ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Officejet 6600, ‏Officejet 6700 - מוצגת ההודעה 'חסימת גררה'

מסמך זה מתייחס למדפסות HP Officejet 6600 e-All-in-One ומדפסות HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One.
ההודעה 'חסימת גררה' מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת. ההדפסה מפסיקה והגררה תקועה.
פתרון ראשון: כיבוי המדפסת‏ והדלקתה מחדש
פעל על פי הצעדים הבאים כדי לאפס את מנגנון ההדפסה באמצעות כיבוי המדפסת, והדלקתה שנית.
שלב 1: כיבוי המדפסת‏ והדלקתה מחדש
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת. אם המדפסת לא נכבית, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. חכה ‏60 שניות.
 3. אם ניתקת את כבל המתח, חבר מחדש את הכבל לגב המדפסת, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק שוב את המדפסת.
    הערה:
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 4. המתן עד להשלמת רצף ההתחממות לפני שתמשיך.
שלב 2: הדפס דוח סטטוס של המדפסת
הדפסת דף ניסיון מאשרת שפעולת החומרה תקינה.
 1. טען נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4, שלא נעשה בו שימוש, במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה, גע בחץ ימינה ().
 3. גע בהגדרה ().
 4. לחץ על החץ מטה () כדי לגלול לתפריט Reports (דוחות).
 5. גע בדוחות, ולאחר מכן גע בדוח מצב מדפסת. דוח מצב המדפסת מודפס.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון שני: שחרור חסימת נייר
חסימת נייר עלולה לגרום לעצירת הגררה. לצורך שחרור חסימת נייר, בצע את השלבים הבאים.
הוצא את כל גיליונות הנייר החופשיים ממגש ההזנה וממגש הפלט.
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע. ניסיון לפנות חסימת נייר מחזית המוצר עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה.
הסר נייר חופשי כלשהו מתוך מגשי הפלט והקלט
אל תמשוך דפים תקועים
תמונה: הסר נייר חופשי כלשהו מתוך מגשי הפלט והקלט
תמונה: לעולם אל תמשוך דפים תקועים דרך קידמת המדפסת.
שלב 3: פנה את החסימה מאזור הגישה לנתיב הגררה
השלבים הבאים מחייבים שימוש בפנס כדי לאתר נייר תקוע באזור הגישה אל נתיב הגררה.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת, אם היא עדיין לא כבויה.
 2. נתק את כבל המתח מצדה האחורי של המדפסת, אם הוא עדיין לא מנותק.
    אזהרה:
  אל תכניס את ידך לאזור הגישה למחסניות כשהמדפסת מחוברת לשקע חשמל.
 3. הנח את אצבעותיך בחריץ שבצדה השמאלי של המדפסת, ולאחר מכן משוך קדימה כדי לפתוח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : התושבת בצד של המדפסת
  תמונה: התושבת בצד של המדפסת
 4. אחוז בנייר התקוע בנתיב הגררה בשתי ידיך, ולאחר מכן משוך את הנייר לכיוונך באיטיות אך בנחישות כדי להוציא אותו.
  איור : משוך בזהירות את הנייר התקוע מנתיב הגררה
  תמונה: משוך בזהירות את הנייר התקוע מנתיב הגררה
 5. השתמש בפנס כדי לחפש פיסות נייר קרועות שיתכן שנשארו בתוך המדפסת. בדוק את צד שמאל, את המרכז ואת צד ימין של אזור הגישה, והסר מהם חתיכות נייר קרועות כלשהן. אם יישארו במדפסת קרעי-נייר, סביר שייווצרו עוד חסימות. אם נתקע נייר מאחורי הגררה, אל תנסה להזיז את הגררה בשלב זה.
  איור : בדוק אם יש נייר התקוע בנתיב הגררה
  תמונה: בדוק אם יש נייר התקוע בנתיב הגררה
 6. סגור את דלת הגישה למחסניות.
שלב 4: שחרר את חסימת הנייר במגש הפלט
השלבים הבאים מחייבים שימוש בפנס כדי לאתר נייר תקוע במגשי הנייר.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת, אם היא עדיין לא כבויה.
 2. נתק את כבל המתח מצדה האחורי של המדפסת, אם הוא עדיין לא מנותק.
 3. הסר בזהירות כל נייר חופשי מאזור מגש הפלט.
 4. השתמש בפנס כדי לבדוק את אזור מגש הפלט.
  השתמש בפנס
  נייר תקוע במגש הפלט
  תמונה: השתמש בפנס
  תמונה: נייר תקוע במגש הפלט
 5. בדוק אם אין נייר חסום בגלילי הנייר של מגש הפלט.
 6. הוצא בעדינות דפים תקועים או קרעי-נייר מהגלילים של מגש הפלט. משוך גיליונות נייר שלמים בעזרת שתי הידיים, כדי למנוע את קריעתם.
שלב 5: נקה את החסימה ממגש ההזנה
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת, אם היא עדיין לא כבויה.
 2. נתק את כבל המתח מצדה האחורי של המדפסת, אם הוא עדיין לא מנותק.
 3. הסר את כל הנייר ממגש הפלט אם עדיין לא הסרת אותו.
 4. הרם את מגש הפלט.
  איור : הרם את מגש הפלט
  תמונה: הרם את מגש הפלט.
 5. השתמש בפנס כדי לבדוק את אזור מגש הקלט.
  השתמש בפנס
  נייר תקוע במגש הקלט
  תמונה: השתמש בפנס
  תמונה: נייר תקוע במגש הקלט
 6. הוצא בעדינות דפים תקועים או קרעי-נייר כלשהם מאזור מגש הפלט. משוך גיליונות נייר שלמים בעזרת שתי הידיים, כדי למנוע את קריעתם.
    שים לב:
  הוצא את הנייר מהמגש בזהירות האפשרית. אם יישארו קרעי-נייר במדפסת, סביר שייווצרו עוד חסימות, מה שעלול להסב נזק למנגנון ההדפסה.
 7. הנמך את מגש הפלט.
 8. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 9. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
שלב 6: הדפס דוח סטטוס של המדפסת
הדפסת דף ניסיון מאשרת שפעולת החומרה תקינה.
 1. טען נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4, שלא נעשה בו שימוש, במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה, גע בחץ ימינה ().
 3. גע בהגדרה ().
 4. לחץ על החץ מטה () כדי לגלול לתפריט Reports (דוחות).
 5. גע בדוחות, ולאחר מכן גע בדוח מצב מדפסת. דוח מצב המדפסת מודפס.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון שלישי: הסרת המחסניות והתקנתן מחדש
מיקום או התקנה שגויים של המחסניות יכולים לגרום לכך שתופיע במדפסת הודעת שגיאה על חסימת גררה. בצע את השלבים הבאים כדי להסיר ולאחר מכן להתקין מחדש את המחסניות.
שלב 1: הוצא את המחסניות
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 2. הנח את אצבעותיך בחריץ שבצדה השמאלי של המדפסת, ולאחר מכן משוך קדימה כדי לפתוח את דלת הגישה למחסניות. הגררה אמורה לזוז אל מרכז אזור הגישה למחסנית. המתן עד שגררת ההדפסה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.
  איור : החריץ בצד שמאל של המדפסת
  תמונה: החריץ בצד שמאל של המדפסת
 3. לחץ על חזית המחסנית כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כלפיך כדי להוציאה מהחריץ.
    שים לב:
  אל תשאיר את המחסניות מחוץ למדפסת למשך זמן רב. הדבר עלול לגרום לנזק הן למדפסת והן למחסניות.
  איור : הוצא את המחסניות
  תמונה: הוצא את המחסניות.
 4. בדוק אם מחסניות ניזוקו
  • אם תמצא מחסנית שניזוקה, דאג להשיג מחסנית חדשה, הוצא אותה מתוך אריזתה, והמשך אל השלב הבא. השלבים, להתקנה חוזרת של המדפסת זהים לאלו של התקנת מחסנית חדשה.
  • אם המחסנית לא ניזוקה, המשך לשלב הבאו כדי להתקין מחדש את המחסנית.
שלב 2: התקן מחדש את המחסניות
 1. החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחף אותה קדימה בעדינות עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה. ודא שהנקודה הצבעונית שמופיעה בתווית המחסנית תואמת לנקודה הצבעונית שבתושבת.
  איור : הכנס את המחסנית לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים
  תמונה: הכנס את המחסנית לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים.
 2. חזור על שלבים אלה ‏עבור המחסניות האחרות.
 3. סגור את דלת הגישה למחסניות.
שלב 3: הדפס דוח סטטוס של המדפסת
הדפסת דף ניסיון מאשרת שהמדפסת תקינה.
 1. טען נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4, שלא נעשה בו שימוש, במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה, גע בחץ ימינה ().
 3. גע בהגדרה ().
 4. לחץ על החץ מטה () כדי לגלול לתפריט Reports (דוחות).
 5. גע בדוחות, ולאחר מכן גע בדוח מצב מדפסת. דוח מצב המדפסת מודפס.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון רביעי: ודא שגררת ההדפסה נעה בחופשיות
פעל על פי השלבים הבאים כדי להסיר את הגררה מתוך תחנת העגינה שלה, ודא שהגררה נעה בחופשיות ולאחר מכן ודא שאין נייר חסום או פסולת נסתרת מאחורי הגררה.
שלב 1: הזז את הגררה אל מחוץ לתחנת העגינה שלה
 1. אם המדפסת עדיין אינה פועלת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.
 2. הנח את אצבעותיך בחריץ שבצדה השמאלי של המדפסת, ולאחר מכן משוך קדימה כדי לפתוח את דלת הגישה למחסניות. הגררה אמורה לזוז אל מרכז אזור הגישה למחסנית. המתן עד שגררת ההדפסה תפסיק לנוע לפני שתמשיך.
  איור : החריץ בצד שמאל של המדפסת
  תמונה: החריץ בצד שמאל של המדפסת
 3. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
  • אם הגררה זזה מתחנת העגינה שלה מצד ימין של אזור הגישה למחסנית ועצרה במרכז, המשך לשלב הבא כדי לוודא שהגררה נעה בחופשיות.
  • אם הגררה נשארה בתחנת העגינה שלה מצד ימין של אזור הגישה למחסנית ולא זהה אל המרכז כאשר פתחת את דלת הגישה למחסנית והסרת את כבל החשמל, נסה להפעיל לחץ מזערי על מנת להזיז את הגררה מצד ימין אל מרכז אזור הגישה למחסנית. אם אין ביכולתך להזיז את הגררה תוך הפעלת לחץ מזערי, המשך לפתרון של חביור המדפסת ישירות אל שקע החשמל בקיר.
שלב 2: ודא שגררת ההדפסה נעה בחופשיות
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת, אם היא עדיין לא כבויה.
 2. נתק את כבל המתח מצדה האחורי של המדפסת, אם הוא עדיין לא מנותק.
    אזהרה:
  אל תכניס את ידך לאזור הגישה למחסניות כשהמדפסת מחוברת לשקע חשמל.
 3. אחוז בגררה, ולאחר מכן הפעל לחץ מזערי כדי לנסות להזיז אותה לצד הימני של המדפסת.
  חשוב: הפעל רק לחץ מזערי בנסיון להזיז את הגררה. דחיפת הגררה בכוח עלולה להזיק למדפסת.
  איור : הזז את הגררה
  תמונה: הזז את הגררה.
 4. הזז את הגררה לקצה השמאלי של המדפסת.
  אם הגררה אינה נעה בחופשיות, הפעל לחץ מינימלי על הצד הימני של הגררה ולאחר מכן דחף את הגררה שמאלה. עשה זאת רק אם הגררה אינה עוגנת בתחנה שלה, בקצה הימני של המדפסת.
 5. חפש והסר חסימות כלשהן, כגון נייר ופסולת, באמצעות פנס, לאורך הצד הימני המרוחק של נתיב הגררה.
  איור : בדוק אם יש נייר התקוע בנתיב הגררה
  תמונה: בדוק אם יש נייר התקוע בנתיב הגררה
 6. הזז את הגררה לקצה הימני של המדפסת.
 7. חפש והסר חסימות כלשהן, כגון נייר ופסולת, באמצעות פנס, לאורך הצד השמאלי המרוחק של נתיב הגררה.
  השתמש בפנס
  נייר תקוע בנתיב הגררה השמאלי
  תמונה: השתמש בפנס
  תמונה: נייר תקוע בנתיב הגררה השמאלי
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות.
 9. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 10. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
שלב 3: הדפס דוח סטטוס של המדפסת
הדפסת דף ניסיון מאשרת שהמדפסת תקינה.
 1. טען נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4, שלא נעשה בו שימוש, במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה, גע בחץ ימינה ().
 3. גע בהגדרה ().
 4. לחץ על החץ מטה () כדי לגלול לתפריט Reports (דוחות).
 5. גע בדוחות, ולאחר מכן גע בדוח מצב מדפסת. דוח מצב המדפסת מודפס.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הניסיון הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות. חבר את כבל ה-USB מחדש ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון חמישי: חבר את המדפסת ישירות לשקע קיר
חבר את המדפסת ישירות לשקע קיר, כדי לוודא שפעולת מקור המתח תקינה.
שלב 1: חבר את המדפסת ישירות לשקע קיר
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 3. נתק את כבל המתח מכל מפצל חשמלי ויחידת אל-פסק.
 4. חבר את כבל המתח ישירות לשקע בקיר.
 5. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 6. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
שלב 2: הדפס דוח סטטוס של המדפסת
הדפסת דף ניסיון מאשרת שפעולת החומרה תקינה.
 1. טען נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4, שלא נעשה בו שימוש, במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה, גע בחץ ימינה ().
 3. גע בהגדרה ().
 4. לחץ על החץ מטה () כדי לגלול לתפריט Reports (דוחות).
 5. גע בדוחות, ולאחר מכן גע בדוח מצב מדפסת. דוח מצב המדפסת מודפס.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.
פתרון שישי: איפוס המדפסת
בצע את הפעולות הבאות לאיפוס המדפסת.
שלב 1: ביצוע איפוס מתח
 1. אם המדפסת עדיין אינה פועלת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.
 2. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 3. המתן לפחות 30 שניות.
 4. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 5. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
שלב 2: הדפס דוח סטטוס של המדפסת
הדפסת דף ניסיון מאשרת שפעולת החומרה תקינה.
 1. טען נייר לבן רגיל בגודל Letter או A4, שלא נעשה בו שימוש, במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה, גע בחץ ימינה ().
 3. גע בהגדרה ().
 4. לחץ על החץ מטה () כדי לגלול לתפריט Reports (דוחות).
 5. גע בדוחות, ולאחר מכן גע בדוח מצב מדפסת. דוח מצב המדפסת מודפס.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הניסיון הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות. חבר את כבל ה-USB מחדש ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 • אם דף הבדיקה מודפס בהצלחה אך אתה נתקל בבעיה שונה במדפסת שלך, בקר בדף הבית של תמיכת מוצרי HP וחפש מסמך נוסף המתייחס לבעיה בה נתקלת.
    הערה:
  אם הדף מוצג עבור שפה או אזור לא נכונים, לחץ על הקישור אזור - שפה בפינה הימנית העליונה של הדפדפן. שם תוכל לבחור באזור ובשפה הנכונים.
 • אם המוצר לא מדפיס דף ניסיון, הרי שיש בעיה בחומרת המוצר. המשך לפתרון הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏