תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Photosmart Premium Fax C309 - דיו צבעוני או שחור אינו מודפס

מסמך זה מיועד עבור מדפסות HP Photosmart Premium Fax‏ C309a ו-C309c‏ All-in-One.
המדפסת פועלת, אך בפלט המודפס חסר דיו שחור או צבעוני, או שהדף המודפס ריק או שיש בו מעט מאוד דיו.

שלב 1: שימוש במחסניות מקוריות של HP

‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
אם שימוש במחסניות דיו מקוריות של HP לא פותר את הבעיה, עבור אל השלב הבא.

שלב 2: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים

בדוק את מפלסי הדיו המשוערים כדי לראות אם מחסניות הדיו עומדות להתרוקן או שהן ריקות. דיו חייב להיות זמין בכל מחסנית דיו כדי לבצע משימות תיקון של ראש ההדפסה ולמנוע סתימה של החרירים בדיו.
 1. לחץ על לחצן 'התקנה' בלוח הבקרה של המדפסת.
  ייפתחSetup Menu (תפריט התקנה)‏.
 2. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לבחור באפשרות כלים ולאחר מכן לחץ על אישור.
  ייפתח תפריט Tools (כלים)‏.
 3. לחץ על לחצן החץ מטה כדי לבחור באפשרות הצג מפלסי דיו משוערים ולאחר מכן לחץ על אישור.
  מחוון מפלס הדיו מופיע על לוח הבקרה.
  איור : מחוון מפלס דיו בלוח הבקרה
 4. אחרי שסיימת לסקור את מחוון מפלס הדיו, לחץ על הלחצן OK.
  תצוגת לוח הבקרה חוזרת לתפריט Tools (כלים).
 5. אם יש צורך, לחץ על הלחצן בית כדי לחזור למסך הראשי.
הערה:
אזהרות ומחוונים של מפלס הדיו מסקפים אומדנים למטרות תכנון בלבד. כאשר מחוון מציג מפלסי דיו נמוכים, שקול את האפשרות להחזיק מחסנית דיו זמינה להחלפה על מנת למנוע עיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו לפני שאיכות ההדפסה הופכת לבלתי סבירה.

שלב 3: החלף מחסניות דיו ריקות או בעלות מפלס דיו נמוך

 1. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
 2. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. לחץ על הלשונית שבחזית מחסנית הדיו, ולאחר מכן משוך אותה כלפי מעלה והחוצה כדי להוציא אותה מתוך החריץ.
  איור : הסרת מחסנית הדיו מהחריץ
  תמונה: הסר את מחסנית הדיו מהחריץ.
    שים לב:
  אל תרים את התפס שלצד הגררה כדי להתקין את מחסניות הדיו. פעולה זו עלולה לגרום לכך שמחסניות הדיו לא ישבו במקומן כראוי, והדבר יגרום לבעיות הדפסה. כדי להתקין את המחסניות כראוי, על התפס להישאר למטה.
  הערה:
  לעולם אל תכבה את המדפסת כשחסרות בה מחסניות דיו. הקפד להחליף מחסניות דיו חסרות בהקדם האפשרי כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ושימוש חורג אפשרי בדיו או נזק למערכת הדיו.
 4. הוצא מחסנית דיו מאריזתה, ואז משוך את הלשונית הכתומה ישירות לאחור.
    שים לב:
  הקפד להסיר את לשונית המשיכה הכתומה ואת עטיפת הפלסטיק באופן מלא, לפני שתסיר לגמרי את המכסה הכתום בשלב הבא. אחרת הדיו עלול לדלוף מתוך מחסנית הדיו. כאשר תסיר את עטיפת הפלסטיק, תווית הנייר בראש מחסנית הדיו נקרעת מעט. קרע זה דרוש לאוורור נאות של מחסנית הדיו.
  איור : הוצאת מחסנית הדיו החדשה מעטיפת הפלסטיק
  תמונה: הוצא את מחסנית הדיו החדשה מעטיפת הפלסטיק.
 5. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי לנתק אותו ממחסנית הדיו.
  איור : הסרת המכסה הכתום ממחסנית הדיו החדשה
  תמונה: הסר את המכסה הכתום
 6. כשמגעי החרירים והמגעים פונים כלפי מטה, החלק את מחסנית הדיו לתוך התושבת הריקה, ולאחר מכן לחץ עליה כלפי מטה עד שתינעל היטב במקומה בנקישה.
  ודא שהסמל הצבעוני שעל מחסנית הדיו מתאים לסמל הצבעוני שעל התושבת.
  איור : הכנסת מחסנית דיו
  תמונה: הכנס את מחסנית הדיו.
 7. אם מחסנית הדיו לא ננעלת במקומה, הוצא אותה מתוך גררת ההדפסה. כופף בעדינות את הלשונית בכיוון ההפוך למחסנית ואז הכנס את מחסנית הדיו מחדש לתוך הגררה.
    שים לב:
  היזהר שלא לכופף את הלשונית כלפי חוץ יותר מ-‏1.27 ס"מ. כיפוף הלשונית רחוק מדי יגרום נזק למחסנית הדיו או יגרום ללשונית להישבר.
   איור : כיפוף הלשונית של מחסנית הדיו החוצה
   תמונה: התאם את הלשונית במחסנית הדיו
  1. כופף את הלשונית בכיוון ההפוך למחסנית
  2. אל תכופף את הלשונית יותר מ-‏1.27 ס"מ
 8. חזור על שלבים אלה עבור כל מחסנית דיו שיש להחליף.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  כאשר תכניס מחסנית דיו חדשה, המדפסת תציג באופן אוטומטי הנחיה ליישר את המחסניות.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
אם החלפת מחסניות דיו ריקות או כאלה שעומדות להתרוקן אינה פותרת את הבעיה, המשך אל השלב הבא.

שלב 4: וידוא שמחסניות הדיו מאווררות היטב וממוקמות כראוי

אם פתח האוורור בחלק העליון של מחסנית הדיו סתום או חסום, מחסנית הדיו עלולה לא לפעול כראוי. ודא שמחסניות הדיו מאווררות היטב ומהודקות למקומן.
 1. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 2. לחץ על הלשונית שבחזית מחסנית הדיו, ולאחר מכן משוך אותה כלפי מעלה והחוצה כדי להוציא אותה מתוך החריץ.
  איור : הסרת מחסנית הדיו מהחריץ
  תמונה: הסר את מחסנית הדיו מהחריץ.
 3. אתר את אזור האוורור בראש מחסנית הדיו ולאחר מכן בדוק אותו.
  איור : אזור האוורור בראש המחסנית
  תמונה: אזור האוורור בראש המחסנית
 4. אם למחסנית הדיו עדיין מוצמדת הלשונית הכתומה, משוך כדי לתלוש אותה.
  איור : לשונית משיכה כתומה
  תמונה: לשונית משיכה כתומה.
 5. אם פתח האוורור סתום, השתמש בסיכה ישרה כדי להסיר בעדינות את עודפי הדבק מפתח האוורור.
   איור : ניקוי את פתח האוורור הסתום בעזרת סיכה
   תמונה: נקה את פתח אוורור הסתום בעזרת סיכה.
  1. פתח אוורור סתום
  2. בעזרת סיכה ישרה, הסר בזהירות את עודפי הדבק מפתח האוורור
  3. פתח אוורור לא סתום
 6. כשהחריר והמגעים פונים כלפי מטה, החלק את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה. לחץ על מחסנית הדיו כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה.
  הערה:
  ודא שכל מחסנית דיו מותקנת בחריץ הנכון. התאם את צורת הסמל ואת צבע מחסנית הדיו לתושבת בעלת אותו סמל וצבע.
  איור : הכנסת מחסנית הדיו מחדש
  תמונה: הכנס את המחסנית
 7. חזור על שלבים אלה כדי לבדוק את פתחי האוורור בכל אחת ממחסניות הדיו.
 8. ודא שכל מחסנית דיו ממוקמת היטב בתושבת שלה. העבר את האצבע לאורך חלקן העליון של מחסניות הדיו, כדי לחוש אם אחת מהן בולטת, ואם כן, לחץ בחוזקה עד שכל מחסנית דיו תינעל למקומה בנקישה.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 10. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
אם לאחר וידוא שמחסניות הדיו מאווררות וממוקמות כראוי הבעיה אינה נפתרת, המשך אל השלב הבא.

שלב 5: ניקוי ראש ההדפסה

מתוך לוח הבקרה של המדפסת, השתמש בכלי האוטומטי לניקוי ראש ההדפסה.
הערה:
כדי להימנע מבעיות המחייבות ניקוי של ראש ההדפסה, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה במדפסת עצמה.
 1. במסך הבית בלוח הבקרה של המוצר של המדפסת לחץ על לחצן הגדרה .
 2. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לבחור באפשרות כלים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לבחור באפשרות נקה ראש הדפסה, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  המדפסת מנקה את ראשי ההדפסה ולאחר מכן מדפיסה דף ניסיון.
 4. בחן את איכות ההדפסה בדף הניסיון.
  איור : דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה
  תמונה: דף ניסיון
 • אם איכות ההדפסה של דף הניסיון משביעת רצון, גע באפשרות לא כדי לחזור לעבודת ההדפסה הנוכחית.
 • אם איכות ההדפסה בדף הניסיון אינה משביעת רצון, גע באפשרות כן כדי לבצע ניקוי שני של ראש ההדפסה.
  הערה:
  קיימים שלושה שלבי ניקוי של ראש ההדפסה. השלם את כל שלושת השלבים, אם יש צורך. אם ראש ההדפסה סתום מאוד, ייתכן שיידרש מחזור ניקוי נוסף. במקרה זה, המתן 30 דקות לאחר שלב הניקוי האחרון (השלישי) לפני שתוכל להתחיל מחדש את השלב הראשון של תהליך הניקוי.
אם ניקוי ראש ההדפסה באמצעות הכלי האוטומטי לא פותר את הבעיה, המשך אל השלב הבא.

שלב 6: בדוק את סטטוס האחריות של ראש ההדפסה

באופן כללי, אם המדפסת שלך עדיין נמצאת במסגרת האחריות, כך גם ראש ההדפסה. בנוסף, אם HP החליפה את ראש ההדפסה שלך, או אם רכשת ראש הדפסה חלופי, הוא מכוסה במסגרת אחריות ל-90 יום, ללא קשר לאחריות של המדפסת. אם אינך בטוח אם ראש ההדפסה שלך נמצא במסגרת האחריוךת, עיין בכלי בדיקת האחריות של HP על מנת לקבוע אם המדפסת שלך נמצאת עדיין במסגרת האחריות או עיין בתיעוד הקבלה שהגיע יחד עם ראש ההדפסה החלופי שלך.
 • אם ראש ההדפסה נמצא במסגרת האחריות,‏ צור קשר עם HP כדי לראות אם המצב של המדפסת מצדיק לתת לך ראש הדפסה חלופי לפי תנאי האחריות של המדפסת. אל תמשיך לבצע את השלבים הבאים אם ראש ההדפסה שלך מכוסה במסגרת האחריות. דלג אל השלב של מסירת המדפסת לתיקון.
 • אם האחריות לראש ההדפסה הסתיימה, המשל לשלב הבא כדי לנקות ידנית את ראש ההדפסה.

שלב 7: התכונן לניקוי ראש ההדפסה

אסוף את הפריטים הבאים:
 • מכל נקי לשימוש חד-פעמי, המסוגל להכיל די כמות של מים לכיסוי ראש ההדפסה
 • שתי מטליות נקיות נטולות מוך, כגון ניירות סינון לקפה
 • מים מסוננים או מזוקקים (מי ברז או מים מינרליים עלולים להכיל חומרים מזהמים שיכולים לגרום נזק לראש ההדפסה)
 • סיר ותנור או אמצעים אחרים לחימום מים
 • כפפות לשימוש חד-פעמי
 • מגבות נייר

שלב 8: נקה את ראש ההדפסה באופן ידני

בעת ניקוי ראש ההדפסה באופן ידני, החרירים של ראש ההדפסה אמורים להיות מושרים במים חמים מאוד לפרק זמן שאינו עולה על עשר דקות. בצע את השלבים הבאים רק כמוצא אחרון, ורק אם אחרת בכוונתך להשליך את ראש ההדפסה.
  שים לב:
יש לבצע ניקוי ידני של ראש ההדפסה רק אם הוא כבר אינו מכוסה במסגרת האחריות.
 1. הכן את הסיר והתנור, ולאחר מכן מלא את הסיר במים מסוננים או מזוקקים.
    שים לב:
  אל תשתמש באלכוהול או בחומרים ממסים אחרים. הדבר עלול לגרום נזק לראש ההדפסה, על-ידי יצירת היפרדות של השכבות בראש ההדפסה, מה שיחייב החלפה של ראש ההדפסה.
 2. חמם את המים עד שיהיו חמים מאוד למגע, אך אל תרתיח אותם.
 3. צור ערימה של מגבות הנייר בתחתית המכל לשימוש חד-פעמי עד שהערימה תהיה בעובי 6.5 מ"מ (1/4 אינץ') בקירוב.
 4. שפוך את המים החמים מתוך הסיר אל המכל לשימוש חד-פעמי, כך שיהיו בגובה 5 ס"מ (2 אינץ') ויכסו את מגבות הנייר.
 5. לבש כפפות חד-פעמיות כדי למנוע מעבר של דיו לעור או לבגדים שלך.
 6. לחץ על הלשונית שבחזית מחסניות הדיו כדי לשחרר אותן, ולאחר מכן משוך את מחסניות הדיו כלפי מעלה אל מחוץ לראש ההדפסה.
  הערה:
  אל תשאיר את מחסנית הדיו מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. מחסניות הדיו וראש ההדפסה עלולים להינזק עקב חשיפה לאוויר מחוץ למדפסת.
  הסר את מחסנית הדיו מהחריץ.
 7. הנח את מחסניות הדיו על מגבת נייר כשהן הפוכות.
  הנח את מחסניות הדיו כשהן הפוכות
 8. הרם את ידית התפס של הגררה עד שהיא תיעצר, ולאחר מכן הרם בזהירות את ראש ההדפסה כדי להוציא אותו מתוך המדפסת.
  הוצא את ראש ההדפסה
 9. טבול במים חמים אחת מהמטליות הנקיות ונטולות המוך, והשתמש בה כדי לנקות את החלק התחתון של ראש ההדפסה. נגב שוב ושוב בעדינות את אזור החרירים עד שלא יעבור דיו שחור או צבעוני עודף למטלית. אל תלחץ על אזור החרירים מכיוון שפעולה זו עלולה לגרום נזק.
    שים לב:
  אל תנסה להחדיר בכוח מים לתוך ראש ההדפסה; הדבר עלול לגרום היפרדות שכבות של ראש ההדפסה.
  נגב את החרירים
 10. הנח את ראש ההדפסה במכל לשימוש חד-פעמי כך שחלקו התחתון מונח על מגבות הנייר, ולאחר מכן הנח אותו לשרות במים במשך 10 דקות.
   השרה את ראש ההדפסה
  1. מגבות נייר
  2. מפלס המים
 11. הוצא את ראש ההדפסה, ולאחר מכן נגב בעדינות את המים העודפים עם מטלית יבשה נטולת מוך.
    שים לב:
  אל תשתמש במייבש שיער כדי לייבש את ראש ההדפסה. הדבר עלול לגרום לחרירים להתייבש ולהיסתם.
 12. מקם את ראש ההדפסה על מגבת נייר והנח לו להתייבש במשך 15 דקות, כשהחרירים פונים כלפי מעלה.
    שים לב:
  אל תשתמש באוויר דחוס כדי לייבש את ראש ההדפסה. הדבר עלול לגרום להיפרדות שכבות של ראש ההדפסה.
  ראש ההדפסה מתייבש כשהחרירים פונים כלפי מעלה
 13. הכנס את ראש ההדפסה לתוך הגררה, ולאחר מכן הורד בזהירות את ידית התפס.
  הערה:
  ודא שהצורות הצבעוניות בצדי ראש ההדפסה מתאימות לצורות הצבעוניות שבגררה.
  התקן את ראש ההדפסה החדש
  הורד את ידית התפס
 14. החלק את מחסנית הדיו לתוך התושבת המתאימה, כשהמגעים שלה פונים לכיוון ראש ההדפסה. הסמלים הצבעוניים על מחסנית הדיו ובראש ההדפסה מציינים את התושבת המתאימה.
  לחץ מטה על מחסנית הדיו עד שהיא תיכנס למקומה היטב בנקישה.
  הכנס את מחסנית הדיו.
 15. חזור על שלבים אלה עבור כל אחת ממחסניות הדיו.
הערה:
אם תיתקל בהודעת השגיאה 'בעיה בראש הדפסה', כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.
יש להפעיל את הכלי האוטומטי לניקוי ראש ההדפסה לאחר ניקוי ראש ההדפסה באופן ידני.
המשך לשלב הבא.

שלב 9: ניקוי ראש ההדפסה

מתוך לוח הבקרה של המדפסת, השתמש בכלי האוטומטי לניקוי ראש ההדפסה שוב לאחר הניקוי הידני של ראש ההדפסה.
 1. במסך הבית בלוח הבקרה של המוצר של המדפסת לחץ על לחצן הגדרה .
 2. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לבחור באפשרות כלים ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ על לחצן החץ למטה כדי לבחור באפשרות נקה ראש הדפסה, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  המדפסת מנקה את ראשי ההדפסה ולאחר מכן מדפיסה דף ניסיון.
 4. בחן את איכות ההדפסה בדף הניסיון.
  איור : דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה
  תמונה: דף ניסיון
 • אם איכות ההדפסה של דף הניסיון משביעת רצון, גע באפשרות לא כדי לחזור לעבודת ההדפסה הנוכחית.
 • אם איכות ההדפסה בדף הניסיון אינה משביעת רצון, גע באפשרות Yes כדי לבצע ניקוי שני של ראש ההדפסה.
  הערה:
  קיימים שלושה שלבי ניקוי של ראש ההדפסה. השלם את כל שלושת השלבים, אם יש צורך. אם ראש ההדפסה סתום מאוד, ייתכן שיידרש מחזור ניקוי נוסף. במקרה זה, המתן 30 דקות לאחר שלב הניקוי האחרון (השלישי) לפני שתוכל להתחיל מחדש את השלב הראשון של תהליך הניקוי.
אם ניקוי ראש ההדפסה לא פותר את הבעיה, המשך אל השלב הבא.

שלב 10: החלפת ראש ההדפסה

אם ניקוי ראש ההדפסה לא פתר את הבעיה, הזמן ראש הדפסה חדש מ-HP או ממשווק מורשה.
  שים לב:
המתן עד שיהיה ברשותך מכלול ראש הדפסה חדש לפני שתסיר את המחסניות. ‏HP לא ממליצה לך להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. דבר זה עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות.
מידע זה חל על כל המדינות/האזורים, למעט אסיה פסיפיק וארצות הברית.
אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, תקבל מכלול ראש הדפסה חדש, חומרי ניקוי, וערכה שלמה של מחסניות דיו חדשות.
אם מכלול ראש ההדפסה שלך אינו מכוסה עוד במסגרת האחריות, תוכל לרכוש חדש באופן מקוון.
 1. עבור אל כיצד לרכוש של HP, ולאחר מכן לחץ על השפה הרלוונטית לארץ שלך.
  כעת יוצג הדף רכוש מוצרי HP.
 2. חפש את 'חנות החלקים של HP' בדף זה. מיקום הקישור לחנות החלקים של HP משתנה בהתאם לאזור. לחץ על חנות החלקים של HP.
 3. תחת מצא את החלקים, הקלד את אחד ממספרי החלקים בתיבת החיפוש חפש לפי מספק חלק.
  • אם המדפסת שלך משתמשת ב-4 מחסניות דיו, הקלד CN643A
  • אם המדפסת שלך משתמשת ב-5 מחסניות דיו, הקלד CN642A
 4. בצע את ההנחיות המקוונות להזמנת מכלול ראש ההדפסה.
לאחר שתקבל את ראש ההדפסה החלופי, עבור אל החלף ראש ההדפסה לקבלת הוראות מפורטות בנוגע להוצאת ראש ההדפסה הישן והתקנת החדש.
אם החלפת ראש ההדפסה לא פותרת את הבעיה, המשך אל השלב הבא.

שלב 11: מסור את המדפסת לתיקון

אם השלבים הקודמים לא פתרו את הבעיה, צור קשר עם HP כדי למסור את המדפסת לתיקון.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הערה:
שמור דוגמת הדפסה בה ניתן לראות את הבעיה. אם מחליפים מחסניות דיו, ראש הדפסה או מדפסת במסגרת אחריות, סוכן התמיכה יבקש דוגמת הדפסה. אם מחזירים את המדפסת ל-HP יש להחזיר את דוגמת ההדפסה יחד עם המדפסת. הנח את הדוגמה במגש הפלט כאשר אתה אורז את המדפסת שלך למשלוח.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏