ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים שולחניים של HP - פתור בעיות מיקרופון מתקדמות (Windows ‏8, 10)

מסמך זה מתייחס למחשבים ומחשבי לוח של HP ו-Compaq עם Windows 10 או Windows 8.
מסמך זה מספק פתרונות למגוון בעיות שיכולות להתרחש בעת השימוש במיקרופון.
לפני שתתחיל
ייתכן שתצטרך לנתק את המיקרופון מהמחשב כדי לפתור בעיות הקשורות בו. הניתוק של כמה מיקרופונים המחוברים באמצעות USB חייב להתבצע בהתאם להוראות היצרן.
  שים לב:
יש לפעול תמיד על פי הוראות היצרן לשם ניתוק התקני USB מהמחשב. יש כמה התקני USB שחייבים לכבות אותם ו/או להוציא אותם לפני שמנתקים אותם מהמחשב. סוגים אחרים של התקני USB תומכים בתכונת הוצאה בטוחה של חומרה במערכת ההפעלה Windows.
בדיקת המיקרופון
ראשית, ודא שבעיית המיקרופון אינה נובעת מאחת הבעיות הבאות:
 1. תוכנות: אם המיקרופון הגיע עם תוכנה, ודא שהיא מותקנת כראוי ותואמת לגרסת Windows שברשותך.
 2. חשמל: אם המיקרופון פועל על סוללות, ודא שהסוללות תקינות ויושבות טוב במקומן. אם המיקרופון פועל על מקור חשמל חיצוני, ודא שכל חיבורי החשמל בטוחים ושכבל החשמל מחובר אל מקור חשמל.
 3. עוצמת קול: אם יש למיקרופון בקרת עוצמת קול, ודא שהיא מכוונת חצי דרך.
 4. חיבור: חבר ונתק את המיקרופון מיציאה במחשב.
  • מחבר USB: אם ההתקן משתמש במחבר USB, נתק ואז חבר מחדש את מחבר ה-USB למחשב. אם המחשב עדיין אינו מזהה את ההתקן, נסה לתקוע את מחבר ה-USB לתוך כניסה שונה במחשב.
  • מחבר קן: אם ההתקן משתמש בחיבור קן, נתק ואז חבר מחדש את מחבר הקן למחשב. ודא שסוג מחבר הקן שבו אתה משתמש תואם למחשב שלך.
   במחשבי HP זמינים שני סוגים של מחברים. המחברים מסומנים בסמלים שנמצאים בסמיכות להם.
   • מחברים במחשב המסומנים במיקרופון בלבד תומכים בקול נכנס בלבד ועובדים עם מיקרופון סטנדרטי בעל שלושה פינים.
    איור : תקע סטנדרטי תלת-פיני
    תקע סטנדרטי תלת-פיני
   • המחברים שעל המחשב המסומנים באוזניות ומיקרופון, , תומכים בקול ובשימוש במיקרופון כאשר נעשה בהם שימוש בשילוב אוזנייה עם תקע ארבע-פיני ומיקרופון.
    איור : תקע ארבע-פיני
    תקע ארבע-פיני
     הערה:
   התקנים מסוימים להשתמש במחבר קן Mini. מחבר קטן יותר זה אינו תואם למחשבי HP וייתכן שתזדקק למתאם כדי להשתמש בהתקן שלך. כמו כן, שימוש במתאם עלול להשפיע על איכות השמע. אין פירושו של דבר שקיימת בעיה במחשב שלך.
   איור : דוגמה למתאם שקע
   דוגמה למתאם שקע
 5. ודא שחיבור הקן מחובר ליציאה הנכונה:
  יציאות שקע שמע דיגיטלי
  יציאות שקע שמע אנלוגי מסומנות בצבעים. סימון הצבעים הנפוץ מוצג להלן. עם זאת, הצבעים עשויים להשתנות.
  מחשבים חדשים יותר עשויים להיות מצוידים גם ביציאה למערכת ראש (שילוב בין אוזניות למיקרופון). ליציאת מערכת הראש יש סמל הסמוך ליציאה. ניתן להשתמש ביציאה זו עבור מערכות ראש, אוזניות ומיקרופונים.
  1. יציאת שקע מיקרופון
  2. יציאת שקע אוזניות
  מחשבים ישנים מצוידים ביציאות נבדלות, אחת עבור המיקרופון ואחת עבור אוזניות. תוכל לזהות את היציאה לצד הסמל הסמוך לה.
  היציאות בצבעים אפור, שחור וכתום (צדדית, אחורית, c/sub) מיועדות לרמקולים.
  היציאה בצבע ורוד (mic) מיועדת למיקרופונים.
  היציאה בצבע ירוק (יציאה) מיועדת לאוזניות.
  היציאה בצבע כחול (כניסה) מיועדת לקלט שמע (כגון נגני DVD, נגני קלטות והתקנים אחרים להפקת צלילים).
  • אם המחשב מזהה את המיקרופון ופועל עכשיו נכונה, הבעיה נפתרה.
  • אם המחשב אינו מזהה את המיקרופון, המשך לצעד 6 של סעיף זה.
  • אם המחשב מזהה את המיקרופון אך עדיין אינו פועל כראוי, המשך לצעד 6 של סעיף זה.
 6. חבר את המיקרופון להתקן חלופי כגון מחשב אחר, ונסה להשתמש בו.
  • אם המיקרופון פועל כשורה כאשר מחברים אותו להתקן חלופי, הבעיה נובעת מבעיה בהתקן או בעיה בזיהוי במחשב. המשך לסעיף הבא במסמך זה כדי לחפש עדכון למנהל ההתקן של השמע.
  • אם המיקרופון אינו פועל כשורה כאשר הוא מחובר למנהל התקן חלופי, אפשר שיש צורך להחליף את המיקרופון.
עדכון מנהל התקן השמע
עדכון מנהל התקן השמע יכול לפתור בעיות רבות במיקרופון. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק אם קיימים עדכונים למנהל התקני השמע ולהתקינם.
 1. התחבר לאינטרנט.
 2. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.
 3. לחץ פעמיים על בקרי קול, וידאו ומשחק.
 4. לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על שם חומרת הקול ובחר בעדכן תוכנת מנהל התקן.
  איור : האפשרות 'עדכון תוכנת מנהל התקן' ב'מנהל ההתקנים'
  האפשרות 'עדכון תוכנת מנהל התקן' ב'מנהל ההתקנים'
 5. לחץ על חפש אוטומטית תוכנת מנהל התקן מעודכנת והמתן עד ש-Windows תעדכן את תוכנת מנהל ההתקן.
  איור : תוכנת מנהל התקן מעודכנת: ‏חפש באופן אוטומטי תוכנת מנהל התקן מעודכנת
  תוכנת מנהל התקן מעודכנת: ‏חפש באופן אוטומטי תוכנת מנהל התקן מעודכנת
 6. ‏‎Windows בודקת אם תוכנת מנהל התקן מעודכנת זמינה.
  אם קיים עדכון, הנח ל-Windows להתקין אותו.
 7. לאחר שהעדכון הותקן בהצלחה, מוצג חלון Windows השלים את ההתקנה של תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה.
  בדוק את המיקרופון.
 8. אם עדכון מנהל ההתקן לא פתר את הבעיה, המשך לסעיף הבא.
השימוש בכלי איתור התקלות
הכלי פתרון הבעיות יכול לתקן בעיות נפוצות בהקלטת שמע. בצע את השלבים הבאים כדי להשתמש בכלי לפתרון בעיות:
 1. ב-Windows, חפש ופתח את פתרון בעיות.
 2. תחת חומרה וקול, לחץ על פתור בעיות בהקלטת שמע לאחר מכן לחץ על הבא כשייפתח החלון 'הקלטת שמע'.
  איור : פתור בעיות בהקלטת שמע
  פתור בעיות בהקלטת שמע
 3. לחץ על הבא בחלון 'הקלטת שמע'.
 4. בחר את ההתקן שאתה רוצה לפתור את הבעיות שלו ולאחר מכן לחץ על הבא ומלא את ההוראות המופיעות על המסך.
  איור : בחר התקן לפתרון בעיות
  בחר התקן לפתרון בעיות
 5. אם מוצגת פעולה מומלצת כלשהי, בחר החל תיקון זה או דלג על שלב זה כדי להמשיך ולחפש אחר בעיות אחרות.
  אם הבעיה לא נפתרה, המשך לסעיף הבא במסמך זה.
בדיקת הגדרות השמע
קיימות מספר אפשרויות הגדרות שמע ב-Windows שיש להגדירן כך שהמחשב יכיר את המיקרופון ויעבוד איתו. יש להשתמש בצעדים שלהלן כדי לשנות את תצורת השמע הדרושה למיקרופון שלך.
פתח את החלון 'צלילים'
 1. חבר את המיקרופון למחשב.
 2. ב-Windows, חפש את צליל ופתח אותו.
  החלון 'צלילים' נפתח.
 3. לחץ על הכרטיסייה ‏הקלטה בחלון 'צלילים'.
  איור : הכרטיסייה ‏'הקלטה' במסך 'צלילים'
  הכרטיסייה ‏'הקלטה' במסך 'צלילים'
 4. לאחר מכן בצע את הצעדים הבאים כדי לפתור בעיות במיקרופון.
שלב 1: ודא שהמחשב מזהה את המיקרופון.
 1. בחלון 'צלילים', לחץ על הכרטיסייה הקלטה.
 2. לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק של חלון ה'קול'.
 3. לחץ על הצג התקנים לא זמינים ו-הצג התקנים מנותקים.
  איור : התקנים מושבים ומנותקים מוצגים בחלון ' קול '
  התקנים מושבים ומנותקים מוצגים בחלון ' קול '
 4. אם המיקרופון רשום כלא זמין כעת או לא מחובר, נתק אותו ולאחר מכן חבר אותו מחדש ליציאה. אם המיקרופון לא התגלה, עיין בסעיף בדוק את המיקרופון במסמך זה.
 5. בדוק את המיקרופון על-ידי דיבור לתוכו.
  הבט בפסים האפורים לצד שם ההתקן בכרטיסייה 'הקלטה':
  • אם הפסים האפורים לצד שם ההתקן משתנים לירוקים, ההתקן פעיל ואות שמע עובר דרך יציאת המיקרופון. הבעיה אמורה היתה להיפטר עתה.
   עם זאת, ייתכן שעדיין תרצה לוודא שהמיקרופון הוגדר כמיקרופון ברירת המחדל באמצעות שלב 2: סעיף הגדרת מיקרופון ברירת מחדל של מסמך זה.
  • אם הפסים נשארים אפורים ולא פעילים, המחשב אינו מזהה אות. השאר את הכרטיסייה 'הקלטה' פתוחה ועבור לשלב 2: סעיף הגדרת מיקרופון ברירת מחדל של מסמך זה.
  איור : מסך 'צלילים' עם כרטיסייה 'הקלטה' מציג אות שזוהה עבור התקן המיקרופון
  מסך 'צלילים' עם כרטיסייה 'הקלטה' מציג אות שזוהה עבור התקן המיקרופון
שלב 2: הגדרת מיקרופון ברירת המחדל
ייתכן שיהיה צורך להגדיר את המיקרופון בו אתה רוצה להשתמש כמיקרופון ברירת המחדל. בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר את מיקרופון שלך כברירת המחדל:
 1. מהכרטיסייה הקלטה של החלון 'צלילים', בחר את היציאה שבה ברצונך להשתמש. יכולה להיות יציאה אחת או יותר.
 2. אם ההתקן בו ברצונך להשתמש מסומן בעיגול קטן עם חץ כלפי מטה, אזי ההתקן מושבת. ‏כדי להפעיל את ההתקן, לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן ובחר הפוך לזמין.
  איור : הבחירה 'הפוך לזמין' בחלון 'צלילים'
  הבחירה 'הפוך לזמין' בחלון 'צלילים'
 3. לחץ על קבע כברירת מחדל כדי להפוך התקן זה להתקן ברירת המחדל לקלט שמע.
  איור : האפשרות 'קבע ברירת מחדל' בחלון 'צלילים'
  האפשרות 'קבע ברירת מחדל' בחלון 'צלילים'
 4. לביצוע השינויים, לחץ על אישור.
שלב 3: בדיקת הגדרות עוצמת קול והשתקה
ייתכן שעוצמת הקול של המיקרופון מושתקת או נמוכה, וגורמת לכך שהמחשב נראה כאילו אינו מגיב למיקרופון. פעל על פי הצעדים הבאים כדי לבדוק את רמות עוצמת הקול של המיקרופון.
נתק את כל שאר התקני הקול האחרים לפני שתבצע שלב זה.
 1. מתוך הכרטיסייה הקלטה של החלון 'צלילים', בחר מיקרופון פעיל ולאחר מכן לחץ על תכונות.
  איור : הכרטיסייה 'הקלטה'
  הכרטיסייה 'הקלטה'
 2. ייפתח החלון 'מאפייני מיקרופון'.
 3. לחץ על הכרטיסייה רמות.
  איור : הכרטיסייה רמות
  הכרטיסייה רמות
 4. אם לחצן ההשתקה מופעל, לחץ עליו כדי לבטל את ההשתקה. לחצן עוצמת הקול אמור להופיע כרמקול כחול ללא העיגול האדום .
 5. הזז את המחוון כדי להגביר את רמת המיקרופון עד 75 לפחות.
 6. אם קיימת הגברת מיקרופון, כוון אותה לערך ‎+20.0 dB.
 7. לחץ על אישור.
הגברת רמת השמע של המיקרופון
אם עוצמת המיקרופון נמוכה מדי, ייתכן שיהיה צורך לשנות את רמות המיקרופון ב-Windows. בצע את השלבים בסעיף זה כדי לפתור את הבעיה:
 1. לחץ על הכרטיסייה הקלטה.
 2. בחר את המיקרופון ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  איור : הכרטיסייה ‏'הקלטה' במסך 'צלילים'
  הכרטיסייה ‏'הקלטה' במסך 'צלילים'
 3. לחץ על הכרטיסייה רמות.
 4. שנה את רמת המיקרופון ל-100 ואת הגברת המיקרופון ל-‎+10.0dB.
  איור : הכרטיסייה 'רמות' בחלון 'מאפייני המיקרופון'
  הכרטיסייה 'רמות' בחלון 'מאפייני המיקרופון'
 5. לחץ על החל.
 6. נתק וחבר מחדש את המיקרופון.
 7. בדוק את רמת ההקלטה של המיקרופון.
פתרון בעיות במיקרופון על-ידי השבתת שיפורים
לעתים שיפורים במיקרופון ובצלילים עלולים לגרום לבעיות במיקרופון. היעזר בשלבים הבאים כדי להשבית את השיפורים במיקרופון.
 1. לחץ לחיצה ימנית על סמל עוצמת הקול בשורת המשימות.
 2. בחר התקני הקלטה.
  איור : בחירת התקני הקלטה בתפריט עוצמת הקול
  בחירת התקני הקלטה בתפריט עוצמת הקול
 3. לחץ לחיצה כפולה על המיקרופון שאתה מנסה לפתור בו בעיות כדי לפתוח את דף תכונות ההתקן.
  איור : הכרטיסייה ‏'הקלטה' ב'הגדרות צלילים'
  הכרטיסייה ‏'הקלטה' ב'הגדרות צלילים'
 4. פתח את הכרטיסייה שיפורים ובחר השבת את כל אפקטי הצליל.
 5. לחץ על החל, לחץ על אישור, ולאחר מכן בדוק את המיקרופון שוב.
שינוי התבנית של המיקרופון
בדוק אם השימוש בתבנית שמע אחרת המוגדרת כברירת מחדל פותר את הבעיה במיקרופון.
 1. לחץ לחיצה ימנית על סמל עוצמת הקול בשורת המשימות.
 2. בחר התקני הקלטה.
  איור : בחירת התקני הקלטה בתפריט עוצמת הקול
  בחירת התקני הקלטה בתפריט עוצמת הקול
 3. לחץ לחיצה כפולה על המיקרופון שאתה מנסה לפתור בו בעיות כדי לפתוח את דף תכונות ההתקן.
  איור : הכרטיסייה ‏'הקלטה' ב'הגדרות צלילים'
  הכרטיסייה ‏'הקלטה' ב'הגדרות צלילים'
 4. בכרטיסייה 'מתקדם', בחר אחת מהאפשרויות של ‎16-bit המופיעות ברשימה.
  איור : שינוי תבנית ברירת המחדל של המיקרופון
  שינוי תבנית ברירת המחדל של המיקרופון
 5. לחץ על החל, לחץ על אישור, ולאחר מכן בדוק את המיקרופון שוב.
פתרון בעיות מיקרופון בעת הרצה של יותר מיישום אחד בבת אחת
בעיות מיקרופון עשויות להופיע כאשר מריצים יותר מיישום אחד בבת אחת. כך למשל, דיבור במערכת ראש במהלך משחק מקוון. כדי לשפר את תפקוד המיקרופון בעת השימוש ביותר מיישום אחד בכל פעם, פעל על פי הצעדים הבאים:
 1. ב-Windows, חפש את צליל ופתח אותו.
  החלון 'צלילים' נפתח.
 2. לחץ על הכרטיסייה הקלטה.
 3. בחר את המיקרופון ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
  איור : הכרטיסייה ‏'הקלטה' במסך 'צלילים'
  הכרטיסייה ‏'הקלטה' במסך 'צלילים'
 4. לחץ על הכרטיסייה מתקדם.
 5. הסר את הסימון מהתיבה לצד אפשר ליישומים שליטה בלעדית על התקן זה.
  איור : הכרטיסייה 'מאפיינים מתקדמים' בחלון 'מאפייני המיקרופון'
  הכרטיסייה 'מאפיינים מתקדמים' בחלון 'מאפייני המיקרופון'
 6. לחץ על החל.
 7. נתק וחבר מחדש את המיקרופון. לאחר מכן בדוק את רמת ההקלטה של המיקרופון.
בדיקת מיקרופון באמצעות 'מקליט קול' (Windows 10)
השתמש ב'מקליט קול' כדי לברר אם המחשב יכול להקליט אות מהמיקרופון ולהשמיע אותו. בצע את השלבים הבאים כדי ליצור קובץ שמע:
 1. חבר את המיקרופון למחשב.
 2. ב-Windows 10, חפש את מקליט קול ופתח אותו.
  ‏'מקליט קול' נפתח.
  איור : חלון 'מקליט קול'
  חלון 'מקליט קול'
 3. לחץ על סמל המיקרופון כדי להפעיל את ההקלטה. לאחר מכן דבר למיקרופון.
 4. לאחר סיום ההקלטה, לחץ על הפסק הקלטה במרכז העיגול הכחול.
  איור : הפסק הקלטה
  הפסק הקלטה
 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקלטה, ולאחר מכן בחר בפתח מיקום קובץ.
  איור : פתח מיקום קובץ
  פתח מיקום קובץ
  ההקלטה נשמרת באופן אוטומטי בהקלטות קול בתיקייה 'מסמכים'.
  איור : התיקייה 'הקלטות קול'
  התיקייה 'הקלטות קול'
 6. לחץ לחיצה כפולה על שם קובץ ההקלטה שלך. כאשר האפליקציה Groove Music נפתחת, לחץ על הסמל 'הפעל' () כדי להאזין להקלטה.
  איור : אפליקצית Groove Music
  אפליקצית Groove Music
בדיקת מיקרופון באמצעות '‎‎רשמקול Windows' (Windows 8)
השתמש ב'‎‎רשמקול Windows' כדי לברר אם המחשב יכול להקליט אות מהמיקרופון ולהשמיע אותו. בצע את השלבים הבאים כדי ליצור קובץ שמע:
 1. חבר את המיקרופון למחשב.
 2. ב-Windows 8, חפש את 'רשמקול' ופתח אותו.
    הערה:
  שתי אפשרויות 'רשמקול' מופיעות ברשימת תוצאות החיפוש. בחר באפשרות 'רשמקול' שלצד סמל המיקרופון האפור ().
  איור : בחירה ב'רשמקול' מתוך רשימת החיפוש
  בחירה ב'רשמקול' מתוך רשימת החיפוש
  החלון 'רשמקול' נפתח.
 3. לחץ על התחל הקלטה, לאחר מכן דבר למיקרופון.
  איור : המסך ההתחלתי של הרשמקול
  המסך ההתחלתי של הרשמקול
 4. בסיום ההקלטה, לחץ על הפסק הקלטה.
  איור : הרשמקול במהלך הקלטה
  הרשמקול במהלך הקלטה
  מסך שמור בשם נפתח אוטומטית.
 5. הקלד שם קובץ ולחץ על שמור. קובץ מסוג WAV או WMA נוצר בתיקייה 'מסמכי OneDrive'.
  איור : מסך שמירה בשם ברשמקול
  מסך שמירה בשם ברשמקול
 6. להשמעת הקול המוקלט, מצא את שם קובץ ההקלטה שלך ולחץ עליו לחיצה כפולה. הקובץ אמור להישמע באמצעות תוכנת הקול המשויכת לסוג זה של קובץ שמע. תוכל לפתוח את קובץ הקול באמצעות נגן המדיה של Windows.
  איור : אפשרות Windows Media Player‏
  אפשרות Windows Media Player‏
המיקרופון לא עובדת עם Skype או עם כל תוכנת אינטרנט אחרת
אם המיקרופון לא פועל עם Skype, ייתכן שהמיקרופון הלא נכון מוגדר כברירת מחדל. פתח את החלון צלילים ופעל על פי הצעדים בסעיף הגדרת מיקרופון ברירת המחדל במסמך זה.
המיקרופון מפסיק לפעול לאחר התקנת מצלמת אינטרנט או מיקרופון USB
כדי להשתמש במיקרופון שבמצלמת אינטרנט או במיקרופון USB, ייתכן שיהיה צורך להגדיר את התצורה שלו בנפרד באמצעות התוכנה שצורפה להתקן. ודא שהתקן ה-USB וכל תוכנה קשורה תואמים לגירסת Windows שברשותך. אם ברצונך להשתמש במיקרופון שונה מהמיקרופון המחובר בחיבור USB או מהמיקרופון של מצלמת האינטרנט, פתח את החלון צלילים, לאחר מכן בצע את הצעדים בסעיף הגדרת מיקרופון ברירת המחדל של מסמך זה.
‏‎Bang & Olufsen: המיקרופון אינו מקליט אם אינך נמצא ישירות מול המחשב
במיקרופון מתוצרת Bang & Olufsen המיקרופון אינו מזהה או מקליט את הקול אם אין הדובר יושב ישירות מול המחשב הנייד. כדי לתקן בעיה זו, בצע את השלבים הבאים.
 1. פתח את אפליקציית האודיו של Bang & Olufsen Audio ובחר קלט.
  איור : אפליקצייתBang & Olufsen Audio המציגה את הגדרות הקלט
  אפליקצייתBang & Olufsen Audio המציגה את הגדרות הקלט
 2. כדי לצמצם את קולות הרקע ולמטב את המיקרופון עבור קולות מרובים, בחר קולות מרוביםן. להגדרת קולות מרובים יש טווח רחב יותר מזה של הגדרת הקול שלי בלבד.
  איור : בחירת הגדרת קולות מרובים
  בחירת הגדרת קולות מרובים
המערכת אינה מזהה יציאות USB
לעתים קורה שאזניות המחוברות ב-USB אינן פועלות בגלל בעיה ביציאות ה-USB במחשב. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה אחרי שניסית את הצעדים המובאים במסמך זה, גש אל פתרון בעיות בחיבורי USB (מערכת הפעלה Windows‏ 8, ‏10).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏