ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

ההודעה 'מחסנית דיו לא תואמת' או הודעת השגיאה 'מחסנית הדיו חסרה' מוצגת במדפסות HP Deskjet 1510 ו-2540 All-in-One

מסמך זה מתייחס למדפסות הבאות: ‏‎HP Deskjet‏ 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2546, 2546B‏, 2546P‏, 2546R‏, 2547, 2548, ו-2549; כמו כן מדפסות Deskjet Ink Advantage‏ 1515, 1516, 1518, 2545, 2546, ו-2548.
לאחר התקנת מחסנית, הודעת השגיאה 'מחסניות הדפסה לא תואמות' או 'מחסניות הדפסה חסרות' מופיעה על מסך המחשב.
נורית של מחסנית אחת או של שתי המחסניות בלוח הקדמי דולקת או מהבהבת.
פתרון ראשון: בדיקת התאימות של המחסניות
חשוב: לפני שתתחיל, ודא שהמחסניות תואמות למדפסת שברשותך.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
 • אם המחסניות תואמות, המשך בפתרונות המפורטים במסמך זה.
 • אם המחסניות אינן תואמות, המשך לשלב החלפת המחסנית.
פתרון שני: הוצא את המחסניות, בדוק אותן והחזר אותן למקומן
בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהמחסניות הוכנסו כראוי.
  הערה:
‏HP אינה יכולה לערוב לאיכותן של מחסניות שיוצרו מחדש או מולאו מחדש. להבטחת איכות הדפסה טובה, השתמש במחסניות מקוריות של HP.
 1. אם המדפסת אינה פועלת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות. המחסנית זזה למרכז המדפסת. לפני שתמשיך, המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
 3. לחץ על המחסנית כלפי מטה כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כדי להוציא אותה מהתושבת.
  איור : הסר את המחסנית
  תמונה: הסר את המחסנית
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  תמונה: אל תיגע במגעים או בחרירים
 4. הסר סרט מגן כלשהו שעשוי עדיין להיות על חרירי הדיו.
    שים לב:
  אל תנסה להסיר את רצועת הנחושת החשמלית.
  איור : הסר את הסרט המגן
  תמונה: הסר את הסרט המגן
 5. אחוז בצדי המחסנית כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והחלק אותה לתוך התושבת שלה. ודא שהמחסנית מותקנת בתושבת הנכונה.
  • את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית.
  • את המחסנית להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית.
  איור : הכנס בחזרה את המחסנית
  תמונה: נעל את המחסנית במקומה
 6. דחף את המחסנית לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
 7. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את המחסנית השנייה, אם יש צורך בכך.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון שלישי: הפעל מחדש את המדפסת
בצע את השלבים הבאים להפעלה מחדש של המדפסת.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. כאשר המוצר פועל, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 4. המתן לפחות 15 שניות.
 5. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 6. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 7. אם המוצר אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעילו.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון רביעי: נקה את מגעי המחסנית
בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את המגעים במחסנית ובתושבת המחסנית.
  שים לב:
נקה כל מחסנית בנפרד. אין להשאיר מחסנית מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • ספוגיות יבשות, מטלית נטולת מוך או כל חומר רך אחר שלא יתפורר או יותיר סיבים (נייר סינון של קפה "פילטר" מתאים למטרה זו)
  • מים מזוקקים, מסוננים או מינרלים (מי ברז עשויים להכיל חומרים מזהמים שעלולים לגרום נזק למחסניות)
     שים לב:
   אין להשתמש בחומרים לניקוי ראשי הדפסה או באלכוהול לניקוי מגעי המחסנית. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למחסנית או למדפסת.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות. המחסנית זזה למרכז המדפסת. לפני שתמשיך, המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
 4. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 5. לחץ על המחסנית כלפי מטה כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כדי להוציא אותה מהתושבת.
  איור : הסר את המחסנית
  תמונה: הסר את המחסנית
    שים לב:
  אין להסיר את שתי המחסניות בו-זמנית. הסר ונקה כל מחסנית בנפרד. אין להשאיר מחסנית מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות.
 6. אחוז במחסנית בצדדיה.
  איור : אחוז במחסנית בצדדיה
  תמונה: אחוז במחסנית בצדדיה
 7. בדוק אם על המגעים הצטברו דיו ולכלוך.
 8. נגב את המגעים בעזרת מקלון צמר גפן יבש או בעזרת חומר אחר נטול-מוך עד שלא תישאר עליהם פסולת.
    שים לב:
  הקפד לנגב רק את המגעים. אל תמרח דיו או לכלוך באף מקום אחר על המחסנית.
 9. טבול ספוגית נקייה או מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחט ממנה מים עודפים.
 10. נקה אך ורק את המגעים בצבע הנחושת ולאחר מכן אפשר למחסנית הדיו להתייבש במשך כ-10 דקות.
   איור : נקה את המגעים
   תמונה: נקה את המגעים
  1. מגעים בצבע נחושת
  2. חרירי דיו (אל תנקה)
 11. הספג קלות מקלון צמר גפן במים מזוקקים, וסחט ממנו מים עודפים.
 12. השתמש במקלון כדי לנקות את המגעים החשמליים בגררה, שנמצאת בתוך המדפסת.
 13. נקה את המגעים בתוך הגררה.
  איור : מגעי הגררה
  תמונה: מגעי הגררה
 14. הנח את המחסנית בצד למשך 10 דקות כדי שהאזור שניקית יתייבש, או השתמש במקלון צמר גפן חדש כדי לייבשו.
    הערה:
  ודא שמחסנית הדיו לא תישאר מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות.
 15. אחוז בצדי המחסנית כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והחלק אותה לתוך התושבת שלה. ודא שהמחסנית מותקנת בתושבת הנכונה.
  איור : הכנס את המחסנית לתוך התושבת
  תמונה: נעל את המחסנית במקומה
 16. דחף את המחסנית לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
 17. חזור על שלבים אלה כדי לנקות את המחסניות האחרות ולאחר מכן להכניס אותן מחדש.
 18. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 19. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 20. אם המדפסת אינה מתחילה לפעול באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעילה.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון חמישי: הוצא את המחסניות ולאחר מכן הכנס אותן מחדש
חזור על השלבים שביצעת בתחילת מסמך זה כדי להוציא ולאחר מכן להכניס מחדש את המחסניות.
  הערה:
ודא שכל המחסניות מתייצבות במקומן.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון שישי: נקה את מגעי המחסנית שוב
ניקוי מגעי המחסנית עשוי לסייע בפתרון בעיה זו. חזור על השלבים שביצעת בתחילת מסמך זה כדי לנקות את מגעי המחסניות.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
פתרון שביעי: החלף את המחסנית
בצע את השלבים הבאים להחלפת המחסנית או המחסניות שצוינו על-ידי הנורית המהבהבת.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
הסרטון הבא מדגים כיצד להחליף מחסנית.
  הערה:
בסרטון הבא מוצגת המדפסת HP Deskjet 1510 e-All-in-One, אך השלבים נכונים גם לגבי המדפסת שלך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת, אם טרם הפעלת אותה.
 2. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות. המחסנית זזה למרכז המדפסת. לפני שתמשיך, המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
 4. לחץ על מחסנית ההדפסה כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהתושבת.
  איור : הסר את המחסנית
  תמונה: הסר את המחסנית
 5. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה ולאחר מכן משוך את הלשונית הכתומה כדי להסיר את הסרט הפלסטי.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי
  תמונה: הסר את הסרט הפלסטי, ואל תיגע במגעים או בחרירי הדיו
 6. אחוז בצדי המחסנית כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, והחלק אותה לתוך התושבת שלה. ודא שהמחסנית מותקנת בתושבת הנכונה.
  • את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים () יש להכניס לתושבת השמאלית.
  • את המחסנית להדפסה בשחור () יש להכניס לתושבת הימנית.
  איור : הכנס את המחסנית לתוך התושבת שלה
  תמונה: הכנס את המחסנית לתוך התושבת שלה
 7. דחף את המחסנית לתוך התושבת עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : נעל את המחסנית במקומה
  תמונה: נעל את המחסנית במקומה
 8. חזור על שלבים אלה כדי להחליף את המחסנית השנייה, אם יש צורך בכך.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 10. פעל בהתאם לבקשות שמופיעות במסך.
 11. המתן כ-‏30 שניות עד להדפסת דף היישור באופן אוטומטי.
  איור : דף היישור מודפס אוטומטית אחרי 30 שניות
  תמונה: דף היישור מודפס אוטומטית אחרי 30 שניות
    הערה:
  המדפסת תדפיס דף יישור באופן אוטומטי רק לאחר שתותקן מחסנית חדשה.
 1. הרם את כיסוי הסורק.
 2. הנח את דף היישור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה. להנחת דף היישור, היעזר במכוון החרוט לצד משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
  תמונה: הנח את דף היישור על גבי משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק.
 4. לחץ על הלחצן 'התחל העתקה בשחור' () ועל הלחצן 'התחל העתקה בצבע' () הממוקמים בלוח הקדמי של המדפסת. המדפסת תיישר את המחסניות.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏