תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet - דיו צבעוני או שחור אינו מדפיס

מסמך מיועד למדפסות הבאות.
מדפסת מסדרת HP OfficeJet 8600 Series
מדפסת HP OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One
המדפסת פועלת, אך בפלט המודפס חסר דיו שחור או צבעוני, או שהדף המודפס ריק או שיש בו מעט מאוד דיו.
באופן כללי, מפלסי דיו נמוכים אינם אמורים להשפיע על איכות ההדפסה. המדפסת עוצרת ומציגה הודעה כאשר מפלסי הדיו מגיעים לרמה נמוכה מדי. עם זאת, ייתכן שהמדפסת עדיין תבצע הדפסות בכמות מוגבלת ב'מצב גיבוי' במפלסי דיו נמוכים. במצב גיבוי, ייתכן שהשחור לא יהיה כהה מספיק, או שהתדפיס יהיה באפור (גווני אפור ללא צבע). החלף מחסניות שעומדות להתרוקן אם ההדפסה במצב גיבוי אינה מקובלת.

פתרון ראשון: שימוש במחסניות מקוריות של HP

‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.

פתרון שני: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים, ולאחר מכן החלף מחסניות ריקות או כאלה שעומדות להתרוקן

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלסי הדיו ולאחר מכן החלף מחסניות ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך.
הערה:
כאשר מוצגת הודעה שלפיה יש מחסנית ריקה, עליך להחליף אותה כדי שתוכל להמשיך להדפיס. דרוש מעט דיו מכל המחסניות על מנת להפעיל משימות טיפול בראשי ההדפסה, כדי למנוע סתימות דיו.

שלב 1: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים

הערה:
התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כשהמחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף מחסניות דיו עד שתתבקש לעשות זאת.
בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל מפלס הדיו.
לוח הבקרה מציג את מפלסי הדיו המשוערים.
איור : דוגמה של מחווני מפלס הדיו שמצביעים על מחסניות מלאות
תמונה: דוגמה של מחווני מפלס הדיו שמצביעים על מחסניות מלאות.

שלב 2: החלף מחסניות ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף מחסניות ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. הנח את אצבעותיך בתושבת שבצדה השמאלי של המדפסת, ולאחר מכן משוך כדי לפתוח את דלת הגישה למחסנית.
  גררת ההדפסה נעה אל הצד השמאלי של המדפסת.
   תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
  1. חריץ לפתיחת דלת הגישה למחסניות
 3. המתן עד שהגררה תהיה שקטה ותיכנס למצב סרק.
 4. דחף פנימה את חלקה העליון של המחסנית כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך את המחסנית כלפיך כדי להוציאה מהתושבת.
  תמונה: הוצא את המחסנית מהתושבת שלה.
 5. הוצא את המחסנית החדשה מתוך אריזתה.
 6. החזק את המחסנית החדשה כך שמגעי המחסנית מופנים כלפי המדפסת.
 7. החלק את מחסנית הדיו החדשה לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחף אותה קדימה בעדינות עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה. ודא שהאות שעל-גבי מחסנית הדיו תואמת לאות שעל-גבי התושבת.
    שים לב:
  אל תרים את ידית התפס שבגררה כדי להכניס את מחסניות הדיו. אם תעשה כן עלולים ראש ההדפסה או מחסניות הדיו להיות ממוקמים לא טוב, דבר שעלול להזיק למנגנון ההדפסה ולגרום לבעיות בהדפסה.
  תמונה: הכנס את מחסנית הדיו לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים לה
 8. חזור על שלבים אלה להתקנת שאר המחסניות החדשות.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות

פתרון שלישי: שימוש בכלי אוטומטי לניקוי ראש ההדפסה

לניקוי ראש ההדפסה, בצע את השלבים הבאים.
הערה:
אם ראש ההדפסה מאוד סתום, ייתכן שתצטרך לנקות את ראש ההדפסה מספר פעמים כדי לשחזר את איכות ההדפסה הרגילה.
  שים לב:
לעולם אל תכבה את המדפסת כשמחסניות דיו אינן מותקנות. כדי להימנע מבעיות הדורשים את ניקוי ראש ההדפסה או העלולות לגרום לנזק במערכת הדיו, תמיד החלף מחסניות דיו בהקדם האפשרי, ותמיד כבה את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש הנייר.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק את התצוגה כדי לגלול אל הגדרה, ולאחר מכן גע בסמל הגדרה (). כעת יוצג התפריט הגדרה.
 3. החלק את התצוגה כדי לגלול אל כלים, ולאחר מכן גע באפשרות כלים.
 4. גע באפשרות נקה ראש הדפסה.
  הערה:
  רעשים מכניים במהלך הניקוי הנם תופעה תקינה.
 5. עם סיום שלב הניקוי הראשון, יודפס דף בדיקה. בחן את איכות ההדפסה של דף הבדיקה.
  • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, גע ב-לא כדי לדלג על שאר שלבי הניקוי. אין צורך להמשיך בפתרון הבעיה.
  • אם הבעיה נמשכת, גע ב-כן להתחלת שלב הניקוי השני.
 6. עם סיום שלב הניקוי השני, יודפס דף בדיקה. בחן את איכות ההדפסה של דף הבדיקה.
  • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, גע ב-לא כדי לדלג על שלב הניקוי האחרון. אין צורך להמשיך בפתרון הבעיה.
  • אם הבעיה נמשכת, גע ב-כן להתחלת שלב הניקוי האחרון.
 7. עם סיום שלב הניקוי האחרון, יודפס דף בדיקה. גע ב-אישור, ולאחר מכן בחן את איכות ההדפסה של דף הבדיקה.
  • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
  • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: החלפת ראש ההדפסה

אם השלמת את כל שלבי פתרון הבעיה ועדיין קיימת בעיה, החלף את ראש ההדפסה.
  שים לב:
המתן עד שיהיה ברשותך ראש הדפסה חדש לפני שתסיר את המחסניות. ‏HP לא ממליצה לך להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. דבר זה עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות.

שלב 1: בדוק את סטטוס האחריות של ראש ההדפסה

אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרים מתכלים מסוג דיו או טונר, עבור אל סקירה כללית של המדפסת ותפוקת הדפים, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.

שלב 2: הזמן את ראש ההדפסה

אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, אתה תקבל ערכה עם מכלול ראש הדפסה חדש, הוראות וערכה מלאה של מחסניות SETUP. אם אתה מנוי של HP Instant Ink, ייתכן שתקבל גם ערכה חדשה של מחסניות Instant Ink. תחילה עליך להתקין את מחסניות הדיו של SETUP, אחרת תתרחש שגיאת מחסנית דיו.
 1. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, האתר מפנה אותך למרכז שירות באזורך.
 2. חפש את מספר ראש ההדפסה שלך.
  • בקנדה, אמריקה הלטינית וארצות הברית, חפש את CR322A.
  • באירופה, המזרח התיכון ואפריקה, חפש את CR324A.
 3. בצע את ההנחיות להזמנת מכלול ראש ההדפסה.

שלב 3: החלפת ראש ההדפסה

פתרון חמישי: מסור את המדפסת לתיקון

הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏