית של HP.
הערה:
הודעת שגיאה זו עשויה להופיע כאשר מחסנית מקורית של HP מגיעה למצב 'נמוך', ואז היא מוסרת ממדפסת אחת ומותקנת במדפסת אחרת.
אם אתה מאמין שרכשת חומרים מתכלים מקוריים מתוצרת HP, בקר באתר www.hp.com/go/anticounterfeit כדי לקבוע אם מחסנית הטונר היא מחסנית מקורית של HP, וכדי ללמוד מה לעשות אם היא אינה מחסנית מקורית של HP.
מותקנות מחסניות משומשות
הותקנו חומרים מתכלים משומשים. סביר להניח שמחסניות הטונר הן מחסניות שמולאו מחדש.
התקן מחסנית טונר מקורית של HP.
הערה:
הודעת שגיאה זו עשויה להופיע כאשר מחסנית מקורית של HP מגיעה למצב 'נמוך', ואז היא מוסרת ממדפסת אחת ומותקנת במדפסת אחרת.
אם אתה מאמין שרכשת חומרים מתכלים מקוריים מתוצרת HP, בקר באתר www.hp.com/go/anticounterfeit כדי לקבוע אם מחסנית הטונר היא מחסנית מקורית של HP, וכדי ללמוד מה לעשות אם היא אינה מחסנית מקורית של HP.
חומ' מתכלים משומשים נמצאים בשימוש
הותקנו חומרים מתכלים משומשים. סביר להניח שמחסניות הטונר הן מחסניות שמולאו מחדש.
התקן מחסנית טונר מקורית של HP.
הערה:
הודעת שגיאה זו עשויה להופיע כאשר מחסנית מקורית של HP מגיעה למצב 'נמוך', ואז היא מוסרת ממדפסת אחת ומותקנת במדפסת אחרת.
אם אתה מאמין שרכשת חומרים מתכלים מקוריים מתוצרת HP, בקר באתר www.hp.com/go/anticounterfeit כדי לקבוע אם מחסנית הטונר היא מחסנית מקורית של HP, וכדי ללמוד מה לעשות אם היא אינה מחסנית מקורית של HP.
10.400X
הותקנו חומרים מתכלים מקוריים מתוצרת HP.
בקוד השגיאה, הסימן "X" מצביע על מחסנית הטונר שגורמת לשגיאה:
 • 0 = שחור
 • 1 = ציאן
 • 2 = מגנטה
 • 3 = צהוב
לא נדרשת כל פעולה.
הודעה זו היא למטרות מידע בלבד.
10.310X
הותקנו חומרים מתכלים שאינם מתוצרת HP
בקוד השגיאה, הסימן "X" מצביע על מחסנית הטונר שגורמת לשגיאה:
 • 0 = שחור
 • 1 = ציאן
 • 2 = מגנטה
 • 3 = צהוב
התקן מחסנית טונר מקורית של HP.
אם אתה מאמין שרכשת חומרים מתכלים מקוריים מתוצרת HP, בקר באתר www.hp.com/go/anticounterfeit כדי לקבוע אם מחסנית הטונר היא מחסנית מקורית של HP, וכדי ללמוד מה לעשות אם היא אינה מחסנית מקורית של HP.

הזמנת חומרים מתכלים

תחזוקת המדפסת HP LaserJet Pro תחייב לעתים להזמין חומרים מתכלים חדשים. עיין בטבלה שלהלן למידע על אופן ההזמנה של חומרים מתכלים עבור HP LaserJet.
מידע על הזמנת חומרים מתכלים
הזמן חומרים מתכלים ונייר
הזמנה דרך ספקי שירות או תמיכה
פנה לספק שירות או תמיכה מורשה של HP.
הזמן באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP
כדי לגשת, בדפדפן אינטרנט נתמך במחשב שלך, הזן את כתובת ה-IP של המדפסת או את שם המארח בשדה הכתובת/URL. ה-EWS מכיל קישור לאתר האינטרנט HP SureSupply, המספק אפשרויות לרכישת חומרים מתכלים מקוריים של HP.

זיהוי מחסנית טונר שאינה מתוצרת HP

חברת Hewlett-Packard אינה ממליצה על שימוש במחסניות טונר, חדשות או ממוחזרות, שאינן מתוצרתה.
הערה:
האחריות והסכמי השירות של HP אינם מכסים נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש במחסניות טונר שאינן מתוצרת HP.
 • לחץ כאן כדי לעיין באחריות Premium Protection של HP: הצהרת אחריות מוגבלת לגבי מחסניות טונר של LaserJet
 • לחץ כאן כדי לעיין בהצהרת האחריות המוגבלת עבור תופי ההדמיה ומחסניות מדפסת הלייזר של HP
אתר האינטרנט של HP למידע נגד זיופים (‏www.hp.com/go/anticounterfeit) עוזר לקבוע אם מחסנית טונר היא מחסנית מקורית של HP, ומה לעשות אם היא אינה מחסנית מקורית של HP.
אם נתקלת בתופעות הבאות, ייתכן שמחסנית הטונר שברשותך אינה מחסנית טונר מקורית של HP:
 • לפי דף מצב חומרים מתכלים, מותקן במוצר פריט מתכלה שאינו מתוצרת HP.
 • אתה נתקל בבעיות רבות הקשורות למחסנית הטונר.
 • המחסנית נראית שונה מהרגיל (לדוגמה, האריזה שונה מאריזת HP).
הערה:
ניתן למצוא הוראות על החלפת מחסניות טונר בדף האינטרנט של המדפסת, כאן: www.hp.com/go/support.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏