תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet - תצורה מתקדמת עם HP Utility (תוכנית השירות של HP) ל-OS X

השתמש ב-HP Utility (תוכנית השירות של HP) כדי לבדוק את סטטוס המדפסת או כדי להציג או לשנות את הגדרות המדפסת דרך מחשב.
באפשרותך להשתמש בתוכנית השירות של HP כאשר המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB או כשהיא מחוברת לרשת מבוססת-TCP/IP.

פתיחת HP Utility

 1. במחשב, פתח את התיקייה Applications (יישומים).
 2. בחר HP‎, ולאחר מכן בחר את HP Utility‏ (תוכנית שירות של HP).

מאפייני HP Utility

סרגל הכלים של HP Utility (תוכנית השירות של HP) כולל את הפריטים הבאים:
 • Devices ‏(התקנים): לחץ על לחצן זה כדי להציג או להסתיר מוצרי Mac שנמצאו על-ידי HP Utility (תוכנית השירות של HP).
 • All Settings ‏(כל ההגדרות): לחץ על לחצן זה כדי לחזור לתצוגה הראשית של תוכנית השירות של HP.
 • HP Support ‏(תמיכה של HP): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח דפדפן ועבור אל אתר האינטרנט עבור התמיכה של HP.
 • Supplies (חומרים מתכלים): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר האינטרנט של HP SureSupply.
 • Registration (רישום): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר הרישום של HP.
 • Recycling (מיחזור): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר האינטרנט של תוכנית המיחזור של HP Planet Partners.
תוכנית השירות של HP כוללת דפים שניתן לפתוח על-ידי לחיצה ברשימה All Settings (כל ההגדרות). הטבלה הבאה מתארת את המשימות שניתן לבצע עם HP Utility.
פריט
תיאור
Supplies Status (סטטוס חומרים מתכלים)
הצג את סטטוס החומרים המתכלים של המדפסת וקבל גישה לקישורים להזמנת חומרים מתכלים דרך האינטרנט.
Device Infornation (מידע אודות ההתקן)
הצג מידע לגבי המדפסת שנבחרה כעת, כולל Service ID (מזהה שירות) של המדפסת (אם הוקצה), גרסת הקושחה (FW Version), המספר הסידורי וכתובת ה-IP.
Commands (פקודות)
שלח תווים מיוחדים או פקודות הדפסה למדפסת לאחר עבודת ההדפסה.
הערה:
אפשרות זו זמינה רק לאחר שאתה פותח את התפריט View (תצוגה) ובוחר בפריט Show Advanced Options (הצג אפשרויות מתקדמות).
File Upload (העלאת קבצים)
העברת קבצים מהמחשב אל המדפסת. ניתן להעלות קבצים מהסוגים הבאים:
 • ‎HP LaserJet printer command language ‏(‎.PRN)
 • ‎Portable document format ‏(‎.PDF)
 • ‎Postscript ‏(‎.PS)
 • טקסט (‎.TXT)
ניהול צריכת חשמל
קביעת את הגדרות החיסכון של המדפסת.
Update Firmware (עדכן קושחה)
העברת קובץ עדכון קושחה למדפסת.
הערה:
אפשרות זו זמינה רק לאחר שאתה פותח את התפריט View (תצוגה) ובוחר בפריט Show Advanced Options (הצג אפשרויות מתקדמות).
HP Connected
גישה אל אתר האינטרנט של HP Connected.
Message Center (מרכז ההודעות)
הצגת אירועי שגיאה שהתרחשו במדפסת.
Network Settings (הגדרות רשת)
(במדפסות המחוברות לרשת בלבד)
קביעת תצורת הגדרות הרשת, כגון הגדרות IPv4, הגדרות IPv6, הגדרות Bonjour והגדרות אחרות.
Supplies Management (ניהול חומרים מתכלים)
קביעת תצורת התנהגות המדפסת כאשר חומרים מתכלים מתקרבים לסוף משך החיים המשוער שלהם.
Trays Configuration (תצורת מגשים)
שינוי הגודל וסוג הנייר בכל מגש.
Additional Settings (הגדרות נוספות)
פתיחת שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP עבור המדפסת.
הערה:
אין תמיכה בחיבורי USB.
הגדרות שרת Proxy
קביעת תצורה של שרת Proxy עבור המדפסת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏