תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Officejet 4630‏, Deskjet 4640 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מתייחס למדפסות הבאות:
מדפסת HP Deskjet Ink Advantage 4645 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4632 e-All-in-One
מדפסת HP Deskjet Ink Advantage 4646 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4634 e-All-in-One
מדפסת HP Deskjet Ink Advantage 4648 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4635 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4630 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4636 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4631 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet 4639 e-All-in-One
כדי להגדיר מדפסת בפעם הראשונה, הוצא את המדפסת מהאריזה, חבר את כבל המתח, הגדר את העדפותיך, טען נייר במגש ההזנה הראשי ולאחר מכן התקן את מחסניות הדיו.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל:

שלב 1: הוצא את המדפסת מהקופסה

הוצא את המדפסת מהקופסה, והסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה מהמדפסת.
תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מחזית וגב המדפסת.
 3. הרם את כיסוי הסורק ולאחר מכן הסר את סרט האריזה
  איור : הסרת סרט האריזה הנמצא מתחת למכסה הסורק
  תמונה: הסדר את סרט האריזה הנמצא מתחת למכסה הסורק
 4. הורד את מכסה הסורק.
 5. אחוז בעדינות בידיות משני צידי המדפסת, הרם את דלת הגישה למחסנית עד שהיא תינעל במקומה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים וחומרים האריזה מתוך המדפסת.
   איור : הסרת כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת
   תמונה: הסרת כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת.
  1. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו
  2. הסר את הסרט ואת חומרי האריזה מאזור הניקוי
  3. הסר את הסרטים וחומרי האריזה מאזור הגישה למחסניות הדיו
 6. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
 7. פתח את הדלת של מגש הנייר ולאחר מכן משוך אותו אליך כדי להאריך את מגש הנייר. לאחר מכן הסר את סרט האריזה.
  איור : הסרת סרט האריזה ממגש הנייר
  תמונה: הסרת סרט ההדבקה ממגש הנייר.
 8. דחוף קדימה את מגש הנייר עד שהוא ינעל במקומו, ואז סגור את דלת מגש הנייר.
 9. מחזר את חומרי האריזה.
  איור : מיחזור חומרי האריזה
  תמונה: מיחזור חומרי האריזה.

שלב 2: חבר את כבל המתח והגדר את ההעדפות שלך

חבר את המדפסת אל החשמל, הדלק אותה והגדר את העדפותיך.
הערה:
אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר אותו לשקע חשמל בקיר.
  איור : חיבור כבל המתח
  תמונה: חיבור כבל המתח.
 2. הפעל את המדפסת.
  איור : הפעלת המדפסת
  תמונה: הפעלת המדפסת.
 3. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על החץ מטה כדי לבחור את השפה, ואז לחץ על אישור.
  איור : בחירת השפה והמדינה/האזור שלך
  תמונה: בחר את השפה ואת המדינה/האזור שלך
 4. לחץ על החץ מטה כדי לבחור באפשרות כן, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  כעת ייפתח תפריט Set Country/Region (הגדר מדינה/אזור).
 5. לחץ על החץ מטה כדי לבחור את המדינה/האזור ואז לחץ על אישור.
 6. לחץ על החץ מטה כדי לבחור באפשרות כן, ולאחר מכן לחץ על אישור.

שלב 3: טען נייר במגש ההזנה

טען במגש ההזנה נייר לבן רגיל בגודל Letter (ארצות הברית) או A4.
 1. פתח את הדלת של מגש ההזנה, ולאחר מכן משוך אליך את מגש ההזנה כדי להאריך אותו.
 2. משוך בעדינות החוצה את מאריך מגש ההזנה, ולאחר מכן הרם את תפס הנייר.
  איור : משיכת מגש ההזנה ומאריך המגש החוצה
  תמונה: משיכת מגש ההזנה ומאריך המגש החוצה.
 3. הסט את מכווני רוחב הנייר עד הקצה.
  איור : כוונון מכווני הנייר
  תמונה: כוונון מכווני רוחב הנייר.
 4. טען ערימת נייר בגודל U.S Letter או נייר A4 לתוך מגש הנייר כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  איור : טעינת נייר במגש ההזנה
  תמונה: טעינת נייר במגש ההזנה.
 5. דחף את הערימה לתוך המגש עד שהיא תיעצר.
 6. הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייצמדו לקצוות הנייר.
  איור : הסטת מכווני רוחב הנייר פנימה
  תמונה: הסטת מכווני רוחב הנייר פנימה.
 7. דחוף את מגש ההזנה קדימה עד שייכנס למקומו בנקישה.
  הערה:
  דחוף את מגש ההזנה קדימה עד הסוף כדי למנוע הודעת שגיאה.
  איור : דחיפת מגש ההזנה קדימה עד שייכנס למקומו בנקישה
  תמונה: דחוף את מגש ההזנה קדימה עד שייכנס למקומו בנקישה.

שלב 4: התקן את מחסניות הדיו

התקן מחסניות דיו של HP.
 1. אחוז בידיות בכל אחד מהצדדים של דלת הגישה למחסניות הדיו, ולאחר מכן הרם את הדלת עד שהיא תינעל למקומה בנקישה.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו.
 2. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. הוצא אחת ממחסנית הדיו מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  איור : הוצאת של מחסנית הדיו החדשה מהאריזה
  תמונה: הוצאת מחסנית הדיו מאריזתה.
 4. הסר את סרט הפלסטיק מהמחסנית.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסרת הסרט הפלסטי
  תמונה: הסרת הסרט הפלסטי
 5. הרם את המכסה שעל חריץ מחסנית הדיו.
  איור : הרמת המכסה שעל מחסנית הדיו כדי להסיר את המחסנית
  תמונה: הרמת המכסה שעל מחסנית הדיו כדי להסיר את המחסנית
 6. אחוז בצדי מחסנית הדיו כאשר החרירים פונים אל המדפסת, לאחר מכן לחץ את מחסנית הדיו קדימה לתוך התושבת שלה עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : הכנסת מחסנית דיו
  תמונה: הכנסת מחסנית דיו.
 7. סגור את המכסה שעל תושבת מחסנית הדיו כדי לוודא שהמחסנית ננעלת במקומה בבטחה.
  איור : סגירת המכסה שעל חריץ המחסנית
  תמונה: סגירת המכסה שעל חריץ המחסנית
 8. חזור על השלבים הקודמים להתקנת מחסנית הדיו השנייה.
   איור : הכנסת מחסניות הדיו
   תמונה: הכנסת מחסניות הדיו
  1. הכנסת את מחסנית הדיו
  2. סגור את המכסה
  3. מחסנית הדיו להדפסה בצבע נמצאת בצד שמאל והמחסנית להדפסה בשחור נמצאת בצד ימין
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
 10. פעל בהתאם להוראות בלוח הבקרה כדי להתחיל את יישור מחסנית הדיו.
  המדפסת תיישר את מחסניות הדיו ותדפיס דף יישור.

שלב 5: התקנת תוכנת המדפסת

חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הוראה לעשות זאת בתוכנת ההדפסה.
הורד את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מאתרי HP שלהלן:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏