ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M806 and HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 - התקנת ערכת התחזוקה המונעת

מבוא
מסמך זה מציג את ההליכים להתקנת ערכת התחזוקה המונעת עבור HP LaserJet Enterprise M806 ו-HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830.
לפני שתתחיל
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"טים של ערכת התחזוקה המונעת
  C2H67A ‏(110 וולט)
  ערכת תחזוקה מונעת (110 וולט) עם מדריך למשתמש
  C2H57A ‏(220 וולט)
  ערכת תחזוקה מונעת (220 וולט) עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שפריקה אלקטרוסטטית (ESD) עלולה לגרום להם נזק. כדי לצמצם את הסיכוי לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, הנח את המוצר על לוח הפריקה האלקטרוסטטית (אם זמין) וענוד רצועת אחיזה למניעת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק. אם תחנת עבודה או לוח לפריקה אלקטרוסטטית אינם זמינים, הארק את עצמך על-ידי נגיעה בתושבת המתכת לפני שתיגע ברכיב רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
שלב 1 - הסרת ה-Fuser
  הערה:
כדי לראות סרטון וידאו קצר שמדגים הליך זה, כאן לחץ.
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
     אזהרה:
   כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לטפל במוצר.
  3. נתק את כל הכבלים והאביזרים המחוברים ללוח הראשי.
 2. הפרד את אביזר הפלט, אם מותקן, על-ידי הרמתו דרך תפס השחרור העליון והחלקתו החוצה ממנגנון ההדפסה. אין צורך להסיר את אביזר הפלט.
  איור : שחרור אביזר הגימור
 3. פתח את הדלת השמאלית.
  איור : פתח את הדלת השמאלית
 4. לחץ על הידית הירוקה כדי לשחרר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית, ולאחר מכן הסר אותה.
  איור : הוצא את היחידה להדפסה דו-צדדית
 5. סובב את שני התפסים בצדי ה-Fuser, זה מול זה, כדי לשחרר את התפסים.
    שים לב:
  ה-Fuser עלול להיות חם. HP ממליצה להמתין 30 דקות לאחר כיבוי המוצר, כדי לאפשר ל-Fuser להתקרר.
  איור : שחרור התפסים
 6. בצע את הפעולות הבאות:
  1. אחוז את הידית הכחולה בחלק התחתון של ה-Fuser והחלק את ה-Fuser אל מחוץ למוצר, עד שייעצר.
  2. אחוז את הידית בחלק העליון של ה-Fuser ולאחר מכן הרם את ה-Fuser כדי להוציאו מהמוצר.
  איור : הוצא את ה-Fuser
שלב 2 - הסרת גלגלת ההעברה
  הערה:
כדי לראות סרטון וידאו קצר שמדגים הליך זה, כאן לחץ.
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתיחת המכסה הקדמי
 2. סובב את הידית לשחרור המחסנית כלפי מטה, עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  איור : שחרור הידית לשחרור המחסנית
 3. לחץ על הלשונית הכחולה, ולאחר מכן משוך בעדינות את מכלול גלגלת ההעברה לכיוון חזית המוצר, עד שייעצר.
  איור : לחץ על הלשונית הכחולה
 4. הרם את המכלול בכיוון מעלה כדי לשחרר את התפס בצד התחתון, ולאחר מכן הסר את המכלול.
  איור : הסרת גלגלת ההעברה
שלב 3 - הסרת הגלילים של מגש ‎2-X
  הערה:
כדי לראות סרטון וידאו קצר שמדגים הליך זה, כאן לחץ.
 1. פתח את מגש 2 ואת מגש 3.
  איור : הסרת המגשים
 2. אתר את הגלילים בתוך חלל המגש.
  איור : איתור הגלילים
 3. לחץ על הלשונית בקצה הגליל המשונן, ולאחר מכן הסר את הגליל. חזור על התהליך עבור הגליל החלק העליון ולאחר מכן הגליל החלק התחתון, בסדר זה.
  איור : הסרת הגלילים
 4. אם המוצר כולל אביזר קלט אופציונלי בעל קיבולת גבוהה (HCI), עבור אל הסרת גלילי מגש ההזנה בעל הקיבולת הגבוהה (HCI), אחרת עבור אל שלב 4 - הוצאת חלקי התחזוקה החלופיים מהאריזה.
הסרת גלילי מגש ההזנה בעל הקיבולת הגבוהה (HCI)
אם אביזר הקלט האופציונלי בעל הקיבולת הגבוהה (HCI) לא מותקן, עבור אל שלב 4 - הוצאת חלקי התחזוקה החלופיים מהאריזה.
 1. פתח את מגש 4 ומגש 5 ולאחר מכן הסר את הנייר.
  איור : פתח את המגשים
 2. שחרר את נעילות המגש עבור שני המגשים.
  איור : שחרור נעילות המגש
 3. הסר את המגשים.
  איור : הסרת המגשים
 4. אתר את הגלילים בתוך חלל המגש.
  איור : איתור הגלילים
 5. לחץ על הלשונית בקצה הגליל המשונן, ולאחר מכן הסר את הגליל. חזור על התהליך עבור הגליל החלק העליון ולאחר מכן הגליל החלק התחתון, בסדר זה.
  איור : הסרת הגלילים
שלב 4 - הוצאת חלקי התחזוקה החלופיים מהאריזה
הוצא מהאריזה את החלקים החלופיים.
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את החלקים הפגומים.
איור : איור מיחזור והוצאה מהאריזה
שלב 5 - התקנת ה-Fuser החלופי
 1. התאם את המסילות בצדי ה-Fuser החלופי לתושבות במוצר, ולאחר מכן החלק את ה-Fuser לתוך המוצר. ודא שהוא יושב במקומו כראוי.
  איור : התקן את ה-Fuser
 2. סובב את שני התפסים הכחולים כדי להרחיקם זה מזה ולנעול את ה-Fuser במקומו. אם התפסים לא מסתובבים בקלות, בדוק שוב כדי לוודא שה-Fuser יושב היטב במקומו בתוך המוצר.
    הערה:
  ודא שהתפסים סגורים במקומם.
  איור : סגירת התפסים
 3. החלק את יחידת ההדפסה הדו-צדדית בחזרה למקומה.
  איור : התקן את היחידה להדפסה דו-צדדית
 4. סגור את הדלת השמאלית.
  איור : סגור את הדלת השמאלית
 5. החלק את אביזר הפלט, אם הוא מותקן, בחזרה למיקום הסגור, וודא שלא נלכדו כבלים בין אביזר הפלט לבין מנוע ההדפסה.
  איור : חיבור אביזר הגימור
שלב 6 - התקנת גלגלת ההעברה החלופית
 1. החלק את גלגלת ההעברה החלופית לתוך המוצר עד שתיכנס למקומה בנקישה.
  איור : התקנת גלגלת ההעברה
 2. אחוז את הלחצן לשחרור המחסנית, לחץ על הלחצן האפור בידית ולאחר מכן סובב את הידית בכיוון השעון, עד שתהיה מקבילה לרצפה ותיכנס למקומה בנקישה.
    הערה:
  הידית לא תסתובב עד שתלחץ על הלחצן.
  איור : סגירת הידית לשחרור המחסנית
 3. סגור את הדלת הקדמית. הדלת הקדמית לא תיסגר אם הידית לשחרור המחסנית תהיה במצב לא נעול.
  איור : סגירת הדלת הקדמית
שלב 7 - התקנת הגלילים החלופיים
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. החלק גליל חלק על המוט התחתון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה. חזור על התהליך עבור הגליל במוט העליון.
  2. החלק את הגליל המשונן למוט השמאלי העליון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה.
  איור : התקנת הגלילים
 2. התקן מחדש את המגשים.
  איור : התקנה מחדש של המגשים
 3. אם המוצר כולל אביזר קלט אופציונלי בעל קיבולת גבוהה (HCI), עבור אל התקנת גלילי מגש ההזנה בעל הקיבולת הגבוהה (HCI), אחרת עבור אל שלב 8 - איפוס המונים של הקושחה להלן, כדי להשלים את ההתקנה.
התקנת גלילי מגש ההזנה בעל הקיבולת הגבוהה (HCI)
אם אביזר הקלט האופציונלי בעל הקיבולת הגבוהה (HCI) לא מותקן, עבור אל שלב 8 - איפוס המונים של הקושחה להלן כדי להשלים את ההתקנה.
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. החלק גליל חלק על המוט התחתון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה. חזור על התהליך עבור הגליל במוט העליון.
  2. החלק את הגליל המשונן למוט השמאלי העליון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה.
  איור : התקנת הגלילים
 2. התקן מחדש את המגשים.
  איור : התקנה מחדש של המגשים
 3. טען נייר במגשים ולאחר מכן סגור את המגשים.
  איור : טעינת המגשים וסגירתם
שלב 8 - איפוס המונים של הקושחה
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.
 2. במסך הפתיחה של לוח הבקרה של המוצר, גלול וגע באפשרויות Administration > Manage Supplies > Reset Supplies > New Maintenance Kit > Yes > Save (ניהול > ניהול חומרים מתכלים > איפוס חומרים מתכלים > ערכת תחזוקה חדשה > כן > שמור) ולאחר מכן לחץ על לחצן דף הבית .
  איור : איפוס כל המונים

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏