תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Enterprise - תצורה מתקדמת עם HP Utility (תוכנית השירות של HP) ל-macOS

השתמש ב-HP Utility (תוכנית השירות של HP) כדי לבדוק את סטטוס המדפסת או כדי להציג או לשנות את הגדרות המדפסת דרך המחשב.
השתמש ב-HP Utility כאשר המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB או כשהיא מחוברת לרשת המבוססת על TCP/IP.

פתיחת HP Utility

 1. במחשב, פתח את התפריט System Preferences ‏(העדפות מערכת) ולאחר מכן לחץ על Print & Fax ‏(הדפסה ופקס), ‏Print & Scan ‏(הדפסה וסריקה) או Printers & Scanners ‏(מדפסות וסורקים)
 2. בחר את המדפסת מן הרשימה.
 3. לחץ על הלחצן Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים).
 4. לחץ על הכרטיסייה Utility (תוכנית שירות).
 5. לחץ על הלחצן Open Printer Utility (פתח את תוכנית השירות של המדפסת).

מאפייני תוכנית השירות של HP

סרגל הכלים של HP Utility (תוכנית השירות של HP) כולל את הפריטים הבאים:
 • Devices ‏(התקנים): לחץ על לחצן זה כדי להציג או להסתיר מוצרי Mac שנמצאו על-ידי HP Utility (תוכנית השירות של HP).
 • All Settings ‏(כל ההגדרות): לחץ על לחצן זה כדי לחזור לתצוגה הראשית של תוכנית השירות של HP.
 • HP Support ‏(תמיכה של HP): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח דפדפן ועבור אל אתר האינטרנט עבור התמיכה של HP.
 • Supplies (חומרים מתכלים): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר האינטרנט של HP SureSupply.
 • Registration (רישום): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר הרישום של HP.
 • Recycling (מיחזור): לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את אתר האינטרנט של תוכנית המיחזור של HP Planet Partners.
HP Utility כולל דפים הנפתחים על-ידי לחיצה ברשימה All Settings (כל ההגדרות). הטבלה הבאה מתארת את המשימות הזמינות עם HP Utility.
פריט
תיאור
סטטוס חומרים מתכלים
הצגת סטטוס החומרים המתכלים של המדפסת ומספק קישורים להזמנת חומרים מתכלים דרך האינטרנט.
Device Infornation (מידע אודות ההתקן)
הצגת מידע על המדפסת שנבחרה.
File Upload (העלאת קבצים)
העברת קבצים מהמחשב אל המדפסת.
Upload Fonts (העלאת גופנים)
העברת קובצי גופנים מהמחשב אל המדפסת.
HP Connected
עובר אל אתר האינטרנט של HP Connected.
Update Firmware (עדכן קושחה)
העברת קובץ עדכון הקושחה אל המדפסת.
הערה:
אפשרות זו זמינה רק לאחר שאתה פותח את התפריט View (תצוגה) ובוחר בפריט Show Advanced Options (הצג אפשרויות מתקדמות).
Commands (פקודות)
שליחת תווים מיוחדים או פקודות הדפסה למדפסת לאחר עבודת ההדפסה.
הערה:
אפשרות זו זמינה רק לאחר שאתה פותח את התפריט View (תצוגה) ובוחר בפריט Show Advanced Options (הצג אפשרויות מתקדמות).
Supplies Management (ניהול חומרים מתכלים)
קביעת תצורת התנהגות המדפסת כאשר חומרים מתכלים מתקרבים לסוף משך החיים המוערך שלהם.
Trays Configuration (תצורת מגשים)
משנה את הגדרות ברירת המחדל.
Output Devices (התקני פלט)
מנהל את ההגדרות של אביזרי פלט אופציונליים.
Duplex Mode (מצב הדפסה דו-צדדית)
מפעיל את מצב ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית.
Economode & Toner Density (מצב חיסכון וצפיפות טונר)
קובע הגדרות לשימור טונר.
E-mail Alerts (התראות בדואר אלקטרוני)
קביעת תצורת התראות אוטומטיות בדואר אלקטרוני עבור מצבים מסוימים במדפסת, כגון כאשר יש להחליף חומרים מתכלים, כאשר המגשים ריקים, כאשר יש דלתות פתוחות או כאשר מתרחשת חסימת נייר.
רזולוציה
קובע את הגדרת ברירת המחדל עבור רזולוציית ההדפסה.
Protect Direct Ports (הגנה על יציאות ישירות)
משבית הדפסה באמצעות יציאות USB או יציאות מקביליות.
Stored Jobs (עבודות מאוחסנות)
ניהול עבודות הדפסה שנשמרו בדיסק הקשיח של המדפסת.
הגדרות רשת
קובע הגדרות הרשת, כגון הגדרות IPv4 ו-IPv6.
Additional Settings (הגדרות נוספות)
מספק גישה לשרת האינטרנט המשובץ של HP.
Scan to E-mail (סריקה לדואר אלקטרוני)
דגמי MFP בלבד
פותח את הדף בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP לקביעת ההגדרות של סריקה לדוא"ל.
הערה:
אין תמיכה בחיבורי USB.
סריקה לתיקיית רשת
דגמי MFP בלבד
פותח את הדף בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP לקביעת ההגדרות של סריקה לתיקיית רשת.
הערה:
אין תמיכה בחיבורי USB.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏