solution Contentsolution Content

HP LaserJet Enterprise M806, M855, M830 MFP, and M880 MFP - מגש הזנה שמאלי בעל קיבולת הזנה גבוהה (HCI) של 3,500 גיליונות

מבוא

מסמך זה מציג את ההליכים להסרה והחלפה של המגש השמאלי בעל קיבולת ההזנה הגבוהה (HCI) של 3,500 גיליונות עבור HP LaserJet Enterprise M806‏, HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830‏, HP Color LaserJet Enterprise Flow M855 ו-HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
הערה:
כדי לראות סרטון וידאו קצר שמדגים הליך זה, כאן לחץ.
לפני שתתחיל
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"טים של ערכות מגש הזנה שמאלי בעל קיבולת הזנה גבוהה (HCI) של 3,500 גיליונות
  CZ244-67904‏ (M806 ו-M830)
  ערכת מגש שמאלי בעל קיבולת הזנה גבוהה (HCI) של 3,500 גיליונות עם מדריך למשתמש
  C1N64-67902‏ (M855 ו-M880)
  ערכת מגש שמאלי בעל קיבולת הזנה גבוהה (HCI) של 3,500 גיליונות עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
  שים לב:
אל תיגע במשטח של הגלגלת החלופית. שומן עור שנשאר על הגלגלת עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

שלב 1 - הסרת המגש השמאלי בעל קיבולת ההזנה הגבוהה (HCI)

 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
     אזהרה:
   כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתת שירות למוצר.
 2. פתח את המגש השמאלי והוצא את הנייר מהמגש, בעת הצורך.
  איור : פתיחת המגש השמאלי
 3. הורד את הידית לשחרור המגש (סימון מס' 1), ולאחר מכן הסר את המגש השמאלי (סימון מס' 2).
  איור : הסרת המגש השמאלי

שלב 2 - הוצאת המגש השמאלי החלופי בעל קיבולת ההזנה הגבוהה (HCI) מהאריזה

הוצא את המגש השמאלי החלופי בעל קיבולת ההזנה הגבוהה (HCI) מהאריזה.
הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את המגש בעל קיבולת ההזנה הגבוהה (HCI) הפגום.
איור : איור הוצאה מהאריזה ומיחזור

שלב 3 - התקנת המגש השמאלי החלופי בעל קיבולת ההזנה הגבוהה (HCI)

 1. התאם את המסילות של המגש עם המכוונים ב-HCI, והכנס את המגש לתוך המוצר.
  הערה:
  הידית לשחרור המגש תוגבה למיקום הנעול כאשר המגש סגור במלואו.
  איור : התקנת המגש השמאלי

החזרת חלקים