ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M435nw - התקנת תוכנת המדפסת ב-Windows ברשת קווית (Ethernet)

  הערה:
יש להגדיר את המדפסת של HP לפני התקנת תוכנת המדפסת. אם טרם הגדרת את המדפסת, פעל בהתאם להוראות בנוגע להגדרת החומרה של המוצר.
אפשרויות התקנה ומנהל התקן
עיין במידע הבא כדי להחליט באיזו אפשרות התקנה להשתמש.
תקליטור
הורדה
עבור מוצר חדש
התקנה מתקליטור אף היא שיטה מהירה וקלה, אך קיימת אפשרות שהתקליטור לא מכיל את התוכנה העדכנית ביותר, גם עבור המוצר החדש ביותר.
הורדת התוכנה מאתר האינטרנט של HP היא בחינם, והיא כוללת את מנהלי ההתקן העדכניים הספציפיים למוצר, את התוכנה של תוכנית ההתקנה וכלים ניהוליים אחרים.
הורדת התוכנה היא הפתרון המועדף, מאחר שהיא מספקת את הפונקציונליות המלאה של תוכנת המוצר או את מרבית המאפיינים המתקדמים הזמינים עבור המוצר. מנהל התקן זה הוא האפשרות המיטבית והוא מומלץ עבור מרבית המוצרים הרב-תכליתיים כאשר הוא זמין.
עבור מוצר ישן יותר
ייתכן שהתקנה מתקליטור לא תעבוד, אם אתה מתקין את המוצר במחשב המצויד במערכת הפעלה חדשה יותר, שיצאה לשוק לאחר שהמוצר של HP יצא לשוק.
הורדת התוכנה מספקת תוצאות טובות עבור מוצרים ישנים יותר ויכולה לסייע במניעת בעיות התקנה.
אודות התוכנה
התוכנה שבתקליטור מעודכנת רק לתאריך היציאה לשוק של המוצר.
התוכנה הזמינה מאתר האינטרנט של HP היא התוכנה העדכנית ביותר הקיימת עבור המוצר שברשותך. HP מעדכנת לעתים קרובות את התוכנות ואת מנהלי ההתקן לאחר שהמוצר והתקליטור יצאו לשוק.
בנוסף לאפשרויות התקנת תוכנה, קיימים סוגים מרובים של מנהלי הדפסה הזמינים עבור חלק מהמוצרים. עבור Windows, ייתכן שהאפשרויות הבאות יהיו זמינות:
מנהל הדפסה HP PCL 6: מנהל ההדפסה HP PCL 6 כלול בתקליטור שבתוך האריזה, והוא מנהל ההדפסה המהווה ברירת מחדל. מנהל ההדפסה HP PCL 6 כולל את התכונות הבאות:
 • מומלץ עבור כל סביבות Windows ועבור מרבית צורכי ההדפסה, לרבות יישומים משרדיים כלליים, כגון מעבדי תמלילים או גיליונות אלקטרוניים
 • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה במאפייני המוצר ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים
 • תוכנן להתאמה ל- Windows Graphic Device Interface‏ (GDI‏) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows‏
 • ייתכן שלא תהיה התאמה מלאה לתוכנות של יצרנים אחרים ולתוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5
HP Universal Print Driver (UPD)‎: ה-HP Universal Print Driver ‏(UPD) עבור Windows מיועד לנהל בקלות סביבות הדפסה עם מדפסות מרובות ברשת. ה-HP UPD הוא בחירה טובה עבור מוצר להדפסה בלבד, מאחר שמנהל התקן זה מספק אך ורק יכולת הדפסה.
כדי להשתמש ב-UPD, הורד אותו מאתר האינטרנט של HP. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.hp.com/go/upd.
התקנת Windows®‎ עבור חיבור רשת קווית (Ethernet) באמצעות התקליטור המצורף לאריזה
 1. חבר את כבל הרשת למוצר ולרשת, אם טרם חיברת אותו. המתן מספר דקות עד שהמוצר ישיג כתובת רשת.
 2. ודא שנוצר חיבור רשת. בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת . אם רשומה כתובת IP, נוצר חיבור הרשת.
    הערה:
  כתובת IP כמו 192.168.0.1, לדוגמה, היא קוד מספרי המזהה באופן ייחודי התקן, כגון מחשב או מדפסת, ברשת.
 3. הכנס את תקליטור התוכנה של מערכת ההדפסה לכונן התקליטורים במחשב. תוכנית ההתקנה של התוכנה מזהה את השפה של מערכת ההפעלה, ולאחר מכן מציגה את התפריט הראשי של תוכנית ההתקנה באותה שפה.
  אם תוכנית ההתקנה אינה מופעלת כעבור 30 שניות, בצע את השלבים הבאים:
  1. בתפריט התחל, לחץ על האפשרות הפעלה.
  2. הקלד את הפרטים הבאים: X:\SETUP.EXE‏ (כאשר X היא האות של כונן התקליטורים).
  3. לחץ על הלחצן אישור. תוכנית ההתקנה מתחילה לפעול.
     הערה:
   אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש נפתחת, לחץ על אפשר או על כן כדי להמשיך.
 4. במסך Software Selection‏ (בחירת תוכנה) מפורטת התוכנה להתקנה.
  • התקנת התוכנה המומלצת כוללת את מנהל ההדפסה PCL 6 ואת התוכנה עבור כל מאפייני המוצר הזמינים. כדי להמשיך בהתקנת התוכנה המומלצת, לחץ על הלחצן Next‏ (הבא).
  • כדי להתאים אישית את התוכנה המותקנת, לחץ על הקישור Customize software selections‏ (התאם אישית בחירות תוכנה). בסיום, לחץ על הלחצן Next‏ (הבא).
 5. קרא את הסכם הרישיון, לחץ על תיבת הסימון I have reviewed and accept the installation agreements‏ (קראתי ואני מאשר את הסכמי ההתקנה), ולאחר מכן לחץ על הלחצן Next‏ (הבא) כדי להמשיך.
 6. המסך Preparing to Install‏ (מתכונן להתקנה) יוצג. כאשר תוכנית ההתקנה מסיימת את פעולתה, יוצג הלחצן Next (הבא). לחץ על על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך
 7. כאשר תופיע הנחיה לבחור סוג חיבור, בחר באפשרות Connect through a wired network (התחבר באמצעות רשת קווית).
 8. לחץ על האפשרות Automatically find my product on the network (אתר באופן אוטומטי את המוצר שלי ברשת). אם תוכנית ההתקנה לא יכולה לאתר את המוצר, הזן את כתובת ה-IP של המוצר, שם המארח או כתובת החומרה באופן ידני. לחץ על הלחצן Next (הבא).
 9. רשימה של מוצרים תוצג במסךNetwork Product(s) Found (נמצאו מוצרי רשת). בחר את המוצר מהרשימה ולחץ על הלחצן הבא.
 10. עם השלמת ההתקנה, יוצג המסך Product Configuration‏ (תצורת מוצר). בחר אם המוצר אמור להיות מדפסת ברירת המחדל ואם להדפיס דף בדיקה. לחץ על הלחצן Next (הבא).
 11. המסך Enable HP Web Services‏ (אפשר HP Web Services) יוצג. כדי לאפשר שירותי אינטרנט כעת, לחץ על הלחצן Next‏ (הבא). כדי לאפשר שירותי אינטרנט במועד מאוחר יותר, לחץ על הלחצן Cancel‏ (ביטול). HP Web Services אינם דרושים עבור התקנת תוכנה.
  למידע נוסף על הפיכת HP Web services ו-‏HP ePrint לזמינים, לחץ כאן למידע על הגדרת HP ePrint.
 12. המסך Finish‏ (סיום) יוצג. במסך זה יהיו זמינים אשפי התקנה לצורך קביעת התצורה של מאפייני מוצר נוספים. קבע את התצורה של מאפייני מוצר נוספים כעת או מאוחר יותר.
 13. לחץ על הלחצן Finish‏ (סיום) להשלמת ההתקנה של המוצר.
התקנת Windows®‎ עבור חיבור רשת קווית (Ethernet) על-ידי הורדת התוכנה
 1. חבר את כבל הרשת למוצר ולרשת, אם טרם חיברת אותו. המתן מספר דקות עד שהמוצר ישיג כתובת רשת.
 2. ודא שנוצר חיבור רשת. בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת . אם רשומה כתובת IP, נוצר חיבור הרשת.
    הערה:
  כתובת IP כמו 192.168.0.1, לדוגמה, היא קוד מספרי המזהה באופן ייחודי התקן, כגון מחשב או מדפסת, ברשת.
 3. דפדף אל הדף הורדות ודרייברים המתאים למוצר שברשותך: HP LaserJet Pro MFP M435nw.
 4. אם תתבקש, בחר את המוצר מתוך הרשימה של מוצרים דומים בדף.
 5. בחר את מערכת ההפעלה הנכונה, ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. לחץ על מנהל התקן ולאחר מכן סקור את האפשרויות הזמינות של מנהלי התקן. האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם למוצר.
    הערה:
  HP ממליצה על האפשרות פתרון תוכנה מלא כדי למטב את ביצועי המוצר והמאפיינים.
 7. לחץ על פריט מנהל התקן כדי לבחור בו, עיין בפרטי מנהל ההתקן, ולאחר מכן לחץ על הורד.
 8. אם מוצג החלון File Download Security Warning‏ (אזהרת אבטחה בנוגע להורדת קובץ), לחץ על Save‏ (שמור), ולאחר מכן דפדף אל מיקום במחשב שבו תשמור את הקובץ.
 9. לחץ על Save‏ (שמור). תתבצע הורדה של התוכנה למחשב. רשום לעצמך את מיקום הקובץ שנשמר.
 10. לאחר שההורדה הושלמה, לחץ על פתח תיקייה ולאחר מכן לחץ על הקובץ שהורד. הסיומת של שם הקובץ היא ‎.exe
    הערה:
  אם המסך Download Complete‏ (ההורדה הושלמה) נסגר, דפדף אל המיקום שבו נשמר קובץ ה-‎.exe ולאחר מכן לחץ עליו.
    הערה:
  אם תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש נפתחת, לחץ על אפשר או על כן כדי להמשיך.
 11. קבל את המקום המוצע כברירת מחדל לשמירת הקבצים. לחץ על הבא והמתן עד שתוכנית ההתקנה תחלץ את הקבצים כהכנה לקראת ההתקנה.
 12. במסך Software Selection‏ (בחירת תוכנה) מפורטת התוכנה להתקנה.
  • התקנת התוכנה המומלצת כוללת את מנהל ההדפסה PCL 6 ואת התוכנה עבור כל מאפייני המוצר הזמינים. כדי להמשיך בהתקנת התוכנה המומלצת, לחץ על הלחצן Next‏ (הבא).
  • כדי להתאים אישית את התוכנה המותקנת, לחץ על הקישור Customize software selections‏ (התאם אישית בחירות תוכנה). בסיום, לחץ על הלחצן Next‏ (הבא).
 13. קרא את הסכם הרישיון, לחץ על תיבת הסימון I have reviewed and accept the installation agreements‏ (קראתי ואני מאשר את הסכמי ההתקנה), ולאחר מכן לחץ על הלחצן Next‏ (הבא) כדי להמשיך.
 14. המסך Preparing to Install‏ (מתכונן להתקנה) יוצג. כאשר תוכנית ההתקנה מסיימת את פעולתה, לחץ על הלחצן Next‏ (הבא) כדי להמשיך.
 15. כאשר תופיע הנחיה לבחור סוג חיבור, בחר באפשרות Connect through a wired network (התחבר באמצעות רשת קווית).
 16. לחץ על האפשרות Automatically find my product on the network (אתר באופן אוטומטי את המוצר שלי ברשת). אם תוכנית ההתקנה לא יכולה לאתר את המוצר, הזן את כתובת ה-IP של המוצר, שם המארח או כתובת החומרה באופן ידני. לחץ על הלחצן Next (הבא).
 17. רשימה של מוצרים תוצג במסךNetwork Product(s) Found (נמצאו מוצרי רשת). בחר את המוצר מהרשימה ולחץ על הלחצן הבא.
 18. עם השלמת ההתקנה, יוצג המסך Product Configuration‏ (תצורת מוצר). בחר אם המוצר אמור להיות מדפסת ברירת המחדל ואם להדפיס דף בדיקה. לחץ על הלחצן Next (הבא).
 19. המסך Enable HP Web Services‏ (אפשר HP Web Services) יוצג. כדי לאפשר שירותי אינטרנט כעת, לחץ על הלחצן Next‏ (הבא). כדי לאפשר שירותי אינטרנט במועד מאוחר יותר, לחץ על הלחצן Cancel‏ (ביטול). HP Web Services אינם דרושים עבור התקנת תוכנה.
  למידע נוסף על הפיכת HP Web services ו-‏HP ePrint לזמינים, לחץ כאן למידע על הגדרת HP ePrint.
 20. המסך Finish‏ (סיום) יוצג. במסך זה יהיו זמינים אשפי התקנה לצורך קביעת התצורה של מאפייני מוצר נוספים. קבע את התצורה של מאפייני מוצר נוספים כעת או מאוחר יותר.
 21. לחץ על הלחצן Finish‏ (סיום) להשלמת ההתקנה של המוצר.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏