ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

סדרת המדפסות HP Officejet 4630 ו-HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One Printer Series- מוצגת ההודעה 'אין נייר' בלוח הבקרה והמדפסת אינה אוספת נייר

מסמך זה מתייחס לסדרת המדפסות HP Officejet 4630 ו-HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One.
ההודעה 'Out of paper' (נגמר הנייר) מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת, והמדפסת לא אוספת או מזינה נייר ממגש הקלט או ממזין המסמכים האוטומטי (ADF). המדפסת עשויה להשמיע רעשים כאילו היא מדפיסה, אך לא עובר דרכה נייר. בדוק את מצב הנייר, ודא שהמדפסת מונחת על משטח שטוח, התאם את הגדרות הנייר במנהל ההדפסה, ונקה את גלילי הזנת הנייר כדי לפתור את הבעיה. במקרים מסוימים, יש למסור את המדפסת לתיקון.
בעיות בהזנת נייר עשויות להיגרם משימוש בדפים קרועים, מאובקים, מגולגלים, מקומטים או מקופלים. גם איכות הנייר עשויה להשפיע. היעזר בהנחיות הבאות כדי להימנע מהבעיה.
 • השתמש רק בנייר מאיכות טובה, שתואם למפרט המדפסת.
 • אחסן את כל הנייר במקום יבש וקריר. בעיות בהזנת נייר נפוצות יותר בסביבות לחות.
 • אל תדפיס על נייר שכבר הדפסת עליו. דיו לח עשוי לגרום לניירות להידבק זה לזה.
 • המתן עד שהמדפסת תשלים עבודה או תציג את ההודעה אזל נייר או טען נייר לפני שתטען שוב את הניר.
שלב ראשון: בדוק את מצב הנייר
 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. הוצא את ערימת הנייר מהמגש.
 3. בדוק אם משהו חוסם את הנייר במגש. השתמש בפנס כדי לבחון את המנגנון בתוך המגש, ולוודא ששום דבר אינו חוסם את המגע בין הנייר לגלילים. אפילו פיסות נייר קטנות עלולות לגרום לבעיות בהזנת נייר.
    הערה:
  אם מצאת חסימות בנתיב הנייר, דלג לפתרון הבא
 4. בדוק את מצב הנייר, והחלף נייר קרוע, מאובק, מגולגל, מקומט או מקופל.
 5. ודא שכל הנייר בערימה הוא מאותו גודל ומאותו סוג. אסור לטעון במגש הנייר סוגי נייר מעורבים. המדפסת מסוגלת לעבד רק סוג אחד של נייר בכל פעם.
 6. הקש עם ערימת הנייר על גבי משטח ישר כדי ליישר את הקצוות.
 7. ודא שבערימת הנייר יש לא פחות מ-‏10 ולא יותר מ-‏25 גיליונות נייר.
    הערה:
  יש להשתמש ב-‏10 עד 25 גיליונות נייר בלבד במסגרת שלבי פתרון הבעיות האלה. לאחר שהבעיה נפתרה, תוכל לחזור ולטעון נייר בהתאם למפרטי קיבולת מגש הנייר של המדפסת שלך.
 1. סובב בעדינות את המדפסת על צדה הימני.
  תמונה: משוך החוצה את מגש ההזנה
 2. ודא שהמשטח הנמצא ישר מתחת למקום הנחת המדפסת ומסביבו נקי מהעצמים האלה:
  • פיסות נייר התקועות במגש ההזנה
  • עצמים קטנים וקשיחים, כגון כבלים, עטים, עפרונות וספרים
  • משטחים רכים או לא אחידים, כגון מחצלות או חומר כלשהו בעל מרקם של שטיח
 3. פנה את כל המכשולים, אם נותרו.
 4. החזר את המדפסת למצבה הרגיל.
 5. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
 6. לחץ על אישור כדי לנקות את כל ההודעות שמופיעות בלוח הבקרה של המדפסת.
שלב שלישי: טען מחדש את הנייר
טען במגש נייר רגיל, לבן, בגודל Letter‏ .U.S או A4. ודא שצד ההדפסה של הנייר, או הצד המבריק, הוכנס למגש ההזנה כשפניו כלפי מטה.
  הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.
 1. פתח את הדלת של מגש ההזנה, ולאחר מכן משוך אליך את מגש ההזנה כדי להאריך אותו.
 2. משוך בעדינות החוצה את מאריך מגש ההזנה, ולאחר מכן הרם את תפס הנייר.
  איור : משיכת מגש ההזנה ומאריך המגש החוצה
  תמונה: משיכת מגש ההזנה ומאריך המגש החוצה.
 3. הסט את מכווני רוחב הנייר עד הקצה.
  איור : כוונון מכווני הנייר
  תמונה: כוונון מכווני רוחב הנייר.
 4. טען ערימת נייר בגודל U.S Letter או נייר A4 לתוך מגש הנייר כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  איור : טעינת נייר במגש ההזנה
  תמונה: טעינת נייר במגש ההזנה.
 5. דחף את הערימה לתוך המגש עד שהיא תיעצר.
 6. הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייצמדו לקצוות הנייר.
  איור : הסטת מכווני רוחב הנייר פנימה
  תמונה: הסטת מכווני רוחב הנייר פנימה.
 7. דחוף את מגש ההזנה קדימה עד שייכנס למקומו בנקישה.
    הערה:
  דחוף את מגש ההזנה קדימה עד הסוף כדי למנוע הודעת שגיאה.
  איור : דחיפת מגש ההזנה קדימה עד שייכנס למקומו בנקישה
  תמונה: דחוף את מגש ההזנה קדימה עד שייכנס למקומו בנקישה.
שלב רביעי: הדפס דוח סטטוס של המדפסת
הדפס דף ניסיון כדי לוודא שחומרת המדפסת פועלת כראוי. אם דף הניסיון לא מודפס בהצלחה בניסיון הראשון, נסה נייר רגיל ממותג אחר או סוג אחר של נייר במגש, ולאחר מכן נסה שוב להדפיס את דף הניסיון.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על החץ מטה () כדי לבחור באפשרות Tools (כלים) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 2. לחץ על החץ מטה () כדי לבחור באפשרות Printer Status Report (דוח סטטוס מדפסת) ולאחר מכן לחץ על OK. המדפסת תדפיס את דף הניסיון.
  איור : דוגמה לדוח סטטוס של המדפסת
  תמונה: דוגמה לדוח סטטוס של המדפסת
 • אם דף הניסיון מודפס בהצלחה, המשך לשלב הבא.
 • אם דף הניסיון לא הודפס, דלג לפתרון הבא.
שלב חמישי: נסה להדפיס
אם דף הניסיון הודפס בהצלחה, נסה שוב להדפיס את המסמך המקורי. אם המסמך המקורי מודפס בהצלחה, הבעיה נפתרה.
פתרון שני: התאמת הגדרות הנייר במנהל ההדפסה
המדפסת עשויה שלא לאסוף נייר אם הגודל והסוג של הנייר במגש הנייר אינם תואמים להגדרות הגודל והסוג במנהל ההדפסה. תכונה זו מסייעת לך למנוע בזבוז דיו ונייר, אם הנייר שונה מהציפיות שלך. בחר את מערכת ההפעלה שלך לקבלת השלבים לשינוי ההגדרות של גודל וסוג הנייר במנהל ההדפסה.
פתרון שלישי: ניקוי גלילי הזנת הנייר
אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לבעיות בהזנת הנייר. בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את גלילי הזנת הנייר.
אסוף את החומרים הבאים:
 • מקלוני צמר גפן ארוכים ונטולי מוך
 • מטלית נקייה ונטולת מוך, או כל מטלית שאינה מתפוררת או משאירה סיבים
 • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למדפסת)
שלב שני: ניקוי גלילי הזנת הנייר
על גלילי הזנת הנייר להיות נקיים ולפעול כראוי כדי להזין נייר.
 1. כבה את המדפסת, אם היא לא כבויה כבר.
 2. נתק את כבל המתח מגב המדפסת, אם הוא עדיין לא מנותק.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 3. אתר את שתי התושבות בצד ימין ובצד שמאל של המדפסת.
  תמונה: אתר את שני החריצים בצדי המדפסת
 4. החלק את אצבעותיך לתוך שתי התושבות והרם בעדינות כדי לפתוח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
 5. אתר את מכסה נתיב הנייר באזור שמאחורי אזור הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: אתר את מכסה נתיב הנייר
 6. כדי להסיר את מכסה נתיב הנייר, קרב את הלשוניות זו לזו בתנועת צביטה ולאחר מכן הרם את המכסה.
   תמונה: הסר את מכסה נתיב הנייר.
  1. קרב את הלשוניות זו לזו בתנועת צביטה
  2. הרם את המכסה
 7. הרטב קלות מטלית נטולת מוך במים מזוקקים או מינרליים, וסחוט ממנה נוזלים עודפים.
 8. לחץ את מקלון צמר הגפן כנגד הגלילים בתוך המדפסת, ולאחר מכן סובב את הגלילים מעלה באצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  תמונה: ניקוי הגלילים בתוך המדפסת
 9. הנח לגלגלות להתייבש במשך 10 עד 15 דקות.
 10. בדוק את הגלילים בצד התחתון של מכסה נתיב הנייר. ודא שלא חסרים גלילים, שהם מסתובבים בקלות, ושהם קפיציים כשאתה לוחץ עליהם. אם נגרם נזק לגלילים, החלף את כיסוי נתיב הנייר בחדש.
  תמונה: בדוק את הגלילים שעל מכסה נתיב הנייר
 11. החזר למקומו את מכסה נתיב הנייר, כאשר הלשוניות המופעלות באמצעות קפיצים מופנות כלפי החלק הקדמי של המדפסת. לחץ בעדינות על המכסה בקצה השמאלי ובקצה הימני. המכסה ננעל במקומו.
    הערה:
  ודא ששני הקצוות של מכסה נתיב הנייר נמצאים במקומם.
  תמונה: החזר למקומו את מכסה נתיב הנייר.
 12. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
 13. חבר מחדש את חוט החשמל לגב המדפסת ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
 14. לחץ על OK כדי למחוק את כל ההודעות שמופיעות בלוח הבקרה של המדפסת.
שלב שלישי: ניקוי גלילי מזין המסמכים האוטומטי ומשטח ההפרדה (אופציונלי)
אם אתה מנסה להעתיק מסמך או לשלוח אותו בפקס, והמסמך לא מוזן לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ADF), נקה את גלילי מזין המסמכים האוטומטי ואת משטח ההפרדה. אם אינך משתמש במזין המסמכים האוטומטי,המשך לשלב הבא.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת, אם היא עדיין לא כבויה.
 2. נתק את כבל המתח מגב המדפסת, אם הוא לא מנותק כבר.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 3. נתק את כבל ה-USB מגב המדפסת, אם חיברת את המדפסת באמצעות כבל USB.
 4. הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.
  איור : הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי
  תמונה: הרם את מכסה מזין המסמכים האוטומטי
 5. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מינרליים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 6. לחץ את המטלית כנגד הגלילים, וסובב אותם מעלה באצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
 7. באמצעות מטלית לחה מעט, נגב את משטח ההפרדה כדי לנקות אותו.
   איור : נקה את הגלילים ואת משטח ההפרדה
   תמונה: נקה את הגלילים ואת משטח ההפרדה.
  1. גלילים
  2. משטח הפרדה
 8. הנח לגלילים ולמשטח ההפרדה להתייבש לחלוטין (כ-10 דקות).
 9. הורד את מנגנון מזין המסמכים האוטומטי עד שייכנס למקומו בנקישה.
 10. סגור היטב את מכסה מזין המסמכים האוטומטי משני הצדדים.
  איור : סגור היטב את מכסה מזין המסמכים האוטומטי משני הצדדים
  תמונה: סגור היטב את מכסה מזין המסמכים האוטומטי משני הצדדים.
 11. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 12. חבר מחדש את כבל המתח למקור המתח או לשקע החשמל.
 13. חבר מחדש את כבל ה-USB אל גב המדפסת, אם חיברת אותה למחשב בחיבור USB.
 14. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 15. לחץ על OK כדי למחוק את כל ההודעות שמופיעות בלוח הבקרה של המדפסת.
שלב רביעי: הדפס דוח סטטוס של המדפסת
הדפס דף ניסיון כדי לוודא שפעולת החומרה תקינה.
 • אם דף הניסיון מודפס בהצלחה, המשך לשלב הבא.
 • אם דף הניסיון לא הודפס, דלג לפתרון הבא.
שלב חמישי: נסה להדפיס
אם דף הניסיון הודפס בהצלחה, נסה שוב להדפיס את המסמך המקורי. אם המסמך המקורי מודפס בהצלחה, הבעיה נפתרה.
חשוב: מסור את המדפסת לתיקון רק אם ניסית כבר את כל הפתרונות הקודמים והמדפסת אינה מדפיסה דו"ח בדיקה עצמית על גבי נייר לבן רגיל.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏