תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Deskjet 2540 All-in-One Series - תיאור לוח הבקרה של המוצר

מאפייני לוח הבקרה

איור : מאפייני לוח הבקרה
מאפיין
תיאור
1
לחצן הפעלה: להפעלה או כיבוי של המדפסת. כאשר המדפסת כבויה, עדיין נעשה שימוש בכמות מתח מינימלית. כדי לנתק את החשמל לחלוטין, כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל המתח.
2
לחצן ביטול: לעצירה של הפעולה הנוכחית.
3
לחצן ונורית מצב של אלחוט: להפעלה או להשבתה של יכולות האלחוט של המדפסת. נורית שדולקת בכחול מציינת כי החיבור האלחוטי פועל. לחץ ממושכות על הלחצן במשך למעלה מ-‏3 שניות עד שהנורית תהבהב כדי להפעיל את מצב הלחצן של הגדרה מוגנת על-ידי Wi-Fi‏ (WPS).
4
נורית מצב אלחוט ישיר ולחצן: להפעלה או להשבתה של אלחוט ישיר של HP. נורית שדולקת בלבן מציינת את המצב של אלחוט ישיר של HP. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן למשך 3 שניות כדי להדפיס את דף המידע של אלחוט ישיר, המכיל את השם והסיסמה הנדרשים להתחברות אל אלחוט ישיר.
5
לחצן התחל העתקה בשחור: להתחלת עבודת העתקה בשחור-לבן. פועל כלחצן חידוש פעולה לאחר פתרון בעיות הדפסה.
6
לחצן התחל העתקה בצבע: להתחלת עבודת העתקה בצבע. פועל כלחצן חידוש פעולה לאחר פתרון בעיות הדפסה.
7
נורית התראה: מציינת שישנה חסימת נייר, שאזל הנייר במדפסת או שהתרחש אירוע כלשהו, המצריך את טיפולך.
8
נוריות המחסנית: מציינת מפלס דיו נמוך או בעיות במחסנית הדיו.
9
תצוגת לוח הבקרה: מציינת את מספר העותקים, שגיאות בחומרי ההדפסה ומצב האלחוט.

נוריות מצב

נורית לחצן ההפעלה/כיבוי
איור : נורית לחצן ההפעלה/כיבוי
אופן פעולת הנורית
תיאור
כבויה
המדפסת כבויה.
מעומעמת
מציין כי המדפסת נמצאת במצב 'שינה'. המדפסת נכנסת למצב Sleep ('שינה') באופן אוטומטי לאחר 5 דקות של חוסר פעילות.
מהבהבת
המדפסת מעבדת עבודה.
מופעלת
המדפסת מופעלת.
נורית מצב אלחוט ישיר
איור : נורית מצב אלחוט ישיר
אופן פעולת הנורית
תיאור
כבויה
אלחוט ישיר של HP מושבת.
מהבהבת
מתבצעת הפעלת אלחוט ישיר של HP.
דולקת
אלחוט ישיר של HP מופעל ומוכן לשימוש.
להלן ניתן לקבל מידע על נוריות התראה נוספות, על אופן הפעולה שלהן ועל השלבים לביצוע.
אופן פעולת הנורית
סיבה ופתרון
נורית התראה מהבהבת.
 • מגש הפלט סגור בעת ההדפסה.
  פתח את מגש הפלט.
 • הסורק אינו פועל.
  כבה את המדפסת והפעל אותה שוב.
אם הבעיה נמשכת, פנה אל HP. המדפסת עדיין מדפיסה גם כאשר הסורק אינו פועל.
נורית התראה ושתי הנוריות של המחסניות מהבהבות.
 • דלת הגישה למחסניות פתוחה.
  סגור את דלת הגישה למחסניות.
 • דלת הגישה למחסניות פתוחה ולפחות אחת ממחסניות הדיו נמצאת במצב שגיאה.
  הסר את מחסניות הדיו והכנס אותן מחדש ולאחר מכן סגור את דלת הגישה למחסניות.
 • גררת המחסנית שבתוך המדפסת תקועה.
  פתח את דלת הגישה למחסניות וודא שדבר אינו עומד בדרכה של הגררה. הזז את הגררה לימין, סגור את דלת הגישה למחסניות, ולאחר מכן לחץ על לחצן כלשהו, פרט ללחצן ביטול, לחידוש הפעולה.
שתי נוריות המחסנית מהבהבות.
ייתכן ששתי המחסניות חסרות, שהסרט לא הוסר משתיהן, שמפלס הדיו שלהן נמוך מאוד או שהן פגומות.
 • התקן את המחסניות החסרות, הסר מהן את הסרט, או החלף את המחסניות הפגומות.
 • אם איכות ההדפסה ירודה, מומלץ להחליף את מחסנית הדיו.
 • אם מחסניות הדיו פגומות, החלף אותן.
נורית של מחסנית אחת מהבהבת.
נורית מחסנית שמהבהבת מציינת שקיימת בעיה במחסנית המתאימה. ייתכן שהמחסנית אינה מותקנת כראוי, איננה מתאימה או שמפלס הדיו בה נמוך מאוד.
 • אם תופיע הודעה על-גבי מסך המחשב, עיין בה לקבלת מידע נוסף אודות הבעיה.
 • אם לא מופיעה הודעה על-גבי מסך המחשב, נסה להוציא ולהכניס את מחסנית הדיו מחדש.
 • ודא שאתה משתמש במחסנית הדיו של HP הנכונה עבור המדפסת שברשותך.
 • אם איכות ההדפסה ירודה, מומלץ להחליף את מחסנית הדיו.
נורית החיווי של השגיאות בחומרי ההדפסה ונורית התראה מהבהבות.
 • אין נייר או שהנייר אינו מוזן.
  טען נייר ולחץ על לחצן כלשהו, פרט ללחצן ביטול לחידוש ההדפסה.
 • אירעה חסימת נייר.
  כדי לחדש את ההדפסה, שחרר את חסימת הנייר, ולאחר מכן לחץ על לחצן כלשהו, פרט ללחצן ביטול.
שתי נוריות המחסנית דולקות באופן רציף.
מפלס הדיו בשתי המחסניות נמוך ויש צורך להחליפן בקרוב.
 • המשך להדפיס באמצעות מחסניות הדיו הנותרות. כמו כן, הדבר עלול להשפיע על איכות המסמכים המודפסים.
 • אם איכות ההדפסה ירודה, מומלץ להחליף את מחסניות הדיו.
נורית מחסנית אחת דולקת באופן רציף.
 • מפלס הדיו במחסנית הדיו המתאימה נמוך ויש צורך להחליפה בקרוב.
  • המשך להדפיס באמצעות מחסנית הדיו הנותרת. כמו כן, הדבר עלול להשפיע על איכות המסמכים המודפסים.
  • אם איכות ההדפסה ירודה, מומלץ להחליף את מחסנית הדיו.
 • הסרט טרם הוסר ממחסנית דיו מתאימה אחת, המחסנית חסרה או מזויפת.
  • התקן את מחסנית הדיו, או הסר ממנה את הסרט, או החלף את מחסנית הדיו הפגומה.
  • אם מחסנית הדיו פגומה, החלף אותה.
  • אם מחסנית הדיו מזויפת, החלף את מחסנית הדיו המתאימה במחסנית דיו מקורית של HP, או לחץ על לחצן כלשהו, פרט ללחצן ביטול, כדי לחדש את ההדפסה.
נורית המצב של אלחוט כבויה.
האלחוט כבוי.
לחץ על לחצן אלחוט כדי להפעיל את האלחוט.
נורית מצב האלחוט מהבהבת ומד האות עולה ויורד.
 • המדפסת מתחברת לרשת אלחוטית.
 • WPS מתבצע כעת.
נורית מצב האלחוט מהבהבת ונורית החיווי של עוצמת האלחוט דולקת באופן רציף.
אות האלחוט אינו קיים.
 • ודא כי הנתב האלחוטי או נקודת הגישה מופעלים.
 • קרב את המדפסת לנתב האלחוטי.
נורית מצב האלחוט ונורית החיווי של עוצמת האלחוט מהבהבות.
יש למדפסת בעיה להתחבר לרשת אלחוטית, אירעה שגיאה או שאותרה הפעלה חופפת בעת השימוש ב-WPS.
כבה את האלחוט על-ידי לחיצה על הלחצן אלחוט כדי למחוק את השגיאה.
נורית המצב של אלחוט, סמל האלחוט, ומד עוצמת האות דולקים באופן רציף.
החיבור האלחוטי נוצר. מד עוצמת האות מציין את עוצמת האות העובר בין המדפסת לרשת.
נורית לחצן ההפעלה, נורית מצב האלחוט, נורית מצב אלחוט ישיר, האות ‎“E”‎, נורית החיווי של השגיאות בחומרי ההדפסה, נורית החיווי של עוצמת האלחוט, נורית התראה, ושתי נוריות המחסנית מהבהבות.
המדפסת במצב שגיאה.
כדי לצאת ממצב שגיאה, אפס את המדפסת.
 1. כבה את המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח.
 3. המתן דקה, חבר שוב את כבל המתח.
 4. הפעל את המדפסת.
אם הבעיה נמשכת, פנה אל HP.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏